Викликати упаковку 'html' від 23.08.10.   Дан  Берест   Викликати упаковку 'Word' від 23.08.10.

"ВИТОКИ    КОЗАЦТВА"


<Етнічне  походження> <Виникнення  козацтва> <Козацьке  самоврядування> <Зорганізоване  козацтво> <Гетьмани-маріонетки> <Визвольна  боротьба> <Козацька  республіка> <Гетьманщина> <Причини  занепаду> <Гайдамаччина> <Віросповідання> <Післямова>
< Додаток (картографія) | Умовні скорочення >П Е Р Е Д М О В А

    Про українську козаччину написано багато книг, як наукових, так і художніх. Незліченна плеяда науковців захищала свої дисертації на цій темі, проте в численних наукових працях чимало суперечливості та кон'юнктурності у висвітлені історії козацької доби. Причина в тому, що крім суб’єктивних чинників, притаманних кожному автору окремо, наявні й об’єктивні – політичні, які суттєво впливають на виклад історичного матеріалу.
    Історичний матеріал, який дійшов до нас і який використовують сучасні науковці при дослідженні козаччини, був написаний у ті часи, коли Україна-Русь перебувала під зверхністю Речі Посполитої і Московії. Відтак, запорожці, які боролись проти поневолення українського народу, вважались в тогочасному суспільстві не патріотами, а навпаки – мало не злочинцями. Тож будь-які прояви істинного висвітлення історичних подій були неможливі у ті часи. Не було й мови про визнання провідної ролі українського козацтва у збереженні української нації, як за часів Речі Посполитої, так і за часів московського царату. Щодо часів Незалежності України, то об’єктивне дослідження української козаччини не тільки можливе, але й цілком правомірне, хоча й не узгоджуватиметься з побутуючою історіографією, яку нещодавно викладали імениті науковці, підпорядковані Москві.
    Історична правда настільки страшна, що її важко усвідомити. Передовсім зауважимо, що реєстрові козаки за всіх часів були найманцями і використовувались чужинськими урядами для придушення визвольної боротьби українського народу. Тож вельми прикро, що вітчизняна історія продовжує звеличувати колишніх ворогів українського народу до рівня національних героїв. «Витоки Козацтва» покликане спростувати кон'юнктурні виклади науковців та виправити побутуючі спотворення історичної доби українського козацтва, де кожна історична особа та визначна подія висвітлена у відповідності до свого призначення в українській історії.


ЕТНІЧНЕ   ПОХОДЖЕННЯ   ЗАПОРОЗЬКИХ   КОЗАКІВ
"Трипільці. Пелазги. Кімерійці. Анти. Амазонки. Славени. Авари. Скіфи. Гуни. Сармати. Руси."

    Етнічне походження запорозьких козаків досі нез'ясоване у вітчизняній науці, хоча це питання цікавило усіх дослідників старосвітщини України-Руси. Зауважимо, що самі козаки виводили себе з сарматів, не вельми розуміючи їхнє етнічне походження. Тож, переходячи до розгляду цього питання, перш за все з упевненістю зазначимо, що козаки безперечно походять з Антів, чиї заслуги у збережені кордонів України-Руси безпідставно забуті.
    В попередні часи вітчизняні науковці не знали, а то й не хотіли знати, що на теренах України-Руси існувало могутнє Царство Антів, про яке навіть не згадувалося до часів Незалежності України. На жаль, нинішні науковці чомусь обходять це питання стороною, як начебто це якась заборонена тема. Лише вряди-годи згадується цей визначний факт вітчизняної історії у фундаментальних виданнях, та й то лише кількома словами, як наприклад: "Антське царство було зразком такого державного утворення, в якому відбувався перехід від первіснообщинного ладу до феодалізму" (ІУ с.53).
    Нагадаємо, що Царство Русь з центром у Києві було відоме ще до нашої доби під назвою Царство Антів. Першим правителем Царства Антів був ант Ор (VІІ ст. до н.д.); його військовий похід до Єгипту як князя Рошу згадується в жидівському Вітхому завіті (Кн. Езекіїля 38/2), а його сини – славетні анти: Кий, Пащек, Горовато – згадуються в "Повісті плинних літ" як легендарні особи (ЛР с.4). "Звичайно, всі факти уривчасті. Коли писалися літописи, вже не було цих князів, а головне – метою літописів було показати єдність князівської династії, яку намагалися вести від Рюрика, існування ж місцевих українських князів не відповідало цій меті" (ІУП с.79). Тож варто нагадати достеменні свідчення про наших етнічних предків – Антів, чия назва закарбувалась у всесвітній історії під назвою Античної доби.
    Анти – це етнонім українців-русичів, чия етнічна спорідненість з праслав'янами (представниками орійської раси) незаперечна. На це зауважували у свій час відомі науковці-історики. "Намагаючись установити якомога найдавніший родовід слов'янського населення України, радянські вчені обстоювали думку, що східні слов'яни (чи їхні прямі предки – анти) були корінним населенням регіону" (ІУС с.30). "Анти – це прямі предки значної частини східнослов’янських племен, з котрих згодом утворилась Київська держава. Навіть мова антів надзвичайно близька до мови найдавніших руських документів часів Київської Русі" (БРА с.323). "Шахматов, так само як і Грушевський, бачив безпосередніх предків українців в Антах" (ІУН с.33). "Отсі то анти й були безпосередніми предками українського народу. Уже на мапі "Європейської Сарматії", що її зладив грецький географ ІІст. Птоломей (описуючи терени України-Руси)… і згодом у VІст. розрізняють уже греко-римські історики й географи венедів на заході, словен на південному заході й антів на сході. Те, що знаємо про наших безпосередніх предків – антів, знаємо з чужинських джерел. До VІст. володіли наші предки анти землями вздовж чорноморського узбережжя" (ІУТ с.41).
    Зауважимо, що відсутність рідних письмових джерел не означає, що їх не було. Історичні, наукові, медичні, знахарські та й усі інші книги українців-русичів дохристиянської доби методично знищувалися в часи утвердження християнства на Україні-Русі. Це робили завзяті поборники чужої релігії, щоби запровадити думку буцімто в дохристиянські часи на Русі жили «дикі племена», яким християнська релігія принесла писемність і культуру, після чого почався так званий «розквіт» України-Руси в середині ХІст., котрий «чомусь» дуже швидко обернувся стрімким і незворотнім занепадом. Прикметне, що після знищення писемної спадщини українського народу, церковники почали переписувати візантійські хроніки в християнські літописи русичів, запроваджуючи візантійське бачення нашої історії, котре переповідали усі вітчизняні науковці без винятку, зокрема й М.Грушевський: "Грецькі письменники зазначають по сусідству з Візантією словен і антів. Словенами називають вони племена, що жили над Дунаєм і на Балканських землях, антами – над Дністром, Дніпром і далі на схід до Азовського побережжя. Це були південно-східні українські племена, які захопили тоді все чорноморське побережжя від Дністра до Азовського моря і виступають в історичних джерелах окремо під назвою антів" (ІУГИ с.21).
    "Візантійський імператор Маврикій (582-601) писав, що анти мають багато всякої худоби, плодів, зложених у стогах, переважно проса. Сіяли також пшеницю. Орали ралом і плугом із залізним лемешем. Часто переселялися з місця на місце. Селища оточували валами. Мертвих спалювали… Візантійський історик VІст. Прокопій пише, що тоді лісостепову й степову зони України займали «безчисельні племена антів». На півночі вони доходили до лінії Києва, на заході їхньою межею був Прут, на півдні – Чорне й Азовське море, на сході – Дін. Над Азовським морем локалізують антів римський письменник Іст. Гай Пліній Секунд і давньогрецький географ ІІст. Птоломей. Вони називають жителів тієї території «Cissi Anthi» (по-українському «потусторонні анти»)" (ІУЛ с.19).
    Наперед зазначимо, що Анти нікуди не пішли зі своїх споконвічних земель і не зникли «безвісті», як намагались подати лукаві історики російсько-імперської доби, щоби позбавити українську націю прадавнього етнічного коріння. Остання згадка про Антів в іноземних джерелах датується 602 роком, але це не означає, що Анти кудись поділись безслідно; вони залишилися на теренах своєї Батьківщини, лише почали називати інакше – славени-руси-українці. Подібна зміна назви народу не дивина у всесвітній історії; так наприклад, італійців називали римлянами, греків – візантійцями, румунів – даками, баварців – франками і таке інше. Видатний польський вчений, лінгвіст М. Красуський, у ХІХ ст. довів, що українська мова найдавніша з індоєвропейських мов і вона є ключем до розуміння санскриту, латини, грецької та інших більш пізніх мов. Тож маємо розуміти, що українська мова – праслав'янська, і її носієм були наші праотці – Анти, котрі мали цілісну самосвідомість, що формувалася на базі єдиної мови (з численними діалектами). До того ж археологічні матеріали свідчать про спадкоємність матеріальної і духовної культури населення України ще з прадавніх, зокрема Антійських, часів. На це зауважував академік М.Грушевський, стверджуючи, що «Анти – це і є українці зі своєю мовою і культурою, адже археологічні матеріали дають підстави стверджувати, що на території лісостепової, зокрема Правобережної, України не відбувалося змін етнічного складу населення щонайменше з ХІІІ ст. до н.д.» (тобто з ІІ тисячоліття до нашої доби).
    Маємо слушні зауваження сучасних істориків: "Авари й інші кочовики не вигнали наших предків з урожайної Наддніпрянщини й розлогих степів. Безупинна біда лише загартовувала антів, яких востаннє згадують візантійські хроніки в 602р. Без сумніву, вони нікуди не щезли, тільки після аварського ярма Наддніпрянщина перестала бути територією тодішнього «міжнародного» зацікавлення. Та й сама назва «анти» не була автохтонною. Як і раніше, українська людність продовжувала в VІІ–VІІІ ст. посуватися до Азовського моря… У процесі тривалої слов'янської колонізації Північного Причорномор’я на Таманському півострові утворилося Тмутороканське князівство" (ІУЛ с.24). Заслуга в утворенні Тмутороканського князівства, котре М.Грушевський назвав першою українською Січчю ХІ століття, належить найвидатнішому полководцю і державотворцю усіх часів Величному Святославу – неперевершеному правителю Царства Русь 957-972 років (ДБЛ с.37).
    "Про політичну організацію східних слов'ян (тобто антів) відомо небагато. Східні слов'яни були знані як непохитні й загартовані воїни, здатні витримувати мороз і спеку, споживали мінімум їжі. Відчуваючи себе невпевнено на відкритих рівнинах, вони вважили за краще воювати у лісах і байраках, де часто влаштовували засідки. Впертість і витривалість були їхніми найбільшими перевагами як у війні, так і під час миру" (ІУС с.32). Не випадково під час страшенної навали гунів у ІV-Vст., перед якими не встояв жоден з західноєвропейських народів, називаючи їх "божим бичем Європи", Україна-Русь вистояла, бо наші праотці Анти встали на захист кордонів свого царства. Лихі завойовники, не наважившись напасти на Антів, уклали з ними військово-політичний союз, що свідчить незаперечним доказом могутності Антійської держави.
    Про гунів вітчизняна історіографія повідомляє, що кочові гунські племена гяньюнь і гуньюнь, витіснені китайцями в 119 році з Північного Китаю, перейшли в Середню Азію і Казахстан, де утворили потужний союз племен. Шукаючи нових пасовиськ, азіатські гуни під проводом Атилли в 451 році перейшли по землях Царства Антів вздовж Чорного моря і вдерлися в Європу. Щоправда між азіатськими «жовтими» гунами були й слав'яни – «білі гуни», як зазначали римляни. Деякі історики навіть обстоюють думку, що й Атилла був «білим гунном», та це не головне. Наявність слав'янської людності у війську гунів засвідчує, що українці-русичі також приєдналися до «великого переселення народів» під час гунського нашестя. Будучи вправними воїнами, вони потрясли основи Римської імперії і, не зустрівши достойного опору, пройшли аж до Франції. Після смерті Атилли (453р.) частина гунів лишалися над Дунаєм, решта відійшла назад поза володіння Антів за Дін. Повага гунів до територіальних прав Антів та ратний союз з нашими предками засвідчує непереможність Антів у справі захисту своєї землі.
    "Виходить, що анти мусіли бути не тільки войовничі й сміливі, але вже в ІV ст. гарно зорганізовані, коли могли протистояти готам й не те, що не злякалися гунів, але й увійшли з ними в зачіпно-військовий союз" (ІУТ с.48). На військові здібності Антів зауважують як іноземні історики, так і вітчизняні дослідники нашої старосвітщини. "Протягом VІ ст. внаслідок широкого наступу на володіння Візантії анти повністю слов’янізували Балканський півострів" (ІУ с.53). "За словами Прокопія Кесарівського (VІст.) та грецького цесаря Маврикія (582-601) – "Словени й анти мають однаковий спосіб життя й однакові нахили: вони вільні й ніколи не даються під ярмо чужої влади, а вже ніколи на власній землі. Їх багато й вони витривалі, легко зносять і спеку і холод, сльоту і наготу тіла й голод. Для тих, що їх відвідують, вони ласкаві й зичливі… В тих обох народів спільна мова і подібні вони один до одного з вигляду. Всі вони помітно рослі й сміливі… Не є вони злі, ані злочинні… Мешкають по неприступних полянах над ріками, мочарами, озерами… Усіх перевищують своїми способами проходити ріки… Військові походи проти них дуже мало їм шкодять. Тому що оселі словен та антів положені разом понад ріками: одні з другими стикаються, то про ворожий наскок дуже скоро всі довідуються й тікають з майном. Тоді молодь, визбувшися страху, нападає нишком і вибиває ворога". Ота всіма славлена українська гостинність та й способи воювання яскраво повторюються в житті українських козаків-запорожців" (ІУТ с.48-49).
    Варто додати, що означені греками "словени", точніше Славени й Анти – це один народ, бо маємо пояснення з "Велесової Книги": "Слава тече по русах. Тако анти ми, маємо честь і славу співати богам! І хоч славії названі, ніколи не просили, а славу речили, се бо молитву творили… Отож почуй, нащадку, славу тую і держи серце своє за Русь, якою є і пребуде наша земля. І ту маємо боронити од ворогів і вмерти за неї, як день помирає… Не слухайте ворогів, які кажуть: нема у вас доблесті. Але ми називаємося слави і ту славу показали їм, коли йшли на заліза їхні і на мечі. Отож не уб'ють її в злиднях чи в нужді" (ВК д.6а, д.20а). Самоназва Антів – Славії (Слави, Славени) відображена у назві Дніпра – "Славутич" – головної ріки Царства Антів. З помилкового сприйняття грецької вимови пішла невірна назва "слов'яни", замість етимологічно вірного "слав'яни", звідки й назва Предківської релігії українців-русичів "Православ'я", що закликало боронити рідну землю не шкодуючи життя.
    Не зайве нагадати, що саме Анти стали на заваді готам (германським племенам) у спробі утвердити своє панування в Північному Причорномор’ї. Назва германських племен, що мешкали на південному узбережжі Варязького (Балтійського) моря, походить від назви острова Готланд – найдавнішого місця їхнього помешкання. "Готська навала з-над Балтійського моря у першій половині ІІІ ст. досягла Північного Причорномор’я з Меотидою включно (Азовське море). Германські готи створили державне об’єднання, що за правління Германаріха в середині ІVст. досягло найвищої могутності. Добитися повної гегемонії в Східній Європі готам перешкодили слов'янські племена антів. В 375р. готський король Вінітар намагався їх підкорити, але зазнав поразки. Дещо пізніше йому пощастило підступно на річці Рось, запросивши на банкет, захопити в полон і стратити антського царя Божа, його синів і 70 бояр" (ІУЛ с.17). Анти, лишившись без військових керівників, відступили до київських гір, де утворили нове військове угрупування «Троянь», згадане в "Слові о полку Ігоря" як «віки і тропи Трояні». Невдовзі Анти розбили готів, потіснивши їх у Крим, де готи розбудували місто Мангуб, котре стало центром пізнішої готської єпархії.
    Військові здібності Антів успадкувало українське козацтво, яке виводило себе, як зазначалось, з Сарматів: "Предки наші, відомі всьому світові Слов'яни, або Сармати і Руси" (ІР с.104). Сарматське походження українських козаків засвідчене в багатьох офіційних договорах та архівних документів Війська Запорозького. Тож варто з'ясувати, хто ж такі – сармати?
    В український історіографії побутує невірне уявлення про сарматів, як про народ прийшлий не знано звідки. Наведемо необгрунтовані висновки, що досі побутують в українській історії: "Назагал усе, що знаємо про перших мешканців чорноморського степу, знаємо від Геродота… Велике й войовниче іранське плем'я скитів появилося на наших землях десь у VІІст. до н.д. й, вигнавши відсіля кімерійців, заволоділо землями від Дону по Дніпро… Згодом, коли скити прислабли, наперло на них зі сходу споріднене з ними плем'я сарматів. Протягом довгого часу, від ІІІст. перед н.д. до ІІст. по н.д., завоювали вони всі українські землі і залишили по собі назву Сарматії не тільки для нашого краю, але й для цілого східноєвропейського низу, та близько 600 назв місцевин на українському півдні" (ІУТ с.39).
    Помилковість цього викладу полягає не лише у визначені етнічного походження сарматів, але й у часі їх появи на теренах України-Руси. Адже грецький історик Геродот жив у Vст. до н.д. (490-424 до н.д.), тож він не міг описати події, що сталися після його смерті. Відтак, не підлягає сумніву, що Сармати з'явилися на Україні-Русі ще з-перед часів Геродота, тобто у VІст. до н.д., себто одразу після навали скіфів. Незаперечність цього висновку підтверджена самим Геродотом: "Північному Причорномор'ю присвячена четверта книга Геродота під назвою «Мельпомена». Геродот охарактеризував етноси, що проживали на цих землях.., зокрема: борисфенітів.., савроматів (сарматів).., гіперборів (гіперборейців), амазонок.., гелонів (суч. руїни Гелона на Ворсклі) та інші" (ІУК с.18). Як бачимо, сармати (савромати) вже були за часів Геродота.
    "За легендою, записаною Геродотом, сармати походять від шлюбу скіфів і амазонок" (ІУ с.48). Зауважимо, що греки називали «скіфами» усіх мешканців північного Причорномор'я без винятку, у тому числі й слав'ян. Тому найціннішим у Геродотовій легенді є згадка про Амазонок. Саме вони, об'єднавшись з Антами, утворили Сарматію на противагу Скіфії. "Наприкінці ІІІст. до н.д. Велика Скіфія припинила своє існування (під натиском сарматів)… Скіфи відійшли на південь і створили дві Малі Скіфій: в Криму із столицею Неаполісом (сучасний Сімферополь) та на Нижньому Дунаї в Добруджі… Ці малі скіфії припинили своє існування у ІІст. н.д." (ІУ с.32).
    Ототожнення слав'ян зі скіфами пішло з легкої руки грецьких істориків, на що зауважувала ще «Історія Русів»: "Історики суміжних зі Слов'янами народів: Птоломей, Геродот, Страбон, Діодор та інші – приписували Слов'янам давність сиву, за 1610 років до Різдва Христового відому, мовляв, що вони переселили колонії свої за ріку Дунай, до моря Адріатичного в Іллірію і від гір Карпатських до ріки Одра; а на західних берегах Балтійського моря оселили всю Померанію, їхнім наріччям так пойменовану. Але дають ці історики Слов'янським племенам різноманітні назви, приміром, Східних Слов'ян називали Скіфами, або ж Скітами, Південних – Сарматами (по очах з примружкою) і Русами, – за волоссям" (ІР с.37). Помилковість грецького викладу зазначають і сучасні історики: "У Vст. до н.д. «батько історії» грек Геродот відвідав Скіфію і описав її населення. Це, без сумніву, були індоєвропейці" (ІУС с.25).
    Кажучи про скіфів, треба розділяти автохтонних «скіфів-скитів» і скіфів-кочівників суто іранського походження, які в пошуках пасовиськ прийшли зі сходу в південні степи України-Руси у VІІ ст. до н.д. Так звані скіфи-орачі та скіфи-землероби, що згадуються в трьох легендах, записаних Геродотом, – це автохтонні пелазгійські племена трипільців-кімерійців-антів (укр. назви «сколоти», «скити»), що належать до індоєвропейської сім'ї народів і споконвік проживали на теренах України-Руси. "Відносно скіфів дослідники опираються переважно на третю з повіданих «батьком історії» Геродотом легенд. Межи тим видатний скіфолог Б. Н. Греков вважав цей народ переважно автохтонним нащадком зрубної (орійської) археологічної культури – і акцентував при цьому першу з геродотових легенд" (НЦ с.289). За першою легендою Геродота, сколоти походять від Таргітая, породженого дочкою ріки Борисфена-Дніпра, з котрим пов'язане і легендарне походження Пелазга – пращура усіх індоєвропейських народів. Три сини Таргітая – Липоксай, Арпоксай, Колоксай – породили три племені. «Усі племена разом іменуються сколотами, тобто царськими. Еліни звуть їх скіфами. Так оповідають скіфи-сколоти про походження свого народу. Крім того, вони вважають, що від доби правління Таргітая до вторгнення на їх землю Дарія (на чолі війська персів у 514р. до н.д.) минуло 1000 років" (ГД ІV, с.7).
    До такого ж висновку схиляються й сучасні науковці: "Правобережні скіфи-орачі й лівобережні скіфи-землероби, на думку багатьох учених, були протослов’янами. Скіфів-хліборобів називали ще й борисфенітами. Вони посувалися на південь, де освоювали родючі долини Берисфена-Дніпра та інших рік… У Х – поч. VІІст. до н.д. Північне Причорномор’я від Дону до Дністра захопили пастушо-хліборобські племена кімерійців. Мабуть їм зобов’язаний своєю спотвореною назвою Крим (наявні приголосні «К-м-р»)… Деякі історики признають кімерійців індоєвропейським племенем і причисляють їх до протослов’янської групи індо-європейської сім’ї народів… З кімерійцями пов’язують походження гідронімів Дон, Донець, Дніпро з найменням головної богині індоєвропейців і праслав’ян Великої Матері Дани (Тани). Річка Дін має давньослов’янське ім'я Тана, до якого додано еллінський суфікс – is: Танаіс. Якщо ця назва давньослов’янська й постала задовго до І тисячоліття, то в донецьких степах мали б тоді жити праслов'яни, тобто предки українціва… Зі старослов'янського Дана повстало слово Дон, у якому за правилами української мови "о" в закритому складу перейшло в "і": Дін" (ІУЛ с.11-16). Варто додати, що ім'я «Дана» оприкметилось в назві Дніпра – давньослав’янське Данапріс, тобто «Дана прісна (суща)», що згодом трансформувалося в «Данапр» і Дніпр. Слушно зауважити, що Дана – це давньослав’янська Богиня Води (на її свято – в ніч з 1 на 2 січня – освячують джерельну воду, виносячи її в посудині на всю ніч під зорі). Не випадково усі великі ріки України пов’язані з ім'ям богині Дани (приголосні «Д-н», бо голосні літери зазвичай не писались): Дунай, Дністер, Дніпро, Дін; а річка Буг ще за часів козаччина звалася Бог, тобто Божа ріка чи ріка Богині.
    Окремо зазначимо, що Анти засвідчують своє походження від Кімерійців – найдавнішого з офіційно відомих на сьогодні народів, що заселяли південь України-Руси. У "Велесовій Книзі" згадуються "кіморії, як отці наші", і вони "римлян потрясали і греків розметали, як поросят устрашених" (ВК д.6е). Про кімерійців відомо дуже мало: вони згадуються ще у творах Гомера VІІІст. до н.д., як найперші серед усіх народів світу, що оволоділи технікою їзди верхи у 1500 – 1000 роках до н.д. Кажучи про кімерійців в «Одісеї», Гомер називає їх «над усіх на землі справедливих».
    "Появляються вони (кімерійці) в нас на самому початку першого тисячоліття до нашої доби й залишають по собі назву «Кімерійського Боспору» та овіяну легендою геройства «могилу кімерійських королів» над Дністром, про яку згадує грецький історик Геродот" (ІУТ с.37). "Земля кимерійців лежала від Карпат та гирла Дунаю до Кубані. Хронологічна культура кимерійців датується 1500 до 700р. до н.д. Кимерійці мали укріплені городища (Немирово, Волковці – біля Кам'янця-Подільського, Пастирське, Мотронівку, Хмільне та інші). Вони були першим народом, котрий мав царів. Геродот писав, що кимерійці прийшли з Азії. Сучасні археологи доводять інше. Дослідник Білогрудівської культури П.П. Курінний вважає, що не з Азії могли прийти вони, а з середньої Наддніпрянщини. Їхня культура – продовження Трипільської. Перехід частини осілого населення до табунного скотарства штовхав їх на південь, зокрема на Запоріжжя, з його степами" (ІУП с.55). "Так чи інакше, кімерійці населяли межиріччя Дону й Дністра аж до VІІст. до н.д. Трохи згодом, під натиском інших кочовиків зі сходу (себто скіфів), вони відійшли до Малої Азії" (ІУС с.24). Показово, що саме у ті часи всесвітня історія згадує й амазонок, котрі сусідили з кімерійцями через Боспор (сучасна Керченська протока), мешкаючи на землях сучасної Кубані. "Наприкінці епохи бронзи (ХV–ХІст. до н.д.) степову частину України й пониззя Дону населяли індоєвропейські племена.., в їхніх військових формуваннях були кінні дівочі загони амазонок" (ІУЛ с.10).
    Після доби Кімерійців, що замешкували південь України-Руси, постає Царство Антів, що простяглось від Руського (Чорного) моря до Варязького (Балтійського) і озера Ладоги з містом-фортецею Ладога в усті Волхова, яке було центром Північної землі русичів задовго до Новгорода, заснованого над Волховом поблизу Ільменя-озера у 873 році (МБ с.40). Царство Антів по добі кімерійців очолив цар антів Ор, а його сини – Кий, Пащек (Щек) і Горовато (Хорив) – звели кремлі на КиїАвських горах над Подолом у 640 році до н.д. (ДБЛ с.11). У Антів історично засвідчена спадкоємність трипільсько-кімерійських обрядів: "Поховання скитів, скорочене під курганами (а видатних осіб палили на вогні) має аналогію з похованням трипільців та кимерійців (с. Верем'я та Щербанівка – трипільських часів, Білогрудівка – кимерійських). Обидва обряди переходять до антів і сягають слов'янських дохристиянських часів на Київщині та Чернігівщині" (ІУП с.59).
    Як відомо, доба Кімерійців скінчилась у VІІст. до н.д. під час навали скіфів (тюркських племен зі сходу); разом з Кімерійським царством припинило існування й царство Амазонок на Фермопонті. "Амазонки згадуються в літописах (ЛР с.10) та письмових пам'ятках античних письменників (СП с.9), де зазначається, що амазонки (українська назва "косачки") – войовнича община давньо-українського жіноцтва ІІІ – І тисячоліття до н.д. Царство амазонок тягнулось від східного берега Боспору по річці Фермопонт (теперішня р.Кубань); пізніше з них утворився народ сармати… Амазонки підтримували дружні стосунки з пелазгійськими (давньоукраїнськими) племенами, де мали нетривалі шлюби. Діодор Сицилійський (Іст. до н.д.) описав дружній візит амазонської цариці Фалестри до О.Македонського (ІV ст. до н.д.), щоби мати від нього дитину; у супроводі 300 подруг Фалестра гостювала 30 днів і з почестями повернулась до Сарматії" (ДБ с.98). Після навали скіфів, Амазонки поєдналися з Антами, утворивши потужне войовниче угрупування під назвою Сармати, яке спершу очолювала Цар-Мати і яке врешті-решт вибило скіфів на своїх споконвічних землях Причорномор'я і Передкавказзя.
    Цей факт засвідчують грецькі історики, вказуючи на присутність амазонок в українських степах у ІІ століття нашої доби: "На ранніх стадіях формування сарматських племен серед них панував матріархат. Мабуть тоді між ними були й амазонки. Давньогрецький географ ІІст. н.д. Птоломей локалізує амазонок на побережжі Меотійського «озера» (сучасне Азовське море)" (ІУЛ с.14). До речі, «на генуезьких мапах ХІV ст. на місці сучасного Маріуполя позначено Палестру, а Білосарайську косу названо Балестрою» (УІЖ 1971, №4), що безперечно пов’язане з ім'я амазонської цариці Фалестри.
    Щодо «споконвічних руських земель» варто нагадати, що сучасний Краснодарський край (колишнє Царство Амазонок) споконвік належав Україні-Русі. Нагадаємо, що Святослав Величний у 965 році "відновив владарювання Русі на всьому просторі від Хвалиського (Каспійського) моря до Меотиди (Азовського моря). Саме йому належить відродження Тмутороканьського князівства зі столицею Таматарха (сучасна Тамань)" (ДБЛ с.39). На це зауважують історики ХІХст., зазначаючи, що південно-східний кордон України-Руси "стрімкими схилами Єргенської горбовини, крізь низку степових озер, доходить до побережжя Каспія. На Кавказі доходить до рік Терека й Малки по хребет Кавказу. Біля містечка Гагрі вертається наша межа назад до Чорного моря" (ІУТ с.18). "Сьогодні етнографічна українська територія майже в цілості покривається з географічною. На заході вона трохи переступає за Карпати, йде понад Прутом до Дунаю; на півночі йде по поріччю Прип'яти, Десни, Сейму, на сході губиться серед Воронежчини й Донщини, а на південному сході в басейні Кубані досягає Кавказьких гір" (ІУН с.27). Невипадково саме сюди, на землі Кубані (сучасний Краснодарський край), переселились українські козаки після знищення Запорозької Січі, не бажаючи коритися закріпаченню та утискам з боку Московії.
    Сучасні українські історики, навіть на знаючи про амазонок, мимоволі засвідчують їх присутність в Сарматії, переповідаючи давні свідчення: "Грецькі літописці називають сарматів «підданими жінок», що свідчить про виїмкове серед степовиків становище жінки в сарматському суспільстві" (ІУТ с.40). Саме українська назва Амазонок – косачки, в довгі коси яких були вплетені бойові знаряддя на зразок холодної зброї, послужила назві українського козацтва; та й козацькі «оселедці» виразно засвідчують історичний зв'язок козаків з косачками-амазонками. Власне й українці вирізняються поміж слав'янських народів саме тим, що жінка в українському суспільстві здавна має права нарівні з чоловіком.
    Самоназва козаків прозоро простежується зі старослав'янської назви Амазонок: «косачки – косаки – козаки». Зауважимо, що так званий «український оселедець» (тобто «коса») завжди був притаманний українцям-русичам, які посвячували себе військовій справі. Нагадаємо, що й Святослав Величний, за описом грецького хроніста Лева Диякона, мав «довгі вуса і пасмо волосся на оголеній голові». Заслуговує на увагу ще одне свідчення Лева Диякона про те, що у битві під Доростолом (971р.) серед полеглих воїнів були воїни-жінки з війська Святослава, себто наявні на той час представниці амазонок. Від них успадкували козаки обітницю лишатися неодруженими, "щоби їм ніщо не заважало бути готовим до всяких затій військових" (ІР с.50). Та найцікавіше, що самі запорожці вказують на свою спорідненість з амазонками за місцем їх останнього перебування – за дніпровськими порогами. "Найдивовижним було те, – зазначає француз Люзер, – що ця оригінальна козацька республіка (Запорозька Січ) розташувалась на тому місці, де за переказами було царство амазонок" (ІЗК с.242). Це засвідчує безперервність історичного зв'язку та незаперечність етнічного походження козаків від сарматів – амазонок – антів.


ВИНИКНЕННЯ   КОЗАЦТВА
"Русичі. Лайдаки. Козаки-промисловці. Військова організація. Гедимін. Ольгерд. Вітовт. Грюнвальдська битва. Тамерлан. Золота орда. Московія. Куликівська битва. Єрмак. Польські королі. Січ 1385р."

    Козаки, як демографічна група українського суспільства, існували на Україні-Русі з дохристиянських часів, лише називалися вони військовою дружиною. По усіх князівствах від часів Стародавньої Руси при кожному князі були вірні дружинники, які за свою самовіддану службу отримували певні привілеї, зокрема й земельні наділи. Ці військові люди зазвичай не займались землеробством, а для обробки землі використовували наймитів (себто найманих працівників). Так утворювались заможні родини, які служили опорою князю в часи військових походів. Крім того, успадкування батьківських традицій породжувало військові династії, які посвячували себе ратній справі. Вони виокремлювались з-поміж селян, віддаючи перевагу заняттям не сільськогосподарського призначення. Представники таких військових династій невдовзі після монголо-татарської навали означились в українському суспільстві під назвою «козаки».
    Зрозуміло, що вітчизняна історія не в змозі охопити усіх представників військових династій. Проте, з огляду давності князівської традиції на Русі, можемо з упевненістю стверджувати, що на Україні-Русі рясніло представниками військової верстви та їх численними нащадками. Треба розуміти, що монголо-татарська навала не знищила дощенту військову верству українців-русичів. Полягли у битвах лише боєздатні воїни, але залишилися ті, що не приймали участі у воєнній баталії за віком. Ці колишні захисники вітчизни, неспроможні до битви за похилим віком, виплекали нове покоління воїнів, чиї батьки й діди загинули на ратному полі. Нове покоління воїнів зросло на предківських традиціях українців-русичів і почало зватися «козаками», успадкувавши чесноти своїх праотців – антів. Саме вони, зрощені на Предківській Вірі та давньоруському звичаї самоврядування, утворювали розрізнені осередки військових угрупувань, що склали основу козацтва і невдовзі зорганізувались в Запорозьку Січ.
    Про здатність українського козацтво до самоорганізації йтиметься далі, на разі лише зазначимо, що козацькі угрупування, які були спроможні себе захистити, перебували в Причорноморських степах задовго до появи зорганізованого козацтва під назвою Запорозька Січ. В козаки шли знедолені, але не скорені люди, здатні зі зброєю в руках відстояти свою людську гідність. Окремі козацькі ватаги на Україні-Русі зазначаються істориками як «ватаги промисловців», які на все літо вирушали на мисливсько-рибальські промисли. В європейській історіографії такі розрізнені козацькі ватаги, що об'єднувалися в гурти та промишляли в українських степах, звалися «лайдаками».
    Сучасне значення слова «лайдак» тлумачиться як «немаєтна, бездомна людина», що цілком відповідало тодішньому стану промислових козаків – першопоселенців «дикого степу», як казали за часів панування монголо-татарської орди. Промислові козаки таборилися по берегах річок, по байраках та балках; жили в бурдюгах – напівземляних помешканнях, на зразок яких згодом постали загальновідомі запорозькі курені. Бурдюг – це козацька землянка в степу на 10-20 чоловік; у бурдюзі одні двері та одне віконце – маленьке та кругле, як миска, – а то й без вікна. Козаки ставили піч у бурдюзі, щоби хліб пекти, та робили кабицю – страву варити. Кабиця – це обкладена каменем яма. За згадками очевидців, «зимою, як добре кабицю розпалити, так камінь аж горить – уже холодно не буде». Згодом на місці бурдюгів засновувались «зимівники» – козацькі хутори, що складалися з хат, повіток та інших господарських будівель.
    "Стихійне утворення Запорожжя показує, що справжнього, «природного» козака не можна створити штучно, шляхом спрямованої організації. Козаччина була гостинною для самітників, але не всі їй підходили, та й не всі виявлялися готовими до випробувань – там могли вижити лише люди виняткових фізичних і душевних якостей. Баланс принад козацького життя й стримуючих обставин довго діяв як саморегулятор чисельності козаків. Як у Західній Європі далеко не кожен ставав лицарем, так і козаків творили час і обставини з людей, які мали до того покликання" (УФ с.17).
    "Широкі Наддніпрянські простори, не зважаючи на всю небезпечність, були занадто багаті природними дарами, щоб не приваблювати до себе людей… І Дніпро, і його незліченні допливи аж кишіли величезними запасами риби; околишні степи були густо населені всяким звіром… Але нащо витрачати пишні слова, коли можна одним словом зазначити, що Україна все одно що обітована земля, яка тече медом і молоком. Багата земля вабила до себе людей смілий і активних, які ходили промишляти звіроловством і риболовством в околишні степи. Ходили, певна річ, не поодинці, а зібравшись в невеликі озброєні ватаги… Низ Дніпра, та частина його нижче порогів (т. зв. плавні), давало найбільше здобичі. Це був «Великий Луг», що його потім запорожці називали своїм батьком. Звичайно ранньою весною збирались в Каневі, Черкасах та інших наддніпрянських населених пунктах ватаги промисловиків і на все літо вирушали в свої «уходи». Життя серед небезпеки, під загрозою щоденної зустрічі з ворогом, гартувало вдачу, утворювало відважні, уперті, витривалі характери. Вертаючись на зиму до своїх домівок і приносячи многоцінну здобич, зароблену працею своїх рук, ці люде приносили з собою вільний дух степів, дух протесту проти всякого примусу, дух «сваволі й непослушенства», як казалось тоді. В очах мирних мешканців внутрішніх провінцій ці люде виглядали скоріше як свавільні розбишаки, ніж звіролови й риболови. Їх боялися й стереглися. Цих людей вже при кінці ХV віку множилося стільки, що вони складали вже окрему суспільну верству й мали вже свою окрему назву: їх звали козаками" (ІУН с.152).
    Маємо підтвердження й суто українського (давньоруського, рутенського) походження слова «козак» за визначенням європейських істориків. "На Заході найраніша згадка про козаків зустрічається у генуезькій хроніці кінця ХVст., де йдеться про події у Кафі 1474р. З більшою ясністю говорить про козаків польський гуманіст М.Меховіта у знаменитому латиномовному «Трактаті про дві Сарматії» (1518), який відіграв принципово важливу роль в ознайомлені Західної Європи із східно-слов'янським загалом і Україною зокрема. Автор «Трактату» розрізняє "козаків – слов'янських (рутенських) втікачів-селян… Козак – рутенське слово, ним називають хлопа, підданого, бродягу, пішого або кінного". Це цінне підтвердження дійсного походження українського козацтва, підтвердження, повз яке пройшли дослідники проблеми, яка викликала стільки сперечань" (КР с.45). Слушно пояснити, що в західноєвропейських кругах Рутенією звалась Мала Русь, власне Галицько-Волинське князівство часів Данила Галицького (1201-1264), про що свідчить титул його сина Лева – князь Рутенський. "Рутенія – величезна країна, сусідня з Грецією та Болгарією; ..а князь там Лев" (ІУП с.209).
    Видатний дослідник українського козацтва академік Дмитро Яворницький (1855-1940), організатор археологічної експедиції на Хортицю 1927 року, зазначає офіційні згадки про козаків ХVст. "Із акта 1499 року дізнаємося, що вже тоді ходили вниз по Дніпру якісь козаки, добуваючи там рибу і продаючи її потім у Києві; з інших актів відомо, що численні українці мали звичай щовесни подаватися до порогів і нижче по Дніпру, ловити там рибу, добувати звіра, а восени повертатися в міста і продавати в'ялену рибу та звірячі хутра" (ІЗК с.411). Слід зауважити, що не всі козаки поверталися зі степу, деякі залишалися і перебували зиму у степу. Таких козаків називали за їхнім помешканням «зимівниками». Як зазначав Яворницький, «це були перші пункти колонізації просторої, дикої й пустинної степової рівнини: – спершу заводились бурдюги, потім зимівники і, врешті, села сімейних та несімейних козаків».
    "Мабуть у Черкасах утворився найперший центр повстанців козаків, які нищили татарів на Україні. Про наскоки місцевого населення на татарів згадує в 1245 році італійський посол Плано де Карпіні, який, їдучи до монголів, зупинявся в Києві" (ІУЛ с.48). Перші документальні згадки про організоване козацтво убачаємо в "Літописі" Григорія Грабянки: "Поляки (власне литовці), прийнявши в свою землю Києв і малоросійські краї у 1340 році, через деякий час усіх тамтешніх людей обернули у рабство; але ті, з цих людей, хто спрадавна вважали себе воїнами, котрі навчилися володіти мечем і не визнавали над собою рабського ярма, ті, не витримавши гніту й підкорення, почали самовільно оселятися біля ріки Дніпра, нижче порогів, у пустинних місцях та диких полях, харчуючись рибними та звіриними ловами" (ГГ с.21).
    Відтак маємо підстави до висновку: козаки, як військові угрупування українців, почали утворюватись після монголо-татарської навали в ХІІІст., щоби самотужки оборонятися від чужинців. Військову організацію українських козаків слід розглядати як самостійне об'єднання розрізнених козацьких угрупувань, що зорганізувались до захисту південних кордонів України-Руси після великої перемоги 1363 року русько-литовського війська під проводом Гедимінового сина, Ольгерда, у битві з об’єднаними силами Золотої Орди на Синіх Водах (р.Синюха, ліва притока Південного Бугу). В наслідку цієї перемоги українські землі були звільнені від ординської зверхності аж до Чорного моря, а в усті Дніпра (суч. Очаків) та під Білгородом (суч. Маріуполь) були зведені фортеці для захисту південних кордонів України-Руси, що перебувала у складі Великого Русько-Литовського князівства. З того часу почали утворюватись козацькі залоги – військові гарнізони і відтоді побутує назва українського війська – «козаки», на відміну від іноплемінних військових угрупувань, що перебували на Україні-Русі.
    Зауважимо, що відсутність офіційних свідчень про наявність українського козацтва та місць перебування тієї чи іншої Запорозької Січі в історичних документах держав-поневолювачів України-Руси не дає підстав для твердження про їхню відсутність. Історично підтверджено, що українське козацтво виступило у складі русько-литовського війська, очоленого литовським князям Вітовтом, і складало головну бойову силу при розгромі німецьких рицарів христоносців у вікопомній Грюнвальдській битві 15 липня 1410 року. За свідченням польського хроніста ХV ст. Яна Длугоша, половина русько-литовсько-польского війська складалася з українців-русичів: «з 17 полків Литви 10 набиралися на території України, Білорусі та Смоленської землі, а з 16 польських полків 6 складалися з мешканців Поділля і Галичини». Польський історик за зрозумілих причин неймовірно перебільшує кількість кварцяних військ католицької Польщі у битві проти католицького ордену, направленому виключно на Русь та Литву і завершеному гучною поразкою Тевтонів і усього німецького лицарства, однак засвідчує участь українського козацтва у розгромі Тевтонського ордену.
    Незаперечним доказом боєздатності українського козацтва у ХІVст. служить історичний факт утримання суверенітету Русько-Литовського Князівства після битви 1399 року з Тамерланом над Ворсклою під орудою Вітовта. "Це ломить силу великого литовського князя й зупиняє його гін до Чорного моря, але не усуває його впливу на внутрішню політику Золотої Орди, що з неї вилонюється, як самостійна держава Кримська орда. Її основоположником був один з намісників орди, Хаджи-Гірей, що обороняючи свою самостійність від Золотої Орди, найшов собі опору в литовсько-польському союзі… В 1480р. скинула Московщина татарську зверхність, а в 1502р. розпалася Золота Орда… В 1552р. піддається московському князеві Іванові-ІV татарська Казань, а в 1556р. татарська Астрахань" (ІУТ с.318). З цього часу князь Іван «Грозний» почав величатися першим царем Московії, яка іменувалася в європейській історіографії Володимиро-Суздальським князівством і взагалі не розглядалася європейськими правителями як самостійна держава, бо вважалася північною провінцією Руси, яка входила до складу Великого Русько-Литовського князівства.
    Щоби не склалося помилкового враження про військову могутність Московії, яка сфабрикувала свою вигадану історію, користуючись аморальним правом шовіністичної імперської зверхності ХVІІ-ХХ століть, зауважимо, що Московське князівство визнало монголо-татарське поневолення без бою і перебувало в ординському ярмі ще наступні сто років після звільнення України-Руси від зверхності Золотої Орди. Побіжно нагадаємо, що після здобуття Києва у 1240 році ханом Батиєм, його намісником у Києві був призначений вигаданий «легендарний герой» суздальський князь Олександр «Невський», як союзник Батия. Окремо зауважимо, що сучасні історики повторюють традиційну помилку, називаючи Володимиро-Суздальське князівство – Московським, а суздальського князя Олександра «Невського» – величають князем московським. Варто наголосити, що Москва проголошується столицею лише у 1410 році, і саме з чого часу починається історичне існування Московського князівства.
    З огляду на вищезазначене, ще потребує неупередженого дослідження широко рекламована битва на Куликовому полі в 1380 році над Доном (в гирлі р. Непрядви) на предмет участі у цій битві так званої «московської раті», бо Московія – незрозуміло чому? – після тієї «перемоги» продовжує перебувати в ординському підданстві ще вподовж наступного століття. Вигадану звитягу «московського» війська бездумно переповідають сучасні історики, як наприклад: "Позиції Московського князівства зміцніли після Куликовської битви 8 вересня 1380 року, у котрій московське військо, до якого належали й загони з українських та білоруських земель, розгромило орду… Долю битви вирішив засадний полк, очолений князем Д. Боброком-Волинським, і наступ інших… полків, у складі яких були українці й білоруси" (ІУК с.70). Взявши до уваги, що в 1380 році не існувало «московського» війська (перенесення столиці з Володимира-на-Клязьмі до Москви було здійснене після 1409 року), стає цілком зрозуміло – хто здобув перемогу у битві на Куликовому полі: це були суто руські (тобто українські) війська.
    Увиразнює сумнівність «московської» звитяги той факт, що Куликівська битва сталася в місцевості з численними українськими назвами, зокрема неподалік містечка Черкаси над Доном (попри гирла р. Сосна; правобережжя Дону, – суч. Липецька обл., яка споконвік перебувала у складі України-Руси), що служить незаперечним доказом тодішнього перебування там українського козацтва, що й оприкметилось в назві міста. Та й кордон суто козацької землі завжди проходив понад Доном, що засвідчує споконвічну приналежності цієї території до України-Руси з центром у Києві, а не до віддаленого Володимиро-Суздальського князівства з тодішнім стольним градом Володимир-на-Клязьмі, адже Москва стає столицею лише у 1410 році, коли Україна-Русь відстоювала свою незалежність у вищезгаданій Грюнвальдській битві.
    "Московські книжники з середини ХVст. почали обгрунтовувати свою спадковість від князів київських... на зверхність над усіма землями колишньої Київської Русі. Під руками вони мали літописний текст – володимирське зведення 1185р. де здобуття Києва у 1169р. князем Андрієм Боголюбським, видавалося як перенесення центру держави з Києва у Володимир, а всі наступні князі київські були перетворені у володимирських васалів. Перенесення столиці з Володимира... до Москви, столиці фактичної, було здійснене після 1409р. при укладанні Троїцького літописі. Так народилася «звичайна схема» вигаданої російської історії, під яку почали підганяти літописні тексти... Цю схему закріпив М.Карамзін та О.Погодін, і вона стала загальноприйнятою у російській дореволюційній історіографії" (УІЖ 2003, №4). Слушно зауважити, що в часи княжої доби Києву належали землі навіть сучасного басейну р.Москви, зокрема Свірилеськ в усті Сіверки (ліва притока Москви). Літопис повідомляє, що княжич Олег, син Святослава Всеволодовича – Великого князя Київського, у 1175 «повернувся у свою волость, до Лопасни (городище на пр. березі Оки, навпроти устя р.Лопасни), а звідти, пославши воїв, Олег зайняв Свірилеськ, бо то була волость Чернігівська» (ЛР с.321). Щодо Андрія Боголюбського, не завадить нагадати, що невдовзі після пограбування Стольного града Києва цей «шановний муж» був убитий своїми ж слугами і викинутий на смітник, як непотріб, у власному княжому місті Боголюбий поряд з м. Володимир-на-Клязьмі у 1174 році (згідно, ЛР с.314).
    У ХVст. починається поступове загарбання українських земель з боку Московії, яка на підтвердження своїх вигаданих прав вдалася до релігійної облуди, виступивши з ідеєю духовного лідерства після падіння Костянтинополя у 1453 році. Наприкінці ХVст. ця ідея трансформується в теорію, яку сформулював чернець псковського Елизарівського монастиря Філофей; згідно його висновку першим «центром Всесвіту» був Рим, другим – Костянтинополь, третім – Москва. Відтак Москва, проголосивши себе «третім Римом» у 1492 році, самозвеличується на власних вигадках, а московські князі починаються помпезно іменуватися царями.
    Про цілковиту відсутність військової могутності Московії свідчить Лівонська війна (1558-1583) проти Лівонського ордену німецьких рицарів за вихід до Балтійського моря. Як відомо, Московія програла цю війну і виходу до моря не здобула. Відтак, її територіальні здобутки нарощувалися здебільшого безчесним шляхом, за чужий рахунок, користуючись слушною нагодою. Так, наприклад, діяла Московія при становленні Речі Посполитої часів «золотого віку» Августів Сигізмундів, коли землі України-Руси безконтрольно захоплювали польські магнати – скільки кому заманеться. Користуючись нагодою, московські князі прихопили й собі східну частину України-Руси, як «нічийні» землі, до яких зокрема входили сучасні області: Брянська, Могилевська, Курська, Білгородська, Липецька, Воронезька, Тамбовська, значна частина Ростовської й Саратовської областей, і навіть частину Смоленщини й Сіверщини, котрі споконвіку підлягали Києву. Відновлення суверенітету захоплених суто прикордонних земель Смоленщини й Сіверщини домігся Стефан Баторій (1576-1586), причому це сталося за правління самого «войовничого» московського князя Івана «Грозного» (1533-1584), котрий звеличився в часи опричнини за приказкою: «молодець проти овець, а проти молодця – сам як вівця». Так звана «грізність» московського князя, що утвердив свою владу військово-поліцейськими актами лиходіїв-опричників, трималася на каральних акціях головоріза Малюти Скуратова, котрий зі своїм кінним загоном гарцював по Московії і різав беззахисних бояр, як курчат, за наказом царя. Проте при зустрічі з українським козацтвом, яких направив польських король Баторій на відновлення північно-західного кордону України-Руси, уся войовничість миттю злетіла з князя Івана і він почав благати миру через довірених осіб у самого папи римського. "Стефан Баторій домігся повної перемоги у боротьбі з московським царем Іваном Васильовичем Грозним. Він одібрав у царя шість російських міст на північно-західному кордоні. Іван Грозний, через римського папу Григорія VІІІ, попросив у Баторія миру і мир йому було даровано в Запіллі. При цьому Стефан утримував за собою Полоцьк та Ліфляндію і відтіснив російського царя від Балтійського моря, до якого той так спрагло рвався" (ЩВ с.281). Крім того були вибиті й наступні зазіхання Московії на ці землі, що мали місце після смерті Баторія. "Узимку 1609-1610 р. козацький корпус чисельністю 30 000 шабель підбив Сіверщину і узяв Чернігів, Новгород-Сіверський та інші замки. Всі ці сіверські землі і Смоленськ закріпив за Річчю Посполитою Довлинський договір" (ІУЛ с.62). Мало того, приналежність Смоленщини до України-Руси знову була утверджена у Польсько-Московській (Смоленській) війні 1632-1634 років, де 20-тисячне Військо Запорозьке за участю кількатисячного польського загону присікло чергове зазіхання москалів на споконвічні українські землі. Поляновський договір (14.06.1634) між Польщею й Московією підтверджував умови Деулінського перемир'я 1618 року, згідно якого Московія зрікалась зазіхання на Смоленські землі.
    Що ж до вивільнення Московії з ординської кормиги у 1480 році, то це сталося не внаслідок військової могутності москалів, а завдяки розпаду Золотої Орди, роздертої внутрішніми чварами та міжусобицями після нищівного удару, що завдав їй у 1395 році відомий полководець Тамерлан (1336-1405) – емір Середньої Азії, засновник держави Самарканд. Розбивши монголо-татарські орди, він пройшов через сучасну Луганську область аж до Дніпра, де зустрівся у битві з русько-литовським воїнством. "Звідтіль Тимур повернув на схід до гирла Дону, де захопив Азак (стародавня Тана, сучасний Азов). Його загони розграбували й спустошили Крим і стерли з лиця землі золотоординську столицю Сарай-берке над Волгою" (ІУЛ с.42). В 1430р. золотоординські залишки сформували Велику Орду, яку с самого початку роздирали внутрішні чвари за владу. У 1436 році від Великої Орди відокремлюється Казанське ханство, а в 1449 – Кримське. В 1456р. Велика Орда відступає на Волгу, де на початку ХVІст. розпадається на Астраханське ханство (за Волгою) і Ногайське – понад Азовським морем між Кубанню й Дніпром, яке у ХVІІст. розділяється на три орди – Буджацьку, Едикчульську і Едиссанську, що розселилися по причорноморських степах аж до Дунаю. У 1478 році Менглі-Гірей (син Хаджи-Гірея) підкорився турецькому султану і уклав союз з дідом Івана «Грозного», що згодом допомогло Московії скинути ординську зверхність. "Князь московський Іван ІІІ Васильович багатими подарунками спонукав кримського хана до походу на українські землі. Навесні 1482р. «прийде Мегли-Гирей… град Києв взя й огнем сожже». Загарбані київські коштовності (золоту чашу і дискос із Софійського собору) подарував хан Іванові ІІІ" (ІУЛ с.43).
    Безславна Московія, безсоромно звеличена на брехні в часи великодержавного російського шовінізму, перебувала на задвірках загальноєвропейського розвитку і ходили в ликових лаптях аж до так званого «єднання» з Українською Гетьманщиною через необачність Б.Хмельницького. Це дало змогу відсталій, убогій, найвіддаленій провінції України-Руси втиснутись на європейську арену подій Пізнього Середньовіччя. Лиже завдяки бездарній, холопській позиції продажний українських гетьманів, московський цар Петро-І «прорубав вікно у Європу» і збудував Петроград на кістках українських козаків у прямому розумінні цього слова. Запорожці і реєстровці, заслані в заболочене устя Неви на примусові роботи по зведенню міста, гинули тисячами. Та й врешті-решт згинули всі, як один, завдяки своїм же горе-гетьманам, котрих тепер безпідставно звеличують новітні холопи й запроданці усіх мастей.
    Показово, що попервах литовські правителі всіляко сприяли утворенню міцної козацької залоги як у пониззі Дніпра, так і по степовій зоні південної частини України-Руси. "Правительство литовське побудувало на окраїнах держави укріплені пункти, які дуже гордо звались «замками». Але не треба уявляти ці замки на західно-європейський зразок – це були скромні земляні укріплення, обнесені валом і ровом" (ІУН с.151). Значення тих «замків» полягало у тому, щоби навколо кожного з них утворювалось поселення, яке в українській історіографії отримало назву «козацька слобода». У такий спосіб чисельні військові угрупування українців-русичів, що склалися в часи довготривалої визвольної війни з ординцями, знаходять своє історичне призначення в утворенні козацьких гарнізонів, що стають на сторожі південних кордонів Батьківщини.
    Зрозуміло, що козацькі гарнізони мусили мати свій військовий центр, котрим стає Запорозька Січ, утворення якої слід віднести на 80-ті роки ХІV століття, власне на час проголошення Кревської унії 1385р. Згодом козацькі поселення в степовій зоні України-Руси поєднуються в адміністративні округи, що звуться «паланками». "Паланочний полковник, який жив далеко від Січі й разом зі своїми помічниками – писарем та осавулом – відав прикордонними роз'їздами й керував козаками, які сиділи в степу, у своїх хуторах та слободах" (ІЗС с.105).
    Розглядаючи питання самоорганізації українських козаків, передовсім зауважимо на хибність побутуючої думки, буцімто Запорозьке Військо було від когось залежне відносно військового реманенту та боєприпасів. По-перше, запорожці могли самотужки виготовляти порох і навіть відливати ядра до гармат, зокрема для своїх фальконетів (дрібнокаліберні гармати на запорозьких чайках ХVІ–ХVІІІ ст.). По-друге, не слід забувати про традиційну козацьку зброю, успадковану від Амазонок і Антів, – це лук, спис та шабля. Мало того, що козаки справно володіли своєю традиційною зброєю, вони продовжували користуватися нею поряд з вогнепальною зброєю вподовж багатьох століть. Побіжні згадки про це убачаємо в історичній хроніці, зокрема в щоденнику капелана польського війська часів битви під Кумейками 1637 року, де «стрілою з лука був тяжко поранений в голову один з товаришів брацлавського воєводи» (ЩВ с.406). Іншу згадку, а головне офіційну, залишив віце-президент Адміралтейської колегії часів Петра-І: "В 1699 році віце-адмірал Корнелій Крюйс писав про запорожців, що вони користуються луками й стрілами, котрими вельми влучно поціляють" (ІЗК с.221). На це зауважив і найвідоміший козацький літописець Григорій Граб'янка наприкінці ХVІІ століття, кажучи про козаків: «Оружие имут самопалы, шабли, обухи, стрели и списи; и до сих тако искусни, яко и найлучший полський гусарин и немецкий ретарин примерен быти не может». Інакше кажучи, навіть не маючи належного забезпечення боєприпасами для вогнепальної зброї, Запорозьке Військо було боєздатним і готовим до відсічі ворога.
    Дослідження самооб'єднання українського козацтва в військову організацію під назвою Запорозька Січ ускладнюється відсутністю офіційних свідчень тодішніх істориків, які за зрозумілих причин бажали приписати утворення українського козацтва іменитім представникам литовсько-польської шляхти. Проте маємо неспростовні докази наявності самоорганізації українських козаків, які без сторонньої допомоги змінювали місце розташування Запорозької Січі багаторазово. Інший приклад самоорганізації козаків – гайдамацький рух, що утворився, знов таки, без сторонньої допомоги і до якого історики не спромоглися приписати жодного іменитого шляхтича.
    Показовим прикладом самоорганізації українських козаків може прислужитися утворення козацтва на Дону з вихідців із Запорозької Січі в ХVІст., звідки Іван «Грозний» (1530-1584) закликав кошового отамана Єрмака, українця за походженням, на завоювання Сибіру у 1581 році. Жодному історику не спало на думку приписати якомусь литовсько-польському магнату організацію донських запорожців ("донців"), звідки вийшли відомі провідники національно-визвольної боротьби, як Степан Разін (повстання 1667-1671) та Омелян Пугачов (повстання 1773-1775). Причина в тому, що Донщина не входила до складу Речі Посполитої, тож не виникало й зазіхань накинути в гетьмани донським козакам якогось шляхтича.
    Відтак, утворення Запорозької Січі слід розглядати не як результат зусиль литовсько-польського уряду, а як результат самоорганізації українського козацтва всупереч зусиллям Речі Посполитої стати на заваді козацькій організації. Мало того, Запорозька Січ, не зважаючи на усі спроби Речі Посполитої знищити її, трималася вподовж чотирьох століть.
    Для остаточного доказу самоутворення Запорозької Січі наведемо приклади негативного ставлення відомих історичних осіб до українського козацтва з офіційних джерел, починаючи з Сигізмунда-І (польського короля 1507-1548) – першого тирана українського народу, що роздавав землі України-Руси направо й наліво поміж польської шляхти: "Золотий вік Сигізмунда-Августа був золотим для панів, але залізним для польсько-руського простолюддя. Від сього країна збідніла, промисли запали, кам'яні споруди перетворились на руїни, поміж простого люду пошилась найжахлива бідність і зубожілось. Таким чином, економічний гніт з боку польських панів та їх орендаторів-жидів, насилля з боку польського найманого війська в українських містах, неприховане бажання польської влади знищити козацтво – все це разом узяте було причиною страшенної, фанатичної ворожнечі запорожських козаків з поляками" (ІЗК с.375). "Сигізмунд-ІІ Август (польський король 1530-1572) запровадив статут 1557р., за яким поміщику та його управителю жиду надавалося право стратити своїх селян на смерть; він вперше взяв на службу 300 запорозьких козаків і вніс їх в реєстр (для запровадження майнової нерівності і соціального розшарування запорожців); за його правління побудовано замок на о.Вирва (т.зв. Мала Хортиця) з метою запобігання втеч селян на Запоріжжя; в одному з листів до Кримського хана він висловив надію, що фортеця на острові Хортиця допоможе старості Д.Вишневецькому приборкати козаків. Стефан Баторій (князь трансільванський 1571-1576 та польський король 1576-1586) у 1572р. збільшив число реєстрових козаків до 600; у 1578р. здійснив невдалу спробу ліквідувати Запорозьку Січ; вів переговори з Кримським ханством про спільний похід на запорожців; заборонив торгівлю з Січчю і запровадив смертну кару нереєстрових козаків; задля приборкання запорожців наказав у 1578р. спорудити для резиденції наказного гетьмана місто Батурин, назване на його честь, над річкою Сейм (польський сейм – перекручена назва з’їзду давньоруських князів – «снем»). Сигізмунд-ІІІ Ваза (польський король 1587-1632) придушив козацько-селянські повстання ХVІст., провадив політику гноблення й колонізації населення України та Білорусії; уклав Брестську церковну Унію 1596р., започаткувавши релігійне гноблення українців. Владислав ІV Ваза (польський король 1632-1648) – посилив утиски українського народу, придушив народні повстання на Україні 1635-1638 років, збудував фортецю Кодак 1635р. для нагляду за запорозькими козаками, здійснив невдалу спробу ліквідувати Запорозьку Січ у 1638р. під орудою польського комісара Мелецького. Ян Казимир (брат Владислава ІV, польський король 1648-1620), як і його наступник Сигізмунд-ІV – жорстоко придушували народні повстання в часи Гетьманщини. Михайло Вишневецький (польський король 1669-1673) вороже ставився до українського козацтва і Запорозької Січі. Ян ІІІ Собеський (польський король 1674-1696) – полководець, учасник битв проти армії Б.Хмельницького. Август ІІ Сильний (польський король 1697-1706 та 1709-1733) захопив Поділля з Кам'янцем-Подільським і всю Правобережну Україну; придушив повстання народних мас під керівництвом фастівського полковника Палія. Вітовт Кейстутович – князь Великого князівства Литовського 1392-1430 років, противник залежності Литви від Польщі; на українських та білоруських землях ліквідував удільні князівства і створив воєводства з литовськими намісниками, прихильник католицької експансії, заснував католицькі єпископські кафедри на Україні (в Луцьку і Кам'янці-Подільському). Євстафій Дашкевич (1535) – литовський воєвода, черкаський та канівський староста, пропонував уряду Литви побудувати на Дніпрі фортеці для припинення втеч селян у пониззя Дніпра; з самого початку своєї діяльності провадив боротьбу проти козацтва, що формувалося у пониззі Дніпра" (згідно, ІЗК с.494-519). Дмитро Вишневецький – князь, земельний магнат, мав володіння на Волині, був черкаським та канівським старостою, але ніколи не був гетьманом Запорозького Війська. За наказом польського короля був направлений в Запоріжжя "для стримування лихих людей – шкодників… не допускати козаків робити зачіпок чабанам и шкодити улусам татарським" (ІЗК т.2, с.17), намагався приборкати запорозьких козаків, закликаючи їх до військових походів на користь Речі Посполитої згідно свого призначення. "Дмитро Вишневецький був польський польовий гетьман 1556-1563, що заступав коронного у його відсутності і керував збройними силами Речі Посполитої" (ІУН с.145).
    З огляду на вищезазначене негативне ставлення шляхти до запорожців, жодній розсудливій людині не спаде на думку, що польські королі чи магнати Речі Посполитої могли сприяти організації чи підтримці Запорозької Січі. А спроби та намагання литовсько-польського уряду придушити запорожців, виразно свідчать про те, що українське козацтво об'єдналося в самостійну військову організацію без сторонньої допомоги. Жоден шляхтич не доклав зусиль до організації Запорозької Січі і мав на меті лише одне: спрямувати військову силу Запорозької Січі на користь Речі Посполитої – на її зовнішніх ворогів. Історія засвідчує: тільки-но запорожці обирали отамана-гетьмана з-поміж себе, як починався національно-визвольний рух українського козацтва проти свого внутрішнього ворога і козацькі загони починали громити литовсько-польську шляхту на Україні-Русі.
    Тож варто в котре наголосити: Запорозька Січ була утворена без сторонньої допомоги, а заслуги в її самоутворенні має виключно українське козацтво. "Січ – продукт еволюційного розвитку, а не чийогось разового акту творення. Суспільний лад Запоріжжя будувався знизу поколіннями вихідців з народу. Давні традиції народного самоврядування доповнились тут запозиченими елементами політичної культури… Запорозьке козацтво створилося як самоврядна структура народної самооборони й господарська форма споживання за вакууму державної влади та постійної небезпеки… В незвичайних умовах з неординарних людей поступово складалося оригінальне суспільство з неповторними формами державності, громадянського й громадського порядку, владних структур, способу життя і побуту" (УФ с.36).
    Утворення самостійного Українського Козацького Війська з постійно діючим військовим центром в Подніпров’ї, що отримало назву «Січ», сталося 1386 року. Маємо докази історичної необхідності його утворення саме наприкінці ХІVст. Як зауважив свого часу Д.Яворницький: "Від половини ХІІІст. до 1386 року влада Великого Литовського князівства не прагнула докорінно змінювати вироблені віками порядки в містах і селах руських областей. Навпаки, до фатального 1385 року литовський народ підкорявся руській культурі в усіх її проявах і держава Литовсько-Руська йшла до повного єднання" (ІЗК с.344).
    Перешкодою єднання України-Руси з Литвою стала Кревська унія 1385 року, згідно якої Литва об'єднувалася з Польщею і зобов'язувалась пристати під зверхність католицької церкви. Це литовсько-польське єднання, що отримало назву Річ Посполита, сталося без урахування прав і свобод українського народу, а це у свою чергу спричинило потребу українського народу мати власні збройні сили для захисту своїх споконвічних прав на землях України-Руси. Слід зауважити, що проголошення польсько-литовської унії означало не тільки насильницьке запровадження католицтва на Україні-Русі, але й насильницьке запровадження польської мови, що означало не лише знищення суверенітету України-Руси, але й знищення української нації. Відтак, Кревська унія 1385 року спричинила утворення самостійного українського війська в Подніпров’ї, що згодом отримало назву Запорозька Січ.


КОЗАЦЬКЕ   САМОВРЯДУВАННЯ
"Козацьке братство. Козацькі цінності. Судочинство. Паланки. Козацька Рада. Гетьман-отаман. Кіш."

    Українські козаки й загалом українці успадкували від Антів характерну національну ознаку – волелюбство. За давнім звичаєм волелюбних предків, що порядкували на своїй землі згідно давньоруської традиції самоврядування, козаки вирішували усі питання на загальному віче, де й обирали отамана-гетьмана з-поміж себе. Це засвідчує Володимир Антонович в "Изследованіе о козачестве по актам з 1500 по 1646 год". В цій розвідці Антонович доходить висновку, що "козаччина перебувала у тісному зв'язку з громадським, вічовим укладом старої Русі, і козацькі громади це ті самі ж вічові громади, які вдержались на південній Київщині й Поділлі під татарським і литовським пануванням і в кінці ХVст. виступили лише під новою назвою козаків. Вони зберегли своє віче, яке тепер зветься радою, а їх ватажки, що колись звалися князями, тепер звуться гетьманами". Це зазначав і Михайло Грушевський у VІІ томі своєї «Історії України-Руси»: "Козаччина по суті є старим побутовим явищем, викликаним сусідством українського народу з кочовим хижацьким степом. Воно було результатом невпинної боротьби з оцим степом, боротьби осілого хліборобного народу з кочовим розбишацьким населенням степу".
    Як зазначалось, українське козацтво успадкувало військові звичаї від свої праотців з Антійської (Античної) доби. Прикметне, що від Антів перейшла до козаків і традиція військової демократії. Маємо незаперечні докази стосовно наших предків-антів, зібрані визнаними дослідниками української старожитності. "Живучи серед войовничих кочовиків, степові анти самі звикали до військового ремесла. Вони часто покидали свої хатини, заглиблені наполовину в землю, й вирушали в походи… Озброєні списами й мечами, меткі й витривалі, анти влаштовували засідки, притаювалися в воді й зненацька наскакували на ворогів. Полонених тримали, поки їх не викуплять. Самі потрапляли в неволю тільки на чужині. На батьківщині ант не міг бути рабом… Жили анти в умовах військової демократії" (ІУГИ с.24).
    Козацьке самоврядування за принципом військової демократії зазначав Пантелеймон Куліш: "В ці степи приходили козаки для звіриних і рибних ловів. Тут, далеко від усього шляхетського, зложилося козацьке братство, де всі були рівні, а ватажок носив одежу, однакову з кожним іншим. Це добровільне вбоге братство заснувало славну Запорозьку Січ, де переховувався військовий припас, була лицарська школа козацької молоді, і куди ніяким чином не могла бути допущена жінка. На Запорожжя пізніше посилали військові й промислові козаки свої скарги на утиски від панів та їх орендаторів жидів; з Запорожжя приходили на Україну месники для розправи з так званими душманами, себто душителями народу. Запорожжя було, так би мовити, капітулою козацького лицарства: що воно рішало, на тім ставав увесь козацький народ" (ПК т.ІV).
    Як бачимо, Запорозька Січ виступала захисником українського народу не тільки від зовнішніх, але від внутрішніх ворогів; до того ж, захищала права не лише українського суспільства, але й окремих громадян. Ця сторона діяльності Запорозької Січі ще потребує грунтовного наукового дослідження, бо засвідчує провідну роль запорожців у збережені прав і свобод української нації в цілому та окремих громадян зокрема.
    Хрестоматійним прикладом заступництва Запорозької Січі за скривдженого співвітчизника є прихід Богдана Хмельницького на Січ (07.08.1647), щоби помститися за кривду, завдану йому чигиринським підстаростою Чаплинським. “Хмельницький виступив на історичному терені саме тому, що й сам жорстоко постраждав від свавілля польський панів. Доти він був щасливим господарем і мав невеликій хутір Суботів поблизу Чигирина; у нього були дружина і троє синів. Але підстароста чигиринський, пан Чаплинський, уподобав Суботів і у відсутність Хмельницького силою загарбав хутір; водночас засік до смерті малого сина Хмельницького і забрав собі його дружину” (ІУС с.27).
    До честі українського козацтва слід зазначити той факт, що запорожці без вагань вставали на захист знедолених співвітчизників. Знаючи ці доблесні чесноти, Северин Наливайко закликав запорожців до боротьби з польсько-литовською шляхтою, і вони голосно відгукнулись на заклик, що аж луна пішла по усій Європі. Піднімаючи велелюдні повстання, гайдамаки також опиралися на підтримку запорожців, котрі охоче підтримували кожен почин визвольного руху, та й самі за будь-якої нагоди били шляхетське панство з власної ініціативи.
    "Запорожець був за рівність і не дуже добивався власного блага, тобто він – індивід скоріше альтруїстичного, ніж егоїстичного типу. Саме в цьому його принципова відмінність від буржуа. Про цікаві деталі духовного світу запорожця може повідати, здавалося б, така звичайна річ, як вбрання. Ось буденний вигляд козака медведівського куреня Гната Голого, відомого ватажка гайдамацьких походів на панські маєтки: куртка з телячої шкіри, бараняча шапка, на цілий рік одна сорочка, вимочена в дьогті (щоб не заводилися воші і не кусали комарі). Спорядження ще доповнювалося самопалом і люлькою, запасом пороху, свинцю й тютюну. Ця простота особливо знаменна за умови, що в руки гайдамаків потрапляло чимало цінного добра" (УФ с.26,30).
    Невибагливість у повсякденному житті – одна з характерних ознак запорожців. Як зазначав свого часу козацький літописець Григорій Граб’янка, запорожці обходились мінімумом їжі: «Пища їх, – пише Граб’янка, – житное тесто квашеное, зовемое соломаха, редко свареное, и тим суть доволни; а когда случится с рибой, яко козаки глаголят, щербою, то за наипервейшую трапезу имеют». Це засвідчував і наш сучасник, видатний дослідник українського козацтва Д. Яворницький: «До столу, котрий запорожці звали “сирном”, зазвичай подавалася соломаха (житня мука негусто зварена на квасі) та щерба (та ж мука, зварена на рибній юшці). Ще була “тетеря” – пшенична каша, до якої під час кипіння додавали житнє кисле тісто; у крутому вигляді тетеря вживалася з юшкою, жиром, молоком або водою. Якщо до тетері додавалося кисле пшеничне тісто або будь-яке прісне, то тоді страва називалася “братко”. Ще була мамалига – тісто з проса чи кукурузи, що їли разом з бринзою чи пастремою (висушеною на сонці бараниною), і загреби – коржі, які під час приготування клали в пічку і загрібали золою та вуглями» (ІЗК с.244).
    Зневага до матеріальних цінностей – характерна риса істинних козаків. Гроші нікому не дають свободу, навпаки – повергають в рабську залежність від матеріальних здобутків. Тому й досі ходять легенди про закопані в землю клади запорожців, котрі на своєму віку обходились лише необхідним, здобутим власною працею. Навіть грошовиті отамани-гетьмани наприкінці існування Запорозької Січі приховували свої статки, побоюючись козацького осуду. "Так, під час арешту П.І.Калнишевського в нього, крім російських паперових асигнацій, була знайдена велика сума металевих монет: російські золоті червінці і срібна монета, турецькі леви, австрійські й голандські талери (єфимки) та інші. Зберігалися вони частинами вдома, у схованках" (УФ с.109). Варто додати, що мова йде не про якісь дрібні запаси, а про тони монет, котрі вивозили у мішках возами, – отакою була жадоба наживи продажних гетьманів в останні роки існування Запорозької Січі.
    Згідно звичаєвого права (неписаних, усних законів), січове братство карало на смерть не тільки гнобителів рідного народу і зрадників батьківщини, але й злодіїв та користолюбців з числа козаків. Як відомо, про козацьку чесність ходили легенди: будь-яка річ, залишена в Запорозькій Січі, залишалась незайманою на тому ж місці, де власник її міг забрати будь-коли, хоч через рік. Наживатись за рахунок товариства вважалося ганебною вадою, що каралась як злочин. "Крадіжка у товариша рахувалась найтяжчим злочином після смертовбивства свого ж. Таких самі січовики, піймавши, відразу вішали, а награбоване повертали потерпілим" (УФ с.23). Це правило розповсюджувалось на всіх козаків без винятку, у тому ж числі на козацьку старшину й на отамана-гетьмана. Причому покарання злодія за козацькою традицією не мало так званого «терміну давності», який вигадано в сучасному суспільстві. "В 1755 році відставний кошовий отаман Яків Ігнатович мав десь “своє подвір’я”, але проживав на Микитинській заставі. На запитання “чому він не їде на свій двір вже другий рік”, відповідав, що боїться їхати туди, щоби там його колишнє козацьке товариство не удавило на смерть" (ІЗК с.176). Тобто справедливе покарання користолюбців, що нажили статки за рахунок Січі, було звичною справою у запорожців.
    "Відомо про непоодинокі випадки збройних нападів повстанців (козаків) на маєтки старшин і фізичної розправи з феодалами. Соціальні мотиви визначали настрої основної маси народу. Симптоматичною була поведінка під час переговорів у Москві переяславського полковника П.Тетері (влітку 1657р.), який просив чиновників Посольського приказу не розголошувати зміст грамот про надані йому та І.Виговському маєтності, бо їх усіх одразу переб'ють. І це були не голослівні заяви, бо в Запорозькому Братстві існує багато прикладів покарання запроданців з числа генеральної старшини. "В історії Запорожжя знайдеться небагато таких кошових отаманів, котрі зуміли довго балансувати між товариством і старшиною. За всієї почесності та принадності влада над запорожцями завжди поєднувалася для її носія зі смертельною небезпекою. Немало отаманів й інших січових «апаратників» померли не своєю смертю, проте не в бою" (УФ с.61).
    Як зазначалось, Запорозьке судочинство базувалося на звичаєвому козацькому праві. Справедлива рівність в Запорозькому Братстві розуміється як терпима міра нерівності. Козацька демократія відповідала велелюдним сподівання соціальних низів і не мала нічого спільного з буржуазною демократію європейського зразка. Адже буржуазна демократії встає на захист маєтності буржуазії, здобутої будь-яким шляхом, а козацька демократія визнавала лише приватну власність, здобуту чесним шляхом і власною працею. Право кожного запорожця обмежувалось аналогічним правом свого сусіда-побратима, що утримувало від свавільних вчинків і тривалий час стояло на заваді утворенню привілейованого прошарку, так званої козацької аристократії, яка панувала поза межами Запорозьких Вольностей серед реєстрових козаків. Як зауважував Д. Яворницький: «Попри всього явного й дійсно різнорідного складу запорозького війська, воно все ж таки утворювало одну цілу й неподільну общину, завдяки головним началам, що лягли в основу всієї громади низового козацтва. Ці начала – свобода, рівноправність, братство, товариство.., боротьба з невірними, визволення співвітчизників з-під гніту поневолювачів та захист слабких перед сильними. Втілюючи ідею общинної та національної свободи війська запорозького, ці начала згуртовували низове козацтво в єдину, неподільну і грізну силу» (ІЗК с.148).
    Запорозькі козаки були єдиною опорою і реальною військовою силою, спрямованою на захист співвітчизників від панської сваволі й беззаконня. Не випадково цю маловідому сторону діяльності Запорозької Січі, яка постає не тільки прихистком для знедолених українців-русичів, але й виступає у ролі всенародного месника, майже не згадують тодішні історики, які замовчували усі негаразди польського порядкування, зокрема утиски й кривди, що чинило польське панство та їхні поплічники жиди. Нагадаємо, що тодішні історики, точніше тодішні писемні люди, були шляхтичами литовсько-польського походження і мали схиблені погляди на шляхту, вважаючи її мало не світочами “просвященства”, хоча в дійсності шляхта уособлювала прогнилий та вимираючий клас застійного феодалізму, що погруз у чванстві, властолюбстві та самодурстві.
    Про сваволю польської шляхти ХV–ХVІст. у самій Польщі свідчить папський нунцій (представник римського папи) Д.Руджієрі: "Нещасні селяни, віддані на сваволю панів, перебувають у найжалюгідному стані, бо пани можуть розпоряджатись їхнім господарством і навіть їхнім життям як їм заманеться. Тяжка недоля довела селян у Польському королівстві до такого стану, що навіть за биття батогами, приходять вони дякувати панові. Сміливо можна сказати, що нема на світі більш приниженого невільника, ніж польський селянин" (КР с.143). Тож не дивно, що польські тирани, помпезно іменовані Шляхтою, з числа бундючних, ненаситних на здирства польський магнатів, отримали відсіч від українського козацтва на спробі запровадити свої польські "порядки" на Україні-Русі.
    Споконвічно вільні українські селяни, не бажаючи коритися сваволі польських окупантів, залишали свої оселі і йшли на Запорозьку Січ. "Під кінець 1580-х років козаччина дуже помітно зростає, приймаючи в свої ряди все більше число панських підданих, які кидали свої оселі й тікали на Низ, незадоволені панщизняними порядками" (ІУН с.187). Власне ці варварські "порядки" польської Шляхти, яка заповзялася ще й навертати українців у свою католицьку віру, спричинили стрімке зростання козаччини, що призвело до широкомасштабних козацьких повстань на Україні-Русі, які очолив Северин Наливайко – основоположник національно-визвольної боротьби українського народу проти соціального і духовного поневолення.
    Селянські родини, що тікали на "Низ" з усім майном, оселялися на козацьких землях, утворюючи господарські поселення на так званих Вольностях Запорозьких. Слід зауважити, що не всі низові козаки перебували в Запорозькій Січі; там проживали суто військові козаки, власне Військо Запорозьке, яке утримувалось промисловими козаками. Промислові козаки жили віддалік Січі зі своїми родинами і постачали козацьке військо продовольчими припасами та кіньми, а в разі необхідності приєднувались до військових походів та народних повстань проти засилля литовсько-польських магнатів. Такі козацькі поселення віддалік Січі звалися «паланками»; вони мали свою козацьку старшину і судочинство, очолене паланковим полковником.
    Козацьке самоврядування в Запорозькій Вольності базувалося на звичаєвому праві Середньовічної Руси, в основі якого закладена не приватна, а загально-громадська власність на землю. "У придніпровських козаків в основі економічного устрою лежала ідея володіння, а не право власності на землю як головне джерело багатства. Землею володіло військо, але й саме Військо Запорожське як юридична особа не було приватним власником, бо тодішня військова власність вважалась тотожною сучасній державній власності. Загальнокозацьке володіння землею не виключало індивідуального землекористування січового товариства й паланкового. Особисте господарювання на військовій землі дозволялося звичаєвим правом вільного займання земельної ділянки. На землю міг претендувати кожен запорожець там, де хотів, де встигав першим і скільки її брався освоїти. Внутрішньою основою займання було не свавілля, а право володіння і власності, що походило ще з античного права" (УФ с.90).
    Від Антів було успадковане не лише загальногромадське володіння землею, але й загальногромадське врядування. Запорозька Січ дотримувалась звичаїв давньоруського самоврядування – традиційного загально-громадського віче. На загальній козацькій раді відбувались вибори кошового отамана-гетьмана та його переобрання в разі невдалого військового походу, як було в дохристиянській Русі і в перші століття доби християнства. "Після поразки русичів у битві з половцями на річці Альті у вересні 1068 року в стольному місті Києві зібралося віче. Очолюваний волхвами люд прогнав переможених князів Ізяслава й Всеволода, визволив із темниці й поставив володарем князя Всеслава" (МІ с.126). Історик канадської діаспори Орест Субтельний (професор Йоркського університету в Торонто) розглядає цю подію як першу революцію на Україні-Русі: "У 1068 році кияни, незадоволені правлінням Ізяслава, вигнали його, посадивши натомість його племінника Всеслава. І хоча за допомогою поляків Ізяслав повернувся й приборкав повстанців, події 1068 року стали віхою в історії, ознаменувавши першу документально засвідчену "революцію" на українській землі" (ІУС с.45).
    Зауважимо, що народне віче Стародавньої Руси не тільки знайшло своє відображення у козацькій раді, але й передало їй давньоруські засади істинної демократії, а саме: усі козаки без винятку приймали участь у вирішенні важливих питань, причому прості козаки мали вирішальне право голосу. Маємо однозначне свідчення очевидця – Еріха Лясоти (посла німецького імператора Рудольфа-ІІ), який відвідав Запорозьку Січ у 1594 році з офіційною місією: закликати козаків до антитурецького блоку і якнайшвидше зашкодити військовому походу Османської імперії у Європу. Будучи присутнім на козацькій раді, від зазначав, що остаточне рішення приймалося всією козацькою громадою і залежало не від старшин, бо якраз старшина залежала від козацької маси: "При обговорені (важливого питання) козаки ділилися на два Кола. В одному була старшина, у другому – прості люди… Ухваливши своє рішення, прості козаки шли до Кола старшин, оголошували своє рішення і грозили, що, коли хтось буде проти, вони його втоплять у воді. Але старшина відразу погоджувалася, бо не могла противитися черні, яка є сильніша, могутніша й згуртованіша, і в гніві не терпить ніяких заперечень" (ЛЩ с.104).
    В сучасній історичній літературі для приниження титулу головнокомандуючого Запорозьким Військом запроваджене звання «кошовий отаман» замість історично вірного «гетьман». Маємо докази, що запорожці називали свого «батька» не інакше як Гетьман. Це документально підтверджено сучасниками й очевидцями козацької доби. В «Щоденнику» своєї подорожі на Січ (згідно ЛЩ) Еріх Лясота залишив багато цінних відомостей, зокрема й щодо титулу «гетьман». У його нотатках записане послання запорожців імператору Рудольфу 1594 року, де сказано самими запорожцями однозначно: «Коли отримали певну відомість, що кримський хан з усією своєю ордою хоче переправитись біля Очакова через Дніпро, ми вирушили туди разом із своїм гетьманом, щоби перешкодити їм на переправі». Цей епізод Лясота занотував такими словами: «На березі нас відразу ж провели в Коло запорожців, а оскільки кілька днів тому, а саме 31 травня, гетьман Богдан Мікошинський на 50 галерах з 1300 козаками подався в моря, ми… воліли зачекати на щасливе повернення гетьмана». Завершуючи свою розповідь про перебування в Запорозькій Січі, Лясота знову зазначає титул «гетьман»: «Дня 1 липня 1594 року. У відкритому Колі я попрощався з гетьманом і всім запорозьким лицарством».
    Звання «Гетьмана», як найстаршого в Козацькому Війську, підтверджує у своєму «Описі України» 1660 року французький інженер Гійом Боплан, котрий був направлений польським королем Сигізмунд-ІІІ для зведення укріплень у пристеповій смузі, в тому числі й Кодак: "Нам ще залишається розповісти, як козаки (запорожці) обирають свого старшого.., що часто відбувається серед Дикого Поля. Вони йому дуже підкоряються. Цей старший їхньою мовою називається гетьманом, його влада необмежена аж до права стинати голови тих, хто провиниться. Гетьмани дуже суворі, однак нічого не починають без військової наради, яку називають Радою" (ОУ, «Про українських козаків»). Церемонія обрання гетьмана, за свідченням Боплана, закінчувалась тим, що «старі козаки клали жменю землі на голову обранця» (власне не землю, а шматок дерну); цей звичай сягає сивої давнини і був у вжитку ще за часів обрання Великого князя всієї Руси і означав, що обранець «під рідною землею єсмь і під людьми своїми», іншими словами – гетьман лише слуга товариства, яке поставило його ватажком. Далі у цьому описі Боплан додає найважливіше свідчення, яке не взяли до уваги науковці-історики минулої й сучасної доби, і яке напрочуд прозоро пояснює різницю між званнями «гетьман» і «отаман»: «Коли у них виникає намір піти в море, то, не маючи дозволу короля, вони беруть його у свого старшого (Гетьмана), скликають Раду і проводять вибори отамана, котрий очолить їх у цьому поході, дотримуючись такого ж звичаю, про який ми розповідали стосовно виборів старшого (тобто Гетьмана)».
    Нерівнозначність звання «Гетьман» і «Кошовий отаман» прозоро проглядає в адміністративному устрої Січі. Кошових отаманів було тридцять вісім – по одному на кіш (курінь). І, хоча в більш пізніх історичних описах Запорозької Січі їх вже називали не кошовими – а курінними отаманами, це не дає підстави відкидати історичну засвідчену назву головнокомандуючого запорожців – Гетьман Війська Запорозького. Хіба-що для узгодження з сучасною літературною термінологією припустиме словосполучення «отаман-гетьман» задля розрізнення іменувань польських воєначальників і головнокомандуючих реєстрового козацтва України-Руси, які також почали називатися Гетьманами в часи Речі-Посполитої.
    Етимологія слова "гетьман" (згідно Д.Яворницького: ІЗЗ с.37) походить від власного імені литовського князя Гедиміна (Гедиман, Гедман, Гетман), під орудою якого були вперше розбиті монголо-татарські орди об'єднаним русько-литовським військом у 1320 році; хоча деякі науковці убачають подібність слова від німецького Hauptmann – капітан. Певна річ, тлумачення Яворницького більш відповідає історичній сутності, адже з часів Гедиміна постає постійно діюча мережа козацьких загонів, що таборилися в степовій пограничній зоні України-Руси. Причому це звання стосувалося спершу виключно воєначальника козаків-запорожців. Титул «гетьман» набуває двозначності з часів гетьманства П.Сагайдачного (1617-1618).
    Відтак зауважимо, що загальновідоме звання «Гетьман Війська Запорозького» спершу стосувалося дійсного головнокомандуючого Запорозької Січі. Але починаючи з Сагайдачного це звання вже переноситься на реєстрове козацтво, що перебувало на службі у Речі Посполитій. Причому гетьмани запорозькі обиралися, як за старих часів, загальною Козацькою Радою без будь-яких узгоджень з кимсь поза межами Запорозької Січі, а гетьмани реєстрового козацтва обиралися радою старшин реєстрових козаків з обов'язковим утвердженням польсько-литовським урядом, який пильно стежив за тим, щоби обрана особа була прихильна до Речі Посполитої. Відтак, звання «Гетьман Війська Запорозького» ніяким чином не стосується запорозьких козаків. Маємо численні приклади, коли реєстровці, що були виписані з реєстру за певних обставин (так звані «виписчики»), йшли за дніпровські пороги в Запорозьку Січ і згодом навіть вступали в воєнні сутички з реєстровцями. Адже Запорозька Січ сповідувала споконвічні чесноти українського козацтва і стояла на варті етнічних інтересів українського народу, в той час як реєстрове козацтво і так звані «Гетьмани Війська Запорозького» часто-густо зраджували національні інтереси українців і діяли на шкоду українську народу.
    Побіжно зауважимо, що "Кіш" і "Січ" мають різне значення: під Кошем розуміється військовий табір (як тимчасовий, так і довготривалий), де перебуває військовий підрозділ (Курінь), а Січ означує козацьку столицю, де знаходиться постійно, а Січ означувала козацьку столицю, де перебував постійно діючий центр усього козацтва. Якщо походження слова "Січ" цілком зрозуміле (від "січення" дерев, уживаних на фортифікаційні укріплення), то слово "Кіш" залишається нез'ясоване досі для багатьох науковців. Серед різних тлумачень Д.Яворницький зазначає походження назви "Кіш" від татарського слова "кишло": "Відомо, що запорожці вживали слово "кишло" в значенні поселення: "От тут саме було запорожське кишло" – і тепер кажуть мешканці Придніпров'я" (ІЗК с.98). Визнаний дослідний українського козацтва помилково приписує походження цього слова татарам. Адже слово "кишло" було у вжитку на Україні-Русі за тисячоліття до нашестя татар, воно зустрічається ще у "Велесовій Книзі" у значенні "гніздо", тобто оселя (звідси давньослав'янське "кишлак" – селище). Таким чином, назва козацького поселення "Кіш" – суто слав'янська і нізвідки не запозичена. Інколи слова Січ і Кіш вживаються як рівнозначні, але їх розбіжність виразно засвідчена в запорозьких архівах, як наприклад "Данина на Кошу Січі запорозької", або "З Коша з Чортомлика".
    Козацьке самоврядування, як зазначалося, наслідувало давньоруські (суто українські) традиції, котрі служили неписаними нормами моральної поведінки з дохристиянських часів вподовж багатьох століть. Це стосується й так званих звинувачень на адресу козаків щодо пияцтва, котрі зазвичай перебільшені. Певна річ, після військового походу запорожці святкували своє повернення на Січ. Але ні в якому разі пияцтво не було нормою життя. Хіба п'яниця здатний тримати шаблю в бою, що триває інколи вподовж цілого дня, а то й кількох днів поспіль. "Без сумніву, горілка й тютюн були на Запоріжжі предметами не другорядними. Надто ж у мирний час. Та з початком походу запорожських закон був непорушним: про горілку не згадували. Під час виборів продаж горілки в Січі також припинявся" (УФ с.24). Більш переконливим доказом може служити повідомлення очевидця – вищезгаданого французького інженера Г. Боплана, який оповідав про походи запорожців на "чайках" в Руське море: «Під час походу ці люди дотримуються тверезості, і, якщо між ними трапиться п’яниця, отаман наказує викинути його в море. Окрім того жодної горілки везти з собою не дозволяється, оскільки під час походів і експедицій вони високо цінують тверезість». За його ж свідченням, під час морського походу запорожці на чайках «гребуть не зупиняючись і за 36 годин досягають берегів Анатолії».
    Європейська історіографія засвідчує цілковиту перевагу і незаперечне панування запорозького флоту на Руському (Чорному) морі у ХV-ХVІІ століттях. Посол Франції у Стамбулі 1620 р. Франсуа де Гарле захоплено описував у «Листі до друга» морські походи козаків проти Туреччини: «Ці люди впевнено почувають себе на суші, у воді і в повітрі, скрізь уміють дати собі раду і взяти верх у всіх стихіях». Префект Кафи венеціанець Дортеллі д'Асколі свідчив, що «козаки такі відважні, що не лише на рівних, а й на 20 чайках не бояться 30 галер падишаха». Закордонні джерела засвідчують один з успішних нападів козаків на неприступну турецьку фортецю Варну: "13 травня 1587р. козаки в значному числі напали на суші і з моря на околиці Варни, забрали 13-тисяч голів худоби, захопили два карамусали і частково вбили, частково взяли в полон 200 турків, які чинили їм опір" (КР с.77).
    Зауважимо, що з сучасної точки зору не правомірно судити про козацьку мораль. Безпідставні й усі звинувачення про надмірну жорстокість і безпощадність козаків до панів та їхніх поплічників – жидів. Адже польсько-литовські історичні матеріали не засвідчують незліченні приклади жорстокості й насильства польсько-литовської шляхти і жидів – управителів панських маєтків, чиї насильства були не тільки безмежними, але й безкарними. «Історія Русів» рясніє прикладами шляхетського безчинства, які інакше як звірствами не назвеш. Ніщо не заважало поляку, зустрівши українську жінку з немовлям, видерти з її рук дитину і забити головою об тин, а жінку згвалтувати посеред вулиці. "Католики не тільки не подали нещасному народові України-Руси ніякої допомоги, але й гнали його, навертаючи на Унію, в Римі вигадану, а на Русі проповідану з найжорстокішої лютістю, яка перевершувала всі священні Римські інквізиції і якої в самому Магометанстві над Християнами не чутно було" (ІР с.186).
    На жаль, переважна більшість описувачів тодішніх подій замовчувала панські безчинства, натомість як підлизні називали запорожців «злодіями й розбійниками», на що зауважують сучасні науковці: "Ці одіозні, амбітні оцінки – яскравий доказ того, як емоції національної зверхності й шляхетської чванливості можуть спотворити історичні факти, опустити їх до рівня обізлених обивателів. Прикро констатувати, але небагатьом з польсько-католицьких описувачів козацької України вдалося піднятися над неправотою нестриманого псевдопатріотизму. Одним з таких був Іохам Лелевель. Порушуючи традицію, він вважав козацькі заворушення не бунтами безрозсудної черні, а виправданими віками гноблення й приниження народними повстаннями… Генріх Красінський (польський письменник 1848р.) дає запорожцям таку характеристику: "Дивну суміш достоїнств і пороків вміщену в запорожцях важко описати. Безпощадні й жорстокі руйнівники під час своїх нападів, вони були, однак, великодушними, гостинними й людяними на батьківщині" (УФ с.22).
    Немало наклепницьких характеристик і кон’юнктурних свідчень залишили авторитетні дослідники козацької доби, описуючи події з позиції великодержавного шовінізму наших сусідів. Однак найавторитетнішим суддею козаччини за всіх часів був і залишається український народ. Вподовж багатьох століть народна пам'ять зберегла шанобливе ставлення українців до запорожців. Запорозький козак був головним лицарем історичних дум і кобзарських балад, і донині залишається улюбленим героєм народних пісень.


ЗОРГАНІЗОВАНЕ   КОЗАЦТВО
"Хортиця. Запорозькі Січі. Чингіз. Батий. Битва на Синіх Водах 1363р. Лянцкоронський. Дашкевич. Вишневецький."

    Українська історіографія зазначає Хортицю (в сучасних межах міста Запоріжжя) як місце найпершої Запорозької Січі. Острів Хортиця, за древньоруською назвою Інтрів острів, тобто острів Інтри – ватажка Небесного воїнства (згідно Рігведи), зі своїми неприступними скелястими берегами, оточений з усіх сторін стрімкою течією дніпрових вод за порогами, служив надійним захистком для українців-русичів з давнього давна. Історичне свідчення про цей острів сягає такої сивої давнини, яку не усвідомили навіть видатні українські історики. Зокрема Д.Яворницький зазначає відомі йому назви Хортиці: "Хортич, Городецький, Інтрський острів" (ІЗК с.104), лишаючи це поза увагою. Проте назва Інтрів (Інтрський) острів засвідчує, що Хортиця була вшанована українцями-русами задовго до нашої доби. Нагадаємо з "Велесової Книги": "Се бо Магура співає пісню свою і кличе до січі; а та птиця од Інтри; а Інтра був і пребуде до віку" (ВК д.6г). Слід розуміти, що образ Птиці пов'язано з умінням дружини Інтри перевтілюватись в земні істоти; щодо Інтри (або Індри за Рігведою) – його ім'я означає Могутній, а дружина Індри має ім'я Індрані, тобто Могутня, персоніфіковане "Магура" – Мати-Птиця, Мати-Слава.
    Варто нагадати, що за всіх часів Хортицю визнавали священним островом. Древньоруські правителі та середньовічні володарі Руси справляли релігійні обряди на цьому острові перед військовими походами. "За описом Костянтина Багрянородного (905-959), руси приносили жертви біля священного дуба на острові Хортиця… Ці дерева (священні дуби) використовувались для ритуальних обрядів. Дуб Перуна згадується більш як через три століття після введення християнства у грамоті галицько-волинського князя Льва Даниловича 1302 року" (ІУ с.57). Згідно давньоруської традиції, на острові Хортиця зібралися усі руські князі зі своїми воєначальниками у 1223 році, ідучи на першу битву проти татар до річки Калка (суч. Кальчик, притока р.Кальміус, південніше м.Донецьк). На жаль, битви 31 травня 1223р. з ордою Чингіз-хана скінчилась трагічно для руських князів, як засвідчено у Літописі Руському: "І сталася побіда над усіма князями руськими, якої ото не було ніколи… Татаро-монголи ж, захопивши князів, поклали їх під дошки, а самі сіли на дошках обідати і подушили їх" (ЛР с.381). Остаточний розгром християнізованої Русі довершив Чингізів онук – Батий у 1238-1240 роках.
    За свідченням науковців, Хортиця вважалась надійним прихистком для козаків ще відтоді, коли розрізнені козацькі ватаги вибиралися в Дніпровські плавні на промисли звіра й риби. Показово, що й зорганізоване козацтво закладало Січі на островах, убезпечуючи свій військовий табір крім дерев'яних укріплень – засік, ще й водною перешкодою для більш надійного захисту від ворога. Це підтверджують висновки археологічної експедиції по дослідженню Хортиці під керівництвом Д. Яворницького: "Володіючи неозорими степами, простертими на величезні відстані на схід і захід від Дніпра, запорожські козаки при всьому тому завжди вважили центром своїх вольностей ріку Дніпро: на Дніпрі чи поблизу Дніпра вони постійно облаштовували свою столицю, Січ… Першими центральними місцями поселення запорожського козацтва були острови на Дніпрі – Хортиця та Томаківка" (ІЗК с.88-100). Маємо навіть висновки військових спеціалістів, що козацькі укріплення на Совутиній скелі острова Хортиці були зведені у ХV столітті.
    "Хортиця безперечно була колискою запорозького козацтва. Це засвідчує не тільки народна творчість, але й логіка подій. Як відомо, в пониззі Дніпра знаходилось понад 250 островів. Найкращим з усіх островів за своєю величністю і неприступністю є острів Хортицький. Хортиця неприступна з трьох боків, особливо з західного, де висота її сягає 30 саженів. Навіщо ж бунтарям, які шли в козаки, віддавати цей плацдарм в розпорядження ворога? Адже ні один острів, у тому числі й Томаківка, не міг конкурувати з Хортицею… Над низовими козаками с самого початку їх існування висіла подвійна загроза – напади польсько-литовських панів і турецько-татарських орд. Хортиця була природною фортецею, і на першому етапі розвитку козацтва вона відіграла важливу роль: була одним з пунктів, де розгорталась національно-визвольна боротьба" (КМ с.25).
    Слід зауважити, що козаки перебували на Хортиці завжди, незалежно від того, де знаходилась Січ. Цей острів був важливим стратегічним форпостом; в його верхів'ї стояла козацька залога в кількасот запорожців, забезпечуючи контроль над Протолчим бродом (стародавня назва «Крарійський брід», вірогідніше «Арійський») і Кічкаським перевозом, що знаходився на місці сучасної греблі Дніпрогес, збудованої в 1927-1932 роках. Будівництво на Дніпровських порогах першої гідроелектростанції в радянські часи було зумовлене не економічними, а ідеологічними мотивами – знищення історичної пам'яті козацької доби, щоби не лишилося достеменних свідчень про героїчну епоху українського народу. Ця нищівна політика московської влади була прямим продовженням справи московського царату, розпочатої Катериною-ІІ, котра віддала Хортицю в оренду німцям після знищення Запорозької Січі 1775р. "На Хортицю німці прибули в 1790 році з Данціга. Було їх 18 сімей. Колоністи користувалися великими пільгами: сім’я одержувала по 500 карбованців для господарства, німці назавжди звільнялися від військової служби і на 30 років – від податків. Катерина-ІІ забезпечила їх лісом. Отже, здійснюючи політику колонізації, віддаючи хортицьку землю у володіння німцям, царизм хотів закрити доступ народним масам до цієї священної землі, до історичної колиски народної вольності. Він боявся відродження Січі" (КМ с.48)..
    Першу письмову згадку про Запорозьку Січ, яка організувалась наприкінці ХІV століття, убачаємо в "Історії Русів" майже через століття: "1506-го року, коли од лицарства першого Гетьмана Руського Пренслава Лянцкоронського.., відібрані від турків і татар Малоросійські землі понад Дністром і в гирлі Дніпра, од часів нашестя Батиєвого загарбаних. Для збереження назавжди границь того краю, створена тоді з козаків Малоросійських (тобто українських) сильна сторожа… Козаки понаробили укріплення, або редути, названі "засіками", від січення дерев, вживаних на палісади, від чого козаків, що там позасідали, названо Запорозькими Козаками, а місце перебування їх названо Січчю Запорозькою" (ІР с.50).
    Ставлячись з усією повагою до "Історії Русів", все ж таки маємо зауважити, що Предслав Лянцкоронський – не був першим Запорозьким Гетьманом. Він взагалі не був гетьманом Війська Запорозького, незважаючи на те, що його виводять в засновники козацтва литовські історики. Лянцкоронський був литовський магнат, хмельницький староста (сучасна Хмельницька обл.), і йому, як старості і воєводі, було доручено обороняти від монголо-татарської орди південні границі Великого Русько-Литовського князівства, до складу якого входили князівства Київської Русі на правах широкої автономії. Виконуючи доручення литовського уряду, Лянцкоронський залучав на поміч до боротьби з ординцями запорозьких козаків, які зорганізувались до захисту рідної землі ще за часів правління Гедимінового сина Ольгерда (1341-1377), котрий на чолі русько-литовського війська розбив татар у битві на Синіх Водах 1363 року. "Він визволив з-під татар усі степи аж за Очаків, од Києва й Путивля аж до гирла Дону. Ольгерд назвав ці землі територією, що здавна належала до Києва… Наступні перемоги над татарами 1397-1398 рр. Великого Литовського князя Витовта (племінника Ольгерда) забезпечили Литві чорноморську межу аж до гирла Дунаю… У 30-х роках ХV ст. Литва збудувала на північному березі Дніпровсько-Бугського лиману, біля його виходу в Чорне море, фортецю Дашів" (ІУЛ с.39). Згодом цю фортецю захопили турецько-татарські орди й перейменували на Кара-Кермен, потім – Очаків. "На цю твердиню ходили «чубаті слав'яни» ще в 1490р." (ІУЛ с.51); тобто задовго до Лянцкоронського.
    Побіжно нагадаємо, що з-перед Лянцкоронського звертався за поміччю до запорожців сіверський шляхтич Богдан Глинський – черкаський воєвода 1488-1495 років, а також друцький шляхтич Дмитро Путятич – київський воєвода 1492-1505 років. Обидва воєводи вважаються першими з провідників козацьких загонів у землях Великого князівства Русько-Литовського. А це підтверджує давність Запорозької Січі, що досі лишається поза увагою громадськості.
    На підтвердження давності Запорозької Січі, яка безперечно існувала задовго до Глинського (1488-1495), Путятича (1492-1505), Лянцкоронського (1516-1528) й Дашкевича (1514-1535), тим паче задовго до Д.Вишневецького (1556-1563), маємо однозначне свідчення: "За визначенням військових спеціалістів, фортифікаційні споруди на Совутиній скелі о.Хортиці належать до ХVст." (КМ с.23).
    Таким чином, археологічні і наукові дослідження дають підстави для твердження, що перша Запорозька Січ перебувала на Хортиці вподовж ХV-ХVІ століть. На основі попередньо наведених доказів, можемо зазначити дату утворення Хортицької Січі – 1386 рік.
    Тривалий час, доки українське козацтво набиралося сили, місцезнаходження Запорозької Січі і окремих козацьких Кошів приховувалось від урядових кіл держав-поневолювачів України-Руси. З огляду безпеки, запорожцям було за краще не розголошувати місце свого розташування, адже вони були запеклими ворогами Речі Посполитої і Кримського ханства. Лише у другій половині ХVст. відомості про незалежних козаків-запорожців доходять до правлячих кіл Литви, щоправда вельми узагальнено, мовляв, козаки перебувають десь на островах за дніпровськими порогами. В першій половині ХVІ ст. відомості про перебування запорожців на Хортиці доходять до польського королівського двору Сигізмундів, що послужило причиною появи на Хортиці польського шляхтича Д.Вишневецького у 1556 році і розбудови «замку» по-сусідству для приборкання козаків. Невдовзі після того Хортицька Січ припинила своє існування.
    Відтак, маємо підстави до висновку, що перша Запорозька Січ на Хортиці існувала з 1386 року до 1557 року, після чого запорожці перебралися на Томаківку. "Січ як військовий і політичний центр козацтва, протягом другої половини ХVІст. перебувала на о.Томаківці, а з 1593 р. на о.Базавлуку" (ІУ с.95), – власне "на річці Базавлуці, невеликому допливі Дніпра з правого боку, трохи нижче від Томаківки" (ІУН с.159). Наступною була Микитинська Січ 1639-1654 років (колишнє Микитино перейменоване в Нікополь на москальський лад у 1778р. князем Потьомкіним, де було проголошено гетьманом Богдана Хмельницького 30.01.1648). У 1652 році, коли Б. Хмельницький пішов на відкриту конфронтацію з українським народом, запорожці покинули Микитинську Січ і розбудували нижче по Дніпру славнозвісну Чортомлицьку чи Сіркову Січ 1652-1709 років (в усті річки Чортомлик), яка була зруйнована (12-14.05.1709) за наказом Петра-І перед Полтавською битвою (27.06.1709). Після її знищення, уцілілі козаки під орудою славнозвісного отамана-гетьмана Костя Гордієнка в 1710 році заснували Січ в лівобережних Олешках (сучасний Цюрупинськ, Херсонської обл.) під протекторатом Туреччини. У 1728 році запорожці повернулись на Стару Чортомлицьку Січ, але не отримавши дозвіл від російського уряду на переселення, у 1730 році спустились трохи нижче по Дніпру і заснували в усті річки Кам’янка нову Кам’янську Січ (нині історична пам’ятка "Кам’янська Запорозька Січ" в селищі Республіканець на Правобережжі). Отримавши дозвіл від російського уряду на переселення в Запоріжжя у 1733 році, запорожці наступної весни заснували в правобережних плавнях Дніпра останню Нову (Підпільну) Січ 1735-1775 років на річках Підпільній та Скарбній, яка стояла до остаточного знищення українського козацтва 4 червня 1775 року за наказом московської цариці Катерини-ІІ, після чого запорожці пішли на Дунай (Дунавецька Січ проіснувала до 1828 року; навпроти суч. м. Вилково, Одеської обл.) та на Кубань – з центром Катеринодар (сучасний Краснодар, де українські козацькі поселення існують досі).
    "З усіх Січей найславетнішою була Чортомлицька Січ. Вона була заснована кошовим отаманом Іваном Лутаєм 1652 року на місці впадіння річки Чортомлик у Дніпро і проіснувала до 1709 року. Це був городок на Чортомлицькому острові; мав він 900 сажнів у радіусі (сажень – 2,13 м, або 3 аршина). Оточений городок був сімома річками – Чортомликом, Скарбною, Скаженою, Корівкою, Прогноєм, Павлюком та Підпільною. Довкола Січі насипано було земляний вал у шість сажнів заввишки, влаштовано бійниці, набито дерев'яні палі й встановлено плетені, наповнені землею великі коші. Для виходу по воду на Чортомлик та Скарбну в земляному валу зроблено було вісім хвірток – "пролазів", через які могла пройти одна людина; біля кожної з них стояла бойова вежа (всередині Січі була висока вежа для стрільби). Крім цього, на Січі, за звичаєм, стояло 38 звернених до січового майдану куренів для запорожців" (ІУС с.105).
    Після монголо-татарської навали 1240 року Україна-Русь перетворилась на воєнний полігон, де шляхом кровопролиття вирішувались амбітні зазіхання на її територіальну цілісність з боку сусідніх держав-загарбників. Лише самовіддана боротьба та незламне прагнення свободи зберегли українську націю від повного винищення «доброзичливими» сусідами, в числі яких Польща, Литва, Росія, Австрія, Угорщина та інші. За авторськими підрахунками на теренах України-Руси «з 1320 по 1709 рік відбулося 179 битв: з татарами – 21, з турками – 32, з росіянами – 11, з поляками – 81, зі шведами – 3, не враховуючи битви з хрестоносцями, персами, угорцями, сербами та міжусобні війни» (МА т.1-5). Перебуваючи у стані майже безперервної багатовікової війни, що супроводжувалось постійним гнобленням та знищенням українського народу, Україна-Русь за своїм територіальним устроєм нагадувала великий військовий табір з традиційним поділом на полки, які обороняли певні округи (повіти). На чолі кожного полку стояв полковник, іменований за назвою міста. Так наприклад, І.Сірко до обрання отаманом-гетьманом Запорозького Війська був Зміївським полковником (м.Зміїв, Харківська обл.).
    "Козацтво збагатило суспільно-політичні традиції української державності – організаційною структурою у формі полків. Той факт, що вона була узаконена Варшавським сеймом, зовсім не применшує значення правотворчості козацтва" (СГ с.58). "Козаки уявляли собою дуже придатний для степової погряничної боротьби військовий елемент. І ми бачимо, як погряничні воєводи й старости використовують їх для воєнних цілей. Цілий ряд погряничних адміністраторів, починаючи з кінця ХVв. тримає в себе козаків на службі, або ж, ідучи в походи, закликає їх собі на допомогу. Найбільше вславився і придбав собі ім'я першого провідника й організатора козаччини Остап Дашкевич, що був черкаським старостою в 1514-1535 роках. Він уважався в Литві за першого спеціаліста по татарським справам. Не раз ходив він походами аж під самий Крим, але бувало й так, що разом із татарами він воював Москву" (ІУН с.154). З цього уривку стає зрозуміло, що заслугу в організації українського козацтва бажала приписати собі тодішня, пануюча на Україні-Русі, литовська влада; бо після Люблінської унії 1569р. адміністративну владу на Україні-Русі перебирає Польща, яка виводить в організатори козаччини вже свого представника – Д.Вишневецького. Як бачимо, національність історика означується у викладі історичних подій, зокрема й заслуг тієї чи іншої нації у створенні й організації українського козацтва. Але якщо литовсько-польські історики всіляко звеличували роль своїх представників в організації українського козацтва та принижували роль самих українців у цьому процесі, то українські історики мають бути більш обачливі і не розкидатися заслугами свого народу.
    Зрозуміло, що шляхетська пиха тодішніх істориків не дозволяла звеличувати козаків-простолюдинів, котрі своїми моральним якостями перевершували усіх шляхтичів без винятку з польськими королями і московськими царями включно. Навіть сучасним історикам важко це збагнути, тому вони й продовжують співати традиційні дифірамби відомим історичним особам, таким як Вишневецький, Сагайдачний, Хмельницький, Мазепа. Проте істинний патріотизм не є привілеєм якоїсь певної частини суспільства, тим паче його заможної верстви, що дбає здебільшого про власні інтереси; патріотичні пориви притаманні лише безкорисним людям, серед яких запорозькі козаки були й залишаються першими. Саме тому частково чи повністю замовчується козацька звитяга там, де вона не була очолена якимось очолена іменитим шляхтичем.
    Варто нагадати, що запорожці самочинно й неодноразово здобували турецькі міста-фортеці, зокрема Варну (1587, 1605 та 1619р. – без участі Сагайдачного); Кафу (1474, 1577, 1598, 1616 та інших роках); Килію (1624); Синоп, Трапезонт та інші міста Анатолії (1577, 1604, 1614, 1616, 1622, 1624, 1625 та інших роках – без участі Сагайдачного, згідно ІМР с.107); штурмували Костянтинополь (1577, 1624); спустошили увесь Крим і здобули Бахчисарай (1676) під час кримського походу Івана Сірка, який увічнив своє звання полководця тим, що найперший з усіх форсував Сиваш. Зауважимо, що Іван Сірко – славетний отаман-гетьман Війська Запорозького, безпідставно замовчаний у вітчизняній історії, був визнаний в Європі як найвеличніший козак серед усіх козаків. Саме він керував 5-тисячним козацьким корпусом в жовтні 1645 року під час війни Франції з Іспанією. Прибувши морем через порт Гданськ до Кале, українські козаки брали участь в боях у Фландрії під командуванням відомого полководця Людовіка де Бурбона і прославились при штурмі фортеці Дюнкерка. На жаль, деякі сучасні історики намагаються притулити до тих славнозвісних подій маловідомого на той час сотника реєстрового козацтва Б.Хмельницького, щоби хоч якось применшити запорозьку славу. Однак польський дослідник Збігнев Вуйцик впевнено стверджує, що Богдана Хмельницького у Франції не було. До цієї думки схиляються й щирі українські історики, зазначаючи, що у французькій баталії командував козаками І. Сірко. Та найвиразнішим доказом історичної правди служить пам'ятник Іванові Сіркові край Ла-Маншу – як німий докір українську народу, чию свободу й незалежність він захищав вподовж усього свого легендарного життя.
    Не зайве нагадати про участь Запорожської Січі під проводом отамана-гетьмана Івана Сірка у маловідомому, але велелюдному козацько-селянському повстанні 1663-1665 років, яке почалось у Подніпров'ї і незабаром охопило всю Правобережну Україну. Центром постання були містечка Ставище й Лисянка. Число повстанців досягло 30 тисяч, їх очолив Степан Сулименко (Сулимка) і кальницький полковник В. Варяниця. При підтримці запорожців озброєні загони повстанців громили панські маєтки по усьому Правобережжю. Польська влада жорстоко придушила це повстання. "Загін Сулимки був розгромлений С. Чарнецьким, населення Ставища вирізане. Поширенню народного руху значною мірою сприяла підтримка з боку запорожців, яких очолював І. Сірко" (МЛ с.132).
    Згадаємо також одну з грандіозних перемог запорожців у битвах з Османською імперією, що повністю замовчана у вітчизняній історії. "1624р. козаки вийшли в море на трьохстах чайках і вступили в бій з усім флотом султана. За словами всіх, хто там був, якби в той день була тиха погода, жодна галера не повернулася б, тому що козаки вже заволоділи капітанською рубкою адміральського корабля; але знялася справжня буря, галери змогли рушити на ворога й потопити кілька чайок. За відчайдушною мужністю, безмежною відвагою… ця битва не має не лише рівних, але й подібних собі в усій історії російських морських битв, по сьогодні включно. Отже йдеться про велику морську битву, зафіксовану також у турецьких джерелах, але майже зовсім невідому в нашій історичній науці. Втім, у цьому немає нічого дивного, якщо врахувати те ставлення до української історії, котре панувало як у царській імперії, так і в імперії сталінсько-брежнєвській" (КР с.112). Внаслідок цієї битви "Шагай-Гірей заключив 24 грудня 1624 року формальний союз з козами, як з окремою державою. Козаки знову, як за часів Лясоти, починають свою власну міждержавну політику" (ІУН с.216).
    Польські історики, а за ними й нерозважливі українські, намагаються приписати заслугу заснування Запорозької Січі у 1556 році поляку Дмитру Вишневецькому – польовому гетьману Речі Посполитої. Однак Д.Вишневецький аж ніяк не був засновником українського козацтва, бо перед ним "ще великий князь Жигимонт (король Сигізмунд) у 1541 році наказав зробити козакам перепис і скласти реєстр… Невідомо чи такий реєстр було зложено, але більшість дослідників схиляється до думки, що метою цього реєстру було довідатись скільки саме й де мешкає козаків, щоби легше за ними доглядати і пильнувати, щоб вони не робили самовільних походів на Крим. На козаків безперестанку шли скарги і від татар, і від турків" (ІУН с.157). Тобто на той час, коли Д.Вишневецький активно залучає запорожців до військових походів 1556-1563 років, сама Запорозька Січ вже існувала і "робила самовільні походи на Крим".
    Історично підтверджено, що Д.Вишневецький, будучи з роду великомаєтних польських магнатів, потрапив на Запорожжя з пропозиції польського короля, щоби утримувати козацьке військо від свавільний вчинків та скеровувати на користь Речі Посполитої. "Дмитро Вишневецький дійсно був видатною людиною, хоч і з великим авантюристичним нахилом (амбітними зазіханнями на королівський трон). Розгнівавшись за щось на великого князя (Жигимонта, він же король Сигізмунд), Вишневецький хотів було перейти до турків, але Жигимонт-Август ІІ його вдержав і доручив тримати сторожу на острові Хортиця нижче порогів. Вишневецький укріпився там і сам хан не міг його звідти вибити" (ІУН с.155). Зрозуміло, що шляхетська пиха не дозволила Вишневецькому жити в козацькому курені, тож він, маючи чималі статки, збудував для себе належне обійстя, яке гордо іменувалося замком. Слід пояснити, що Вишневецький поселився на Малій Хортиці – невеличкому острові поряд Хортиці з західної сторони, у Річищі – старому Дніпрі (суч. о.Вирва).
    Варто наголосити, що Д.Вишневецький, як потомний родовитий шляхтич, не переймався долею українського народу, а вболівав лише за власні інтереси, реалізуючи свої шляхетські амбіції. Через це він найнявся на службу до московського царя і разом з запорожцями здобув фортецю Азов, яку мусив віддати татарам після укладення перемир’я між Московією і Кримським ханством, після чого він утрутився в Молдавський конфлікт, маючи на меті посісти молдавський престол, за що врешті й наклав головою 1563 року. Побіжно зауважимо, що народна дума про "Байду", потрактована деякими істориками як дума про гетьмана Дмитра Вишневецького не витримує критики, бо гетьман Вишневецький не надбав заслуг перед українським народом, щоби його ім’я вшановувала народна пам’ять. Дослідник українського козацтва В.Голобуцький також зауважує, що "деякі історики помилково ототожнюють Дмитра Вишневецького з героєм народної пісні про Байду" (ЗК с.71).
    Для підтвердження пісенної традиції українського народу, що уславлювала імена своїх національних героїв, може служити народна дума про гетьмана Кішку, котрий перебував у полоні на турецькій галері, але організував заколот, захопив галеру і привів її на Запорозьку Січ, де й був обраний гетьманом. Його ім'я залишилося в українській історії завдяки народній думі. "В 1600-1602 роках старшим (гетьманом) Війська Запорозького був Самійло Кішка, ім'я якого уціліло в народній пам'яті завдяки прекрасній народній думі, де ім'я Кішки пов'язане з розповіддю про визволення невільників з турецької неволі. В 1600 році козаки під проводом Кішки приймали участь в поході поляків на Молдовію" (МС с.188). Як бачимо, герої в українських піснях звуться своїми іменами і не потребують кон'юнктурних досліджень науковців. Відтак, однозначність імені героя народної думи про Самійла Кішку засвідчує безпідставність домислів про Дмитра Вишневецького як героя народної думи про «Байду».
    За зрозумілих причин шляхетське обійстя Д.Вишневецького на острові Мала Хортиця польські історики почали ототожнювати з самою Запорозькою Січчю. Але замок аж ніяк не узгоджується з етимологією слова "Січ", що означає "дерев'яна фортеця". До того ж, гетьмани-шляхтичі польського походження не знаходились безпосередньо в Запорозькій Січі навіть під час іменування гетьманами Запорозькими. Це стосується й гетьмана П.Конашевича (Сагайдачного), і Б.Хмельницького.


ГЕТЬМАНИ – МАРІОНЕТКИ
"Сагайдачний. Хотинська битва 1621р. Б.Хмельницький. Клейноди. Зборівська угода 1649р. Білоцерківська угода 1651р. Земський собор 1653р. Переяславська угода 1654р. Московська окупація. Віленське перемир'я 1656р. Московські статті Самойловича 1665р. Андрусівська угода 1667р."

    Конашевич Петро Кононович (на прізвисько Сагайдачний) – гетьман реєстрових козаків 1617-1618 та 1621 років, видатний громадсько-політичний діяч, активний борець проти Унії. "Як вірний підданець польського короля, діяв зброєю проти ворогів Польщі" (ІУС с.19). Ця характеристика яскраво засвідчує покликання П.Сагайдачного на своїм гетьманстві, бо він постає на чолі Запорозького Війська у роки війни Польщі проти Московії та в Хотинській битві з турками, де запорожці були використані як військова сила на користь Речі Посполитої.
    Українські козаки, одурені лукавим політиканством наказних гетьманів, часто-густо використовувались для захисту інтересів Речі Посполитої. Краще за всіх спромігся використати Запорозьку Січ на користь Речі Посполитої гетьман Петро Конашевич (Сагайдачний), чию заслугу у знищенні українського козацтва важко переоцінити. Невипадково історикам видалось сумнівним, щоби український народ прославив його «заслуги» згадкою у пісні "Ой на горі женці жнуть". Полеміка істориків не привела до однозначного висновку – кого саме оспіване у народній пісні: гетьмана Петра Конашевича чи Григорія Сагайдачного – кошового отамана часів Дорошенка, який проміняв цивільне життя на козацькі походи, чого не скажеш про Петра Конашевича. Слова пісні однозначно вказують на кошового отамана Григорія Сагайдачного, а саме: «Попереду Дорошенко, а позаду Сагайдачний». Пояснення в тому, що Петро Конашевич мав лише схоже прізвисько – Сагайдачний, до того ж, будучи гетьманом України-Руси, перебував попереду Петра Дорошенка (гетьмана Правобережної України-Руси) як за військовим званням, так і за часом гетьманства, тож він і у пісні мався би бути "не позаду". До то ж, він не "проміняв жінку на тютюн та люльку", бо відзначився не тільки як військовий, але й як видатний громадсько-політичний діяч.
    За походженням Сагайдачний належав до шляхетного польського роду Попелів-Конашевичів у Перемишльській землі. Як родовитий польський шляхтич, П.Сагайдачний мав власні статки і, відійшовши від гетьманства, займався громадсько-політичними справами у Києві. Його стараннями 1620 року відновлено Київську митрополію; за його сприянням збудовано Братський монастир на Подолі (1615), де гетьман й був похований. Помер (10.04.1622), як зазначається, від поранення напередодні Хотинської битви, де вдруге був проголошений гетьманом Запорозького Війська, яке у складі 41 тисячі козаків, маючи 22 гармати, разом з польськими 35 тисячами жовнірів відстояли державні інтереси Речі Посполитої у битві під Хотином 1621р., розбивши 150-тисячне Турецьке військо. Подяка Польщі не забарилась: після вікопомної перемоги, що сколихнула всю Європу громовим розголосом про відвагу й доблесть Запорозького Війська, за постановою польського уряду козацьке військо мусило "зредукувати свій контингент" до 6 тисяч, решта були розігнані по домівках. Польський уряд навіть не визнав за потрібне відзначити українських козаків нагородами за перемогу в Хотинській битві, а згодом польські письменники взагалі приписали усю звитяжну славу від здобутої запорожцями перемоги польському королевичу Владиславу, який був простим спостерігачем тодішньої битви.
    Невдячність польського уряду була звичайною справою і вдало реалізовувалась завдяки гетьманству Сагайдачного. Ще 1618 року Сагайдачний на чолі 20 000 Війська Запорозького брав участь у війні Польщі проти Московії, в наслідку чого Польща задержувала за собою Смоленщину й Сіверщину. На віддяку Польща доручила Сагайдачному скоротити козаче військо з 20 000 до 3 000 реєстрових козаків. Сагайдачний, як істинний польський патріот, виконав доручення польського уряду (Роставицька угода 1619р.), а вигнані з війська козаки подалася на Січ, де загальною радою скинули Сагайдачного з гетьманства, обравши собі за гетьмана Якова Бородавку-Неродича, котрого навіть проголосили гетьманом України-Руси на чорній раді в урочищі Суха Діброва.
    Цей самовільний вчинок не лишився безкарним. На час Хотинської битви, щойно Бородавка-Неродич привів Запорозьке Військо під Хотин, йому відтяли голову, як невгодному Польщі, і проголосили гетьманом Петра Сагайдачного вдруге, зважаючи на його попередні заслуги. Адже Петро Сагайдачний, як істинний польський шляхтич, засвідчив свою відданість польській короні за роки свого попереднього гетьманства. Відтак, польський уряд після тяжкої поразки жовнірів в битві з турками на молдавських полях під Цецорою 1620 року, вирішив знову закликати українське козацтво для захисту своїх інтересів. Певна річ, запорожці мались бути очолені не своїм обраним запорозьким гетьманом, а вірнопідданим польського престолу; інакше кажучи, Сагайдачний підходив на цю роль краще за всіх.
    Характерно, що історики висвітлюють часи гетьманства Сагайдачного з позиції власної національної приналежності: польські історики наділяють його пишномовними епітетами та завищеними заслугами, в той час як українські дослідники дають інший опис тодішніх подій. Зокрема по різному тлумачиться славнозвісний наступ козаків, який вирішив долю Хотинської битви. Історик польського гатунку Дмитро Дорошенко повідомляє: "Два слідуючі дні зряду ціла турецька армія кидалась штурмувати козацький табір, але всі її шалені атаки розбивались мов о кам'яну скелю, о козацьке завзяття. Відбивши третю атаку, козаки самі перейшли в наступ і, піддержані поляками, збили турків з позицій, понищили їхні гармати й вдерлись в турецький табір. Якби вони не почали його грабувати, а продовжили наступ, погром турків був би повний" (ІУН с.210). Зовсім інакше описують цей епізод француз М.Бодьє: "9 вересня козаки ввірвалися в турецький табір, викликавши в ньому паніку, і якби польський гетьман Хоткевич не відмовився кинути в бій свої війська, турки не уникнули б розгрому. Козаки з такою сміливістю переслідували турків, змітаючи все на своєму шляху, що прорвалися майже до наметів султана. В цьому бою вони розгромили б турецьку армію, якби принц Владислав (майбутній польський король) і гетьман Хоткевич не наказали їм відійти, а приєдналися б до них" (КР с.103). Сучасний історик Д.Наливайко лише уточнює, що принц Владислав не керував битвою, а велика паніка в турецькому таборі піднялась не під час контратаки козаків, а ввечері 9 вересня, коли козаки несподівано його атакували. "Через чотири дні, тобто 9 вересня, козаки ввірвалися в турецький табір, викликавши в ньому паніку, і якби польський гетьман Хоткевич не відмовився кинути в бій свої війська, турки не уникнули б розгрому" (КР с.103). Та найцікавіше зауважує Г.В.Лейбніц у політичному трактаті 1672р. про українських козаків, які за його словами, "у битві під Хотином перемогли турків, але тепер за основного свого ворога мають поляків".
    Зауважимо, що Сагайдачний, як і його попередник Вишневецький, посів посаду реєстрового гетьмана невипадково. "Сагайдачного застаємо в ролі козацького гетьмана й провідника козацької політики в 1616-1617 роках. Сагайдачний виступає в ролі провідника козаччини саме тоді, коли польське правительство, стривожене зростом козаччини й її своєвільствами, почало пришукувати способи, як би їх приборкати. В 1611 і в 1613 роках було сконстатовано, що козаки нікого не слухаються, крім своєї старшини, і знову визначено комісію для упорядкування відносин на "кресах", яка зійшлася восени 1614р. в Житомирі" (ІУН с.203). Нагадаємо, що посаду гетьмана реєстрових козаків затверджував польський король. Відтак, маємо неспростовний висновок: найдієвий спосіб придушення національно-визвольної боротьби полягає не в протистоянні, а в умінні очолити цю боротьбу, призначивши "свою" людину. Саме тому всенародні повстання проти польської шляхти, очолені польськими шляхтичами, були приречені на поразку. Це стосується й другої визвольної війни українського народу 1648-1654 років під проводом Богдана Хмельницького.
    Хмельницький Зіновій-Богдан Михайлович (1595-1657) – гетьман України-Руси 1648-1657 років, керівник другої визвольної війни українського народу 1648-1654 років проти польської окупації. Союзниками Хмельницького були турецькі яничари під орудою султанського намісника Тугай-Бея та татарські орди кримського хана Іслам-Гірея, які спустошували українські землі не гірше за поляків. Всенародна "вдячність" керманичу національно-визвольної боротьби за поталу рідного краю згадується у народній пісні: "Бодай тебе, Хмельниченьку, перва куля не минула, а друга устрелила, у серденько уцілила" (ІУГМ с.51).
    На превеликий жаль, ця визвольна війна українського народу проти Польщі з самого початку була приречена на поразку, бо її очолив неетнічний українець. Будучи поляком, Б.Хмельницький не тільки визнавав зверхність Польщі над Україною, але сам тривалий час перебував при дворі польського короля Сигізмунда-ІІІ і королівським указом 1646 року був призначений Генеральним писарем до реєстрового козацького війська під орудою наказного гетьмана Караїмовича та осавула Івана Барабаша, прихильних до Польщі.
    На відміну від істинних патріотів України-Руси, як, скажімо, Северин Наливайко, Іван Сулима, Марко Жмайло, Тарас Трясила, Павло Бут, Яків Остряниця, Іван Сірко, Кость Гордієнко, Семен Палій, Максим Залізняк, Верлан, Муха, Самусь та інші, поклик до боротьби Б.Хмельницького був зумовлений не патріотичними мотивами, а власною кривдою, завданої йому – дрібномаєтному шляхтичу від більш чванливого й владоможного шляхтича Чаплинського, котрий одібрав родовий хутір Хмельницького. Тобто поштовх до боротьби, що привів Хмельницького на Запорозьку Січ, не мав нічого спільного ані з патріотизмом, ані з національно-визвольним покликанням. На жаль, і в наступні роки керманич національно-визвольної війни українського народу ніскільки не переймався уболіванням за український народ. Про істинні наміри Б.Хмельницького слід судити з його слів: "Попереду воював я за свою шкоду і кривду, а тепер буду воювати за нашу православну віру. Поможе мені у тім вся чернь" (ІУГМ с.50).
    Історичні події свідчать про те, що Хмельницький очолив боротьбу українського народу не для здобуття незалежності України-Руси, а задля здобуття для себе звання Коронного Гетьмана, щоби й надалі утримувати Україну під зверхністю Польщі. Принаймні немає іншого логічного пояснення тому факту, що після грандіозних перемог над поляками, зокрема в битві з 6-тисячним польським авангардом на Жовтих Водах (5-6.05.1648) та розгрому головних сил 20-тисячного польського війська під Корсунем (16.05.1648), здобуття Києва, Чернігова, Новгород-Сіверська, Лубен та інших міст Лівобережжя, завдавши нищівної поразки польсько-шляхетському війську на чолі з Яремою Вишневецьким під Старокостянтиновом (18.06.1648), взяття міст-фортець Правобережжя – Вінниці, Умані, Брацлава, Тульчина, Бердичева, Луцька, Острога та інших, зокрема й неприступної фортеці Кам’янця-Подільського (15.08.1648) та здобуття гучної перемоги під Пилявою (11-13.09.1648), штурму Львова та взяття Львівського замку (20.09.1648), тріумфальний поступ українського 80-тисячного війська (та 4-тисячної кінноти татар) було зупинено на кордоні з Польщею і замість того, щоби вести українські війська на Краків та утвердити Державність України-Руси, приєднавши польські землі під Київський протекторат на зразок аналогічних діянь Унії, Хмельницький почав "свідчитися небом і землею" перед тодішнім польським королем Владиславом-ІV про свою прихильність до польської корони. "Свідчуся небом і землею і самим Богом Всемогутнім, що піднесена мною зброя і рясно пролита нею кров Християнська є справою рук деяких магнатів Польських, які противляться владі найяснішого Короля та наймилостивішого отця нашого" (ІР с.122). Аналогічно вчинив Хмельницький під час вікопомної Зборівської перемоги (08.08.1649) неподалік Збаража, засвідчуючи свою непохитну відданість новообраному польському королю Яну Казимиру, якого по суті було взято в полон і відпущено за наказом Хмельницького; за його ж наказом була відпущена тоді й уся полонена Шляхта на чолі з лютим катом українського народу коронним гетьманом Яремою Вишневецьким. Іншими словами, Хмельницький не те щоб прогавив історичний момент для утвердження Державності України, але навіть не мав цього на меті, про що свідчать статті Зборівському трактату від 7 вересня 1649 року, затверджені польським королем, де вказано: "Верховний начальник і Господар землі Руської (України-Руси) і народу того має бути Гетьман… Достоїнство Гетьмана Руського має рівність зупельну з Гетьманами Коронними" (ІР с.139), тобто під зверхністю польського короля, що стояв на чолі Речі Посполитої.
    Зборівська угода, або «Декларація його королівської милості Війську Запорозькому», укладена між Б.Хмельницьким і польським королем Яном Казимиром на полі бою під Зборовом (08.08.1649), надавала привілеї лише козацькій старшині та православним церковникам. Щодо селянства, то їх сподівання виявилися марними: вигнана з України-Руси польська шляхта мала повернутися в свої маєтки, а селяни повинні були знову виконувати усі повинності на користь своїх колишніх панів. З цього приводу маємо слушне зауваження М. Грушевського: "Нещастям його (Б.Хмельницького) і цілої України було, що найвищий порив, коли ставлено метою дійсне визволення народу і напружено до того всі сили, скінчився зборівською катастрофою. Ся катастрофа розчарувала народні маси, знеохотила і утомила їх… Коли повстання не здійснило його надії, воно відкаснулося від нього, а Хмельницький дедалі то все більше мусив покладатись на заграничну поміч" (ІУГИ с.310).
    Зауважимо, що Хмельницький, маючи 300-тисячне козацьке військо і 10-тисячну татарську кінноту, погодився на Зборівську угоду не під тиском якихось обставин, що розлого описуються його прихильниками (як наприклад зрада кримського хана), а цілком свідомо, послідовно здійснюючи свої наміри. Нагадаємо, що незадовго перед тим, під час тріумфального в'їзду в Києв 23 грудня 1648 року Богдан Хмельницький лукавив перед українським народом, проголошуючи звільнення з польської кормиги, а насправді навіть не мав на меті визволення України-Руси з-під зверхності Польщі. Це засвідчене багатьма науковцями, зокрема й Грушевським: "Восени 1648 року Б.Хмельницький не мав чіткої програми державного будівництва України, а отже, не бажав повалення Речі Посполитої. Інакше він міг би скористатися всенародним повстанням – «хлопською війною» – не лише в Україні, а й в самій Польщі. Та він зайняв очікувальну позицію, вів листування з майбутнім королем Яном Казиміром" (ІУГИ с.300).
    Велелюдні народні повстання охопили не лише Україну-Русь, але й Білорусь, Литву, Польщу, Московію. На Україні-Русі майже половина населення була втягнута у вир визвольної боротьби, злякавши Хмельницького свою масовістю. Крім того, як зазначають усі дослідники тодішніх подій, на час підписання Зборівської угоди Хмельницький мав 300-тисячне козацьке військо, котре мусив скоротити до 40 тисяч за умовою зрадницького договору. Такої чисельності збройних сил не мала жодна держава тодішньої Європи. Для порівняння нагадаємо, що збройні сили Османської імперії, нещодавно розбиті в Хотинській битві, складали загалом 150-200 тисяч воїнів. Тож поза сумнівом, 300-тисячне козацьке військо при цілковитій підтримці цивільного населення давало змогу Б.Хмельницькому без надмірних зусиль завоювати не тільки Польщу й Литву, але й Московію, розширивши кордони України-Руси до своїх споконвічних меж. Біда була лише в тому, що на посаді козацького гетьмана перебував не патріот, а васал польської корони, котрий визнавав зверхність Речі Посполитої як істинний представник польської шляхти, яка була закоренілим ворогом українського народу. Будучи вихованцем польського королівського двору, Б. Хмельницький не сприймав давньоруської демократії і не визнавав жодного державницького устрою крім монархії. Ця убога психологія потомного польського васала спонукала Хмельницького пристати під зверхність польського короля, а в разі невдачі – під зверхність московського царя. Трагедія всенародної визвольної війни українського народу 1648-1654 років полягала у тому, що на чолі повстанської армії перебував не щирий син українського народу, а звичайний маломаєтний польський шляхтич з традиційними меркантильними прагненнями й панськими амбіціями.
    Достовірність зрадницьких намірів Хмельницького засвідчує його присяга на вірність польському королю і Речі Посполитій після укладення Зборівського договору та отримання від Яна Казимира гетьманських регалії – булаву й прапор Речі Посполитої, які привіз йому взимку 1649 року до Переяслава київський воєвода Адам Кисіль (ставленик Речі Посполитої). Крім того, Хмельницькому було офіційно вручено у Києві королівський універсал про ухвалу сеймом Зборівського договору, після чого він почав видавати свої універсали, наказуючи усім учасникам всенародної визвольної війни повертатися під владу попередніх панів. "До виконання умови повернення панів до своїх маєтків, гетьман не приступав доки не отримав королівський універсал 16 січня 1650р. про утвердження Зборівського договору сеймом. Тоді він видав від себе універсали про повернення усіх, хто не ввійшов в реєстр, в ярмо своїх попередніх панів, що викликало велике незадоволення черні, приборкувати яку приходилося Хмельницькому суворими заходами і стратами на смерть" (ЩВ с.363). Зокрема навесні 1650 року, коли кияни підняли заколот проти в’їзду у місту польського ставленика А. Киселя у якості київського воєводи, Хмельницький придушив заколот і стратив організаторів. Адам Кисіль (мешкав у замку на Замкової горі, звідки й польська назва гори«Киселівка») повідомив про ці події щойно відпущеному з полону коронному гетьману Потоцькому листом від 4 квітня 1650 року, недвозначно кажучи: "Влада самого Хмельницького не завжди відповідає його бажанням; не виключно, що чернь візьме гору над нею і повстане знову до боротьби з новим вождем" (ЩВ с.364).
    Фатальна помилка Б.Хмельницького далася взнаки вже наступного року, коли Польща, зібравши нові сили за час перемир’я, порушила Зборівський трактат і без оголошення війни, підступно, вночі 7 січня 1651р. розгромила вщент козацький корпус полковника Данила Нечая біля містечка Краснопілля на Поділлі. Посуваючись вглиб України з кровопролитними боями, польська армія на чолі з королем Яном Казимиром та коронними гетьманами М. Потоцьким і М. Калиновський, що повернулися з татарського полону за сприянням Хмельницького, з командуючим військом Станіславом Лянцкоронським (воєводою брацлавським) взяли Ямполь і наприкінці лютого підійшли до Вінниці, де зачинився з козацьким загоном полковник Іван Богун. На допомогу вирушило 100-тисячне козацьке військо під проводом Хмельницького, але зазнавши поразки в затяжній битві під Берестечком наприкінці червня 1651 року, козаки мусили відступити. Наступна битва у вересні 1651 року під Білою Церквою теж завершилася поразкою Хмельницького.
    Великою ціною заплатив український народ за отримані Хмельницький гетьманські регалії, що надалися від польського короля як винагорода за зраду національних інтересів етнічного населення України-Руси. Недобита польська шляхта на Україні й Білорусії почала масові репресії і покарання селян за участь у повстанні; їх страчували тисячами – вішали, розстрілювали, натинали на палі, забивали батогами при повній бездіяльності козацтва. Мало того, Хмельницький ще й почав закликати польську шляхту повертатися до своїх маєтків на Україні, гарантуючи захист панської маєтності і приборкання непокірних. Тому й не дивно, що на здобутому гетьманстві Хмельницький не тільки втратив всенародну підтримку, але під час підписання на користь Польщі чергового договору в Білій Церкві (18.09.1651) його мало не вбили козаки за зраду інтересів українського народу. "18 вересня 1651 року було підписано Білоцерківську угоду, яка скасовувала Зборівський трактат. За цією угодою польським магнатам і шляхті поверталися усі маєтності в Київському, Брацлавському і Чернігівському воєводствах. Шляхта одержала право вільно володіти маєтками і селянами" (МЛ с.78). Осудливим словом озвався Тарас Шевченко про Хмельницького: «Амінь, тобі, великий муже! Великий, славний та не дуже…».
    Білоцерківська угода не врятувала Хмельницького. Війна з поляками продовжувалась, але вже не на користь Гетьманщини, бо Хмельницький більше не мав всенародної підтримки, як в попередні роки. Терплячи поразки одну за другою, Б.Хмельницький почав шукати підтримки поза межами України-Руси і на Переяславській раді 6 січні 1654р. передав повноважним послам московського царя Олексія Михайловича (батька Петра-І) договірні статті про військову взаємодопомогу з Московією, про що гетьман пожалкував ще до своєї смерті. Ці статті, що отримали назву "Переяславська угода" і забезпечували рівноправний військовий союз України-Руси з Московією, у вельми спотвореному викладі був змушений підписати гетьман Юрій Хмельницький (син Б.Хмельницького) вже після смерті батька. Сучасне дослідження тих подій "ускладнюється тією обставиною, що на Переяславській раді ніяких документів не було підписано – козаки обмежилися усною присягою на вірність царю. Так звані "переяславські статті", що дійшли до нас, укладені в жовтні 1659р. між Юрієм Хмельницьким і царським урядом. Новий гетьман був змушений підписати 14 "давніх статей" (але насправді сфальсифікованих) і 18 нових статей" (УІЖ 2003, №4).
    Фальсифікацію "Переяславської Ради" підтверджує М.Грушевський: "Козаки згодились присягти на слово боярів-послів, що цар не тільки оставить в цілості права й устави, привілеї і всякі свободи України, себто її нинішній самостійний державний устрій, а ще примножить і розширить. Так сталася "Переяславська умова", з котрою Україна пристала до Москви, "під високу царську руку". Але вона була устна. А щоби цар її закріпив своєю грамотою, постановили, що військо пошле своїх послів до Москви і ті виясніть (роз'яснять) цареві та боярам українські порядки, права і вольності, і цар їх потвердить своїм привілеєм. На тім гетьман і старшини присягнули" (ІУГМ с.53).
    "8 січня 1654 р. в Переяславі генеральна старшина з гетьманом на чолі, а також з полковниками й сотниками на раді висловилися за приєднання до Московії на умовах збереження їхніх прав і вольностей 60-тисячного Запорожського Війська… Того ж дня Богдана й старшину привів до присяги на вірність царю прибулий із Москви казанський архімандрит Прохор. Од клятви відмовилися полковник Іван Богун і Іван Сірко, який з натовпом невдоволених одійшов на Січ" (ІУЛ с.64). Варто додати, що Іван Сірко, невдовзі обраний січовим гетьманом, не змінив своїх поглядів і "послідовно провадив політику на збереження незалежності Запорожжя" (ІЗК-2 с.504).
    У лютому 1654р. Переяславська угода з 23 пунктів, що забезпечувала незалежність України-Руси, була направлена до московського царя. Після розгляду козацької декларації, царський уряд затвердив лише 11 статей і в березні 1654р. вислав їх до Хмельницького. Московська реляція не відповідала вимогам Українського Гетьманату, бо скасовувала усі пункти, що забезпечували суверенітет України-Руси, через що й не була затверджена Б. Хмельницьким, котрий у пошуках кращого сюзерену склав ще дві угоди на отримання іноземного протекторату – з Османською імперією (отримавши від султана Мегмеда ІV «коруну, шаблю, булаву, бунчук, кафтан» і склавши присягу 1655р.) та з Трансільванією (1655-1656) і Швецією (Корсунська угода 1657р.), які також не дали бажаного результату. А причина була у тому, що Хмельницький, визнавши себе васалом польського короля згідно Зборівського трактату 1649 року, не визнавався самостійним правителем незалежної держави в монархічній Європі. Хмельницький навіть уклав династичний шлюб свого старшого сина Тимоша з Розандою Лупулі (дочкою молдавського володаря), щоби утвердити власне монархічне право на престол України-Руси. Але всі потуги українського гетьмана виявилися марними, бо він не врахував далекоглядні хижацькі наміри Московії.
    На жаль, історики не згадують значну подію, яка передувала Переяславській угоді. «1 жовтня 1653 року Земський собор у Москві прийняв рішення: «Гетьмана Богдана Хмельницького і все Військо Запорозькоє з містами їх і з землями прийняти під свою государеву високу руку" (МЛ с.94). Слід пам’ять, що в ті часи християнська церква не тільки приймала активну участь в усіх державних справах, але й визначала державну політику, утримуючи верховенство над усіма органами державної влади і диктуючи свої вимоги навіть монарху. Маємо документальне рішення попереднього Земського собору (19.02.1651), що тривав близько двох тижнів, розглядаючи можливу участь Московії у війні проти Польщі та прийняття Війська Запорозького в підданство. "В «Приговоре» духовенства, представленому Собору, говорилося: якщо Як Казимир за свої «неправди не справитца и управы на виноватых по договору… не даст», то російська церква може дати дозвіл на війну і прийняття Війська Запорозького у підданство" (МЛ с.68). Тож маємо підстави до висновку: долю України-Руси вирішила не Переяславська угода 1654 року, а християнська церква у 1653 році.
    Наслідки Переяславської угоди були грандіозними як для України-Руси, так і для Московії, щоправда протилежні за своїм значенням. Переяславська угода для України-Руси обернулась найтрагічнішими наслідками, а для Московії – неоціненними здобутками. Хвалена військова дипломатія Хмельницький вкотре зазнала нищівного краху. Сподівання гетьмана втягти Московію у війну з Польщею і тим послабити військову міць Речі Посполитої не справдилися. Московський уряд виявився більш вправним у дипломатії і використав у своїх цілях простакуватий вояцький розрахунок Хмельницького. Одразу після Переяславської угоди, заручившись підтримкою українського козацтва, Московія розпочала війну з Польщею у травні 1654 р., але не для того, щоби допомогти Хмельницькому у боротьбі з Річчю Посполитою, а щоби загарбати підлеглі їй східні землі, зокрема Білорусь, Литву та Північно-Східну Україну-Русь. Розрахунок московського царя був простий: прикриваючись Гетьманською Україною, як щитом, розширити свої територіальні володіння, використовуючи Хмельницького з усім Військом Запорозьким як добровільно-найману військову силу. Прикметне, що царський уряд навіть викарбував спеціальні нагороди українському козацтву за «безкорисну поміч» у розширені володінь Московії – золоті нагородні червінці (у великих нагородних золотих було вушко, у малих – отвір для пришпилювання на одяг). Зокрема гетьману Б. Хмельницькому був дарований «золотий» в 10 червінців, писарю І. Виговському – в 6 червінців, старшинам – від 1 до 3, рядовим – 30 тисяч золотих 0,25 червінця.
    Безчесна позиція Московії щодо Переяславської угоди про військову допомогу у визвольній боротьбі українського народу проти поляків, означилась небаченим віроломством та загарбанням українських земель. Спершу Московія направила до Києва військовий корпус під орудою воєвод Ф. Куракіна і Ф. Волконського, які увійшли в місто 23.02.1654 і розпочали будівництво своєї фортеці, що викликало настороженість і невдоволення козаків. Одночасно з цим 40-тисячне московське військо за допомогою 20-тисячного Війська Запорозького під проводом наказного гетьмана Івана Золотаренка (брата останньої жінки Хмельницького) захопили Смоленщину й Сіверщину і розгорнули широкомасштабну воєнну баталію в Білорусії. "Внаслідок успішного наступу російських і козацьких військ улітку 1655р. були взяті Мінськ, Вільно і Гродно. Зрештою цар Олексій Михайлович в'їхав у Вільно і звелів іменувати себе «великим князем литовським». Наприкінці цього року російськими і українськими військами була зайнята майже вся Білорусь" (МЛ с.106).
    Варто додати, що Великий Литовський князь Януш Радзівіл, розбивши у 1654 році московську рать під Шкловом, мусив зауважити на реальну загрозу – прихід українського козацтва на білоруські землі, після чого литовський уряд майже не чинив опору і добровільно прийняв зверхність Московії, не маючи військової підтримки з Польщі. Бо у той самий час, коли Московія нарощувала свої територіальні здобутки, польські війська під командуванням С. Потоцького у купі з татарськими ордами кримського хана були задіяні в каральних акціях на Поділлі, куди врешті виступив Б.Хмельницький на чолі 60-тисячного Війська Запорозького. При підтримці 20-тисячного корпусу московців влітку 1655 року козацька армія очистила Поділля, взяла Кам'янець-Подільський і Львів, розбивши вщент війська Потоцького 29-30 вересня під Городком біля Львова.
    З огляду на розстановку збройних сил Московії і України-Руси під час воєнної баталії 1654-1655 років, не важко побачити, що Переяславська угода нічого не дала Хмельницькому; він цілком міг обійтися власними силами. Його сподівання на військову поміч не виправдалися, бо під час перебування у Львові гетьман отримав повідомлення про вторгнення на Україну 30-тисячної татарської орди нового кримського хана Мехмет-Гирея і мусив покинути Львів, не довершивши справу до кінця. "Отже, мета, яку ставив гетьман Хмельницький: визволити Західну Україну і об'єднати її з Гетьманщиною, – не була досягнута" (МЛ с.110). Що ж до Московії, то вона, завдяки Переяславській угоді, розширила свої володіння по усій Білорусії і Північно-західній частині України-Руси, після чого розпочала переговори у Вільно про перемир'я з Польщею за посередництвом Австрії. Причому козацьких послів навіть не допустили бути присутніми на переговорах. У такий спосіб між Росією і Польщею у жовтні 1656 року було укладено Віленське перемир'я, яке офіційно закріпило московські здобутки.
    От тоді Хмельницький усвідомив свої помилку і терміново скликав у жовтні 1656 року Генеральну раду в Чигирині, яка засудила неправомірні дії Московії і по суті скасувала Переяславську угоду. "Б.Хмельницький розпочав активну діяльність по створенню коаліції між Гетьманщиною, Симограддям (Трансільванією) і Швецією спрямовану проти Польщі і Криму. За угодою з князем Трансільванським Юрієм Ракоці Україна мала повернути собі Галичину й землі Південної Білорусії… У січні 1657р. Юрій-ІІ Ракоці, претендуючи на королівський престол у Польщі, перейшов з військом Карпати й вступив у Галичину. Гетьман Б.Хмельницький вислав йому на допомогу 20-тисячне козацьке військо під командування полковника Антона Ждановича. Союзники рушили спільно на Польщу, під Замостям розбили польське військо, яким командував С.Потоцький, і взяли Краків і Варшаву. Шляхта Турово-Пінщини і Волині добровільно визнала зверхність Гетьманщини" (МЛ с.112). Але Московія, вчепившись хижими пазурами в Україну-Русь, не збиралась віддавати свої здобутки, бо діяла за своїм узурпаторським принципом «що взято – те свято».
    Порушивши статті Переяславської угоди у найбрутальніший спосіб, Московія перебрала на себе неделеговані їй повноваження і почала розглядати Україну-Русь як територію, придатну для розширення Московського царства шляхом військово-політичної агресії. Передчасна смерть Хмельницького (27.07.1657) сприяла агресивним намірам Московії, яка підкупом і хитрістю почала переманювати на свій бік продажних українських гетьманів і швидко наводнила Гетьманщину москалями. Непідкупні козацькі воєначальники були замінені ласими до наживи маріонетками, за допомогою яких впроваджувались монархічні московські порядки. Про підступні плани Московії виразно свідчать фатальні для України-Руси наслідки Андрусівського договору, підписаного 30 січня 1667 року в селі Андрусівка поблизу Смоленська між Московією та Польщею. Цей безпрецедентний у всесвітній практиці договір знищив Державність України-Руси, яка без згоди українського народу була розділена навпіл по Дніпру: Лівобережну частину України-Руси загарбала Московія, а Правобережжя привласнила Польща. За цим договором, гетьмани Лівобережної України-Руси призначались московським царем і були ставлениками Москви з резиденцією у Батурині, а гетьмани Правобережної України-Руси призначались польським королем і були ставлениками Польщі, з резиденцією у Чигирині.
    Андрусівському договору передувала зрадницька політика гетьманів-маріонеток, починаючи з Івана Брюховецького, який підписав так звані "Московські статті" 1665 року, що значно обмежили права України-Руси та наводнили її воєводами-москалями, що продовжилося в часи наступного бездіяльного гетьмана-маріонетки 1672-1687 років московського ставленика І.Самойловича. Лише кошові отамани-гетьмани Запорозької Січі почувалися вільними від зобов'язань як перед Москвою, так і перед Польщею, і вели суто визвольну війну, повставши на захист українського народу. "До того ж продовжувала діяти стара традиція, за якою центром козацького життя і устрою визнавалась Запорозька Січ, звідки мав виходити і вибір гетьмана, і весь напрям політики в Україні. У ході Визвольної війни (1648-1657) таким центром стає гетьманська резиденція, рада старшин Гетьманщини. Проте Січ продовжує претендувати на попередню роль. З часом це протиборство між Запоріжжям і Гетьманщиною посилюється" (МЛ с.115).
    Зневага запорожців до гетьманів-маріонеток, засвідчена у листі кошового отамана-гетьмана Івана Сірка (25.09.1678) до Самойловича: "Вельможний мосьпане гетьмане Іоане Самойловичу. Після кончини славнозвісного нашого гетьмана Богдана Хмельницького, почали з'являтися часті і непостійні гетьмани, і через дії сусідніх монархів (що видно з андрусівських ухвал 1667 року) єдина Мала Росія, наша бідна вітчизна, розділилась навпіл, спершу на два гетьмани, починаючи з полтавського полковника Пушкаря і переяславського Сомка (наказного гетьмана 1660-1663), а потім через Ханенка уманського (правобережного гетьмана 1670-1674), на три гетьманства і внаслідок постійних міжусобиць вельми обагрилась кров'ю нашої братії. Тоді ми, військо низове запорозьке, збагнули початок занепаду і суцільного запустіння вітчизни нашої. Насправді так воно й сталося з вашої, тогобічних гетьманів, ласки… Нас постійно турбувало й непокоїло те, що внаслідок війни та чвар між нашими гетьманами, доводилось нам повними сліз очима дивитися на спустошену й мертву Малу Росію, неньку нашу. Проте усі наші докази не діяли і чимдалі зростала ворожнеча і злоба між гетьманами обох боків Дніпра, а міжусобні війни нашу братію вигубляли. І хоча усі ті колишні гетьмани зовні удавали з себе опікунів вітчизни нашої, насправді ж кожен з них приховано й без будь-якої совісті, на шкоду велику батьківщині з винищенням народу, силкувався, заради вгамування свого владолюбства й ненаситних бажань… І тебе довелося нам включити до реєстру тих нещиро зичливий до вітчизни нашої гетьманів" (ІС с.95).
    Після зрадницького Андрусівського договору Запорозька Січ опинилась у ще більш трагічному становищі: замість двох ворогів – Османської імперії та Речі Посполитої, постав ще й третій ворог – Московія. Однак запорожці не склали зброю, не віддались на мились ворогів, а продовжували боронити свою землю і свій народ від злостивих загарбників.


ВИЗВОЛЬНА   БОРОТЬБА
"Галицько-Волинське князівство 1199 р. (Роман, Данило). Литовські князі. Унія: Кревська (1385), Городельська (1413), Люблінська (1569) – Річ Посполита, Брестська унія (1596). Тридцятилітня війна (1618-1648). Жидівські кагали. Жидівсько-Польська колонізація. Северин Наливайко. Жмайло (Куруківсьа битва). Трясило. Сулима. Павлюга (битва під Кумейками). Гуня. Остряниця."

    Історичний розвиток будь-якого народу засвідчує, що його існування залежить від наявності власних збройних сил, які здатні захистити від поневолення та фізичного знищення. Збройними силами українського народу в часи довготривалої іноземної окупації були козаки, яких згуртовувала на боротьбу славнозвісна Запорозька Січ. Український народ ще має визнати, що збереження української нації та й загалом України-Руси – виключна заслуга Запорозької Січі.
    Кажучи про визнання заслуг козацтва перед українським народом, слід розуміти не реєстрове козацтво, що стояло на службі Речі Посполитої в Правобережній Україні-Русі та на службі Московії на Лівобережжі, – маються на увазі запорожці, які були вільними і незалежними від влади як литовсько-польських, так і московських окупантів. Певна річ, в години всенародних повстань навіть реєстрована частина козацтва переходила на сторону українського народу, але постійно дбала інтереси українців-русичів лише самовіддана частина козацтва – цвіт української нації – Запорозька Січ.
    Участь запорозьких козаків у національно-визвольній боротьбі перебувала у прямій залежності від зазіхань на права й свободи українців-русичів з боку сусідніх держав. Після монголо-татарської навали 1240 року найстародавніша Європейська держава Русь зникла з геополітичної карти Європи. Звідси починається відлік доби національно-визвольної боротьби українського народу на чолі зі своєю військовою верствою – українським козацтвом, котре не змирилося з присутністю ординців на теренах Батьківщини і громило орди завойовників вподовж віків аж до їхнього остаточного знищення.
    Нагадаємо, що після захоплення Києва. ордами Батия (06.12.1240), державницькі функції України-Руси, передовсім священний обов'язок визволення Батьківщини, перебирає на себе Галицько-Волинське князівство, об'єднане у 1199 році зусиллями кн. Романа Галицького (сина Мстислава, онука Ізяслава, правнука Мстислава-Гаральда Великого, праправнука Володимира Мономаха). "По свіжім опануванні Галичини, – писав М.Грушевський, – що видвигнуло Романа на перше місце між українськими князями, ці києвські війни 1201-1204 років були новим тріумфом Романа, що зробили його зверхником українських земель" (ІУГ ІІІ с.7). У 1204 році Роман Мстиславич стає Великим Князям Києвським, а після передчасної смерті (1205) справу батька продовжив Данило Романович Галицький (Великий Князь Києвський 1239-1240), котрий поновив об'єднання Галицько-Волинського князівства у 1238р. і в цьому ж році розбив військо христоносців, що загарбали волинське місто Дорогичин (суч. Білорусь). Саме його посадник, тисяцький Дмитро, очолював оборону Києва при Батиєвому нашесті.
    Варто наголосити, що Галицько-Волинське князівство офіційно визнане в Європі спадкоємцем Царства Русь. Папа римський Інокентій ІV проголосив Данила Романовича королем. "Коронування відбулось у Дорогичині папським легатом Данила Романовича як короля Русі 1253р." (ІУХ с.13). До того ж, "в листі до магістра Тевтонського ордену папа римський згадує, що вислав листа до "Данила, достойного короля Руси та до шляхетного мужа Олександра Невського, князя Суздальського" (ІУП с.199). Впадає в око різниця в титулах державних мужів двох політичних центрів, що піднеслися над Києвом, засвідчуючи незаперечне спадкоємне право Руси за Галицько-Волинським князівством. "Роль Галицько-Волинського князівства була дуже велика… Змагаючись із загарбниками, що насідали з усіх боків (татари, Литва, Польща, Угорщина), Галицько-Волинське князівство гідно репрезентувало себе у західноєвропейському світі, як спадкоємниця Києвської держави й продовжило традиції її на сто років" (ІУП с.214).
    Без перебільшення можна сказати, що Європейські держави, власне увесь Старий Світ, в довічному боргу перед Україною-Руссю, яка ціною неймовірний втрат зупинила монголо-татарське нашестя. Орди завойовників, пройшовши безтурботно всю Азію й Поволжя, а також тодішнє небоєздатне Володимиро-Суздальське князівство, зустріли шалений опір волелюбного народу України-Руси. Ординці мусили брати штурмом кожний населений пункт, переважна більшість з яких чинила опір вподовж кількох тижнів і навіть місяців, демонструючи небачені прояви героїзму. Зваживши на велелюдний спротив українців-русичів, не згодних коритися завойовникам на землях своїх пращурів, ординці не наважилися йти вглиб Європи, щоби не залишити позад себе нескорений народ, що заскочить їх зненацька і вдарить ординському війську в спину. Ординці ризикувати безславно згинути у войовничому оточені слав'янських народів; тому хан Батий, пройшовши по західному краю України-Руси до Дунаю, повернувся до Волги і у 1241 році заснував Кипчакську (Золоту) орду у волзькому пониззі, із столицею Сараєм.
    Наступним і вирішальним фактором національно-визвольної боротьби з-під ярма ординців було добровільне об'єднання уярмленої України-Руси з Литовським князівством, що зорганізувалось союзником Данила Романовича Галицького – литовським князем Мендовгом (1219-1263), та остаточно утвердилось в часи правління Гедиміна (1316-1341). Варто нагадати, що по смерті Мендовга на Литовському престолі вподовж п'яти років перебував Шварно Данилович (син Данила Романовича, одружений з дочкою Мендовга). Цей факт відкривав перед Романовичами реальну перспективу утвердження їхньої династії на литовському престолі. Але Лев Данилович, побоюючись зміцнення влади свого брата Шварна і заздрячи йому, в 1267 році убив Войшелка (сина Мендовга), котрий перебував у монастирі, добровільно передавши княжий престол Шварнові. Крім того, передчасна смерть третього сина Данила Галицького – князя новгородоцького, слонімського і волковийського – Романа Даниловича зумовила втрату волостей у Білій Русі. На жаль, ці негаразди позбавили Романовичів перспективи утвердження на литовському престолі, однак не послабили зростання руського культурного, релігійного і політичного впливу, що зумовлювали єднання Галицько-Волинського і Литовського князівств. За визначенням М.Грушевського, це єднання "мало характер не завоювання, не чужоземної напасти, а прилучення, зібрання земель руської держави, аналогічно з тим, як збирались колись розсипані частини Києвської Руси". Добровільність цього військово-політичного союзу засвідчена в "Історії Русів": "Князівства Малої Росії (тобто України-Руси), зазнавши в пору нашестя Батия і його Татар року 1240 поразки, зруйновані були дощенту; князі їхні та воїни вибиті.., а дехто переховувався в Білорусії та в землі Древлянській чи Поліссі; найзначніші ж родини з небагатьма князівськими сімействами відійшли в сусіднє князівство Литовське, і, там пребуваючи, подвигнули Литовського володаря Князя Гедиміна визволити їхню землю од зверхності татарської. Тому Гедимін Князь року 1320-го, прийшовши в межі Малоросійські з воїнством своїм Литовським, з'єднавшись з Руським, що перебувало під орудою воєвод Руських – Пренцеслава, Світольта і Блуда та полковників – Громвила, Турнила, Перунада, Ладима й інших, вигнали з Малоросії татар, перемігши їх у трьох битвах і на останній, головній, над річкою Ірпінь… По тих перемогах поновив Гедимін правління Руське під начальством вибраних од українського народу осіб, а над ними поставив намісником своїм з Руської породи Князя Ольшанського. Права ж і звичаї Руські не лише підтвердив Гедимін тамошньому руському (себто українському) народові на всіх його просторах, але й запровадив їх на всіх своїх землях разом з грамотою Руською; чому і донині в Князівстві Литовському видно по стародавніх архівах документи, писані Руським письмом" (ІР с.41).
    "Таким чином, від половини ХІІІст. до 1386 року Велике Литовське князівство, захопивши різними способами області південно-західної Русі, зовсім не прагнуло докорінно змінювати вироблені віками порядки в руських містах і селах. Навпаки, до фатального 1385 року (Кревської унії) литовський народ підкорявся руській культурі в усіх її проявах і держава Литовсько-Руська йшла до повного єднання та повного злиття в одне політичне ціле" (ІЗК с.346). "Отже, не дивно, що об'єднання білоруських і українських земель в одній спільній державі під династією Гедиміновичів одбулось дуже скоро й легко. Литовці були ще поганами, і християнство дуже помалу зачіпало самі лишень верхи литовського народу. Литовські князі женилися з руськими князівнами, але самі ще не наважувалися приймати нову віру" (ІУН с.102). На це зауважує й Д.Яворницький: "В середині ХІVст. Ольгерд Гедимінович настійно провадив у внутрішньому устрої Литовського князівства руське (себто українське) начало" (ІЗК с.344).
    Військово-політичний союз України-Руси з Литвою призвів до того, що на геополітичній карті Європи означилось Велике Русько-Литовське Князівство, до складу якого увійшли увійшли удільні Руські князівства на правах широкої автономії. За плином часу, що супроводжувався низкою політичних інтриг та численними змінами верховних правителів, Литва змінює свої попередні погляди щодо колишнього військово-політичного союзу і починає розглядати землі України-Руси як свою невід'ємну частину. А це у свою чергу послужило приводом для реалізації далекоглядних планів з боку папського Риму щодо розширення своїх володінь, себто поширення впливу католицької церкви на Схід Європи. Слід розуміти, що вплив церкви мав не суто ідеологічний зміст, а цілком реальну територіальну підлеглість земель: "Митрополії не тільки перебували в залежності від патріарха, але вся територія їх підлягала цісареві (царю, королю, імператору), як протекторові Церкви" (ІУП с.233).
    Варто наголосити, що наміри католицького Риму усвідомив ще Данило Галицький і успішно протидіяв римській експансії. "Римська курія прагнула, з одного боку, поширити католицизм на Галичину й Волинь, а з іншого – використати могутність князівств в боротьбі проти Золотої Орди. З князем вели переговори посол римського папи Інокентія-ІV Плано Карпіні та архієпископ Альберт. Данило зрозумів їхні справжні наміри і 1248 року розірвав відносини з Римом" (ІУК с.61).
    Реалізація плану римської церкви розпочалась після отруєння галицько-волинського князя Болеслава-Юрія Трейдоновича у 1340 році і роз'єднання галицько-волинського князівства: польський король Казимир-ІІІ вторгся в Галичину; на Волині утвердився литовський князь Любарт Гедимінович, одружений на дочці Трейдоновича. Невдовзі розпочинається боротьба між Польщею й Литвою (1351-1356) за єдиновладне панування на галицько-волинських землях, що супроводжується політичною інтригою католицького Риму щодо узгодження цього питання шляхом об'єднання Польщі з Литвою.
    Зважаючи на військову силу Литовського Князівства, що виступало в союзі з військовими силами України-Руси, першим кроком політичної реалізації планів папського Риму було приєднання католицької Польщі до Литви, що й було успішно реалізовано династичним шлюбом поміж Великим Литовським Князем Ягайлом Ольгердовичем (онуком Гедиміна) та польською королівною Ядвігою, котра була 1384 року коронована у Кракові, після чого одружилася з австрійським герцогом Вільгельмом. Однак цей шлюб тривав не довго. Під протекцією римського папи католицьке духовенство почало переговори з Ягайлом і запропонувало йому руку Ядвіги. "Вільгельма вигнано з Кракова, шлюб Ядвіги з Вільгельмом скасовано, а її саму духовенство переконало, що ця жертва потрібна для держави та Католицької Церкви" (ІУП с.315). 15 серпня 1385 року в литовському місті Крево підписано між Ягайлом та польським урядовцями угоду, згідно якої він мусив: "1) перейти на латинство сам і перевести своїх братів, бояр і ввесь народ; 2) ужити всіх заходів, щоб повернути втрачені Польщею та Литвою землі; 3) сплатити Вільгельмові 200 тисяч фльоринів за порушений шлюбний договір; 4) повернути Польщі землі, забрані будь ким; 4) прилучити литовські й руські землі до Корони Польської" (ІУП с.315). Цей договір у Креві, підписаний Ягайлом з братами (Скиргайлом, Корибутом, Вітовтом), увійшов в історію під назвою "Кревська унія" і ліг в основу польсько-литовської унії (лат. unio – єдність), що набула свого реального змісту вже після смерті Ягайла, проголошеного польський королем у лютому 1386р. на офіційній церемонії одруження з Ядвігою.
    Приєднання до Польщі всіх литовських, білоруських і українських земель, згідно Кревської унії, викликало довготривалу боротьбу русько-литовських князів на чолі з Вітовтом Кейстутовичем (онуком Гедиміна), що скінчилась тимчасовою мирною угодою в Острозі 1392 року між Вітовтом і Ягайлом, за якою Литва залишалася самостійною державою. Ця угода викликала невдоволення католицького Риму; військові сили католицької церкви направляють Тевтонський орден провадити каральну місію на польсько-литовських землях у 1409-1411 роках. Вікопомна Грюнвальдська битва 1410 року хоча й закінчилась поразкою Тевтонського ордену, але сприяла задуму папського Риму щодо єднання Польщі й Литви під зверхністю католицької церкви. "1413 року укладено Городельську унію між Литовським князівством і Польщею, що сприяло окатоличенню Литви та зміцненню в ній впливу Польщі" (ІУХ с.16). "В державі виявився антагонізм литовського й руського елементу, антагонізм, який навмисне піддержували поляки. Між українсько-білоруськими князями й боярами з одного боку, та литовськими з другого, було вбито клин – римо-католицьку віру й пов'язані з нею привілеї, виразно підкреслені в городельській унії 1413р." (ІУН с.107). Цей антагонізм виразно позначився по смерті 1430 року литовського правителя кн. Вітовта (сина Кейстута Гедиміновича), котрий продовжував справу свого дядька Ольгерда Гедиміновича. За своє 40-літнє правління Вітовт Кейстутович сформував Литовську державу, зібравши під свою руку білоруські і українські землі, причому "залишив землям їх автономію, яку гарантував "земними установчими грамотами", щоб зберегти старовину, закріпити соціальний, політичний і юридичний лад землі" (ІУН с.107). Розпочата після смерті Вітовта десятилітня війна проти Польщі (1430-1440) русько-литовський військ на чолі з волинсько-литовським князем Свидригайлом (молодшим братом Ягайла) закінчилась не на користь Литви: на литовському престолі сідає Казимир Ягайлович, який невдовзі стає правителем двох держав одночасно. Наслідком польського панування в Литві стає ліквідація наприкінці ХVст. удільних князівств – Волинського і Київського у складі Литви та їх перетворення на литовські провінції.
    Як бачимо, далекоглядний задум католицького Риму щодо приєднання Польщі до Литви з подальшим її поглинанням та підпорядкуванням польській владі успішно реалізовувався. Наступним кроком зазіхань католицького Риму на землі східних слав'ян, була Люблінська унія, що відбулась у м.Любліні (10.01.1569). "Згідно Люблінської унії 1569р. Польща й Литва об'єднались у федерацію під назвою Річ Посполита (Rzecz pospolita – "Спільна справа"), що вплинуло на подальший культурний розвиток народів, яких вона об'єднала. За умовою унії… Волинь, Поділля, Наддніпрянську Україну зараховано до складу Малопольської провінції" (ІСК с.424). Люблінська унія для України-Руси, за висловом Д.Яворницького, була "актом величезного насилля та джерелом неймовірного лиха, ознаменованого загибеллю незліченної кількості людей, розлиттям не рік – а цілого моря людської крові" (ІСК с.352).
    Нагадаємо, що під час перебування України-Руси у військово-політичному союзі з Литвою ніхто з українців-русичів на почувався поневоленим. Адже ми самі запросили литовське князівство в союзники для визволення з-під монголо-татарського ярма. Про це йдеться у звернені українських козаків до Короля Сигізмунда (Жикгимунта) ІІІ у 1596 році: "Предки наші, відомі всьому світові Слов'яни, або Сармати і Руси, об'єднавшись з Литовцями і Поляками по добрій волі і заради обопільної оборони від чужоплемінних ворогів, прийшли до них з власною своєю природною землею, зі своїми містами і селами, і своїми законами, і з усім для життя потрібним… Народ Руський, бувши в поєднанні спершу з Князівством Литовським, а згодом – і з Королівством Польським, не був ніколи од них завойований і їм раболіпний, але, яко союзний і єдиноплемінний, од єдиного кореня Слов'янського, альбо Сарматського, виниклий, по добрій волі з'єднався на однакових і рівних з ними правах та привілеях, договорами і пактами урочисто затверджених… І коли се Литовське Князівство року 1386-го з'єдналося в одну державу з Королівством Польський, то й Малоросія під давньою назвою Русі, об'єдналась тоді на трактатах і умовах, що рівномірно всім трьом народам служили, в яких між розлогих засад головна полягала в пропам'ятних словах: "Приймаємо і з'єднуємо, яко рівний до рівного і вільний до вільного". Ту постанову кожен король при коронації підтверджував під назвою Пакта Конвента; і на підставі того за тогочасною урядовою формулою встановлені в трьох тих націях три рівні Гетьмани з ім'ям: одного коронного Польського, другого – Литовського, а третього – Руського" (ІР с.43, 74, 104).
    Запорозькі козаки лишились вірними укладеному союзу і, переймаючись питанням захисту Батьківщини, були далекі від політичні інтриг, що роздирали тодішню Європу. А політична картина Європи зазнавала суттєвих змін, що не могло не позначатись на Україні-Русі. У другій половині ХVст. утверджується Османська імперія, до складу якої у 1478 році приєднується Кримське ханство Менглі-Гірея. Об'єднання агресивних мусульманських держав створює загрозу християнізованій Європі і в першу чергу Україні-Русі, як найближчій до турецьких володінь. Суттєвих змін зазнає й сама Європа у ХVІ столітті. Історичні процеси, які втягували європейські держави у вир кровопролитних воєн, що змінювали геополітичну карту Європи, мали насамперед релігійний характер. Безроздільне панування католицької церкви суттєво похитнулось в добу Мартіна Лютера (1483-1546) – видатного діяча Реформації християнської релігії, засновника нової християнської церкви, яка отримала назву Протестантство (або "Лютеранство"). Відтак християнська релігія, після розколу 1054р. на греко-католицьку та римо-католицьку церкви, зазнала ще одного розколу на початку ХVІ століття, про що варто сказати окремо.
    "Говорячи про занепад Православної Церкви в Україні, не можна забувати того, що, після величезного піднесення, поступово занепадала й Католицька Церква. Ряд негідних свого становища пап підривали пошану до папства взагалі… Розкішне життя кардиналів та єпископів, які… були одночасно й світськими володарями, спричинило такі компрометуючі явища, як симонія – продаж церковних кафедр, індульгенція, що стала оплатою за відпущення гріхів, – все це підривало велич та могутність Католицької Церкви. Реакцією на ці явища стали різного роду єресі, які ширилися по Європі. З такими домаганнями виступили Віклеф та Іван Гус, але найбільше значення мав виступ Мартіна Лютера, який у 1517 році відверто засуджував Католицьку Церкву, поклавши тим початок великому рухові Реформації… Протестантизм у Західній Європі викликав могутню реакцію. Католицька Церква розпочала боротьбу з ним різними методами, передусім з допомогою інквізиції, яка діяла терором, а також заснованого в 1540 році ордену Єзуїтів – Ісусівців" (ІУП с.384).
    З першого дня свого існування християнська церква не стояла осторонь влади; власне для того вона й була створена, щоби бути головною частиною державної влади в усіх країнах Європи. Папський Рим уособлював реальну владу у кожній західно-європейській державі без винятку. Католицька церква на чолі з римським папою утверджувала королів на престолах і тримала їх у покорі, страхаючи кривоприсяжним судом церковної інквізиції. Не забуваймо, що часи Середньовіччя були охоплені жахливим розгулом Церкви І.Христа, яка панувала безроздільно по усій Європі, освячуючи своє панування каральними христовими походами та вогнищами інквізицій. Нелюдська жорстокість християнської релігії була зумовлена іудейською ідеологією Вітхого завіту (сіонізмом) і пояснювалась надзвичайно великими прибутками, що стікалися до Риму по розгалуженій, мов павутиння, мережі церков. Втрата впливу папського Риму в європейських державах (таких як Англія, Голландія, Швеція, Трансільванія, Німеччина та інші) означало втрату величезних прибутків, які були головною рушійною силою усіх христових походів. Недарма "оголошений папою римським Інокентієм-ІV у 1253 році христовий похід на татар не відбувся, через небажання рицарів брати у ньому участь" (ІУХ с.13), що засвідчує меркантильні інтереси "безкорисних" рицарів-христоносців.
    Щоби доповнити політичну картину тодішньої Європи, нагадаємо, що країни Антикатолицької ліги вели затяжну Тридцятилітню війну (1618-1648) з католицькою коаліцією, котру очолював іспанський король Філіп-ІІ з родини Габсбургів. Він був володарем Іспанії, Італії, Австрії, Бургундії, Нідерландів, Чехії, Угорщини; в усіх цих країнах Філіп-ІІ насаджував католицтво і поголовно винищував некатоликів. Польський король Сигізмунд-ІІІ, будучи фанатичним католиком, став на сторону Філіпа-ІІ, проти якого повстали – Англія, Франція, Голландія, Швеція, Німеччина та інші дрібніші держави Європи, до яких згодом примкнула й Московія. Ця європейська війна закінчилась вивільненням протестантських держав з-під зверхності папського Риму за так званим Вестфальським миром. Монархічна Франція, будучи католицькою державою і головним оплотом католицизму, виступила на боці протестантів у Тридцятилітній війні і на останньому її етапі відіграла вирішальну роль.
    Після розколу католицької церкви і вивільнення з її лона протестантів, католицький Рим жадав нового джерела прибутків і прагнув розширити сферу свого впливу на Схід Європи. Відтак, утворення Речі Посполитої стає логічним наслідком відокремлення Протестантської церкви від католицького Риму. Показово, що носіями католицької віри, як загалом й усієї християнської релігії, були жиди, які, власне, винайшли християнство й "подарували" слав'янським народам Європи. Невипадково на час утворення Речі Посполитої кількість жидів у Польщі досягає небачених розмірів. Жид – польською мовою «ZYD» – почувався у Польщі, як у себе вдома. Польські історики вказують, що на той час Польща була переповнена жидами; їх розплодилося стільки, що вони захопили більшість державних посад. Дійшло навіть до того, що по смерті Стефана Баторія, в часи так званого «безкоролів'я» 1586-1587 років, жиди посадовили представника своєї нації на польський трон.
    "Постійними посібниками панів у справі пригнічування селян були жиди. У жодній країні в часи Середньовіччя жидівство не досягло таких матеріальних та моральних здобутків, як у польсько-литовській державі, і ніде у ті часи не досягло воно такої сили, як у Речі Посполитій. Сила жидівства полягала в організації тих незліченних кагалів (жидівських общин) та підкагалів, котрі вже на початку ХVІ століття централізували жидівство у Литві та Польщі, яке опутало їх своїми тенетами та захопило в свої руки найголовніші важелі усього громадського та приватного життя. Вже у 1514 році, при королі Сигізмунді, в чотирьох головних польсько-литовських містах – Кракові, Познані, Любліні та Львові, на чолі місцевого жидівства стояли "слав'янські" жиди і над ними стояв префект жидів – praefectus judeorum – брестський жид Михель Іозефович. А під кінець ХVІст. виникає нова, ще більш могутня жидівська організація, так званий синод рабинів, на чотирьох землях – Великій Польщі, Малій Польщі, Русі та Литві. На чолі цього синоду постав відомий рабин Мордухай Яфа. Цей синод мав таку могутність, що "страхав і жахав християн". Поступово польсько-литовські жиди утвердили свою незламну силу у Польщі... Сила жидів зросла у Польщі до такого рівня, що після смерті одного з королів, на виборчому сеймі тимчасовим королем був обраний жид Шаул Вал з правом призначити того, хто буде правити Польщею" (ІЗК с.365-367).
    Як бачимо, простежується реальний зв'язок між католицької релігію й жидами. Саме жиди сприяли поширенню католицької релігії на Схід Європи, щоби полинути за новими дивідендами збагачення услід за нею, почуваючись у її середовищі привільно, як риба в воді. Адже католицька релігія вже була повністю підпорядкована жидівській ідеології, де духовні надбання людства поступилися місцем жидівській фінансово-економічній моделі суспільства. Нагадаємо, що в часи Середньовіччя католицька церква на чолі з папським Римом була найбільшим землевласником у Європі. Папський Рим, як релігійно-політичний монстр, тримав Європу в лабетах знедолення. Недарма послідовники М.Лютера, посилаючись на вислови костянтинопольського патріарха Кирила Лукаріса (1621-1638), називали папу римського – «прямим антихристом».
    Розглядаючи подальший перебіг історичних подій, побачимо як православна церква зраджує український народ в ім'я глобальних інтересів християнської релігії, під проводом якої вершиться жидівська сваволя. Не підлягає сумніву той факт, що саме Рим запроваджував жидівсько-польську колонізацію українських та білоруських земель. Бо тільки-но Польща утвердила своє верховенство в Речі Посполитій, як польський король Сигізмунд-Август (1506-1529) починає роздавати землі України-Руси своїм васалам – родовитим польський шляхтичам, з яких утворюються земельні магнати. На початку ХVІІст. на Волині князям Заславським (спадкоємцям князя Острозького) належало 19 відсотків земель воєводства; Корецьким – 5,8; Любомирським – 4,8; Хоткевичам – 3,2. На Київщині князям Ружинським належала ціла округа в районі Житомира-Бердичева-Сквири з містами Ружин, Ставище, Попельня, Паволоч, Погребище та інші. Умань з цілою округою аж до Балти надана брацлавському старості Калиновському. Конецьпольські володіли землями на річці Тясмині; Потоцькі – Кременчуком та Ніжином. На Лівобережжі панував найбільший магнат Речі Посполитої князь Ярема Вишневецький; йому належав цілий край з містами Лубни, Ромни, Лохвиця, Глинськ та нелічені містечка й села в басейнах річок Сули, Удай і Солониці з річками та озерами, починаючи з рубежу московського аж до устя Дніпра; в Поліссі місто Брагин з округою; на Поділлі м. Немиров з округою; на півдні Волині м. Вишневець з навколишніми селами; маєтки в Галичині; а загалом Ярема Корбут Вишневецький володів майже півмільйоном підданих селян та міщан. За свідченням вітчизняних дослідників, польські магнати утримували на Волині 70 відсотків земельного фонду, на Київщині – 68, на Брацлавщині – 81.
    Управителями та орендаторами на тих "дарованих" українських землях були жиди, якими кишіла Польща на той час. "Пани й шляхта охоче віддавали жиду свою маєтність в оренду, бо ніхто не вносив орендної плати більш за нього. Звичка користуватися послугами пронирливого жида утвердилась на такому рівні, що польський пан вже був немислимий без жида-орендаря чи без жида фактора" (ІЗК с.367). Історичні свідчення тих часів переповненні актами беззаконня, свавілля та цинічної наруги над українським народом, що чинили поляки й жиди на теренах України-Руси. Безкарність найбрутальніших проявів насильства, що дозволяли собі поляки й жиди на українських землях, призвело до того, що вони робили усе, що заманеться, – у прямому розумінні цього слова. Варто нагадати, що по польському статуту 1557р. поміщику та його управителю жиду надавалося право карати своїх селян на смерть. "Як орендаторам панських маєтків, жидам були надані надзвичайні права на Україні: жид міг безконтрольно розпоряджатися життям і смертю усіх селян, що знаходились в жидівській оренді. Подібний спосіб управляння через орендаторів-жидів з наданням їм безкінечних прав був самий розповсюджений на Україні" (ІЗК с.371). То чи варто дивуватися, що український люд і українське козацтво з лютою ненавистю ставилися до жидів і при найменшій нагоді творили справедливу відплату, караючи жидівських нелюдів на смерть. Щоправда зараз, ці факти жидівської наруги над українцями повністю замовчані, зате жидівський галас про своє начебто «незаслужене» гоніння з боку слав'ян та інших народів стоїть гучним лементом по усьому світу. Що-що, а подати себе «безпідставно знедоленими» – жиди уміють. Тож не варто дослухати до жидівського патякання, бо за всіх часів їх били заслужено. То чи варто дивуватися, що український люд і українське козацтво з лютою ненавистю ставилися до жидів і при найменшій нагоді творили справедливу відплату, караючи жидівських нелюдів на смерть. Щоправда зараз, ці факти жидівської наруги над українцями повністю замовчані, зате жидівський галас про своє начебто «незаслужене» гоніння з боку слав'ян та інших народів стоїть гучним лементом по усьому світу. Що-що, а подати себе «безпідставно знедоленими» – жиди уміють. Тож не варто дослухати до жидівського патякання, бо за всіх часів їх били небезпідставно.
    Як бачимо, кріпосне право прийшло на Україну-Русь з Польщі, де панувала жидівська сваволя. Побіжно зазначимо, що кріпосне право винайшли жиди, як зручний засіб для власного збагачення. Але це було не єдине зло, що запроваджувалось Річчю Посполитою. "У 1569р. відбулась Люблінська унія, за якою Україна відійшла до так званих коронних земель, а через три роки помер Сигізмунд-ІІ Август, останній польський король з династії Ягелонів. Новий польський король Стефан Баторій, виношуючи плани війни з Росією, шукав підтримки у папської курії, яка ці плани схвалювала й обіцяла підтримку; першою умовою угоди між Баторієм і папою Григорієм ХІІІ було окатоличення Речі Посполитої, що на практиці означало навернення в католицизм православних України й Білорусії. З цією метою була створена польська провінція єзуїтського ордену, яку очолив іспанець Сюньєр. Наступник Стефана Баторія на польському троні Сигізмунд-ІІІ (1587-1632) пішов по шляху союзу з папським Римом. Політику папського Риму на Україні, що визначилася за Григорія ІІІ, продовжив Климент VІІІ, посівши папський престол у 1592 році. Прагнучи втягнути запорозьких козаків у війну з турками, Климент VІІІ переслідував ще одну, приховану мету: відволікти їх увагу від церковно-віросповідальних справ і тим самим полегшити проведення Брестської унії... З певністю можна сказати, що Брестська унія 1596р. не була акцією однієї лише шляхетської Польщі. В її підготовці й проведені активну участь брав папський Рим… Як уже згадувалось, римська курія кинула на Україну й Білорусь свій ударний загін – орден єзуїтів, не лишилися осторонь "святої справи" й інші католицькі чернечі ордени, зокрема бернандини й домініканці. Причому окатоличення України й Білорусії розглядали у Ватикані як перший етап окатоличення всієї Східної Європи" (КР с.133-136). Слушно зауважує Д.Яворницький, що "отці єзуїти помишляли не про звеличення Речі Посполитої, а виключно про владу римського первосвященика" (ІЗК с.359).
    Продажність православних єпископів, що зраджували український народ і переходили на бік католицької церкви, засвідчена в історичних документах. "Восени 1595р. єпископи Фотій і Терлецький вирушили до Риму, де 23 грудня того ж року з великою помпезністю відбулося проголошення унії, і згадані єпископи цілували папську туфлю на знак визнання верховенства "римського первосвященика" над українсько-білоруською православною церквою" (КР с.139). Ця віроломна зрада "святих" отців православної церкви повергла український народ у найбезправніше становище перед поляками й жидами, котрі взагалі не вважали православних за людей і піддавали їх нарузі й знущанню без міри, а головне – безкарно. "Історія Русів" засвідчує безпорадне становище українського народу, що потерпав від жидівсько-польської сваволі: "Залишено і кинуто нещасний народ сей (український) на поталу самого свавільного жовнірства та хижого Жидівства і повергнуто в найнекоючиміше рабство та наругу. Все йому перепинено і заборонене було" (ІР с.122). "Православні церква були віддані на відкуп жидам, тобто обернені на шинки, постоялі двори, питні заклади" (ІЗК с.360). Видатний історик М.Максимович зауважував: "Від унії Україна натерпіла таке горе, якого не знавала у татарському ярмі" (ММ с.273). Це сказано без будь-якого перебільшення, це історичний факт! А щодо жидів, варто ще раз зазначити, що вони завжди вдавали з себе безневинних, але на основі численних історичних фактів жидівського свавілля, з упевненістю можемо наголосити – жидів били недарма.
    "Опутавши з усіх сторін самих заможних і впливових панів, жиди-арендатори, жиди-торговці та жиди-лихварі дозволяли собі найбеззаконніші вчинки і залишалися недосяжними для судів. Для доказу свої невинності у скоєних злодіяннях жиди, за звичай, находили цілу ораву одноплемінників, котрі присягалися й клялися в непричетності обвинувачених до грабіжництва й крадіжок. Завдяки надзвичайній пронирливості жидівського племені, жиди долали всі перепони і залишались на своїх місцях. Тоді проти жидівства піднімалось саме населення – селяни, ремісники, міщани. В 1644 році у Львові три дня мешканці міста у союзі зі студентами бились з жидами, три дні лилась кров, вершились грабіжництва й насилля, але й тут жиди, залучивши на поміч старостинську міліцію, подолали християнин і після цього ще з більшої силою пригнічували їх" (ІЗК с.368). "І так чинили Жиди над Християнами у їх власній землі наругу, а Поляки, тим потішаючись, всілякі пособляння та потурання Жидам робили" (ІР с.89). "Знущання над православними у той час не мали меж: жиди голили священикам голови та бороди, а поляки били їх по голених головах рушничними присошками. З мирянами було ще гірше: їх били доти, поки з-під шкіри не з'являлися кістки; валили на землю, на шию накидали колодки й підкурювали димом; шмагали нещадно канчуками; били киями, рушничними прикладами та шаблями" (ІЗК с.63).
    Жидівський розгул безкарного грабіжництва, доповнений жорстоким свавіллям єзуїтів після церковної Брестської унії 1596р. з примусовим католиченням українського люду та покаранням непокірних, викликали всенародний спротив, який не вдалося усмирити ні військовою силою, ні адміністративними методами, як це вдалося зробити при насильницькому запровадженні християнської релігії на Русі. Різниця полягала в тому, що християнську релігію насаджували офіційні правителі України-Руси, які спрадавна уособлювали не тільки владу, але й духовність. Натомість Унія, хоча й мала військову силу і була наділена повноваженнями влади, не мала ознаки духовної влади, бо запроваджувалась чужинцями. Відтак і спротив українського народу настановам Унії набирав ознаку боротьби не лише проти поневолення фізичного, але й духовного, повністю узгоджуючись з вікодавніми народними традиціями.
    Як зазначалось, основоположником боротьби українського народу проти фізичного й духовного поневолення був Северин Наливайко – організатор і керівник першої національно-визвольної війни українського народу 1594-1596 років, до якої приєднались реєстрові козаки під проводом гетьмана Григорія Лободи і запорожці під орудою отамана-гетьмана Матвія Шаули. "В історіографії досить поширена думка, що постання 1594-1595рр. ще не мало антиуніатського спрямування, оскільки відсутні документи, які б засвідчували, що боротьбу проти унії козаки ставили за свою свідому мету. Але незаперечним є і той факт, що під час повстання козаки виступали рішучим ворогом унії. Відомо, що у 1595р. козаки Наливайка розправлялися з прибічниками унії на Волині і в Білорусії. Заслуговує на увагу і те, що після цього повстання в католицько-уніатському таборі противників унії почали звати "наливайківською сектою" або й просто "наливайками"... Важко заперечити, що вона (вказана назва) відбивала дійсний зв'язок повстання 1594-1595рр. з боротьбою проти унії" (КР с.145). "Саме тоді в кінці 1595р. і на початку 1596р. кипіла завзята боротьба коло справи церковної унії. Наливайко, вернувшися з Білої Руси на Волинь, погромив маєтності одного з головних справців унії. Досталося й іншим прихильникам унії" (ІУН с.192). Повстанці під проводом С. Наливайка розбивають коронні війська польського й литовського гетьманів під Білою Церквою, згодом виграють битву в урочищі Гострий Камінь близь Трипілля. В битві під Лубнами у травні 1696р. було вбито Лободу, а Наливайка й Шаулу схопили поляки, доставили в Варшаву й рік катували, врешті відрубали голову й четвертували; так само стратили й Шаулу 21.04.1597 (згідно, ІУ с.98). За іншими джерелами, Наливайко з козацькою старшиною страчені ще більш жахливо – "палені малим вогнем кілька годин у мідяному бику" (ІР с.78, ІМР с.102).
    Нелюдська жорстокість поляків пояснюється їх неймовірним страхом перед широкомасштабним повстанням українського народу під проводом Северина Наливайка. Щоправда польські історики, силкуючись применшити заслуги Наливайка у національно-визвольній боротьбі українського народу проти польського поневолення, намагались вивести на провідну роль свого співвітчизника – польського шляхтича Криштофа Косинського – гетьмана реєстрових козаків (кількістю в одну тисячу), котрий підняв проти князя Острозького козацьке повстання 1591-1593 років, до якого приєдналися запорожці й селяни. Цілком зрозуміле бажання поляків звеличити свого співвітчизника навіть у якості борця проти інтересів власної держави, щоби бодай хоч якось применшити історичне значення самих українців у справі власного визволення з-під зверхності Польщі. Однак українці засвідчили свою здатність до самостійної боротьби ще за століття поперед Косинського. Достатньо згадати селянсько-козацьке постання 1490-1492 років під проводом козака Дмитра Мухи: "Повстання Мухи почалось на пограниччі Галичини й Волощини. Рух мав не тільки національний, але й релігійний характер; до того ж були в ньому й соціяльні тенденції. Повстанці, яких було понад 9000, громили маєтності польської шляхти. Вони охопили Галичину на просторі од Галича, до Рогатина. Однак, під час переправи повстанського війська через Дністер поляки напали на нього і розбили" (ІУП с.337).
    Що ж до Косинського, то його повстання було зумовлене не національно-визвольними мотивами, а власною образою (ідентичне Хмельницькому). "Року 1591 по Україні пронеслась хвиля повстань, викликаних Христофором Косинським, якому за службу в козацькому реєстрованому війську було надано маєток. Але це надання опротестував білоцерківський староста князь Януш Острозький (старший син відомого земельного магната К.К.Острозького). Тоді Косинський підняв повстання козаків, до яких приєдналися багато селян. Вони напали на Білу Церкву, на маєтки Острозьких. Повстання охопило Київщину, Волинь, Поділля" (ІУП с.364). Зрозуміло, що підпорядковані Косинському реєстрові козаки підтримали свого гетьмана, бо козаки та й загалом увесь український народ охоче підтримували будь-який почин, спрямований на погроми шляхти й жидів. Причому мотив народної боротьби мав національно-визвольний характер, на відміну від обмежених приватних інтересів козацької старшини реєстровців Косинського. Але найвизначнішим фактом цього повстання була участь у ньому запорожців. Адже саме вони зіграли головну роль, як фахові військові, що вирізнялись поміж усіх відомих у світі тогочасних військових неперевершеною хоробрістю і завзяттям.
    Козацько-селянське повстання 1591-1593 років лише фігурально зветься повстанням під проводом Косинського. Адже Військо Запорозьке, дізнавшись про масові виступи селян проти шляхти, одразу вирушили на допомогу співвітчизникам з Запоріжжя, і діяли самостійно – зі своїми кошовими отаманами-гетьманами. Навіть після загибелі Косинського навесні 1573 року в боях під Черкасами, запорожці продовжили боротьбу. Про це свідчить похід Дніпром на Києв 4-тисячного Війська Запорозького у жовтні 1573 року, та затверджений польським королем О.Вишневецьким окремий договір 1573 року, що надавав певні пільги запорожцям і «право вільного проходу на Січ».
    Звеличення польських гетьманів, зокрема й Косинського, має на меті запровадити думку, буцімто український народ не здатний самостійно зорганізуватися до боротьби. Проте європейська історіографія пам'ятає не Косинського, а Наливайка – як організатора українського всенародного національно-визвольного руху, що мав широкий розголос в Європі. Глави європейських держав Антикатолицької Ліги під час Тридцятилітньої всеєвропейської війни з католицизмом (1618-1648) згадували повстання Наливайка, який "хоч походив з народу, не знався на політиці і був необережно сміливий, з малим загоном мало не привів Річ Посполиту до остаточної згуби" (КР с.165). "До речі, той факт, що саме українські козаки завдали вирішального удару унії, визнається й католицькими істориками церкви. Так, П.Пірлінг писав у своїй грунтовній праці "Русь і святий престол": "Ця подія (Брестська унія) була спершу лише пролиттям чорнила, а обернулася вона трагічними наслідками й потоками крові. Після палкої й гострої полеміки розгорнулися фатальні козацькі війни з їх надміром насильства, жорстокості й люті, а після них настав і смертний час польської державності" (КР с.151).
    Національно-визвольну війну продовжив запорозький гетьман Марко Жмайло, очоливши велике козацьке повстання 1625р., до якого приєдналось реєстроване козацтво під орудою гетьмана Михайла Дорошенка (1623-1628), здобувши славнозвісну перемогу 1625р. над 35-тисячним польським військом на чолі з коронним гетьманом Конецьпольським неподалік Куруківського озера (сучасне передмістя Кременчука), де й було укладено компромісний Куруківський договір 05.11.1625. Однак польська шляхта не поклала край своїм спробам обернути український народ в покірних «хлопів», якими були польські селяни, приборкані католицькою релігією. Через це у 1630 році розгорнулось нове повстання нереєстрового козацтва під проводом запорозького отамана-гетьмана Тараса Трясила. Перебивши свою старшину і кошового отамана, що присягли на унію, запорожці вдарили на Корсунь, куди втікла реєстрова старшина, схилена в уніатство, і де стояв відділ коронного війська польського. Запорозьке Військо здобуло Корсунь; коронні війська відступили, не в силі протистояти запорожцям. Невдовзі польські війська розпочали широкомасштабні воєнні дії проти повстанців. Бої точилися три тижні неподалік Переяслава. "Нарешті козаки, діждавшись польського свята, Папським тілом званого, на світанку вдарили з обох боків на табір польський і перекололи там усіх. Опісля сеї поразки польської, названої Тарасовою ніччю, були козаки розділені на багато корпусів і виряджені Тарасом для очищення сіл Малоросійських від поляків та жидів – їхніх прожектантів та шпигунів" (ІР с.92). Щодо грандіозного значення битви, то за висновком польського історика П.П'ясецького, "в битві під Переяславом у червні 1630р. полягло більше шляхетського війська, ніж за всю останню польсько-шведську війну" (КР с.167). Вирішальна перемога Запорозького Війська над коронним військом польським була затверджена 8 червня 1630р. у Переяславі, після чого козаки небезпідставно вважали, що їм "усе вільно".
    "Польський сейм 1635р., боячись занадто великого розгону козацької енергії, виніс постанову "вгамувати козаків".., збудувати коло порогів кріпость Кодак, яка б тримала козаків у руках" (ІУН с.223). Хоча поляки вважали фортецю Кодак неприступною, це не зашкодило запорожцям під проводом отамана-гетьмана Івана Сулими в тому ж році успішно зруйнувати її дощенту (згодом відновлену фортецю здобув Б.Хмельницький у 1648р.; руїни тієї фортеці на околиці сучасного м.Дніпро-вськ). Після смерті гетьмана Сулими (1630-1635) було обрано Павлюгу (Павлюк – Павло Бут) і під його орудою здобута гучна перемога в битві 06.12.1637 під Кумейками (село в околиці Черкас), де 10-тисячне козацьке військо розгромило 15-тисячне військо поляків, після чого гетьману Павлюзі було запропоновано мирну угоду, а потім підступно ув'язнено і страчено у Варшаві. Та це не вгамувало запорожців і нова хвиля народного повстання покотилася по Україні-Русі. "Селяни почали громити панські маєтки ляхів. Почали бити й жидів" (ІУН с.224). Козацько-селянські повстання очолив Дмитро Гуня (отаман-гетьман 1637-1638 років) та Яків Остряниця. "Повстання 1637-1638 прикоротило панованнє польського панства на Україні" (ІУГ с.48). Спроба польського уряду знищити Запорозьку Січ в 1638р. скінчилась поразкою: "4-тисячне реєстроване військо спільно з польськими загонами здійснило невдалий похід на Запорожжя, щоб оволодіти Січчю. Запорожці, керовані гетьманом Дмитром Гунею, відбили штурм; значна частина реєстровців перейшла на їх бік" (ІЗК ІІ с.502). Невдовзі на чолі всенародного повстання стає Богдан Хмельницький (колишній сотник часів Остряниці).
    Козацькі виступи проти Уніатства були предметом постійних обговорень і дискусій політичних мужів Європи. Це засвідчує, що визвольна боротьба українського народу ХVІ–ХVІІІ століть на чолі з запорозькими козаками була вагомою загрозою для Речі Посполитої – однієї з головних представників Католицької ліги. "Лорд-протектор Кромвель стежив за ходом Великого постання, вбачаючи в ньому важливу ділянку європейського антикатолицького фронту" (МЛ с.63). "У свою чергу, протестантські держави вдаються до дипломатичних заходів і комбінацій, ставлячи на меті відколоти козаків від Польщі, з їх допомогою розгромити її і тим самим оголити східний фланг Католицької ліги, створивши широкий простір для наступу зі сходу. Можна вважати цілком доведеним, що ініціатором цього плану був шведський король Густав-Адольф, визначний полководець і політичний діяч, який активно цікавився козаками й високо цінував їхні бойові якості. Окрім Швеції, в спробах здійснити цей план брали участь Голландія і Трансільванія" (КР с.153). Таким чином, існування самостійної Козацької Республіки, як військової противаги Речі Посполитій, було не тільки бажаним, але й мало активну міжнародну підтримку з боку протестантських держав Європи.


К О З А Ц Ь К А     Р Е С П У Б Л І К А
"Конституція Гордієнка. Козацька Держава – Запорозька Січ. Військово-адміністративний устрій Січі. Курені. Паланки. Розбіжності демократичних засад. Кордони Вольностей Запорозьких. Донщина. Утиски від Московії."

    До сьогодні побутує помилкове сприйняття Запорозької Січі як суто козацького табору – Коша. Але в дійсності Запорозька Січ – це козацька держава, що охоплювала велику територію, яку в офіційних документах названо «Отаманською Імперією». Інша назва козацької території – «Вольності Запорозькі», де козаки створили демократичне суспільство з автономним козацьким управлінням, судочинством та конституцією, яку виклав Кость Гордієнко і невдовзі оприлюднив Пилип Орлик 16 квітня 1710 року під назвою «Пакти і конституції законів та вольностей Війська Запорозького».
    "Особливе значення «Пактів і конституцій» полягає в тому, що в них здійснена спроба узагальнити суспільно-політичний устрій козаччини, який складався на грунті звичаєвого права і військової демократії протягом існування Запорозької Січі" (ІУІ с.56).Звернімо увагу, що «Пакти і конституції» складені на основі звичаєвого права і козацької демократії Запорожської Січі, а не Гетьманщини. Складені Запорозьким отаманом-гетьманом Гордієнком (1701-1709), «Пакти і конституції» набули дещо спотвореного вигляду в обробці генерального писаря Гетьманщини Пилипа Орлика, згідно справедливої оцінки науковців. "Цей документ був підготовлений П.Орликом, Г.Герциком, А.Войнаровським та іншими… Проте, вочевидь, цей документ відображав виключно бажання козацької старшини" (ІУІ с.57). При цьому треба розуміти, що козацька старшина ніколи не підтримувала демократію, через що Запорозька Січ виступила проти Гетьманщини з перших же років її утворення.
    До сьогодні побутує навмисна плутанина на вищому науковому рівні стосовно витоків української державності, яку виводять з часів утворення Гетьманщини (1648р.), лишаючи поза увагою державність Запорозької Січі, загальновизнаної в Європі задовго до Гетьманату. Через це залишається зумисне невизначеним період існування Запорозької Січі, який загалом охоплює пів-тисячоліття української історії і певних 400 років у вигляді центрального організаційного центру українського козацтва. Як зазначалось, офіційно дослідженні «фортифікаційні споруди на Совутиній скелі Хортиці належать до ХV століття», однак і досі деякі науковці з надмірною обачністю скорочують добу козаччини щонайменше на століття, переповідаючи вигадки про часи Д.Вишневецького, як наприклад: "Запорозька Січ остаточно формується близько середини ХVІст. і стає праматір'ю й знаменитістю всієї слов'янської козаччини, праобразом української державності… Близько 350 років тривала безупинна епопея кривавих суточок за степи, перетворених козаками в ареал свободи. З цього приводу американський історик Н. Чіровський писав, що в козацьку епоху "український кордон існував як альтернатива рабству" (УФ с.10-12).
    Запорозька Січ мала всі ознаки самостійної держави, а саме: територію, населення та власну верховну владу. Запорозька правосвідомість базувалась на неухильному дотримані народних традицій та заборон, котрі мали силу законів. Запорожці утвердили притаманну українцям-русичам систему народовладдя, істинну демократію, де влада належала народові, захищаючи інтереси народу, котрі в суспільному устрої Запорожжя стояли на першому місці. З усіх відомих демократій запорозька демократія є найдемократичніша, найближча до народу, бо вона обмежувала переваги козаків на некозаками лише участю в управлінні, забезпечуючи некозакам особисту свободу, гідність, право власності. Святість традицій стверджувалась авторитетом громадської думки і силою влади. Як у будь-якій середньовічній державі, в Запорозькій Січі не було писаної конституції в сучасному розумінні цього слова, але існував неписаний конституційний лад, що реалізовувався на основі постанов загальної Козацької Ради, рішень Коша і традиційних народних звичаїв. Таким чином, державність Запорозької Козацької Республіки відповідала усім вимогам тодішнього часу.
    Доцільно однозначно визначитись не лише стосовно кордонів Козацької Республіки, але й самого часу її утворення. З огляду на попередні докази, маємо визнати: Запорозька Січ, як військово-політичний і адміністративно-територіальний центр Козацької Республіки, утворилась у 1386 році на Хортиці, де виявлені найдавніші козацько-військові укріплення, датовані ХV століттям. Відтак, усі наукові виклади про більш пізнє утворення Запорозької Січі слід вважати зумисне спотвореними для приниження історичного значення запорозьких козаків у створенні й утверджені української державності. Адже провідна роль Запорозької Січі в історичному процесі українського державотворення незаперечна.
    "В низов’ях Дніпра виникло своєрідне державне утворення, Запорозька республіка зі своїм специфічним соціально-політичним устроєм і своїми визначеними кордонами. Запорозька Січ – це не одинока козацька фортеця, як її нерідко уявляють, а цент названого державного утворення. Протягом існування Запорозької козацької республіки кордони її не лишалися незмінними, але постійно вона займала значну територію. На півночі її кордони (ХVІІст.) проходили по річці Орель, на заході – по річці Синюха до її впадання в Південний Буг і далі по Бугу сягали Дніпрово-Бузького лиману, на сході – до річки Міус і гирла Дону. Ці кордони охоронялись, вздовж них були побудовані укріплення, редути, на такій відстані, щоби з одного редута було видно два сусідні. На кордоні несли службу сторожові загони… В Запорозькій козацькій республіці існували два поділи, військовий і територіальний: за військовим козаки поділялись на курені, за територіальним республіка поділялась спершу на п’ять, а потім на вісім паланок" (КР с.86).
    Кордони Вольностей Запорозьких суттєво применшені сучасними істориками. Зокрема маємо чітке визначення східного кордону Вольностей Запорозьких по Дністру згідно «відомчого правничого акту 1573 року» між польським королем Генріхом Валуа і Військом Запорозьким, що дозволяв «козацькій старшині вибирати стації у межах Буго-Дністровського війська». Східний кордон Козацької Імперії засвідчений в універсалі (15.07.1576) Стефана Баторія, виданому січовому отаману-гетьману Павлюку за «лицарські відважні служби», де сказано: «З вершини річки Орелі на вершину Кальміусу, а звідтіля на гирло ріки Дону складають урочища запорозького володіння». Права запорожців на гирло ріки Дону підтверджене також в універсалі (15.01.1655) Б.Хмельницького: "Від Самарських земель через степ до самої ріки Дону, де ще до гетьмана Предслава Лянцкоронського козаки запорізькі свої зимівники мали, й те все щоб непорушно навіки при козаках запорізьких лишилося" (ІУЛ с.50).
    Більшість істориків помилково, а почасти й зумисне, виводять витоки української державності з доби Гетьманщини ХVІІ ст., забуваючи, що Гетьманщина утворилась на зразок Запорозької Січі, яка й була праобразом української держави ще у ХV столітті. Починаючи з ХVІ ст. Запорозька Січ стає широко відома в Європі як самостійна Козацька Республіка. Відтак, витоки української державності слід визначати не з часів Гетьманщини, а з часів утворення Запорозької Січі.
    Незаперечність витоків української державності з Запорозької Січі підтверджують сучасні науковці, зокрема: "Незважаючи на архаїчні домішки та фрагментарність державного устрою, Запорожжя все ж зорганізувалось на засадах державності. На рубежі європейського середньовіччя і Нового часу світової історії Січ Запорозька стала праобразом української держави… Січ виявилися придатною формою для згуртування і виживання українського народу" (УФ с.44).
    Про існування Козацької Держави у 1587 році доповідав венеціанському дожу Карло Гембері, секретар папського нунція в Польщі. "Починаючи з Дмитра Вишневецького, козацькі гетьмани вступають незалежно від Речі Посполитої в прямі зносини як з Туреччиною і Кримським ханством, так і з Московською державою; беручи участь у воєнно-політичних акціях, вони найрішучіше відстоювали свою непідлеглість і діяли de facto як незалежна воєнно-політична сила… Римський папа Клемент VІІІ, посівши престол 1592 року, знав про те, що козаки і передусім Запорожська Січ, фактично перетворилися на самостійну військово-політичну силу, скоріше номінально підлеглу польському уряду… У листопаді 1593р. він направив дипломатичну місію з метою залучення українських козаків до антитурецького блоку. Разом з інструкціями Климент VІІІ надіслав булли до козаків і їхнього гетьмана, в яких палко закликав їх виступити проти турків" (КР с.84-85).
    Козацька Республіка існувала близько 400 років на Україні-Русі і майже століття на крайніх кордонах (на Дунаї й на Кубані). Пів-тисячоліття козацької волі – це достатньо великий проміжок часу, щоби залишити помітний слід у всесвітній історії, принагідний до наслідування, і закарбуватися у свідомості українського народу яскравим прикладом нездоланного прагнення незалежності й свободи. Дух козацької волі, занесений Єрмаком до Сибіру (Сибір – назва тодішнього міста Іскер на березі Іртиша), розповсюдився переселенцями з України-Руси на Забайкалля, що закарбовано в українській назві міста Чита (йдучи на пошуки вільної землі, українські переселенці, проминувши Байкал, розважували: чи це вже та земля, чи не та? – звідки й виникла назва Чи-та). В Забайкаллі українська козаччина проіснувала до 30-х років ХХ століття, маючи вже дещо спотворений християнський вигляд, і залишила до сьогодні старовинний козацький уклад в сибірських поселеннях. Це стосується й Кубані, адже кубанські козаки – прямі нащадки запорожців.
    Зауважимо: Козацька Республіка України-Руси не була християнською. Принаймні до ХVІІ ст. вона лишалась поза впливом християнської церкви. Витоки козацької демократії убачаємо не в християнській монархічній добі, а в дохристиянській Русі, яка наслідувала суто український, давньоруський устрій Антійського Царства, відомого ще в І тис. до н.д. Маємо літописні свідчення «Велесової Книги» про ті часи: "Про те мовили, як обирали князів-правителів старотці наші, і так правили п'ятнадцять віків через віче... Всяк мав право слово сказати – і то було благо.., бо у русів не було іншої ради, крім віче" (ВК д.Зб). Як бачимо, народно-демократичні традиції запорожців непорушно наслідували народно-демократичні традиції українців-русичів, що прозоро проглядається у вітчизняній історіографії вподовж кількох тисячоліть. Саме ця довготривала традиція зумовлює волелюбність українського народу і невичерпне прагнення свободи, що вирізняє українську націю поміж усіх народів світу.
    Як зазначалось, соціально-економічний устрій Запорозької Січі і Вольності Запорозької базувався на принципах козацької демократії. Зауважимо, що козацька демократія не має нічого спільного з європейською демократією, бо європейська демократія – це буржуазна демократія, що дбає про інтереси багатіїв, а козацька демократія – це народна демократія, що обстоює інтереси народу. Успадкувавши істинно демократичні засади Стародавньої Руси, соціальний устрій Козацької Республіки ХV–ХVІІІ століть докорінно відрізняється від соціального устрою усіх держав Європи та й усього світу. Маємо підтвердження цього важливо висновку серед численних напрацювань сучасних дослідників: "Січ узаконила давні звички, місцеві обряди й народні традиції, надала їм загального значення й обов'язковості, тобто визнала їх офіційно, перетворивши у державно-правові норми. Відповідно до умов і потреб Запорожжя там діяли закони, взагалі відсутні в будь-яких писаних юридичних джерелах" (УФ с.53). В документах ХVІ–ХVІІІ століть містяться численні згадки про те, що козаки в містах і селах України "мають своїх гетьманів і різні форми власного правосуддя, які не несуть відповідальності перед жодним судом окрім суду тих отаманів, яких вони самі собі встановили, обравши суддів і старшин, і створюють у великій Речі Посполитій іншу республіку" (СГ с.58).
    Історичні кордони Козацької Республіки убачаємо в записах іноземців, що відвідували Запорозьку Січ. Зокрема в 1594р. на Січ прибув посол німецького імператора Еріх Лясота і вів переговори з запорожцями; щоденник його подорожі був опублікований Р.Шоттіном у ХІХ ст. і викладає найперші достеменні відомості про незалежну Запорозьку Республіку. За його свідченням відомо: "На козацькій землі, що починалися від Случа (сучасна Хмельницька обл.), на полях видно багато дивних малих будинків з бійницями, куди втікають селяни, коли нападають татари, і там обороняються; тому кожен селянин, йдучи в поле, вішає на плече рушницю, а до боку шаблю чи тесак" (ЛЩ с.99). Це засвідчував і венеціанський посол П'єтро Дуодо, котрий у 1592 році сповіщав: «Між цими двома ріками (Дністром і Дніпром) живуть козаки – люди хоробрі в найвищій мірі, численністю від 12 до 15 тисяч» (ІКЗ с.543). Більш пізні історики, описуючи кордони, суттєво зменшують територію, що перебувала під юрисдикцією Запорозької Січі. Відтак, означимо історично засвідчені кордони Козацької Вольності.

Кордони Козацької Запорозької Республіки

Вольності Запорозькі > збільшити

    Західний кордон починався від річки Случ і по межиріччю Південного Бугу й Дністра досягав Чорного моря; північний кордон проходив з верхів'я Південного Бугу на схід до Кременчука, перетинав Дніпр і далі простягався на Лівобережжі по річці Орель й виходив на Сіверський Донець; східний кордон проходив по Сіверському Донцю до його впадіння в Дін і далі по Дону сягав Азовського моря та охоплював частину Кубанського краю по річки Чабур, Єю, Кубань; південний кордон проходив від устя р.Кальміус по степовій лінії сучасних міст Маріуполь-Мелітополь-Каховка і далі по Дніпру – до Чорного моря.
    Східні й північні кордони Вольностей Запорозьких потрохи посунула Гетьманщина, проголосивши себе спадкоємницею Запорозької Січі, а східні окраїни Вольностей Запорозьких почала загарбувати Московія, котра після Переяславської угоди іменувала себе Росією. Грунтовне дослідження цього питання проведене багатьма українським науковцями. Зокрема П. Лаврів зазначає права запорожців на правобережні землі понад Доном (значну частину сучасну Ростовської області Російської Федерації) аргументованими доказами: "У будівництві твердині (Ростов на Дону) брали участь українські козаки, поселені в тому районі. «Малоросіянами» заселено Сарматську слободу при впадінні річки Сарматки в Міус, а п'ять рот запорозьких і донських козаків поселено біля Таганрога для оборони міста… У 1775 році, за даними комендантів царської армії, на цих східних землях Вольностей Запорозьких часів Нової Січі проживало 56637 осіб. Безперечно це занижене число. Дослідник останнього запорозького Коша А.О.Скальковський і академік Д.І.Яворницький визначають приблизну кількість людності Новосічевої республіки 100 000 осіб" (ІУЛ с.84-90).

Д О Н Щ И Н А

        Права українського козацтва на Подоння зумовлені освоєнням цих земель запорожцями, про що свідчить назва одного з куренів Запорозької Січі – Донський. Майже століття запорозькі козаки утверджувались на Дону і врешті виокремились в самостійне козацьке угрупування під назвою «донців». Поповнюючи свої ряди вихідцями з України-Руси, донські запорожці поступово нарощують військову силу, підтримуючи з Запорозькою Січчю добросусідські відносини, а з 1620-их років беруть участь у спільних запорізько-донських походах на бусурман. Якщо у ХVІ столітті запорожці самостійно й неодноразово здобували турецьку фортецю Азов, звільняючи бранців, то у 1637 році вже діють об'єднанні запорозько-донські сили. Близько 4 тисяч запорожців разом з кількома тисячами донців через 6 тижнів штурму проломили мури й увірвалися в фортецю, котру потім утримували за собою вподовж 1637-1642 років, що увійшло в історію під назвою «Азовське сидіння». "Коли ж у 1641 р. на Азов рушило турецьке військо, на допомогу обложеним прийшло з Запоріжжя і з-над Дону 4-6 тис. козаків. Незважаючи на величезну перевагу (100-тисячного турецького війська, за іншими джерелами – 240 тисяч), турки після 14-тижневої облоги відступили від Азова. Навесні 1642р. царський уряд Московії, щоб уникнути війни з Портою, змусив козаків покинути фортецю, а в жовтні 1644р. запорожці на 30 чайках разом з донцями знову вдарили на Азовську твердиню" (ІУЛ с.61).
    Незаперечність споконвічного права українців на правобережжя Дону засвідчене в багатьох історичних джерелах, зокрема в «Історії Русів». "Козаки Запорозькі та охочекомонні – понад п’ять тисяч чоловік полишило табір Гетьманський. Проходячи вниз рікою Доном, зупинились в гирлі його на одній косі вище міста Азова, на супротивному його березі, і побудували там місто Черкаськ по імені свойого міста Черкаса, де залишились вони назавжди" (ІР с.60). Це підтверджують і сучасні історики: "Запорожці в 1569р. заложили в пониззі Дону «городок» Черкаськ (тепер станиця Старочеркаськ в Ростовській області)… На Дін утекла частина січовиків у 1578 р., коли польський король Стефан Баторій домовився з кримським ханом вигнати низовиків з-над Дніпра… Після придушення повстань під проводом Жмайла (1625), Сулими (1635), Павлюка (1637) й Остряниці (1638) багато козаків утекло від помсти польської шляхти. Вони поселилися над горішним Дінцем та іншими річками, а «тисячі дві» пішли на Дін. Є відомості про перехід у Донське доріччя цілих груп українців-переселенців із Чугуєва, Усерда, Корочі, Білгорода, Рильська, Воронежа, Ромен, Гадяча, Лубен, Олешні, Миргорода, Чигирина й Боровця. Деякі джерела свідчать, що в 1638р. над Доном жило близько 10 тисяч «черкас» (українців)… Слобожанщину фактично почали заселяти учасники повстання проти польської шляхти під проводом Якова Острянина (Остряниці), який після поразки в 1638р. привів 865 сімей до Білгорода" (ІУЛ с.52-70).
    Стосовно Білгорода, котрий заснував Великий Князь Київський Святослав ще у Х столітті, маємо підтвердження дослідників Маріуполя: "Почавши колонізацію приазовських степів у V-VІст., давні українці в Х-ХІІІст. жили поблизу річок Кальміусу й Міусу. За деякими свідченнями, князь Святослав Ігоревич, розгромивши хозар і зруйнувавши Саркел (на місці суч. Цимлянського вод-ща), заснував на місці теперішнього Маріуполя місто Білгород, який пізніше татари перейменували на Білосарай. Коса недалеко від Маріуполя й донині називається Белосарайською" (ІУЖ 1971, №4).
    Панування запорожців у пониззі Дону засвідчує навіть російсько-імперський історик М.Карамзин, щоправда називаючи козаків «черкасами» за їхнім містом Черкаськ: "Найбільшим пострахом для варварів і захистом для Росії між Азовським і Каспійськими морями стала войовнича республіка, що складалася з людей, які говорили нашою мовою, сповідували нашу віру.., невтомних у боях, деколи впертих, свавільних, хижих, але які стерли свої провини завзяттями і хоробрими вчинками. Протягом ХV ст. вони жахали мандрівників у харківських і воронізьких пустинях, поблизу Дону, грабували московських купців на дорозі до Азова і Кафи. Їхнє походження не вельми шляхетне: вони вважалися російськими (себто українськими) втікачами, шукали дикої волі й здобичі в опустілих улусах Батиєвої орди.., закріпилися в тій області містом Черкас, назвавши його черкаським або козацьким (адже оба слова означають те саме; доставали собі жінок із землі Черкаської…). Отець Усаннов жалівся на них султанові, государеві землі Азовської, що козаки гидують залежністю від магометанського царства й признають владу Росії (тодішня назва України-Руси). В 1549р. їхній вождь… будував фортеці на Дону; вони заволоділи рікою до самого гирла, вимагали данини з Азова, воювали з ногаями й Астраханню, Тавридою та турками" (НК с.64, 87).
    Як бачимо, запорозькі козаки, утвердивши своє панування в пониззі Дону, були відомі в Московії, котра почала убачати Подоння своєю територією після єднання з Гетьманщиною, згідно Переяславської угоди (1654), та наступних воєн з Туреччиною й Кримським ханством часів Петра-І за участю 50-тисячного війська український козаків 1687, 1689 та 1695-1696 років зі здобуттям Азова, котрий перейшов до Московії згідно Константинопольського договору (03.06.1700). До того ж, врегулювання земельних відносин східної окраїни Вольностей Запорозьких ускладнювалось зазіханням на цю територію донських козаків – колишніх вихідців з Запорозької Січі. Розмежування запорозьких і донських козаків було зумовлене утворенням Гетьманщини на Україні-Русі (1648), котра невдовзі підпорядковується Московії. Внаслідок бездарно складеної Переяславської угоди, де Запорозька Січ побіжно згадана лише в останньому пункті Статей, царський уряд почав розглядати Запорозька Січ як підлеглу їй військові одиницю. Діючи за принципом «розділяй і володарюй», царський уряд сприяв розділенню українського козацтва на дві частини шляхом надання привілеїв донським козакам, виокремивши їх в окремий Донський полк.
    Роздаючи землі старшинам донців, московські царі спромоглися протиставити донців запорожцям, що виразно проявилося під час Полтавської битви: запорожці підтримали українського гетьмана, а донці виступили на боці російського царя. Це розмежування було офіційно затверджене царським указом 1711 року Петра-І. Донські козаки юридично підпорядковувались Московії, в той час як запорожці тримались України-Руси. Використовуючи цей слушний для москалів аргумент, дочка Петра-І цариця Єлизавета вирішила питання козацьких взаємовідносин на свою користь, визначивши границю між Січовими Вольностями і землею Донських козаків по річці Кальміус. 30 квітня 1746р. цариця Єлизавета підписала указ: «Запорожцям володіти за Дніпром річками Самарою, Вовчими Водами, Бердою, Кальчиком, Кальміусом та іншими, які впадають в них, і приналежними до них річками, косами й байраками та всіма угіддями по попередню границю з 1711 р., а від річки Кальміусу (на схід) – річками Єланчиком, Кринкою, Міусом і навіть до річки Дону повинні володіти донські козаки» (ПС ч.2, с.119). Доречно зауважити, що попередній указ цариці (11.07.1745 р.) підтверджував права запорожців проживати на Кубанських землях і займатись рибальством на річках Чабур, Єя й Кубань (ІЗК с.52). Історично засвідчено, що загарбання українських земель продовжувалось навіть після скасування царизму: "Значна частина Пінщини і Гомельської області (Білорусь) також входили колись до складу України. У 1925 році керівництво СРСР відібрало від України 14 районів, населених в основному українцями, і передало їх до складу Російської Федерації" (ПВ с.19). Не зайве нагадати, що колишні північні землі України-Руси, зокрема Гомельська, Могилівська, Брянська, Смоленська області, були окуповані Московією за необачності Б. Хмельницького, а Могилівський, він же Білоруський полк Івана Золотаренка був ліквідований москалями після захоплення українських земель 1659 року. Та сама доля спіткала й Стародубський полк, який врешті був розформований, внаслідок чого сучасне м. Стародуб (Брянська обл.) опинилось за межами України-Руси після узурпації влади Москвою та перерозподілу українських земель на власний розсуд 1919 року.
    За офіційними даними наприкінці існування Запорозької Січі, що зазнала суттєвих територіальних утисків з боку Гетьманщини та Московії, було виділено 100 тис. кв. верств (114 тис. кв. км) запорозьких земель. Отже, запорожці контролювали простір, що дорівнює території сучасної Чехії чи територіям сучасної Угорщини, Болгарії та Португалії разом узятих. Населення Запорожжя в останній рік його існування, за офіційними підрахунками 1775 року, складало близько 120 тис. чоловік, з них суто військових козаків-січовиків – 15 тисяч (згідно СД с.132-133). "Створення власної держави засвідчило про величезні інтелектуальні сили та потенційні можливості українського народу. В умовах постійної зовнішньої агресії, іноземного панування, політичної розчленованості українських земель, нещадного соціального гніту, який доповнювався жорстокими національно-релігійними переслідуваннями, – українські козаки зуміли збудувати державне утворення, яке мало яскраві етнічні риси і республіканську демократичну форму організації управління" (СГ с.66). За визначенням науковців: «Існування законності є незаперечним доказом державності, адже норми права установлюються й діють лише в державі; злочини й покарання, як правові явища, поза державою бути не можуть».
    Щоправда, Запорозька Січ не мала власної грошової системи, використовуючи в обігу гроші різних країн. Але наявність Січового скарбу і провадження у Січі кредитних операцій засвідчує ознаки державності. "Географія запорозьких кредитних угод виходила і за межі Січі. Існував на Запорожжі і державний кредит. Наприклад, у 1770р. Кіш позичив «із військової суми» різним купцям більше 1000 карбованців. Отже, важливо підкреслити, що вже сам факт існування військового скарбу як загальнозапорозького бюджету підтверджує державний статус Січі" (УФ с.110).
    Січове законодавство існувало як звичаєве право, укорінене в свідомості непорушністю народних традицій. Витоки запорозького народоправства сягають, як зазначалось, давньоруського вічевого ладу. Колишнє давньоруське віче, що створювало трибуну громадської думки, на Запорожжі прибрало вигляд Загальної козацької Ради, де обговорювались і вирішувались усі питання. Запорожці дотримувались споконвічних засад демократії, згідно яких, прилюдні вибори й рішення – це ознака вільних людей.
    На жаль, вітчизняні джерела не зберегли вичерпних свідчень про військово-адміністративний поділ Запорозької Січі, але він зберігся на Кубані. "Ніхто краще не знав і не розумів Запорожжя, як кубанські козаки – прямі нащадки запорожців. На Кубані ще й до сьогодні зберігають старовинний уклад, мову, звичаї, занесені з України" (УФ с.56). Козацький історик Ф. Щербина дав перелік адміністративних посад Запорозької Січі, що утверджувались на загальних зборах товариства (ЩФ с.19); запорозький табель про ранги в останні роки існування Січі складався зі 120 осіб.

Військово-Адміністративний устрій Запорозької Січі

    Загальна Рада (так зване «Велике Коло», або велика Загальновійськова Рада, де збиралося усе Запорозьке Товариство) уособлювала всю повноту законодавчої, адміністративної та судової влади і забезпечувала законотворчість, контроль діяльності та формування внутрішньої і зовнішньої політики Запорозької Січі. Загальна Рада збиралася щорічно 1 січня для звіту козацької старшини перед товариством й обрання отамана-гетьмана Війська Запорозького, січової та курінної старшини.

Військово-Адміністративні посади Запорозької Січі
Гетьман (кошовий отаман)
Військовий суддя
Військовий писар
Військовий осавул
Курінні отамани (38)
Паланкові полковники (7)
  полкові писарі (9)
  полкові осавули (7)
  полкові підписарії (9)
  полкові підосавулії (7)
Скарбничий (шафар) та заступники
  підшафарії (2)
Військовий підосавулій
Військовий довбиш (оповісник)
  піддовбишний
Канцеляристи (20)
Військовий пушкар та підпушкарій
Гармаші (8)
Кантарлей (наглядач за вагою і мірами)
Тлумач

38 куренів Запорозької Січі
(старшини: курінний отаман, писар, хорунжий, кухар)
Батуринський
Брюховецький
Васюринський
Ведмедівський
Вем'яківський
Дерев'янівський
Джерелівський
Донський
Дяківський
Іванівський
Іркліївський
Калниболоцький
Канівський
Кисляківський
Копелівський
Коренівський
Корсунський
Крилівський
Кущовський
Левушківський
Мишастівський
Мінський
Незамайківський
Пашківський
Переяславський
Пластунівський
Платнерівський
Полтавський
Поповичівський
Рогіївський
Сергіївський
Нижньо-
    Стеблівський
Вищестеблівський
Тимошівський
Титарівський
Уманський
Шкуринський
Щербинівський

Паланки
(старшини: полковник, осавул, писар)
Бугогардівська
Інгульська
Кальміутська
Кодацька
Орельська
Прогноївська
Протовчанська
Самарська

    Бугогардівська паланка охоплювала землі між річками Південний Буг та Інгулець, і обмежувалась з півночі Дніпром, а з півдня – кордоном Кримського ханства. Паланковим центром було містечко Гард-на-Бузі. В паланці налічувалось близько 500 зимівників. Найбільшими населеними пунктами паланки були військові слободи: Соколи, Вербове, Балацьке, Мигія, Корабельне, Громоклія та інші.
    Інгульська – знаходилась на Правобережжі Дніпра між верхів'ям Інгульця та Базавлука. Центром Інгульської паланки була слобода Кам'янка (Мілове), де в 1730-1734 роках діяла Кам'янська Січ. Найбільшими населеними пунктами паланки були військові слободи: Білі Криниці, Давидів Брід, Блакитне, Осокорівка, Тернівка, Ракова та інші.
    Кальміутська – розташовувалась між річками Вовчі Броди (Вовча) і Кальміус та Азовським морем. Центом паланки була слобода Домаха (при усті р. Кальміус). Найбільша кількість зимівників знаходилась по-над річками. Найбільш населеними були слободи: Яснувате, Макарове, Домаха.
    Кодацька – найзалюдненіша паланка, займала територію правобережного Надпорожжя, де налічувалось понад тисячу зимівників. Паланковим центром було містечко Новий Кодак. Серед населених пунктів вирізнялись Старий та Новий Кодаки, Половиця, Микитине, Тарамське, Карнаухівка, Тритузне, Романкове, Бородаївка, Мишурін Ріг, Лихівка, Томаківка та інші.
    Орельська – розміщувалась між верхів'ями річок Орель і Самара. Центром паланки була військова слобода Козирщина. В межах паланки перебувало близько тисячі зимівників одружених запорожців та хуторів посполитих. Найбільш населеними були слободи: Чаплинська, Гупалівка, Прядівка, Калантаївка, Пушкарівка та Бабайківка.
    Прогноївська – охоплювала місцевість так званих Прогноїв – Прогноївських соляних озер на Кінбурнській косі. Формально Прогної знаходились на кримській території, але контроль ханства над ними ніколи не був цілковитим. Прогноївські соляні озера здавна були місцем господарської діяльності запорозького козацтва, щоправда ця діяльність мала суто сезонний характер.
    Протовчанська – знаходилась між річками Орель і Протовча. Паланковий центр – військова слобода Личків. На території паланки містилось близько тисячі зимівників та кількадесят великих козацьких слобод.
    Самарська – одна з найзаселеніших паланок, розташовувалась між річками Самара і Вовчі Броди. Центром паланки було містечко Самара, воно ж Новоселиця. Серед кількох тисяч запорозьких зимівників-хуторів вирізнялось чимало великих сіл, зокрема Вільне, Кочережки, Самара та інші.
    Єланська паланка також підпорядковувалась Низовому Війську Запорозькому, охоплюючи землі на схід від річки Кальміус – в вододілах річок Сухий і Мокрий Єланчики та Міус, обмежені з півня Азовським морем. Рибні багатства акваторії Азовського моря та його лиманів приваблювали запорозьких рибалок з перших років існування Запорозької Січі. Однак після виокремлення «донців» (донських козаків) у самостійне козацтво почалися суперечки за право володіння цією територією. Внаслідок діяльності московської урядової комісії з розгляду взаємних претензій Війська Запорозького та Донського було прийнято рішення на користь «донців», котрі були більш лояльні до Московії. Відтак, вже на початку другої половини ХVІІІ ст. ці землі випали зі сфери впливу запорожців, а Єланська паланка припинила своє існування.
    Організація управління в паланках майже повторювала Січ. В паланках, населених сімейними козаками (так званими «гніздюками») і некозаками (селянами, ремісниками, промисловцями соляних копалень, тощо), обирався паланковий полковник, що очолював паланковий кіш і паланкову старшину (писарів і осавулів); крім того кожне окреме поселення січових підданих (некозаків) обирало отамана своєї громади строком на три роки. Судочинство на Вольностях, тобто в паланках, виконувала паланкова старшина, до якої входили заступники (підписарі й підосавулії), котрі призначалися Січчю.
    Основою соціальної організації на Січі був курінь. Кожен курінь – це цілком самостійна економічна одиниця, що своєю соціальною організацію повторювала Січ. Козаки кожного куреня обирали собі курінного отамана і курінну старшину, що забезпечувала військове і господарське існування куріння. Доходи з промислів куреня не належали Кошеві, а були загальною власністю козаків окремого куреня і тримались в курінній скарбниці. Щорічно Кіш перерозподіляв жеребкуванням між куренями землі у Вольностях Запорозьких для промислу – рибні водойми, пасовища та сіножаті. Причому Кіш незалежно від куренів утримував загальновійськові табуни коней, череди худоби, отари овець, і торгував ними з сусідами – Польщею, Гетьманщиною, Московією та іншими. Крім того Кіш зосереджував життєзабезпечуючі кустарні промисли – виробництво військового спорядження, возів, човнів, одягу, взуття та провадив будівельні й фортифікаційні роботи (штихарство).
    "В Січі кожен мав право на харчування й притулок. Запорожець, як член курінного товариства, одержував не менше і не більше того, що необхідно для існування. Крім платні, курінь давав козакові одяг, військове спорядження, спільне помешкання й харчування. З курінної скарбниці в міру потреби оплачувалось лікування, погашалися борги. По суті, січові порядки втілювали ідеал братського життя. В цьому відношенні Січ перебуває в ряду тих суспільств, що визнавали безумовне право всіх людей на гарантоване існування незалежно від їх економічної ролі й соціального статусу. За критерієм забезпечення інтересів усіх пришельців Січ на фоні навколишнього світу була справедливим, привабливим суспільством. Потребуючи лише громадян певного гарту, запорозька держава існувала для них і через них… Що ж до майнової нерівності, то поділ товариства за багатством мав лише економічний, але не юридичний характер. Різниці в суспільних правах і обов'язках між дуками і нетягами не було" (УФ с.42,48). Щоправда існувала деяка різниця між нежонатими і жонатими козаками («гніздюками»): хто брав шлюб втрачав право жити в Січі і право обрання в січову старшину. Одружені козаки відбували сторожову і похідну службу нарівні з січовиками, але не допускалися до гарнізонної (залогової); до того ж, служили вони за власний кошт, без платні.Щоправда існувала деяка різниця між нежонатими і жонатими козаками («гніздюками»): хто брав шлюб втрачав право жити в Січі і бути обраним в січову старшину. Одружені козаки відбували сторожову і похідну службу нарівні з січовиками, але не допускалися до гарнізонної (залогової); до того ж, служили вони за власний кошт, без платні.
    Основним джерелом прибутку запорожців, як у Січі, так і на Вольностях, було рибальство. Ловили неводами у річках і на лиманах. Особливо цінувалась красна риба – осетер, білуга, севрюга. Рибу й ікру (свіжу чи засолену в бочках) козаки вивозили самі або продавали через скупників навіть у Польщу й Германію. "В середині ХVІІІст. великий осетр ішов по 60-80 копійок за штуку, а ікряний – по карбованцю 20 копійок, тоді як вівця коштувала карбованець" (УФ с.84). Скотарство також приносило прибутки січовикам; за розрахунками дослідників, на запорозьких землях скотарство приносило в п'ять разів більший дохід, ніж хліборобство. Крім того, був поширений медовий промисел – бортництво і пасічництво; не останнє місце займало полювання на хутряних звірів. Господарча діяльність запорожців носила ознаки колективної праці і здобутий прибуток долучався до загальновійськового скарбу Січі чи окремого куреня.
    Щодо чисельності куренів Запорозької Січі, на жаль, до сьогодні жоден з дослідників українського козацтва не пояснив їх традиційну кількість, посилаючись лише на «давніть традиції». Тож маємо зазначити, що традиційний поділ Запорозької Січі на 38 куренів засвідчує колишній територіальний поділ України-Руси на 38 областей (тодішні князівства). За плином часу колишні кордони Середньовічної Руси зазнали суттєвого зменшення «стараннями» сусідніх держав, заливши по собі лише згадку в кількості січових куренів, адже запорожці, за їх власними словами, «старовини не рухали». Прикметне, що сучасний поділ України на 24 області відповідає по своїй чисельності військово-адміністративному поділу Гетьманщини.


Г Е Т Ь М А Н Щ И Н А
"Військово-адміністративний устрій. Полки. Розбіжності демократичних засад. Антинародна діяльність Б. Хмельницького."

    Розглядаючи добу українського козацтва з позиції сучасності, зазвичай плутають козацьке самоврядування Запорозької Січі і врядування Гетьманщини. Ця плутанина спричинилась через те, що Гетьманщина, утворившись в ході визвольної війни 1648-1654 років, запозичила основні принципи козацького самоврядування Запорозької Січі, хоча й привнесла деякі відмінності. Врядування на Гетьманщині відрізнялось тим, що воно провадилось з суттєвим відхилення від істинної козацької демократії, зокрема в обранні гетьмана, котрий обирався не Загальною козацькою Радою, а радою старшин реєстрового козацтва, що складалась виключно з родовитих шляхтичів і обирала гетьмана винятково з поміж своїх, – хто мав рангові привілеї і володів «ранговими маєтностями». "Гетьман обирався на невизначені строки генеральною радою з верхівки старшини за погодженням і з наступним утвердженням царським урядом Московії" (МЛ с.172). Відтак, порушувався принцип народовладдя, на якому трималась Запорозька Січ, де в гетьмани міг бути обраний будь-який здатний козак, незалежно від свого майнового стану.
    Помилкове сприйняття Гетьманщини як першооснови української державності побутує досі у вітчизняній історії. Красномовним прикладом можуть служити подібні вирази: "У результаті Великого народного повстання український народ створив свою державність – козацько-старшинську Гетьманщину… і забезпечив можливість дальшого національного розвитку. У процесі створення державних органів влади Гетьманщини були використані традиції Запорозької Січі та реєстрового козацтва зокрема військово-територіальний устрій на «вольності». Це політичне і правове становище Гетьманщини царський уряд узаконив «Статтями», наданими 17 березня 1654р. козацькій старшині, та царським привілеєм «Війську Запорозькому» від 27 березня 1654р. Великим містам – Києву, Переяславу та іншим – були видані грамоти на самоврядування" (МЛ с.98).
    Зауважимо на давність державності України-Руси, яка зумисне замовчується сучасними науковцями-запроданцями. Здавалося б цілком виправданим ратоборство вітчизняних істориків за відродження історичної правди відносно української державності. Але в дійсності усе навпаки. Московські підлизні, які досі обіймають керівні посади в Академії Наук України (на чолі з П. Толочко), докладають зусиль до подальшого спотворення історичних фактів. Причина у тому, що прихвосні Москви намагаються посунути дату державності України-Руси якомога далі поза державність Московії, котру підносять як джерело державотворення, навколо якого буцімто згуртувалась руська (тобто суто українська) нація. Подібне самозвеличення на власних вигадках здавна притаманне нашому північному сусіду. Достатньо згадати самопроголошення Москви третім Римом у 1492 році, щоби усвідомити її шовіністичну політику та імперські амбіції.
    На це зауважувала у свій час «Історія Русів», викриваючи нахабно-заздрісну політику Московії: "Пригадати варто жадобу їхню до властолюбства та домагань, за якими привласнюють вони собі навіть самі царства, імперії Грецьку та Римську, викравши Державний герб тих царств, себто орла двоголового, що за спадком начебто Князеві їхньому Володимиру Мономаху дістався, хоча той Володимир Мономах був насправді Князем Руським Київським, а не Московським" (ІР с.183). Тож варто покласти край спотворенню історичних фактів на догоду чужинцям і в першу чергу нагадати, що сучасна назва Московії – «Росія» – самочинно запозичена (себто вкрадена) нашим північним сусідом з України-Руси.
    Росія – вона ж Гетьманщина, або Гетьманська Україна-Русь (власне тодішня Росія, згідно титулу Б.Хмельницького – «Гетьман Російський»), охоплювала всю територію України-Руси, що знаходилась поза межами Запорозьких Вольностей, які перебували під юрисдикцією Запорозької Січі. "Запорожжя до кінця зберігало свій автономний суверенітет. Реальність останнього підтверджується існуванням митного кордону між Гетьманщиною та Вольностями запорозьких козаків" (УФ с.39). Причому розділення було не тільки територіальне, але й ідеологічне.
    Розбіжність ідеологічних засад і правових норм Запорозької Січі й новоутвореної Гетьманщини (1648) проявились майже одразу і чимдалі ставали більш виразнішими. Причина полягала в несумісності принципу народовладдя Запорозької Січі – демократичної республіки, очоленої козацькою Загальною Радою та щорічно обраною січовою старшиною, проти одноосібного безстрокового гетьманського правління в Гетьманщині, яка запозичила монархічне врядування Речі Посполитої та «шляхетське» обрання коронних сановників (канцлерів, гетьманів, воєвод та інших), які обиралися сеймом на свої посади довічно і ніким не могли бути змінені. До речі буде сказано, що польський сейм не мав нічого спільного з демократією: "Усі справи на сеймах вирішувалися не більшістю голосів, як це робилося й робиться в усьому світі, а голосом меншості, голосом кількох людей, навіть однієї особи. І такий порядок у Польщі називався золотою свободою. Звісно, це була вже не свобода, а повне свавілля" (ЩВ с.280). Тож немає нічого дивного в тому, що подібні «порядки», занесені з Польщі до Гетьманщини, були неприйнятні для запорожців. Адже запорозькі козаки нероздільно пов’язані з етнічними витоками українського народу і є вихідцями з цього народу та носіями усіх його національних ознак, особливостей побуту й культури. Громадсько-соціальний устрій Запорозької Січі наслідував традиції Стародавньої Руси дохристиянської доби, чого не скажеш про Гетьману, яка утворилась 1648 року в часи панування християнської релігії, котра засуджувала волелюбність і непідлеглість як прояви єретичного вільнодумство.
    Незалежність запорожців, як характерна етнічна ознака українського народу, засвідчена більшістю дослідників українського козацтва. "Запорожцям не властиве ні найменше низькопоклонство перед сильними світу сього. До польських аристократів і російських бояр вони завжди ставились без будь-якої улесливості чи холопської запопадливості. Більш того, нерідко були в тому ставленні навіть показне нехтування етикетом, підкреслена незалежність" (УФ с.26). Показово, що на Переяславській раді отаман-гетьман Іван Сірко відмовився од клятви на вірність московському царю й подався на Січ, що свідчить незаперечним доказом вірності запорожців демократичним засадам українського суспільства. "Найдемократичним елементом була козацька Рада, а її прагматично-конформістською противагою – старшина й отаманія. Вельми рельєфно це підтверджує такий епізод. Коли після смерті славнозвісного кошового Івана Сірка царський уряд Московії домагався формальної присяги запорожців на вірність, Рада ніяк не давала згоди. Одначе, подарунки грошима й сукнами зробили старшину поступливішою і врешті-решт їй вдалося перетягти на свій бік усе товариство" (УФ с.62).
    «Історія Русів» також засвідчує традиційну незалежність українського народу: "Відомо ж бо з Історії, що народ сей український з найдавніших давен був у землі своїй самостійним і самодержавним під управлінням власних Князів своїх, вельми славних своїми діяннями" (ІР с.184). Тож невипадково в часи Гетьманщини українці не годились коритися антинародній політиці гетьманів, які хилились під зверхність сусідніх держав, користуючись правом необмеженої гетьманської влади.

Військово-Адміністративний устрій Гетьманщини

    Всю повноту необмеженої влади в Гетьманщині (ХVІІ–ХVІІІ ст.) уособлював Гетьман; він стояв на чолі Генерального Уряду і здійснював керівництво через Генеральну Старшину, котру призначав на власний розсуд. Генеральна Старшина Гетьманщини утверджувалась на невизначений термін, що створювало умови до всіляких зловживань. По низхідній ієрархії першою особою після гетьмана був Генеральний Обозний – вища службова посада гетьманської адміністрації (він відав усіма військовими справами і заступав гетьмана під час його відсутності). Генеральний Писар відав генеральною канцелярією, вів дипломатичне листування, провадив зносини з іноземними державами. Генеральний Суддя (та його заступник) очолював генеральний суд, виконував дипломатичні доручення, переговори. Генеральний Осавул (та підосавулій) наглядав за складом війська, вів козацький реєстр, відав військовим спорядженням. Генеральний Підскарбій очолював генеральну скарбову канцелярію, відав фінансовими справами, керував системою податків, ранговими маєтностями. Генеральний Хорунжий відав військовими справами і охороною головного військового прапора. Генеральний Бунчужний відав військовими справами та церемоніями, зустрічав послів (бунчукові товариші – підбунчужні – виконували обов'язки ад'ютантів).

Військово-Адміністративний поділ Гетьманщини на полки

    Лівобережна й Правобережна Україна поділялася на полки, які були військовими й адміністративно-територіальними одиницями. За даними 1650-1660 років їх налічувалось 24 (з іменами полковників на час утворення Гетьманщини 1648 року):
            Правобережні полки (10)
    Білоцерківський (Іван Гиря, потім Михайло Громика), Брацлавський (Данило Нечай), Кальницький – Вінницький (Іван Федоренко, потім Іван Богун), Канівський (Федір Стародуб), Київський (Антін Жданович), Корсунський (Лук'ян Мозиря), Овруцький 1648-1649 (Осип Наталчич), Паволоцький (Іван Богун), Уманський (Іван Ганжа, згодом Йосип Глух), Черкаський (Максим Кривоніс, потім Іван Воронченко), Чигиринський (Федір Якубович, він же Вешняк); Могилевський, він же Білоруський (Іван Золотаренко, потім Іван Нечай) полк розформований москалями після захоплення українських земель 1659 року.
            Лівобережні полки (9)
    Гадяцький (Ярема Хмеленко), Кропивнянський – Лубенський (Филон Джеджалій, він же Джалалій), Миргородський (Матвій Гладкий), Ніжинський (Прокіп Шумейко), Переяславський (Федір Лобода), Полтавський (Мартин Пушкар), Прилуцький (Іван Мельниченко, згодом Пилип Носач), Стародубський з 1654 (Петро Рославець - 1663), Чернігівський (Мартин Небаба).
            Слобідська Україна (5; з 1652-1660)
    Ізюмський (Донець-Захаржевський з 1685 р.), Острогозький (Іван Дзиковський), Охтирський (Іван Гладкий), Сумський (Герасим Кондратьєв), Харківський (Іван Сірко).
    На чолі кожного полку стояв полковник, який мав полкову старшину: полкового обозного, писаря, осавула, хорунжого та інших. Полк поділявся на сотні, які очолювали сотники, що мали при собі сотенну старшину (сотенного писаря, отамана, осавула, хорунжого); отамани відали справами козаків, що проживала в селах, а тамтешні старости – справами селян. Полковник мався обиратися на військовій раді, але здебільшого безпосередньо призначався гетьманом, і передусім відповідав за впровадження на місцях гетьманських універсалів, карав їх порушників (навіть «на горло»).
    Кажучи про Гетьманщину, не слід забувати, що вона утворилася виключно завдяки Запорозькій Січі, яка була до Гетьманщини і після неї. Гетьманщина – це всього-на-всього невдала спроба перенести традиції Запорожжя на всю Україну-Русь. Ця спроба зазнала краху через бездарну реалізацію запорозького демократичного устрою представниками реєстрової старшини, яка ніколи не дотримувалась козацької демократії і була її найпершим ворогом. Не забуваймо, що керівні посади реєстрового козацтва обіймали шляхтичі литовсько-польського походження. До того ж, Гетьманщину очолив польський шляхтич Богдан Хмельницький; такими ж були й наступні гетьмани – Юрій Хмельницький, Виговський, Самойлович, Мазепа та інші. Тому й не варто було сподіватись, що Гетьманщина утвердиться на засадах істинної козацької демократії, адже козацька старшина дбала лише про власні привілеї, лишаючи поза увагою не тільки рядових козаків, але й увесь український народ.
    Показово, що Запорозька Січ, як єдина опора української нації в боротьбі з поневоленням, швидко відчула недемократичний напрямок новоутвореної Гетьманщини і рішуче виступила проти Б.Хмельницького, котрий зрадив інтереси етнічного населення України-Руси. "У лютому – березні 1650р. мали місце виступи проти гетьманської адміністрації на Запорожжі під керівництвом Худолія (проголошеного гетьманом) і Гуцького. Вони були придушені, Худолія страчено. Гетьманське оточення Хмельницького планувало навіть провести каральний похід, щоб поставити на Запорожжі надійну старшину. Навесні 1650р. репресії проти селян-повстанців посилилися. Деяких їх ватажків було страчено. На старшинській раді полковники одержали від Хмельницького наказ: приборкувати заколоти та карати непокірних. Однак Д.Нечай, відчуваючи підтримку селян і нереєстрових козаків, не погоджувався з такими діями… Та, незважаючи на універсали гетьмана Хмельницького і розправи над окремими ватажками повстанців, боротьба посполитих проти повернення литовсько-польської шляхти тривала. Мали місце й рухи серед міщан… Улітку 1650р. гетьман зобов'язав полковників оберігати від нападів повстанців шляхетські маєтки. Відбулися розправи гетьманської адміністрації з ватажками левенців і опришків на Брацлавщині. У вересні 1650р. Б.Хмельницький наказав карати ватажків повстанців і на Подніпров'ї" (МЛ с.61-62).
    Антинародна політика Хмельницького, котрий з народного обранця перетворився на кривавого тирана, змусила запорожців покинути Микитин Ріг, де вони нещодавно в Микитинській Січі проголосили Хмельницького гетьманом України-Руси (30.01.1648). Усвідомивши плани гетьмана утвердити колишній панський устрій на Гетьманщині, що суперечив принципам козацької демократії, запорожці подалися далі по Дніпру, за пороги, і заснували Чортомлицьку Січ в 1652 році як новий військовий центр Козацької Республіки. Будучи ревними поборниками справедливості і носіями істинної давньоукраїнської демократії, що проголошувала людей вільними і непідлеглими, запорожці відсторонюються від Гетьманщини, як свого часу відсторонились від Речі Посполитої. Щодо самого Хмельницького, котрий навіть не мав на думці утворення незалежної української держави, зауважує В.Антонович: "Розглядаючи під цим кутом зору діяльність Хмельницького, ми наштовхуємося раз за разом на непорозуміння, чому після стількох перемог, перебуваючи на чолі народу і володіючи потрібною силою, Хмельницький не помислив про утворення окремої держави" (МС с.192).
    Тримаючись істини, маємо констатувати, що Б.Хмельницький не був улюбленцем українського народу, як його презентують сучасні науковці-пристосованці на догоду чинній владі. В часи визвольної війни 1648-1657 років були воєначальники-патріоти більш достойні за Хмельницького на звання Гетьмана України-Руси, а головне – більш відповідні на роль керманича української нації. Такими улюбленцями народу й істинними патріотами України-Руси були полковники Данило Нечай, Матвій Гладкий, Іван Богун, Максим Кривоніс зі своїм сином «Кривоносенком». Не дарма поляки казали: «Гладкий, Нечай і Кривоніс-син, хоч з Хмельницьким ходять разом, а думають по-іншому і називають Хмельницького польським лакизою» (МЛ с.60). Тому Хмельницький підбирав собі найближче оточення виключно з польської шляхти, а народних улюбленців тримав подалі від керма, «довіривши» їм почесні місця на передових позиціях, де вони мались полягти як герої.
    Залишившись без всенародної підтримки і намагаючись утриматись на посаді гетьмана за будь-яку ціну, Б. Хмельницький допустився фатальної помилки, шукаючи військової підтримки за межами української держави. Закликавши у поміч Московію і склавши присягу московському царю, він перетворився з національного героя на зрадника й ката української державності. Щоправда Хмельницький визнав свою помилку ще за життя і спробував скинути ярмо Московії, в яке так необачно втягнув увесь український люд. Проте усі спроби здихатися «братніх обіймів» північного сусіда не дали бажаних наслідків.
    Після Переяславської угоди 1654 року царський уряд Московії настирно і послідовно обмежував права українського народу й козацтва. Як зазначалося, услід за Хмельницьким усі гетьмани-маріонетки України-Руси ще більше затягали зашморг московського ярма, спокусившись дарованими маєтностями та привілеями. Але у той час як збагачувались гетьмани і найближче гетьманське оточення з числа козацької старшини, увесь український люд і рядове козацтво зазнавали утисків та пригноблення. Найбільше утисків зазнало українське козацтво в часи правління Петра-І. Скориставшись невдалою спробою Мазепи відновити польське панування на Україні-Русі, царський уряд почав запроваджувати свої порядки на Лівобережній Україні, що були направлені насамперед на обмеження влади українського гетьмана. Призначивши раболіпного Івана Скоропадського на гетьманську посаду замість Мазепи (06.11.1708), Петро-І приставив до нього наглядача, котрий в наступні роки не тільки постійно перебував в резиденції гетьмана, контролюючи його діяльність, але й перебрав на себе усі гетьманські повноваження, таким чином, перетворивши козацького гетьмана на особу суто фігуральну, а українських козаків – на дармову робочу силу. Так у 1721 році розпочинається спорудження Ладозького каналу (1721-1725), де за царським наказом мусили працювати українські козаки чисельністю від 20 до 30 тисяч. Скоропадський був першим слухняним гетьманом, котрий відправив під орудою П. Полуботка українських козаків на примусові «каторжні» роботи, які вигублювали цвіт української нації. Недарма існує вислів, що С.-Петербург зведений на козацьких кістках, бо більша частина «каторжан» лишалася там навіки, помираючи в болотах від голоду, холоду і хвороб.
    Одночасно з виведенням значної частини українських козаків за межі їхньої батьківщини, Петро-І призначає на Гетьманщині (14.11.1721) з російських урядовців «Судову Канцелярію» і «Військову Канцелярію». Невдовзі відбулося й утворення чужоземного уряду за назвою «Малоросійська Колегія», згідно указу Петра-І (16.05.1722). Ця новоутворена державна установа під керівництвом російського бригадира Вільямінова повністю перебрала на себе колишні права гетьмана, а після смерті Скоропадського самочинно урядувала на теренах Гетьманщини, стягуючи побори з українського народу як заманеться. Показовим прикладом збільшення поборів може служити звіт Малоросійської Колегії 1724 року за відсутності посади козацького Гетьмана (після смерті наказного гетьмана Полуботка наприкінці 1723 року): «Колегія Малоросійська збільшила доходи в царську казну до 140-тисяч карбованців, крім того 40-тисяч чверток борошна для російських військ; помітна надбавка проти 1722 року, коли було зібрано в казну лише 45-тисяч крб. та 17-тисяч чверток муки!» (чвертка – міра об'єму сипких тіл, близько 210 літрів). Паралельно з підвищенням поборів на Україні-Русі починається широкомасштабне закріпачення українських козаків і приниження їх стану до рівня селян, що засвідчене історичними фактами. "У 1730р. налічувалось 20 тис. вільних козацьких дворів, у 1743р. – 11 тис., у 1764р. – 1,1 тисяч. Козаків зрівнювали у правах з селянами" (ІУК с.138).
    В останні роки свого існування Гетьманщина перетворилась на фарс і трималася лише завдяки сприянню новітнього графа Олексія Розумовського, вихідця з козацької сім’ї села Лемеші (Чернігівщина), котрий був коханцем цариці Єлизавети Петрівни (1741-1761) і таємно повінчався з нею 1742 року. Олексій Розумовський організував призначення свого 22-літнього брата Кирила гетьманом «Малоросії» з присвоєнням звання генерал-фельдмаршала та наданню привілеїв козацькій старшині, котра була прирівняна до дворянства. В часи блюзнірського гетьманства малолітнього генерал-фельдмаршала Кирила Розумовського (1750-1764) царський уряд з метою обмеження козацького самоврядування в Запорозьких Вольностях створив на території Нової Січі воєнізовані поселення: Нову Сербію (1752) – від Кременчука до Гнилого Тікичу й верхів'я Синюхи, Слав'яно-Сербію – північніше верхів'я р. Кальміус (1752) та Слобідське поселення понад горішнім Сіверським Дінцем, де створено Новослобідський полк (1753), що увійшли до складу Новоросійської губернії (1764). Воєнізовані поселення так званої Новосербії (1752-1764) мали контролювати запорожців і не допустити їх участі у народних повстаннях на Україні-Русі та в Московії.
    Після смерті московської цариці Єлизавети, лояльної до українців, престол займає катюга українського народу, німкеня Софія Фредеріка Амалія, відома під ім'ям – Катерина-ІІ (1762-1796), котра організувала вбивство свого чоловіка Гольштейна – російського імператора під ім'ям Петро-ІІІ. За її правління настає чорна доба для України-Руси й українського козацтва. Катерина-ІІ змусила К.Розумовського «добровільно» зректися гетьманства і ліквідувала увесь уряд Гетьманщини (21.11.1764), призначивши правління Малоросійської комісії під орудою П.Румянцева (1764-1784); реорганізувала слобідські козацькі полки, замінивши їх гусарськими (1765), знищила Запорозьку Січ (1775); замість полкового адміністративного устрою на Лівобережжі України-Руси було запроваджене загальноросійське губернське управління – на Слобожанщині у 1781 році створено Харківське й Катеринославське намісництва, а в 1782 році на колишній гетьманській території створено три намісництва: Київське, Чернігівське й Новгород-Сіверське. Окрім того вона позбавила козаків привілеїв і прирівняла до селян (1783), запровадила на Лівобережній Україні-Русі кріпосне право (1783), козацьку старшину – так звану козацьку шляхту – урівняла в правах з російським дворянством (1785).
    Після знищення Запорозької Січі царський уряд організував з колишніх запорожців «військо вірних козаків» на Кубані (1787), звідки й назва першого кубанського Кошу запорожців – Катеринодар (сучасний Краснодар). Під час нової російсько-турецької війни (1787-1791) військо кубанських запорожців отримало назву Чорноморське козацьке військо (1788). Козаки-чорноморці чисельністю 12,5 тисяч допомогли О. Суворову взяти Очаків (1788) та турецьку фортецю Ізмаїл (1790). Слід зауважити, що сприяв перемозі той факт, що Туреччина в цей час вела війну з Австрією – вподовж 1788-1791 років. До того ж, на боці Австрії виступили кількатисячні загони козаків Задунайської Січі, які ще у 1784-1785 роках покинули Січ і стали Кошем на військовому кордоні у Банаті.
    В наступні роки українські козаки Чорноморського війська чисельністю близько 25-тисяч під проводом отамана-гетьмана Х.Чепіги зіграли вирішальну роль у завоюванні Польщі в 1794-1795 роках, здолавши під Мацеєвичами польські збройні сили на чолі з Т.Косцюшко (28.09.1794), а потім у перших рядах штурмували й здобули Варшаву, за що Суворов отримав звання фельдмаршала. Поразка поляків була страшною: 30-тис. поляків загинуло у передмісті Варшави (укріплення Прага), понад 2-тис. потонуло у Віслі, півтори тисячі потрапило у полон. Польські історики засвідчують, що без участі українського козацтва завоюванні Польщі було б вельми проблематичне. Варто додати, що з 1795 року Річ Посполита перестала існувати, а Польща взагалі зникла з геополітичної карти Європи. Територія Польщі була поділена між трьома агресивними сусідами: 62% території та 45% населення захопила Росія; 18% земель та 32% населення приєднала до себе Австрія; та відповідно 20% і 23% відійшли до Прусії.
    Під час нової російсько-турецької війни 1828-1829 років українські козаки Задунайської Січі під проводом Йосифа Гладкого, якому було присвоєно звання полковника, перейшли під Ізмаїлом на бік російської армії, допомогли переправитись через Дунай і взяли участь у війні проти Туреччини, за що турки жорстоко розправилися з усіма козаками і їхніми сім'ями, що залишилися в Січі. З тих козаків, що повернулись з-за Дунаю, царський уряд організував Азовське козацьке військо (1832), яке було ліквідовано (1864), а козаків переселено на Кубань, де було утворене у 1892 році Кубанське козацьке військо, сформоване на засадах Запорозької Січі. Освоєні запорожцями кубанські землі увійшли до складу Російської Федерації, але як би не доводили російські історики свої права на цю територію, до сьогодні на Кубані збереглися українські назви поселень, а побут і триб життя кубанський козаків досі зберігся в сільській місцевості Кубанського краю, наслідуючи давньоукраїнські традиції Запорозької Січі.
    Українське Низове козацтво за часи свого пів-тисячолітнього існування залишило незгладимий слід у вітчизняній і всесвітній історії. Нам ще слід усвідомити, що Запорозька Січ перебувала в надзвичайно скрутному становищі. Вона не мала ніякої підтримки нізвідки. За сучасною термінологією козацьке військо перебувало на власному господарчому розрахунку. Жодне військо у світі не утримувало само себе, та ще й вподовж багатьох століть. А Запорозька Січ була не тільки самодостатньою й військовоспроможною, але й вела безперервну війну на кілька фронтів: проти Кримського ханства й Туреччини на півдні, проти Польщі на північному заході, а згодом і проти Московії на північному сході.
    Історичне значення Запорозької Січі неможливо переоцінити. В надзвичайно тяжких умовах, в найтрагічніший період історичного поступу України-Руси, запорожці якнайкраще виконали свою історичну місію – згуртування української нації. Низове українське козацтво закарбувало своє покликання у свідомості українського народу, прославившись як осередок національно-визвольної боротьби, як оплот сміливого протистояння кріпосницькій системі європейських держав. Героїчна епоха українського козацтва і славнозвісної Запорозької Січі увійшла в свідомість українського народу як загальнонаціональне всеукраїнське явище, що дає право кожному українцю вважати себе причетним до «козацького роду».
    Зводячи підсумок, зазначимо неоціненну політичну та історичну роль Запорозької Січі – це унікальне явище у всесвітній історії, ще не оцінене належним чином. Ми ще маємо визнати неспростовну істину: «Без Запорозької Січі не було б українського народу».


ПРИЧИНИ   ЗАНЕПАДУ   КОЗАЦТВА
"Демократичні засади. Самовладдя Хмельницького. Гетьман Виговський. «Дуки й нетяги». Калнишевський. Сагайдачний. Угода Гадяцька (1659) та Слободищеньска (1660). Брюховецький («Московські статті» 1665 року). Гетьман Мазепа. Палій. Полтавська битва (1709)."

    Занепад українського козацтва був зумовлений як внутрішніми причинами, так і зовнішніми. Але першопричиною і передумовою занепаду – було відхилення українського козацтва від засад істинної демократії. Колишня рівність козаків, про яку писав свого часу Пантелеймон Куліш, поступилась місцем соціальній нерівності, яка дедалі все виразніше проявлялася в козацькому середовищі.
    «В початковій стадії існування братства всі козаки були нежонаті, тому що «козакові треба воювати, а не біля жінки припадати». В цьому військовому товаристві стосунки між окремими членами регулювалися військовим правом. Усі козаки творили одну неподільну громаду й різниці між ними не було жодної. Все у війську було спільною власністю коша або принаймні куреня" (ІУЛ с.49). "Запорозька громада доходила до певного ідеалу, не відомого в попередній історії. Принцип рівності панував усюди: під час загальних зборів, при розподілі майна й у приватному житті" (ІЗК с.148). На Запоріжжі доволі довго не було класового розшарування, адже козацтво втілило ідею демократії в суспільній організації Запорозької Січі, закладену ще в предківському вічевому ладі Стародавньої Руси.
    Демократичні засади, на яких зорганізувалась Запорозька Січ, служили запорукою її тривалого існування. За дослідженням Д. Яворницького: "Кошовий отаман-гетьман, військовий суддя, осавул та писар утворювали так звану військову старшину, до якої зараховувались курінні отамани та старі козаки. Кошовий отаман-гетьман тримав у своїх руках військову, адміністративну, судову і духовну владу. У військовий час він був головнокомандуючим війська і діяв як необмежений диктатор. Поєднуючи в своїх руках таку цілковиту владу, кошовий отаман владен був над життям і смертю кожного козака. Але попри всю свою силу кошовий отаман-гетьман не був беззастережним володарем запорозького війська; кошовий був в дійсності лише старшим між рівних, «батьком» для усіх козаків, звідки мав більше морального, ніж дисциплінарного права. Влада його обмежувалась звітом, часом і радою. Кожен кошовий щорічно, 1 січня, під час виборів військової старшини, мусив надати звіт по усіх своїх вчинках і діях, стосовно війська; при цьому, якщо за ним викривався якийсь злочин проти війська, якесь невірне рішення суду, якийсь беззаконний вчинок проти звичаїв запорозьких, то його навіть страчували на смерть… Затим кожен кошовий обирався лише на один рік; виключення робились лише для небагатьох, особливо видатних та популярних осіб, а саме: Іван Сірко (1663-1680), Кость Гордієнко (1701-1709 та періодично 1711-1734), Іван Малашевич (1734-1743) та Петро Калнишевський (1765-1775), з яких перший був кошовим отаманом вподовж 15 років, а останній вподовж 10 років; але й тут кошові залишалися на своїй посаді не на все життя, а щороку заново обирались та утверджувались на загальній раді усіх козаків" (ІЗК с.174).
    Відхилення від демократичних засад розпочалось в українську козацтві після довготривалого гетьманства польського шляхтича Богдана Хмельницького, який перебував на посаді гетьмана незмінно до самої смерті (без переобрання вподовж 9-ти років), та ще й посмертно передав гетьманську булаву своєму сину Юрію у 1657 році. Відтак, можемо зробити висновок, що знищення демократичних засад українського козацтва започаткувала польська шляхта. Цей висновок має історичне підтвердження. Намагання узурпувати владу – характерна риса представників польської шляхта, доступившись до влади на вищих керівних посадах Війська Запорозького.
    Як не парадоксально це звучить, але незворотний процес знищення українського козацтва започаткував Б.Хмельницький. Певна річ, цей висновок не узгоджується з побутуючою історіографією, але факти – вперта річ. І факти свідчать, що Б.Хмельницький був першим обраним на козацькій раді гетьманом України-Руси, який поправ козацькі традиції демократії. Він перший запровадив одноосібну гетьманську владу, нехтуючи звичаєм вільного переобрання і відкинувши козацьку раду як недоречний елемент, що перешкоджає узурпації влади. Саме він надав для наслідування фатальний приклад одноосібного владарювання на посаді гетьмана безстроково – вподовж життя, запозичивши такий уклад з Речі Посполитої.
    "В міру зміцнення своєї влади гетьман Б.Хмельницький став рідше збирати військові і навіть старшинські ради, вирішуючи важливі питання осібно або з найближчими старшинами. Частим явищем стало призначення ним полковників, сотників та іншої старшини, що порушувало січові демократичні традиції виборності старшини. Гетьман Б.Хмельницький суворо розправлявся з тими, хто виступав за обмеження його влади" (МЛ с.56). Самовладдя Хмельницького також зазначав дослідник українського козацтва С.Голобуцький: "Зосередження усіє законодавчої та виконавчої влади в руках гетьмана призвело до того, що він усе рідше почав збирати колись традиційні військові ради і навіть ради старшин. Сучасники так характеризували повновладдя Хмельницького: "У них (козаків) радить гетьман, і що де їм гетьман велить робити, те вони й роблять". Не викликає сумніву, що Б.Хмельницький прагнув зробити свою владу спадковою, що також суперечило демократичним звичаям і традиціям українського козацтва" (СГ с.59-63).
    "На початку квітня 1657 р., виконуючи бажання хворого гетьмана Б.Хмельницького, рада старшин передала булаву молодому синові Хмельницького – Юрію Хмельницькому (якому було на той час лише 16 років). Після смерті Б.Хмельницького, що сталася 27 липня, наприкінці серпня Генеральна військова рада у Чигирині проголосила Юрія Хмельницького гетьманом. Проте Іван Виговський, спираючись на своїх прибічників із старшин, домігся усунення Юрія Хмельницького. Незабаром, 27 жовтня 1657 р., на військовій раді у Корсуні гетьманом було проголошено І.Виговського" (МЛ с.116). Сталося це лише завдяки недалекоглядній політиці самого Б.Хмельницького і його фанатичній прихильності до поляків, зумовленій власною національністю.
    Нагадаємо, що І.Виговський (гетьман 1657-1659), як етнічний поляк і потомний шляхтич, був ворогом українського народу і під час битви на Жовтих Водах перебував у польському війську. Після польської поразки він потрапив у полон до кримського хана, але був викуплений особисто Хмельницьким і призначений на посаду Генерального писаря Війська Запорозького. Зауважимо, що Генеральний писар був другою особою після гетьмана в ієрархії козацької старшини і призначення на цю посаду ворога, щойно викупленого з полону, засвідчує зраду національних інтересів українського народу, що й спричинило жахливі для України наслідки з історичною назвою «Руїна». Цей безвідповідальний вчинок має лише одне логічне пояснення: Хмельницький керувався не патріотичними пориваннями, а голосом власної польської крові, і втілював не національні інтереси етнічних українців, а амбітні прагнення польської шляхти. Недарма після підписання Виговським зрадницької Гадяцької угоди (16.09.1658) з Польщею, яка по суті повертала Україна-Русь під зверхність Речі Посполитої, а сам Виговський присягнув на вірність польському королю, почалися заворушення серед рядових козаків: "Лунали вигуки про те, що старшини за шляхетські привілеї продали козацьку волю" (МЛ с.124). На Запорозькій Січі проти Виговського підняв заколот І. Сірко, оголосивши що «гетьман запродав Україну ляхам». Врешті загальнокозацьке невдоволення переросло в повстання, яке очолив отаман-гетьман І.Сірко, полковник І.Богун та військовий суддя І.Беспалий, що змусило Виговського у 1659 році тікати в Польщу, де він за свою діяльність на благо Речі Посполитої отримав звання сенатора і посаду Київського воєводи (замість померлого А.Киселя).
    Лукаві науковці до сьогодні перекручують історичні факти, які стосуються ганебної діяльності гетьманів-запроданців, зокрема Б.Хмельницького й І.Виговського. Навіть такі зрозумілі речі, як обкрадання козацької громади і приховування крадених грошей, сучасні історики-пристосованці намагаються подати якомога толерантніше. "Наприклад, обраний у 1657р. гетьманом Іван Виговський, щоб пошанувати козацтво, відкопав велику суму грошей, сховану ним ще вдвох з Богданом Хмельницьким" (УФ с.86). Виговський насправді відкопав гроші, поцуплені з загальновійськового скарбу і приховані вдвох з Хмельницьким, але не для того, «щоб пошанувати козацтво», а для того, щоби підкупом, подарунками й могоричами запопасти посаду гетьмана і продовжити ганебну гетьманську політику гноблення й обкрадання українського народу та безконтрольного привласнення здобутків Війська Запорозького. Та й було що красти: "До військового скарбу поступали торгівельні мита, а також податки з млинів. Селяни на колишніх «королівщинах» та магнатських землях сплачували й віддавали «меди й чинші на Хмельницького». Лише останні давали скарбу Гетьманщині 100 тис. злотих щорічно" (МЛ с.52).
    "Коли гасло «Без хлопа і пана» стало звучати не так дружно, коли вигнані польські пани почали замінятися панами українськими, вилупленими з козацьких полковників, – то колишній ентузіазм народу, який творив перемоги, почав опадати і Хмельницький почав мати поразки за поразками. Частина штабу Хмельницького (Нечай, Кривоніс, Богун та ін.) розуміли причину і намагалися знищити її, але друга більша командна частина (сам гетьман Хмельницький, генеральний писар Виговський, генеральний обозний Носач та ін.), вкусивши панування, не мали сили й охоти відмовитися од нього і, щоби зберегти його, взяли орієнтацію на зовнішню силу, закликавши Москву на поміч проти Польщі. Що дала Україні та поміч, ми, ой як добре, знаємо, але полковникам і отаманам вона дійсно помогла, вона закріпила за ними «вольності й маєтності», себто дала змогу «вольно» на землях-маєтностях, захоплених козацькою старшиною, закріпити «хлопів», які хотіли бути вільними, і панувати над ними. І за право мати своїх українських «хлопів», козацькі отамани стали «хлопами» московських царів, а продана ними Україна на триста років загубила свою державність" (ВВ с.14).
    Не відступаючи від істини, маємо визнати, що Б.Хмельницький навряд чи хотів знищити українське козацтво свідомо, бо воно служило йому надійною опорою влади. Але шляхетська пиха не давала йому можливості усвідомити істинне значення козацьких традицій, котрі він, як неетнічний українець і вихованець польського королівського двору, навряд чи й знав. Проте, так чи інакше, відповідальність за знищення українського козацтва лежить на ньому у більш значній мірі, ніж на його наступниках, для яких узурпація влади вже наповнюється реальним матеріальним змістом.
    "Тим часом козацька старшина діяла подібно до польської шляхти – прагнула володіти землями, селами, мати підданих. Тому український народ відчуваючи настрої старшини, ставився до неї вороже, бо підозрював у її політиці своєкорисливі цілі. Ці соціальні протиріччя виявилися вже в остання роки гетьманування Б.Хмельницького, та особливо вони загострилися в часи правління його наступників" (МЛ с.115). Достатньо навести офіційні відомості про неймовірні доходи, які отримував отаман-гетьман Нової Січі у вигляді плати від московського царя. "Від 1737 року, лютого 2 дня, зберігся рескрипт "про надання запорозькому війську жалування", а саме: кошовому отаману – 600 карбованців, судді, писарю й осавулу – кожному по 300 крб., тамтешньому архімандриту – 60, священику – 40, двом дияконам – 50, а курінним отаманам 38 чоловікам – по 30 (тобто 1140) та козакам – 2860 (тобто півкарбованця на кожного, якщо не менше; – для довідки: тодішня ціна коня з хомутом – 8 крб.)" (ІЗК с.439). Як бачимо, козацька старшина, окрім дарованих царем маєтностей та земельних наділів, отримували левову частку царської жалування, що засвідчує відхилення від демократичних засад козацької старшини на чолі з отаманом-гетьманом, котрий був слухняною маріонеткою чужоземних гнобителів.
    Користолюбство січової старшини засвідчують дослідники архівних документів Нової Січі, зазначаючи "нездорові риси січової демократії, поширені у ХVІІІ ст., – практику підкупу і споювання запорожців старшиною перед виборами… В оплаті січової старшини проглядаються ознаки несправедливості… – посадовий оклад кошового піднімається до 600 крб., іншим головним старшинам – до 300 крб. Це викликало обурення товариства. І в 1741р. отаманія ухвалила, щоб платня кошовому не перевищувала 100 крб." (УФ с.56-57).
    Для порівняння маємо дуже важливе свідчення Е. Лясоти у нотатках його перебування в Запорозькій Січі (9.06.1594 – 1.07.1594), де сказано про запорожців: "Це військо утримувати легше, ніж військо іншої нації, бо на їхніх начальників не треба витрачати особливих коштів, котрі зазвичай становлять немалу суму. Крім того вони мають власну зброю й боєприпаси, до яких не треба замовляти й утримувати спеціальних гармашів, бо багато хто з них (запорожців) сам уміє з ними обходитись" (ЛЩ). Щодо відсутності особистих пільг чи якихось привілеїв отамана-гетьмана в часи істинної козацької демократії зазначає й Д. Яворницький: "Життя кошового отамана, як і всіх інших старшин, ніскільки не відрізнялося від життя усіх козаків: він перебував завжди у тому самому курені, в котрому був до обрання свого на посаду кошового; харчувався як і раніше у тому курені разом з козаками; навіть одяг отримував з загального військового скарбу. Так було споконвіку і лише під кінець історичного існування Запоріжжя військова старшина почала обзаводитись власними будівлями в Січі і мати окремий стіл (харчування) для себе, а в ХVІІІст., за свідченням очевидців, кошові отамани почали жити в окремих будинках, які вибудовувались посеред площі; там же стояли окремі будинки для військового судді та писаря" (ІЗК с.176).
    Виборність посади отамана-гетьмана Запорозького Війська та щорічний звіт перед козацькою громадою наприкінці діяльності гарантували належний демократичний устрій Запорозької Січі, де гетьман мав необмежену владу, але звітував за використання цього права наприкінці свого гетьманства. Саме ця умова нетривалого гетьманства унеможливлювала використання влади для власних цілей, присікала користолюбство та привілеї козацької старшини, урівнюючи їх з усіма козаками. Порушення цієї умови призвело до того, що козацька старшина почала збагачуватись за рахунок козацької громади, і це збагачення ставало чимдалі все більшим. Якщо Іван Сірко мав неподалік Січі в Чорному лісі власну пасіку у вигляді особистого отаманського привілею, то в наступні роки це розцінювалось як невинна забавка у порівнянні з тими величезними доходами, які отримувала козацька старшина.
    Досліджуючи соціально-економічну та політичну історію Нової Січі (1735-1775), В.Голобуцький розкрив структуру феодальних господарств-зимівників старшин та заможних козаків, довів використання в них наймитів і виникнення кріпосницьких тенденцій. Земля формально залишалась нероздільною, громадською, і користуватись нею формально міг кожен козак. За бажанням козаків Кіш виділяв їм землю для обробітку, а також сіножаті та випаси. Але цим переважно користувалась старшина та заможні козаки. Вони і влаштовували на відведених землях прибуткові господарства – зимівники (ЗС с.163-205). Зокрема, "Петро Калнишевський – останній кошовий отаман Запорозької Січі, володів зимівниками, табунами коней та чередами худоби, займався промислами та торгівлею, експлуатував наймитів; обмежував діяльність козацької ради у справі виборності старшин. Обсяг щорічних торговельних операцій кіньми у П.Калнишевського досягав 14 тисяч голів" (ІЗК с.12, 511). "Загалом Калнишевський, крім зимівника в балці Водяній (де стояло три хати і працювало 30 робітників) мав ще один, а також дві садиби – в Січі та її передмісті. Багатство П.І.Калнишевського було оцінене в 86 тисяч карбованців. Йому належало 639 коней, 176 голів рогатої худоби, 13 тисяч овець, 1039 кіз, 106 свиней, 9 буйволів і 5 ослів, – разом близько 16 тисяч голів скотини… Полонська-Василенко, котра зібрала ці дані, характеризує власність старшинських осіб, здебільшого як господарство не трудове, не селянського типу, а поміщицько-капіталістичного, де використовують найману працю" (УФ с.88).
    Поява заможного прошарку козацтва, так званих «дуків», призвела до фатальних змін соціально-громадського устрою Запорозької Січі. До ХVІІІ століття Запорожжя не знало ідеї приватної власності, зокрема на землю. Проте заможні хазяї, отримуючи прибутки з власних господарств-зимівників, прагнули зміни умовного права власності на землю на безумовне і закріпити за собою це право довічно. Російський історик Г. Міллер, сучасник тодішніх подій, використовуючи документи міністерства закордонних справ, зазначав 50 тисяч душ, котрі наймитували в таких господарствах-зимівниках, звинувачуючи запорозьку старшину в тому, що вона збагачувалась за рахунок втікачів з панських та боярських маєтностей (МГ с.54). З укоріненням приватновласницьких інтересів запорозької старшини, на чолі з заможним отаманом-гетьманом, в Запорозьких Вольностях починається незворотний процес переродження загально-громадської (козачої) власності, що була у спільному користуванні всього Війська Запорозького, в її цинічну протилежність – приватну власність. А це, у свою чергу, спричинило цілком природні зміни, характерні капіталізму. З появою приватної власності на Запорожжі зароджується злочинність, як невід'ємна частина антидемократичних перетворень в суспільстві. В 1764 році Козацька Рада навіть ухвалила рішення про покарання злодіїв, крадіїв, а також переховувачів та перекупщиків краденого. Причому, від отамана-гетьмана відбиралося традиційне право помилування. Зауважимо, що це був перший писаний закон, що не опирався на звичаї Запорозької Січі, яка почала стрімко деградувати на шляху незворотного занепаду. Запорозька Січ звернула на цей шлях після смерті славнозвісного отамана-гетьмана Костя Гордієнка (1733) – автора «Пактів і конституції Війська Запорозького». Запорозька старшина Нової (Підпільної) Січі, розбудованої в 1735 році, вже не дотримувалась споконвічних козацьких традицій, дбаючи лише про власне збагачення. "За таких умов щезла ідеальна соціальна єдність товариства, на поверхні з'являється реальна майнова нерівність… Під кінець Січ все більше стає схожою на торгове місто, ніж на воєнний форпост" (УФ с.95).
    Прикметне, що саме в часи гетьманства П.Калнишевського, котрий занедбав Запорозьку Січ і привів до скону Запорозьке Військо, постає з оновленою силою незалежне козацьке військове угрупування під назвою "Гайдамаки". Виникнення гайдамацького руху, як оновленого стану українського козацтва, спричинилося внаслідок відсторонення Нової Січі від священного козацького обов'язку – захисту національних інтересів українського народу. "Тяжке життя спричинило цілий ряд повстань народу України у 1734, 1750, 1764 роках і, нарешті, у 1768 році викликало «Уманську різню» (Коліївщину). Саме ці селянські повстання на Правобережній Україні і називаються в історії гайдамаччиною… До економічної причини повстання додалася релігійна, що надала йому характеру страшної жорстокості з боку православного населення до панів-католиків та їхніх постійних поплічників у пригнобленні народу – жидів" (ІЗС с.60).
    Бездіяльність отаманів-гетьманів Нової Січі спонукала український народ повставати на боротьбу без участі Запорозького Війська, причому ця боротьба набула найбільшого розмаху саме за часів гетьманства П.Калнишевського. Відсторонення козацьких старшин від боротьби за права й вольності українського народу збурювало деяких низових козаків до самостійних дій. У різних балках, на островах та по байраках запорожських вольностей почали гуртуватися летючі загони гайдамаків з метою жорстокої помсти панам і їхнім поплічникам – жидам. На захист національних інтересів українського народу повстав Максим Залізняк – виходець із селян Черкащини, козак Тимошівського куреня Запорозької Січі. Навесні 1768 року Залізняк зібрав однодумців в урочищі «Холодний Яр» Мотринського лісу, поблизу Чигирина, звідки гайдамаки розпочали грімкий поступ національно-визвольної війни, що має історичну назву – Коліївщина. Варто додати, що П.Калнишевський усвідомлював свою злочинну бездіяльність, тому під час Коліївщини, коли сталося велике повстання в грудні 1768 року, уся військова старшина Нової Січі разом з Калнишевським втекли під захист російських укріплень Новосіченського ретраншементу.
    Важко не помітити, що польська шляхта внесла в українське козацтво не тільки жадобу узурпації влади, але й ще одну фатальну невідповідність демократичним засадам – соціальну нерівність. З появою цієї пагубної тенденції військова справа стає не священним покликанням патріотів, а джерелом прибутку для козацької верхівки, яка заради власного збагачення ладна була поступися моральними принципами і козацькими чеснотами.
    Соціальну нерівність запорожців започаткував польський король Сигізмунд-ІІ ще у 1572 році, коли уперше взяв на службу 300 козаків і вніс їх в реєстр, призначивши відповідну плату та привілеї за службу. Звідси починається поділ на реєстрових козаків і простих, тобто розпочинається соціальне розшарування: старшини і заможні козаки з одного боку, а біднота (голота) – з другого. Будь-які привілеї, що надаються окремим представникам суспільства, виділяють їх в окрему привілейовану верству і ставлять над суспільством, що в свою чергу вносить в суспільство розкол і розмежування. Поділ суспільства на бідних і багатих – це кінець демократії і початок узурпації влади користолюбцями та негідниками, що збагачуються за рахунок громади.
    Розкол козацтва через запровадження соціальної і майнової нерівності набув своєї виразності після Куруківської угоди 1625 року, згідно якої складався реєстр на шість тисяч козаків, котрим надавались вагомі привілеї. Зведення реєстру мало велике значення для внутрішніх відносин у козаччині, спричинивши ворожнечу між заможними козаками (дуками), лояльними до польського уряду, і простими (нетягами), що утворили непримиренну опозицію. "Польща, зрозумівши свою помилку, що по смерті Сагайдачного не поставила гетьманом лояльну людину, тепер звернула на це пильну увагу і «старшим» козацьким став силою Куруківської умови Михайло Дорошенко (1625-1628). Він був найпридатнішої людиною у тому важкому становищі – проведення реєстру і утримання в послуху крім своїх козаків ще й випищиків… Проте між тими, що не були прийняті в реєстр – для них з 1625р. установлюється назва випищиків, – важко було шукати прихильника польського уряду. Збройна комісія не тільки їх скривдила, зводячи перший докладний реєстр і відбираючи їх козацькі привілеї, але й безпосередньо силою понизила їх, скинувши їх проводиря Жмайла з гетьманства. Коли вже перед тим між козацькими партіями панувала велика незгода, часом і усобиці, то тепер ця ворожнеча ще загострилася, бо уряд увійшов у ближчі стосунки з однією з партій. Безпосередньо після комісії 1625р. ворожнеча вибухає ще сильніше. Розрив між дуками та нетягами щораз ширшає, партії козаків відчужуються одна від одної і роблять кожна за власним розсудом, аж у 1630р. за гетьманства Грицька Чорного доходить до того, що на боці уряду козаки стоять проти козаків" (ЩВ с.223).
    Носіями розколу між козаками безпосередньо в самій Запорозькій Січі також були представники польської шляхти, які за певних обставин потрапляли на Січ. Окупаційний уряд Речі Посполитої пильно стежив за тим, щоби усі козацькі підрозділи були очолені польськими шляхтичами і ніяк не інакше. Реєстрові козаки мали старшину виключно з поляків, котрі утримували українських козаків від національно-визвольної боротьби і спрямовували їх військові здібності на користь Речі Посполитої. Щодо Запорозької Січі, куди Річ Посполита офіційно не мала доступу, було винайдено вельми дієвий спосіб впливу на кошового – призначення осіб найближчого оточення отамана-гетьмана з числа польських шляхтичів. На це зауважують навіть іноземці, згідно свідчення Д.Яворницького: "Як гетьман на Україні, так і кошовий отаман-гетьман в Запоріжжі мав при «боку» від 20 до 50 слуг, виконуючих обов'язки ад'ютантів при власній особі кошового… Ці ж молодики прислужували не тільки кошовому, але й іншим представникам старшини по два чи по три при кожному; за визначенням англійця Рондо, здебільшого в слуги до козаків потрапляли молодики з поляків" (ІЗК с.175).
    Для відсторонення козаків від боротьби зі своїм внутрішнім ворогом – литовсько-польською шляхтою, призначались «наказні» гетьмани козацького війська з числа родовитих шляхтичів, котрі спрямовували козацьку військову силу на потребу шляхти. Польща, що входила до складу Речі Посполитої, активно залучала запорожців до боротьби зі своїм заклятим ворогом – Османською імперією, що сприймалось козаками не як відстоювання польських інтересів, а як захист власної Батьківщини. Зокрема під час гетьманства Д. Вишневецького активізувалась боротьба запорозьких козаків з Туреччиною за здобуття молдавського престолу, котрим прагнула заволодіти Польща для розширення границь Речі Посполитої. За гетьманства П. Сагайдачного військова сила запорозьких козаків козаків з оновленим завзяттям кидається на Османію, а згодом спрямовується на Москву. За характеристикою нашого першого історика Малої Росії Д. Бантиш-Каменського, у 1618 році Сагайдачний допомагав з двадцятьма тисячами козаків польському королевичу Владиславу в московській облозі. "Він діяв таким чином для особистої вигоди, бажаючи утримати за собою гетьманство, завоював довір'я польського уряду й справедливі докори нащадків" (ІМР с.107). Війна Польщі проти Московії 1618 року по суті була спробою польського королевича Владислава захопити Московський престол; запорожці навіть штурмували Москву і, поза сумнівом, взяли б, бо кілька днів чекали лише наказу до взяття фортифікаційних укріплень. Невідомо як склалася б подальша доля Московії, якби запорожці не були відізвані внаслідок укладання мирного договору між Польщею і Московією на 14 років і 6 місяців, що був підписаний восени 1618 року неподалік Москви в селі Деуліні на умовах, за яким Польща утримувала за собою Смоленськ, Чернігів та сіверські міста.
    Не переступаючи істини, зауважимо на неправомірність приписування виключно Сагайдачному усіх заслуг тодішньої козацької звитяги, бо незалежно від нього діяв козацький загін реєстровців Михайла Дорошенка, котрий по дорозі до Москви взяв міста Лебедян, Данков, Скопин, Ряжськ та інші. Царська рать під орудою славнозвісного князя Д. Пожарського при зустрічі з українським козацтвом біля міста Серпухова розбіглася хто куди. Навіть призначений замість Пожарського князь Г.Волконський, що мався стати з новою раттю в місті Коломно і не допустити козацьке військо на переправу через Оку, не спромігся нічого вдіяти, бо московська рать була розігнана українцями без особливих зусиль. Об’єднаними силами українське козацтво розпочало облогу Москви, отаборившись біля Арбатських воріт. Штурм було доручено Сагайдачному, як довіреній особі польського уряду, і призначено на 1 жовтня у разі непідписання договору, котрий, як відомо, був підписаний на користь Польщі. Відтак маємо неспростовний висновок: гетьмани козацького війська, що мали шляхетське походження, прислужувались Речі Посполитій, тому й не слід перебільшувати їхню роль у визвольній боротьбі українського народу проти литовсько-польських окупантів.
    Щодо істинних патріотів з числа отаманів-гетьманів українського козацтва, яких було страчено й закатовано десятками, то їх діяльність, спрямована на благо України-Руси, частково замовчувалась та всіляко принижувалась в історичних викладах минулої доби. Тодішня обмеженість історичного матеріалу продовжується досі, бо сучасні науковці черпають історичні відомості з джерел, що укладалися за часів литовсько-польського панування, тобто мали антиукраїнське забарвлення. Достатньо згадати Якова Бородавку-Неродича, котрого обрали запорожці замість П.Сагайдачного і котрому відтяли голову нізащо, тільки-но він привів Запорозьке військо під Хотин до битви з турками. Надумані польськими істориками пояснення настільки непереконливі, що повірити в них можуть хіба-що самі поляки. Вони стратили Якова Бородавку підступно у польському стані, запросивши на обговорення битви з турками. Йому вигадали провину буцімто за те, що він блукав невідомо де і спізнився до місця призначення. Але в дійсності спізнився до місця військового збору не Яків Бородавка, а Петро Сагайдачний, котрий напередодні отримував у Варшаві відповідні настанови від польського уряду і, направляючись до Хотина, заблукав по дорозі у лісі, де наскочив на татарський загін і був поранений отруєною стрілою. Це поранення було єдиним за увесь період Хотинської битви, адже Сагайдачний, як гетьман Війська Запорозького не знаходився у передових лавах козаків, а споглядав за ходом битви здаля разом з польським королевичем Владиславом і польським гетьманом Хоткевичем.
    Різноманітні домисли про «вагомі» причини страти Якова Бородавки спростовуються поминальним заповітом Петра Сайгайдачного, опублікованим Максимовичем і згодом Щурівським у 1900 році, де згадується ім'я гетьмана Якова Неродича. Стосовно цього Д.Яворницький слушно зауважив: «Очевидно, убивство Бородавки Сагайдачним примусило останнього відчувати деякий моральний зв’язок з ним і записати його у власний поминальник та молотися за нього». Обережність висловлювання Яворницького не спростовує докорів сумління, що переслідували Сагайдачного до смерті за вчинений ним злочин. Причому, Бантиш-Каменський однозначно звинувачує Сагайдачного у вбивстві: «гетманъ Бородавка убит Сагайдачным» (ІМР с.107). Єдине об'єктивне пояснення страти Якова Бородавки-Неродича полягає у тому, що потрібно було вивільнити посаду отамана-гетьмана для шляхтича П.Сагайдачного, якого бажала бачити Польща на чолі Запорозького Війська.
    Польська влада, а згодом і московська (після Адрусівського розподілу українських земель) активно сприяли посиленню соціальної нерівності між козаками та козацькою старшиною. Розрахунок окупаційної влади був простий: козацька старшина разом з гетьманом, маючи власні земельні наділи, захищатиме приватну власність, тим самим обстоюючи інтереси земельних магнатів і утримуючи козацькі маси від національно-визвольної боротьби. Нову хвилю народних виступів на Лівобережній Україні та Запоріжжі викликало укладення Гадяцького (1659) та Слободищеньского (1660) трактатів, які передбачали відновлення попередніх порядків. Незважаючи на політичні заяви І.Виговського та наступних гетьманів, селянсько-козацькі маси України не стали слухняним знаряддям в руках старшин, а виступили самостійною силою. Так, без перебільшення можна стверджувати, що на відомій Чорній раді у Ніжині (17-18 червня 1663) воля представників народу, по суті, була тим фактором, який вирішив долю гетьмана Якима Сомка (родича Б.Хмельницького)… Водночас Кіш намагався виступити своєрідним арбітром. У 1663 році він розіслав по різних полках України універсал кошового Івана Сірка, що закликав припинити міжусобну боротьбу старшин за владу і виступити на захист етнічних інтересів свого народу" (СГ с.76).
    Водночас з тим окупаційна влада намагалась утиснути в ряди козацьких старшин якомога більше представників панівного класу. Показовим прикладом застосування цієї нищівної політики є гетьманство Брюховецького 1663-1668 років, вбитого козаками за зраду Батьківщини у 1668 році. Брюховецький підписав так звані "Московські статті" 1665р., які значно обмежили права України-Руси. "Сей Іван Брюховецький, з Запорозьких осавулів, був у Юрія Хмельницького фаворитом і зрадником, зумів нажити великі гроші, зібрав собі найбільшу партію подарунками та могоричами, і тому обраний був Гетьманом… На початку вересня 1665 року він вирушив до Москви. Зустріч і прийняття були для Гетьмана надзвичайні, і після перших привітань розпочаті й повторювані банкети здивували Гетьмана і призвели його до нестями; і коли він уважав себе піднесеним у краще небо.., пожалували його званням – Великим Воєводою і Думним Боярином. Після того оженили його з царською своякинею, а багатьох супроводжуючих Полковників і Старшин переженили з боярськими доньками… А понеже він, з ласки Божої й Царської, є Великий Воєвода, то мусять бути при ньому й малі Воєводи… Жалувані Царем малі Воєводи почали з'їжджатися до Малоросії в січні 1666 року; штат кожного з них був досить велелюдний" (ІР с.208-213). Так Брюховецький наводнив Україну-Русь москалями, що продовжувалось за наступного гетьмана-маріонетки 1672-1687 років – московського ставленика І.Самойловича.
    Згубні наслідки для українського козацтва назичила Московія після Переяславської угоди, скасувавши колишню самостійність Генеральної Ради при ухвалі Гетьмана України-Руси. Уповноважені царського уряду приймали визначальну участь в козацьких генеральних радах 1659, 1663, 1669, 1672 та інших років, санкціонуючи рішення козацької ради і диктуючи волю царського уряду. Натомість, утвердивши широкі, а головне безконтрольні з боку козацької громади, повноваження гетьмана в Гетьманщині, московський уряд провадив власну політику через своїх ставлеників – гетьманів-маріонеток. "Між царським урядом і гетьманом укладалися спеціальні Статті (умови), які визначали гетьманські права і компетенцію. Гетьман очолював раду генеральної старшини і об'єднував у своїх руках політичні, адміністративні, військові, фінансові і судові функції. Гетьман мав право роздачі земель старшині у власність чи володіння за службу, «військові заслуги», призначення на «уряди». Це ставило старшину у повну залежність від гетьманської прихильності" (МЛ с.172). Тому й не дивно, що низькопоклонство і аморальність реєстрової старшини стали нормою суспільних відносин в козацькому середовищі. Ці мерзенні якості пристосованців почали поширюватись і укорінюватись по усій Гетьманщині. Носіями антинаціональних і антинародних тенденцій в українську суспільстві були вищі чини реєстрового козацтва на чолі з гетьманом.
    Численні невдачі українського козацтва утвердити державність України-Руси пояснюються продажністю старшин реєстрового козацтва та наказних гетьманів, серед яких незаслужено вшанований нині Іван Мазепа, котрого врятував свого часу отаман-гетьман Іван Сірко від страти на смерть за зраду Батьківщини. Мазепа був спійманий у 1674 році на Кучманському шляху (у верхів'ях річки Інгул) на спробі доправити в Крим полонених козаків. "Дізнавшись, куди й навіщо їхав Мазепа, запорожці вирішили тут же його порішити. Але за Мазепу заступився Сірко: "Панове браття, не убивайте цього чоловіка, може, він нам і вітчизні нашій колись знадобиться". Тоді Сірко закував Мазепу в кайдани для подальшої відправки до Москви" (ІС с.49). Подальший шлях І.Мазепи відомий: перебуваючи при царському дворі, Мазепа запопав прихильність царя і у 1687 році був призначений гетьманом Лівобережної України-Руси.

ГЕТЬМАН   МАЗЕПА

    Іван Мазепа – гетьман Лівобережної України 1687-1709 років; походив зі старожитньої польської шляхти Білоцерківського повіту Мазеп-Колядинських. Будучи ставлеником Московії, Мазепа провадив політику посилення феодально-кріпосницького гніту та сприяв зміцненню позиції російського царизму в Україні-Русі. "Повернувшись з Москви, Гетьман Мазепа насамперед подбав про свою безпеку.., заснував для того він особисту гвардію свою: три полки піхотні Сердюцькі, батальйон жолдаків та полк кінних Компанійців, названих "компанією надвірної корогви". І всі тії війська викликав з бажаючих, а особливо із всякої наволочі і утримував їх на платні у місті Батурині та в околичних селах, що оточували його резиденцію. Вони були його янголами-охоронцями і духами, що робили все на помах Гетьманський, і горе людині, що впала в їхні руки! Вищі урядники жахалися, побачивши у себе тих гвардійців; а простолюдом бавилися вони, як м'ячем, через що ненавидів їх народ, а національні війська ледве терпіти могли" (ІР с.239). Варто додати, що кількість найманого («охотницького») мазепинського війська: піхоти – сердюків і кавалерії – компанійців, обчислювалась не чотирма, а десятьма полками, настільки великим був його страх за своє життя в оточені етнічних українців.
    Військова кар'єра поляка І.Мазепи, як і Б.Хмельницького, почалася при польському королівському дворі. Він виконував різні доручення короля Яна Казиміра, пов'язані з політикою Польщі на Правобережній Україні-Русі. Невдовзі Мазепа стає на службу до гетьмана П.Дорошенка – ставленика Польщі на українському правобережжі. Взятий у полон запорожцями і відправлений до Москви, він згодом повертається на Гетьманщину генеральним осавулом за царським указом 1682 року, а через п'ять років здобуває й гетьманську булаву.
    Слід зауважити, що Мазепа здобув гетьманську булаву не завдяки козацьким чеснотам, а завдячуючи виверткості пристосованця – "людини, відповідно до характеристики Д.Яворницького, лукавої, хитрої, скритної, яка, діючи то улесливістю, то погрозами, дотримувалась принципу подвійної моралі і в політиці, і в особистих взаєминах з іншими людьми. Д.І.Яворницький справедливо акцентував увагу на тому, що І.Мазепа в здійсненні своїх намірів міг опиратися тільки на частину "малоросійського панства", а не на широкі народні маси" (ІЗК с.18).
    Стосовно обрання Мазепи гетьманом на Коломацькій Раді 25.07.1687 на площі над річкою Коломак, оточеною московськими військами на чолі з царським воєводою князем Голициним, який вручив клейноди новобраному гетьману, існують небезпідставні припущення щодо здобуття гетьманства шляхом підкупу. "Козаків на раду було допущено лише 2 тисячі. Але все вже було домовлено; напередодні у царського воєводи відбулася нарада старшин за участю Лизогуба, Гамалії, Забіли, Прокоповича, Кочубея, які одержали підвищення в своїх рангах. Ймовірно було домовлено про обрання гетьманом генерального осавула Івана Мазепи. Отже, на раді у відповідь на запит князя Голицина й пролунали крики, в яких прозвучало ім'я Мазепи. Є твердження, що Голицин одержав від нього 10 тис. золотих" (МЛ с.165). Варто додати, що десять тисяч золотих червінців – це була ще не вся плата за гетьманську булаву: Мазепа підписав чотири «нові статті» до Переяславської угоди, що увійшли в історію як «Коломацькі статті», які позбавляли Україну суверенітету і принижували гідність українського народу.
    Перша «Коломацька стаття» узаконювала доноси (власне відтоді на Україні й процвітало фіскальство аж до 1991 року). Друга «нова» стаття позбавляла Україну самостійних міжнародних відносин, бо всі зарубіжні звернення, грамоти, послання, що надходили в Україну, мались негайно пересилатися до Москви. Третя стаття – скорочувала чисельність козацького війська до 30-тисяч, проти 60-тисяч часів Хмельницького. І ганебна четверта Коломацька стаття впроваджувала змішані шлюби так званих «великоросів» і «малоросів», що за 300 років «братерського єднання» знищило Україну-Русь як мононаціональну державу та утворило потужну, постійно діючу колону москвофілів, яка досьогодні розхитує державний устрій Незалежної України. Крім того, Мазепа був першим з імперських блюдолизів, хто погодився запровадити на теренах України-Руси московські гроші і вільний перехід усіх бажаючих з теренів однієї держави в іншу (тобто скасування кордону).
    Призначений московським урядом на гетьманство, Мазепа потурав царським настановам та всіляко сприяв гнобленню українського народу. Показово, що саме І.Мазепа, як вірний підніжок московського царату, окрім дарованих маєтностей і земель, отримував найвищу платню на посаді гетьмана за всю історію козацтва. «Государеве жалування» реєстрових старшин було вельми щедрим: гетьман Мазепа отримував щорічно з царської казни 10 тисяч злотих; його військовий обозний і військовий писар – по 1 тисячі злотих, полковники – по 500 злотих, військові судді – по 300 злотих.
    Не дивно, що Мазепа, уподобавши споживацький триб життя, кохаючись у марнославстві, оточивши себе блюдолизами та запроданцями, неухильно і цілеспрямовано перетворював козацьку старшину в представників панівного класу – нових українських панів, що ставали на зміну польській шляхті. За його 20-річне гетьманство наплодилося незчисленна кількість різноманітних привілейованих осіб, що гнобили український народ гірше за ляхів. "Тисячі вільних в минулому козаків були повернені в ярмо козацької старшини – нової генерації українських феодалів… В козацькому середовищі стався розкол: з козацької верстви почала виокремлюватися знать, свого роду козацька шляхта, до якої примкнуло вище українське духовенство. Тодішньою мовою перші отримали назву "дуків". Дуки намагалися захопити общинні та найкращі землі і закріпити їх за собою і своїми нащадками, лишаючи козацькій черні (голоті) найгірші земельні наділи, або й взагалі нічого… Визначився процес феодалізації козацької старшини і перетворення її на в справжніх поміщиків" (ІЗК с.14-15). Ніхто інший, як Мазепа, у 1701 році запровадив панщину на Україні, взявши за зразок кріпосницький устрій імперської Росії. Універсал гетьмана Мазепи про дводенну панщину викликав обурення широких верст Лівобережної України. Козаки, селяни й міщани почали втікати на Низ, в Запорозьку Січ, та на Правобережжя, де організовувалися повстанські загони.
   
    Політична картина Правобережжя у цей час характеризувалася підвищеною активністю козацько-селянських верст. Після Карловицького договору 1699 року, за яким Туреччина відмовилася від Поділля на користь Польщі, польський уряд вирішив знищити козацтво на Правобережжі. Польський сейм 1699 року ухвалив доленосне рішення – відібрати у козаків усі землі й ліквідувати козацтво як окремий стан. Козаки подали протест, але сейм його відхилив, а польський король Август II Сильний (1697-1733) після річного вагання ухвалив рішення сейму розпустити козаків, а їхні землю передати шляхті. На Правобережжя посунула шляхта з військовими загонами. У відповідь на це Палій і Самусь організували повстання.
    На нараді представників селян, міського населення й козацтва, що відбулася у Фастові (1702), була прийнята ухвала на боротьбу антифеодального спрямування. Повстання очолив фастівський полковник Семен Палій. Виданий ним універсал закликав населення до рішучої боротьби з загарбниками, вигнання їх з української землі. На заклик, відгукнулися не лише козаки, а й селяни. За короткий час повстання охопило Брацлавщину, Поділля, Волинь, Київщину. Бої розгорнулися насамперед у Брацлавському і Подільському воєводствах, а потім перекинулися на Волинь і решту Поділля, сягнувши Галичини. У жовтні 1702 року Самусь розгромив кількатисячне польське «посполите військо», а в Бердичеві знищив двотисячну залогу Потоцького. У вересні після тривалої облоги Палій здобув фортецю Білу Церкву і переніс туди свій осередок. До повстанців приєднувались селяни Лівобережжя, Молдови, Валахії, Московії.
    Польська шляхта мобілізувала всі сили, і на початку 1703 року з Волині, Литви, Галичини на повстанців рушили війська – загалом близько 30 тисяч жовнірів з 50 гарматами. Проте кварцяне військо не спромоглося розбити загони повстанців. Тоді поляки умовляннями та посулами спонукали виступити кількатисячну татарську орду на українські землі з півдня і водночас звернулися за допомогою до російського царя. 25 лютого 1704 року Петро-І спеціальним листом закликав Палія негайно передати Білу Церкву полякам і капітулювати. Царському наказу підкорився наказний гетьман Самусь і передав свою булаву Мазепі, як ставленику московського царя. Але Палій, навпаки, відкинув вимогу царя і посилив боротьбу. Активізували діяльність партизанські загони на Волині, Поліссі, Галичині.
    Невдовзі й гетьман Мазепа доклав свій «внесок» у це повстання, перейшовши зі своїми найманцями на Правобережжя у травні 1704 року. Палій передав йому Білу Церкву без бою, а лукавий гетьман запросив фастівського полковника на дружню зустріч в Бердичів начебто для обговорення подальших дій. Однак після пишного банкету Мазепа схопив Палія, закував у кайдани і відправив до російського царя для подальшого заслання до Сибіру. Варто додати, що лише такий закоренілий тиран, як Мазепа, далекий від розуміння козацьких цінностей і відокремлений від українського народу глухою стіною необмеженого самовладдя, міг сподіватись, що після подібних вчинків козаки підтримають його під час виступу проти Московії на боці шведського короля Карла-ХІІ.
    "Доведена до крайнього зубожіння, польська Україна за миром 1680р. між Росією, Туреччиною та Польщею як нейтральна область була спустошена після виведення з неї усіх наявних в ній доти військ… Водночас у російській Україні діяв Іван Мазепа, який посилено здійснював у своєму краї польсько-панські принципи і тим самим дуже утискував нижчі верстви населення. Пригнічувана Мазепою голота почала рятуватися втечею на правий берег Дніпра. Невдовзі на Правобережній Україні з'явилися поселення й організувалися полки, на чолі яких став славетний фастівський полковник Семен Палій, котрий виступив як палкий захисник інтересів нижчих верств народу України. Але гетьман Мазепа захопив Палія, зайняв Правобережну Україну і віддав її під скіпетр російського царя Петра (1689-1725)" (ІЗС с.56). Так була придушена ще одна спроба національного визволення України-Руси з-під зверхності іноземних окупантів. Причина поразка була стара – на чолі українського козацтва перебував неетнічний українець, шляхтич і закоренілий ворог українського народу.
    Вороже ставлення Мазепи до національно-визвольної боротьби українського народу пояснюється його шляхетським походженням. Як потомний шляхтич, він неухильно провадив політику гноблення народних мас і покарання непокірних. Зокрема його діяльність була спрямована проти Запорозької Січі, як оплоту народної вольності. "Вартий уваги той факт, що Іван Мазепа в своїй державницькій діяльності стояв за панство як соціально-творчу силу, вважаючи похідне табірне запорозьке життя пережитком варварства, лихом України, джерелом неспокою. Для захисту південних кордонів Мазепа, всупереч запорожцям, будував фортеці і до російсько-шведської війни 1700-1721 рр. у нього відносини із Запоріжжям були непростими" (УФ с.152). "Мазепа не звертав уваги на ремства запорожців, зайнятих на будівництві фортеці в Кам’яному Затоні для царської залоги, яка мала наглядати за діями запорожців. Мовчки слухав спам’ятувальні слова прилуцького полковника: «Ми і діти наші проклинатимемо твою душу й кості, як нас у неволі залишиш». Невдоволення охопило навіть духовенство… Усі пропонували гетьманові виступити спільно проти жорстокого самодержця, але Мазепа нікого не слухав і продовжував коритися Петрові. Навіть запорозького отамана-гетьмана Петрика він не підтримав" (ІУЛ с.80). Мало того, історія свідчить, що Мазепа, як вірнопідданий московського царату, придушив народне повстання 1692р. під проводом запорозького отамана-гетьмана Петрика (Петро Іваненко), котрий звернувся до українського народу з універсалом, закликаючи пригноблений люд звільнитися від тиранії Москви й своїх немилостивих панів і встановити всюди козацьке самоуправління: «Мазепа й старшина при підтримці царя поділилися нашою братією, записали її собі в неволю і тільки до плуга не запрягають». Наступні спроби Петрика в 1693-1694 та 1696 роках також були відбиті московськими й мазепинськими військами" (ІУЛ с.69). Слід додати, що після таких ганебних вчинків, лише дурень міг сподіватися, що його визнають широкі верстви населення й козацтво у ролі керманича національно-визвольної боротьби українського народу.
    "Скориставшись слушним моментом, війною Москви з Швецією, він (Мазепа) захотів скинути панування царів… Але Мазепа в своїй акції, так само як Хмельницький, взяв орієнтацію тільки на зовнішні сили, а не на внутрішні. Він вступив у змову з шведським королем, а не з своїм народом, він мав на увазі за допомогою шведського короля і його війська здобути в визволеній Українській Самостійній Державі собі «вольності й маєтності», а про «хлопа» й мови не було… Мазепа і його прихильники, тодішні й подальші, скаржились, що народ український не підтримав Мазепу, а через те, мовляв, і війна з Москвою була програна. Цілком справедливо, війна дійсно була програна через байдужість народу. Але через що було те байдужжя? Через національну несвідомість народу? Через його любов до Росії? до царів, до російських панів? Ні, через те саме, через що була програна Хмельницьким війна з Польщею… Народ отим байдужжям відповів: "Чи чужий, чи свій пан, чи чужий, чи свій батіг і ярмо, – один чорт. За що віддавати життя? За зміну назви ярма і батога?" (ВВ с.14).
    Придушення патріотично-визвольного руху українського народу гетьманами реєстрового козацтва – це найганебніше явище в українській історії, яке потрібно оприлюднювати і вивчати в учбових закладах задля унеможливлення повторень зради інтересів українського народу високо-посадовцями в майбутньому. Хрестоматійним прикладом гетьманського марнославства є прагнення Мазепи узурпувати владу на обох берегах Дніпра навіть ціною зради національних інтересів українського народу. Доказом того є боротьба Мазепи проти фастівського полковника Семена Палія, що громив шляхту як тільки міг і створив своєрідну українському республіку серед ополяченої України-Руси. Маючи собі в противагу такого всенародного улюбленця, Мазепа не спромігся ні на що інше, як підступно ув'язнити Палія для подальшого заслання до Сибіру.
    Аморальний вчинок І.Мазепи вельми докладно висвітив видатний український історик В.Антонович (вчитель М.Грушевського), що досліджував сфабриковані звинувачення у змові Палія зі шведами: "Мазепі потрібно було роздобути докази вигаданої змови; і вони були віднайдені, хоча й вельми сумнівні. Він об'явив, що жид, орендатор хвастівський, доповідав, що він, по намові Палія, їздив до Любомирського і шляхом усних переговорів скріпив їх союз з Палієм, внаслідок чого Палію обіцяне жалування від шведського короля та поступка в потомне володіння Білою Церквою. Цей наклеп жида підтвердив, за словами Мазепи, якийсь священик Карасевич. Докази ці здалися Мазепі цілком достатніми для того, щоби арештувати свого супротивника, але Мазепа не наважився здійснити свій задум на Хвастівщині, серед відданого Палію населення. В останніх числах липня він перейшов у Бердичів і запросив Палія на банкет, і там, напоївши його доп'яну, наказав відправити у в'язницю" (МС с.356). Аморальність цього вчинку має лишитися у пам'яті прийдешніх поколінь навічно.
    Щоби розвіяти сумніви у антинародній діяльності І.Мазепи, нагадаємо, що "усунувши Палія, Мазепа висловлює в доносі російському царю не тільки бажання утримати за собою заселені Палієм землі, але й намагання обмежити побутуюче за Палія переселення з лівої сторони Дніпра народу, що тікав на вільні хвастівські слободи, щоби позбутися повинностей, котрі все більше й більше накладала на селян мазепинська старшина та військова знать. Межи тим, Мазепа, зломивши представника демократичних народних поривань (Палія), спішив заспокоїти шляхту захопленого ним краю та ввійти з ними у дружні стосунки. Він розіслав універсал дворянам Києвського воєводства, в якому запевняв шляхту, що прийшов на терени Речі Посполитої у якості союзника та просив дворян не кидати свої маєтки і не страхатися селянського повстання, приборкання котрого Мазепа гарантував. За цим принципом Мазепа постійно діяв по відношенню до шляхти; він не тільки не наносив ніякої кривди та утиску, але навіть споряджав шляхтичам в міста і села запобіжну охорону" (МС с.358-359). Тож немає чого дивуватися, що широкі верстви населення України-Руси і більшість українських козаків не підтримали підступного тирана під час Полтавської битви.
    Не завадить означити й саму причину злуки Мазепи з Карлом-ХІІ, де прозоро простежується особистий інтерес непутящого гетьмана. Після здобуття Кракова й Варшави та усунення Августа-ІІ з престолу у 1706 році, шведський король Карл-ХІІ посадив на польський трон свого ставленика Станіслава Лещинського. Об'єднаними силами Карл і Станіслав рушили в Білорусь, розбивши «російську рать» без надмірних зусиль і захопивши м.Ляховичі. В цей час Мазепа, отримавши царський указ, прибув з військом до Мінська, щоби зупинити шведів, але не поспішав битися з переважаючи силами супротивника. Зваживши на могутність шведсько-польського війська та пам'ятаючи попередню поразку Петра-І у битві зі шведами під Нарвою (1700), Мазепа вирішив скористатися ситуацією на свою користь. Задум гетьмана був не метикуватий – поріднитися з коронованими особами і стати «королем». Для цього була укладена угода в квітні 1706 року "про шлюб Мазепи з княгинею Дульською, родичкою короля Лещинського, на згоду гетьмана повернути Малоросію у підданство Польщі на таких умовах: 1) щоби Мазепа залишався гетьманом обох сторін Дніпра та 2) став повновладним князем Сіверським. Договір цей був стверджений Станіславом і Карлом ХІІ" (ІМР с.368). Як бачимо, ні про який суверенітет України-Руси не було й мови, а всілякі вигадки істориків щодо поривань Мазепи звільнити Україну-Русь від чужинської зверхності – ні що інше, як красиві реверанси, щоби хоч якось виправдати його поразку у Полтавській битві.
    Полтавська битва відбулась 27 червня 1709 року поблизу Будищинського та Яковецького лісів під Полтавою, де 30-тисячне шведсько-українське військо через фатальну помилку шведського генерала Левенгаупта було розгромлене 42-тисячною російською армією (16-тисяч шведів під час відступу потрапили в полон). У цій битві на боці Мазепи виступила Запорозька Січ, і це має своє логічне пояснення. Провадячи власну політику боротьби з гнобителями українського народу, запорожці використовували слушний момент для здійснення своїх планів. Вряди-годи вони навіть виступали у ролі союзників своїх ворогів, щоби за допомогою одного ворога побити іншого. Як казав славнозвісний Іван Сірко: «Я не друг ляхів, я їх ворог, але татари – ворог ще гірший» (ІС с.123). Цей вислів якнайкраще пояснює ставлення запорожців до Мазепи. "Запорожці ворогували з гетьманом Іваном Мазепою, а потім разом з ним виступили проти Петра І" (УФ с.123).
    "Мазепа сподівався, що його підтримає знедолений народ і запорожці. Одначе тільки 4000 козаків приєдналися до гетьмана. Дещо пізніше кошовий отаман Кость Гордієнко перетягнув на сторону Мазепи ще 8000 січовиків. Почувши про допомогу запорожців Мазепі, царський уряд вирішив зруйнувати Січ. Петербурзький губернатор (пізніше фельдмаршал) Олександр Меншиков, який наприкінці 1708р. зруйнував гетьманську столицю Батурин, направив на Запоріжжя військо під проводом полковника П.Яковлева. 14 травня 1709р. три полки Московської армії обступили Чортомлик. Триста запорожців героїчно оборонялися. Загинуло близько 350 нападників, понад 150 було поранено. Коли запорожці побачили в далині якесь військо, подумали, що їм на допомогу йде орда й вийшли назустріч. Зрозумівши помилку, козаки розгубились. Тим часом, вороги увірвалися в Січ і захопили 36 гармат і іншу зброю. П'ять козаків загинуло в бою, а деяким вдалося втекти через протоки. Розлучені опором січовиків, царські солдати під командуванням Яковлева й Галагана спустилися по Дніпру й почали хапати й страчувати навіть тих козаків, які сиділи на промислах і не брали участі в подіях… 26 червня 1709р. цар Петро видав грамоту-звернення до українського народу: «віддавна відомо про постійні свавілля й непослух мінливих і непокірних запорожців. Як бунтівники й непослушники підлягають гніву й знищенню і заслужили страти» (в оригіналі: достойны быть казнены)" (ІУЛ с.81).
    Більшість істориків дають невірне пояснення відстороненню козаків від Мазепи, убачаючи причину у тому, що буцімто козаки пристали до російського царя внаслідок спорідненості релігійних поглядів. Нагадаємо, що козаки ніколи не були щирими християнами, тому й причина зовсім інша. До того ж ця причина навдивовижу проста: козаки просто не мали вибору – або вони приєднуються до Мазепи, або не приєднуються, тобто підтримують російського царя. Отже, відмова козаків підтримати Мазепу пояснюється не релігійними мотивами і не сфабрикованим універсалом, розісланим Петром-І, де він проголосив Мазепу зрадником і зобов'язав усіх церковників, як слухняних виконавців, проголошувати анафему колишньому хваленому гетьману. Відмова козаків була зумовлена не сприйняттям Мазепи як вождя нації. Нагадаємо, офіційну характеристику науковців щодо діяльності Мазепи: "Іван Мазепа – гетьман Лівобережної України 1687-1708 років; провадив політику посилення феодально-кріпосницького гніту; негативно ставився до козацтва і Запорозької Січі" (ІЗК с.497).
    Так звану «державотворчу» діяльність Мазепи, яку вигадали сучасні політикани, приписуючи йому укладення першої конституції, репрезентуючи її як «продукт довготривалої праці видатного гетьмана», спростовується дослідженням М. Драгоманова. Він довів, що конституція 1710 року, що була оприлюднена Пилипом Орликом в еміграції, насправді була запорозьким проектом, що розробив отаман-гетьман Кость Гордієнко (1701-1709). М.Драгоманов так і називає її «Конституцією Гордієнка, найбільш достойного слави з українських козаків» (МДВ с.485). Зокрема «Пакти і конституції законів та вольностей Війська Запорозького» Гордієнка визначали державно-політичний статус України-Руси, а саме: «Україна з двох сторін Дніпра з Військом Запорожським і народом малоросійським має бути вічними часами вільною від всякого чужого володіння. Союзні держави ні під претекстом визволення її, чи опіки над нею, чи під яким іншим не мають претендувати на абсолютну владу над Україною й Військом Запорожським, ні на ленну залежність, чи якусь підвладність, ані не мають права з неї яких-небудь доходів чи податків... Цільність границь її, непорушність вольностей, законів, прав і привілеїв її свято мають заховувати, аби Україна вічними часами тішилася своїми правами і вольностями без всякого ущербу».
    Сучасні історики, прислужуючись антинародній політиці української влади, завзято просторікують про якісь далекоглядні плани Мазепи, щоби хоч якось виправдати його злочини проти українського народу вподовж 20-літного гетьманства. Але з наведених численних витягів маємо однозначний висновок: Іван Мазепа, розпочавши військову кар'єру при дворі польського короля Яна Казимира, був затятим ворогом українського народу і, як потомний польський шляхтич, вважав українців «холопами», що мусять покірно працювати на своїх панів. Таким чином, безпідставне прославляння І.Мазепи сучасними високопосадовцями засвідчує їхні аморальні принципи й антинародні плани, котрі не відрізняються від тодішніх мазепинських узурпаторських намірів. Відтак, звеличення І.Мазепи до рівня національного героя нічим не підтверджене і не може бути схвалене у вітчизняній історії, тим паче у вигляді зображення на грошових купюрах Незалежної України.

Г А Й Д А М А Ч Ч И Н А
"Князь Острозький. Жидівський гніт. Гайдамацький рух 1734 року. Гайдамаки – народні месники. Громиклійський Кіш. Коліївщина. Барська конфедерація 1768 року. Максим Залізняк. Гонта. Відновлення Гетьманщини 22.06.1768. Коденський суд."

    Гайдамаччина – це одна з героїчних сторінок нашої історії та окремий розділів славетного українського козацтва. Утворення гайдамацьких загонів підтверджують тезу автора про самоорганізацію козацтва на Україні-Русі. Тож варто наголосити ще раз, що українське козацтво самостійно організувалось до боротьби у той самий спосіб, яким створювались осередки гайдамацького руху, викликані потребою опору свавіллю чужинців на споконвічних землях України-Руси. Щиро кажучи, будь-які спроби накинути гайдамацькому руху організаційне втручання зі сторони литовсько-польської шляхти чи московського панства викликали б усмішку навіть у нашого сучасного мало-обізнаного в історії читача. Адже гайдамаки виступали проти шляхти й панства, проти яких повсякчас виступала Запорозька Січ, як проти свого внутрішнього ворога. Тож варто покласти край лукавим спробам горе-науковців накинути українську козацтву зверхність чужинських магнатів, якими б не були привабливими застарілі стереотипи нашого історичного розвитку, створені чужинцями.
    Нагадаємо, що утиски з боку земельних магнатів та непомірні податки, накладені на українське селянство, викликали стійке селянське невдоволення. Для упокорення свободолюбних «батраків» литовсько-польські магнати тримали надвірні війська, які душили будь-які спроби боротьби українського народу проти панського свавілля. Проте чужинська тиранія не могла бути безкарною і зумовлювала повстання, які раз за разом потрясали прогнилий устрій Речі Посполитої.
    Тиранами були усі без винятку литовсько-польські пани. Будь-яка згадка про «доброго» шляхтича – це вигадка наших сучасників, які навіть не уявляють собі усієї трагічності тодішнього життя. Адже наявність дуже багатих людей свідчить про те, що вони збагатились за рахунок обкрадання оточуючих, які збідніли прямо пропорційно окремо накопиченому багатству. Тож нашим сучасникам навіть не уявити прірву, яка розділяла бідних і багатих. "Відомий науковому світу князь Костянтин Острозький (староста брацлавський і вінницький, гетьман литовський) володів 80-ма містами, такою ж кількістю містечок та 2700 селами. Він був настільки багатий, що його дворецький лише за те, що двічі на рік поставав перед князем, отримував 70 тисяч золотих на рік" (ІЗК с.373). Тримаючись істини, маємо визнати, що князь Острозький не самочинно оббирав своїх підданих; для цієї справи найкраще за всіх підходили жиди, котрі зазвичай служили управителями чи збирачами податків і таке інше.
    Щодо жидівського оточення князя Острозького та його прихильності до жидів свідчить той факт, що саме в Острозі постала перша на Україні жидівська синагога, збудована на кістках і крові замордованих, заморених голодом, задушених непомірними податками, обікрадених дощенту, доведених до відчаю українських селян та городян. Не дивно, що козацький сотник Северин Наливайко, перебуваючи на службі у надвірному війську некоронованого короля польської шляхти князя Острозького і бачачи несправедливість жидівсько-польського правління, не згодився потурити безбожному обкраданню селян і, замість того, щоби придушити черговий селянський бунт, приєднався до повсталих і очолив першу національно-визвольну війну українського народу проти жидівсько-польського гноблення.
    Про нову орієнтацію національно-визвольної боротьби – проти жидівського гноблення – варто сказати більш докладніше. Не новина, що жиди були носіями утиску й кривди українського народу та уособленням найбезчеснішого здирництва й жмикруцтва, але вони ще й були безпосередніми гнобителями простого люду за часів Речі Посполитої. Як зазначалось, їх було в Польщі понад міру на час утворення Речі Посполитої, тож після узурпації польською владою українських земель незліченні армади жидів ринули на Україну. "Д.І.Яворницький виділяє «жидівський гніт» із загального соціального і національного гніту на Україні, щоби показати трагічність становища експлуатованих селян і міщан української народності" (ІЗК с.519). Інакше кажучи, жидівський гніт мав такий величезний розмах на Україні-Русі, що був виділений в окрему категорію вітчизняними істориками. Нам не слід забувати про це і всіляко дбати, щоби подібне явище не відродилось в сучасному українському суспільстві!..
    Історія свідчить, що жидівський гніт, зумовлений давньозвісною звичкою жидів жити за чужий рахунок, обертався для них ріками жидівської крові. Це засвідчено зокрема в «Історії Русів» за часів Б. Хмельницького: "І він (Хмельницький), поновивши воєнні дії свої на Поляків, 29-го серпня виступив із військами від Пилявців на Галичину і, йдучи походом вирядив в обидві околичні сторони деташементи і партії з повелінням очищати міста і села Малоросійські од управління Польського і від Уніатства та Жидівства і відновлювати в них колишні, на правах і звичаях Руських, уклад і вольності... А за тими правилами і велике торгове місто Броди, наповнене майже самими Жидами" (ІР с.123).
    Невипадково найжорстокіші виступи повстанців були спрямовані саме на жидів, зокрема й загальновідомий гайдамацький рух, що розпочався у 1734 році внаслідок бездіяльності новоутвореної Січі під орудою отамана-гетьмана І.Малашевича у справі захисту прав і свобод українського народу. Розглядаючи тривалий період в історії України-Руси, що зветься «Гайдамаччина», перш за все необхідно зазначити – хто такі гайдамаки.
    Нагадаємо, що не всі козаки повернулись в Запоріжжя у 1734 році з турецько-кримської території. Маємо історичні свідчення, що частина запорожців подалась на Кубань, але більшість залишилась в турецькому підданстві, утворивши розрізнені козацькі осередки, зокрема Козацькі Коші в пониззі Бугу та в гірській місцевості Криму, а також найчисельніший Кіш біля м. Сімферополя. Турецький уряд поставився до українських козаків прихильно, сподіваючись на відтік запорожців з Нової Січі на свою територію з подальшим використанням їх у військових діях проти Росії. Козацькі загони, що залишились на турецькій території, почали здійснювати військові рейди на землі Правобережжя Дніпра та утворювати нам осередки повстанців, і саме їх почали називати гайдамаками.
    Гайдамаки – це народні месники, що організовувались у самостійні козацько-селянські загони відокремлено від Запорозької Січі, котра відсторонилась від історично-зумовлених засад свого призначення і перетворилась з бастіону народної самооборони від чужинського свавілля й поневолення співвітчизників на знаряддя збагачення козацької старшини. Численні історичні факти свідчать про те, що заможна козацька верхівка почала привласнювати загальнокозацькі земельні володіння і навіть використовувати рядових козаків, так звану «козацьку сірому», як наймитів та кріпаків для примноження власного статку. Незгодні з такою політикою козаки почали залишати Запорозьку Січ і утворювати самостійні козацькі угрупування, що нападали на панські маєтки та на маєтки заможної старшини – так званих «дуків».
    Гайдамак (турецьке – haydimak) – означало «нападати», і вживалося у значені «розбійник». Саме під такою назвою увійшли у вітчизняну історію народні повстанці на Правобережній Україні. Вперше цей термін зустрічається в актах Речі Посполитої, стосовно розбійничих загонів, що спустошували воєводства Київське і Брацлавське. Але вже з самого початку до поняття «гайдамаки» входило уявлення не тільки про розбій, але й протест проти існуючого соціально-політичного устрою; а з розвитком гайдамацького руху і сам термін все більше й більше прибирав собі це значення. Зокрема на Україні-Русі це слово вживалося в єдиному значенні: під «гайдамаками» розуміли учасників національно-визвольного руху проти поневолювачів Речі Посполитої та Російської імперії; на Поділлі вони називалися левенцями, в Галичині – опришками (від латинського «oppressor» – винищувач), в Поліссі – дейнеками.
    Варто нагадати про перший так званий «Дейнеків рух» на Полтавщині в середині ХVІІ століття. Це був збройний виступ збіднілих представників різних верств населення проти шляхти та козацької старшини, що перетворилась на панів. Козацька старшина дала й назву учасникам руху – «дейнеки» (від турецького «дейнека» – кий, дрючок) за тією ознакою, що бунтівники були озброєні переважно киями та рогатинами.
    Повстання дейнеків 1657-1658 років – це селянсько-козацьке повстання проти соціального гніту на Лівобережній Україні-Русі. Повстання почалося взимку (1657-1658) на Полтавщині. Загони дейнеків очолювали С.Довгаль, І.Довгаль, М.Стрижна, І.Іскра. Народний рух використала опозиція до гетьмана Виговського. Дейнеки приєднались до козацьких полковників Я.Барабаша і М.Пушкаренка, які хотіли скинути гетьмана. Спроби Виговського примиритися з повстанцями завершилися невдачею. Тоді гетьман направив проти свавільників військо, підсилене московськими загонами, і у червні 1658 року в бою під Полтавою дейнеків було розгромлено. Мартин Пушкар загинув у бою; Яків Барабаш втік і довгий час переховувався в Московській державі. Загалом на полі битви під Полтавою загинуло близько 50 тисяч українців.
    Перші письмові відомості про гайдамацький рух зафіксовані на Волині, а згодом на Поділлі, Брацлавщині й Київщині. Згідно дослідження В. Антоновича: "У Волинських актах уперше назва «гайдамаки» зафіксована 22 лютого 1717 року в універсалі регіментаря української частини королівських військ Яна Галецького" (КАГ с.10). Спочатку гайдамацькі загони були невеликими і діяли розрізнено, пізніше вони стають більшими і діють злагодженіше, зокрема на Правобережній Україні. На Лівобережжі і Слобідській Україні ці загони майже завжди були невеликими, що давало їм змогу зненацька з’являтися і раптово зникати.
    Винятково велику роль у розгортанні гайдамацького руху відіграла Запорізька Січ. Немає сумніву в тому, що запорожці сприяли поширенню і зміцненню гайдамацького руху, а головне – в наданні йому організаційних форм і чіткого ідейно-політичного змісту. Участь запорізьких козаків у гайдамацькому русі зміцнювала сили повстанців, поповнюючи їх загони загартованими і досвідченими воїнами, надавала цьому рухові більшої цілеспрямованості. У свою чергу, героїчна боротьба запорожців підтримувала в народних масах дух протесту проти гноблення, надихала їх на опір. Гайдамацькі повстання сприяли активізації дій опришків на Галичині, зокрема в Теребовельському та Коломийському повітах 1734 року, на Покутті (на чолі з Олексою Довбушем) 1743-1745 роках, Болехові та Космачі 1759 року. Гайдамацький загін Подоляки 1768 року діяв на Поліссі (в районі Овруча, Мозиря) і, оволодівши Радомським замком, перейшов на лівий берег Прип’яті.
    Документально засвідчено, що гайдамацький рух набрав найбільшого розмаху на Правобережній Україні, переростаючи в загальнонародні повстання. Проте він не був ізольованим, а знаходив відгук на Лівобережній і Слобідській Україні. Особливо у другій половині ХVІІІ століття, з ліквідацією полкового устрою і, по суті, закріпаченням козаків, на Слобожанщині гайдамацький рух тривав безперервно. Військові застави російських військ, число яких у цей час особливо зросло, зазнавали серйозних поразок від гайдамаків. Проте російська, особливо радянська історія навмисне зводила гайдамацький рух лише до Правобережжя, замовчуючи народний спротив захопленню Росією одвічно українських земель.
    Маємо констатувати: гайдамаччина виникла через те, що становище селян дедалі ставало все більш нестерпним. Крім панщини та інших прямих податків і данин, запроваджувалися непрямі, серед яких найважчою була «пропінація». Пропінація – це виключне право панів виробляти і продавати міцні напої. Вони змушували селян купувати певну кількість горілки незалежно від потреб споживання. Терпіли селяни і від постоїв чужинського війська. Відтак, народний спротив панському свавіллю означився на Україні-Русі під назвою «Гайдамаччина».
    Протягом 1715-1730 років за соціальним складом до «гайдамаків» належали маси розорених селян і міщан, та козацької «сіроми». Саме тому в «гайдамакуванні» на початковому етапі виразно окреслювався грабіжницький і розбійницький аспекти. Спочатку загони цих соціальних розбійників були невеликі й вели боротьбу розрізнено, грабуючи панські маєтки та фізично знищуючи шляхту та жидів управителів і посесорів, яким здавали маєтки в оренду земельні магнати. Разом з тим слід відрізняти початковий гайдамацький рух початку XVIII століття від великих і організованих народних повстань, які мали місце в 1734, 1750 та, особливо, в 1768-1769 роках.
    У 1734-1738 роках на Київщині, Брацлавщині, Поділля, Волині почали діяти великі загони повстанців, очолювані Г.Голим, М.Гривою, С.Чалим та іншими. В цей же час розгорнулось велике гайдамацького повстання на Лівобережній Україні на чолі з Верланом. Об'єднаними силами гайдамаки пройшли Брацлавщину з краю в край кілька разів, а потім – Поділля і південно-західну Волинь, зайняли Кременець, Жванець, Броди і Збараж. Загони повстанців з’явилися під Кам’янцем і Львовом. Загін Гриви здобув Вінницю і Меджибіж. Добре організовані сотні повстанців захопили у Київському воєводстві Корсунь, Бердичів, Погребище, Паволоч, Ходорів, Рожів. У Чуднові міщани власними силами розправилися з шляхтою. На початку 1735 року повстання охопило всю територію українських воєводств.
    Для придушення повстання польський уряд запросив у поміч московські війська. "Київський генерал-губернатор граф Вейсбах доручив московському генералові перебувати з усім військом на Правобережжі до кінця весни 1735 року і допомагати полякам ліквідовувати повстання" (УГР). Крім того, царський уряд з метою відволікання запорожців і селян від активної участі в гайдамацькому русі цілеспрямовано залучає їх до військової баталії, що розгорталася у Криму. "Під час російсько-турецької війни 1735-1739 рр. до військової служби було залучено понад 360 тисяч українських козаків і селян; з них 34 тис. загинуло" (ІУК с.138).
    Восени 1736 року у Брацлавському і Київському воєводствах знову розгортають свої дії Верлан, Грива, Медвідь, Жила, Рудь, Іваниця, Харко. Щоправда організовані каральні загони польських та московських військ наприкінці 1738 року тимчасово послабили гайдамацький рух на Україні-Русі, але він не припинився і час від часу відроджувався з новою силою. Зокрема у 1743 році вславився своїми діями в околицях Лисянки отаман Кузьма Гаркуша, у 1749 році в районі Б. Церкви – отаман Іван Борода, а на Київщині – отамани Невінчаний, Середа, Беркут. Особливо запеклими були дії гайдамаків 1750 року. На Київщині вони захопили Володарку і Білу Церкву з найсильнішою на той час фортецею. Інші загони на Брацлавщині здобули Умань, Гранів, Вінницю. У серпні 1750 року гайдамацький загін на чолі з Олексою Письменним захопив Фастів. На Поліссі Іван Подоляка заволодів Радомишлем. Інші загони розсипалися вздовж усієї Прип’яті і винищували жидів та панів по обидва береги річки. Відомі й імена отаманів повстанських загонів 1750 року: "Іван Вовк, Олекса Лях, Олексій Майстренко, Павло Мачула, Михайло Сухий, Прокіп Таран, Мартин Тесля, а також Павленко, Дубина і Василь Малешко" (УГР с.182-285).
    Польські війська знову виявилися неспроможними впоратися з повстанцями. Так, залога Білої Церкви разом з її комендантом і губернатором утекла, як тільки отаман Мартин Тесля підступив до міста. Приборкуванням повстання зайнялися московські війська, що діяли на Правобережжі з літа 1750 року. Тож спільними діями російських і польських військ повстання 1750 року було придушене. Причиною поразки, як і раніше, була відсутність єдиного керівного центру. У наступні роки гайдамацькі загони активізувалися на Лівобережній та Слобідській Україні-Русі. А в 1759 році потужна хвиля гайдамацьких виступів охопила всю Україну-Русь і тривала з більшою чи меншою активністю до 1768 року.
    Активізується гайдамацьких рух і на турецькій території. Так вподовж 1753-1761 роках набуває широкого розмаху діяльність Громиклійського Кошу, заснованого у гирлі р. Громиклій та Південного Бугу. Громиклійці діяли на землях Бугогардівської паланки Нової Січі, що межувала з так званою Новою Сербією – новоствореним поселенням на північно-західних землях Запорозьких Вольностей. Прикметне, що гардівський паланочний полковник Таран навіть був притягнутий російським урядом у 1756 році до судового слідства за бездіяльність щодо громиклійців, які здійснювали регулярні походи проти польської шляхти та грабіжницькі набіги на Новосербсе поселення (суч. Кіровоградщина).
    "Станом на 1760 р. розрізнені гайдамацькі загони, попри свою невелику чисельність, спромоглися опанувати простори нижньої течії Південного Бугу та його приток як з російського, так і з турецького боку кордону, та фактично перетворилися на «третю силу», що вдало протистояла спробам офіційних кіл держав «трикутника» (Туреччини, Польщі, Росії) взяти ситуацію під контроль… Весна 1760 р. за всіма ознаками мала піднести гайдамацьких рух на небувалу височінь. Крім того, можливим було об'єднання розрізнених гайдамацьких куренів та утворення на території Едисану (Пониззя Південного Бугу) своєрідної «анти-Січі», як центру різноманітних груп запорозьких опозицій" (ІКЗ с.626). Боротьба з опозиційними запорожцями-гайдамаки ускладнювалась тим, що вони були більш пристосовані до життя в польових умовах, ніж регулярні війська царського уряду, до того ж вони чудово знали місцевість і мали підтримку місцевого населення та розрізнених козаків-зимівників, що мешкали на землях Запорозьких Вольностей.
    Показово, що у 1760 році кількасот козаків-гайдамаків збудували засіки в Чорному лісі та Чуті, звідки провадили набіги на новосербські шанці та на володіння польських шляхтичів. Діяльність козаків-гайдамаків приваблювала знедолених селян, які кидали свої оселі і приєднувались до повстанців.
    Гайдамацький рух треба розглядає як справжню громадянську війну, а не «холопський бунт», як намагалися довести польські історики. Організованості цій боротьбі надавало запорозьке козацтво. На сам перед гайдамацький рух був політичний, викликаний не власною користю, не злою волею, а усвідомленням глибокої несправедливості, що тяжіла над сільським людом України-Руси. До того ж, гайдамацьких рух характеризувався наявністю певного плану дій учасників руху, плану й організації, прагненням визволити насамперед Київщину, а потім поширювати повстання на інші території. Повстанці мали певний ідеал майбутнього – ліквідацію панщини, отримання власної землі та запровадження давнього громадсько-політичного устрою на зразок Вольностей Запорозьких. Тож маємо визнати, що гайдамаки боролися за справедливу справу. А усі жорстокості розправ селян над панами та їхніми прислужниками, жидами, викликані довготривалим нелюдським ставлення до українського населення, що супроводжувався диким розгулом польсько-литовської шляхти на землях України-Руси. За слушним зауваженням професора Максимовича, «то було вогнедишне виверження народної помсти, що вік накопичувалося під гнітом унії».
    У 1754 році вибухнуло повстання в районі Житомира, 1757 – у Немирові й Умані, 1761 – у Лисянці, 1764 – у Вінниці. Народні маси, в свідомості яких ще жили традиції козацької волі, не бажали підставляти шию під ярмо нової панщини, а до панів залічували не тільки польських магнатів, жидів-орендарів і жидів-факторів, але й уніатське духовенство. Гайдамацький рух об’єднав незаможних селян-втікачів, найманих робітників з гуралень, млинів, фільварків, міщан, дрібну шляхту й нижче духовенство, але підтримували його найширші верстви населення. Ці гайдамацькі рухи, що розпочалися у перші десятиріччя й тривали аж до кінця 1760-х років, зрештою вилившись у грандіозне повстання, відоме в історії під назвою Коліївщина. Це повстання досягло найбільшої масштабності влітку 1768 року, коли близько 300 гайдамацьких загонів взяли під контроль майже всю територію України-Руси з обох сторін Дніпра, запровадивши самоврядування у селах і містах.

К О Л І Ї В Щ И Н А

    Безпосереднім поштовхом до початку Коліївщини було свавілля «конфедератів», які виступали як опозиція до офіційного уряду Речі Посполитої. Справа у тому, що на початку 1768 року сейм Речі Посполитої під тиском московського уряду прийняв постанову про зрівняння православних та протестантів у правах з католиками. Але частина шляхти і литовсько-польських магнатів виступили проти цього і об'єднались на з'їзді в містечку Барі на Поділлі (29.02.1768), – так звана Барська конфедерація. Сили конфедератів підтримувала Туреччина, Франція, Австрія. На Правобережній Україні-Русі почалися репресії проти православних. Дії польських конфедератів супроводжувалися пограбуванням місцевого сільського населення, побиттям православних священиків, спаленням церков. Проти конфедератів виступили російські війська, і серед населення поширилися чутки, що москалі прийшли їх визволяти. Саме ці чутки й послужили причиною згуби гайдамацького керівництва і в цілому усього постання, яке увічнилося під назвою «Коліївщина».
    Ініціатором цього славнозвісного повстання була група в кільканадцять січовиків на чолі з Йосипом Шелестом, що зимувала у Мотронинському (Мотринському) монастирі поблизу Чигирина. Серед цих січовиків був Максим Залізняк, який згодом став ватажком постання; звідси й пішла вигадка буцімто він був ченцем (послушником) монастиря. Але запорожці лише зимували у монастирі, а навесні замість того, щоби повертатися на Січ, організували табір неподалік монастиря, де у квітня 1768 року Максим Залізняк був проголошений отаманом-гетьманом після передчасної загибелі Шелеста.
    Табір був улаштований в двох верстах від Мотронинського монастиря у Холодному Яру біля чистого джерела, обкопаний ровом та обведений валом, і захищений рогачками на дорогах від монастиря та млинів. Тут містився штаб повстання, а сам табір називали Мотронинською Січчю. Звідси вирушило у похід близько 300 повстанців, що поділилися на чотири загони, за кожним з яких була закріплена певна територія для ведення воєнний дій і для адміністративного урядування. За Семеном Неживим була закріплена південна частина київського воєводства, за Яковом Швачкою та Андрієм Журбою – середня частина Київщини; північна частина київського воєводства і Полісся – за Іваном Бондаренком; Брацлавське і Подільське воєводства Залізняк залишив за собою.
    В неділю, 18 травня 1768 року, освятивши зброю в Мотронинському монастирі, повстанці на чолі з Максимом Залізняком виступили з Холодного яру і розбили конфедератів в околицях Жаботина. Оволодівши Жаботином, вони невдовзі досягли Черкас, визволили Смілу, Корсунь, Богуслав та інші міста. "На початку липня 1768 р. загони досвідчених отаманів Семена Неживого, Микити Швачки, Івана Бондаренка визволили Канів, Ржищев і Фастів, Брусилів" ( с.92). "Першим місцем кривавої розправи з ляхами та жидами було село Медведівка, затим містечко Жаботин та Сміла спалені дотла, вирізані та пограбовані. Далі були Черкаси, Богуслав, Звенигородка та Лисянка. В останній, винищивши ляхів та жидів, гайдамаки вбили ксьондза, жида та собаку і, повісивши їхні трупи на костьолі, написали під ними: "Жид, лях та собака – віра однака" (ІЗС с.65).
    З’єднавшись з кількома іншими загонами та поповнюючись у дорозі новими повстанцями, М. Залізняк попрямував до найміцнішої на той час твердині – міста Умані, де ще в квітні 1760 року було закладено фортецю. Місто було оточене ровом і валом, укріплене брамою. Київський воєвода Францишек Потоцький був власником цього міста, призначив до боротьби з повстанцями адміністратора Тафала Младановича з титулом генерал-губернатора, якому були підпорядковані регулярні військові частини. Місто охоронялося полком надвірних козаків, що жили неподалік, окремою слободою, на озброєнні яких було 32 гармати.
    "На звістку про переможний похід повстанців, особливо після здобуття ними Лисянки, до Умані з усіх боків збиралися втікачі: поляки та орендарі. Вони отаборилися біля Грекового Лісу" (ІУГГ с.67). Коли стало відомо, що Залізняк, вирушив з Лисянки до Умані, Младанович зі старшиною доручили надвірній міліції, очоленій сотником Гонтою, йти назустріч коліям, а польському війську отаборитися перед містом. План був такий: коли повстанці підійдуть під місто, їх зустріне з мурів артилерія, після чого польські частини атакуватимуть їх спереду, а міліція ззаду. По виїзді міліції не було вістки від Гонти три дні. У місті наростала паніка; брат Младановича втік на Волощину, а разом з ними і багато визначних панів та старшин польської армії.
    Тим часом сотник Гонта з козацькою міліцією приєднався до Залізняка. 16 червня об’єднані сили знищили польський табір у Грековому Лісі і підійшли до Умані. 17 червня поляки з мурів побачили наближення війська. Спершу гадалося, що Гонта повертається з міліцією після розгрому гайдамаків, але радість городян дуже швидко змінилась переляком. У місті були озброєні всі, хто міг носити зброю. Почалася облога, і першої ж ночі всі українці, що були в Умані, перейшли до повстанців. Вранці 18 червня Младанович наказав зібрати подарунки і їхати до Гонти, просити пощади місту. Гонта і Залізняк зажадали повної капітуляції, обіцяючи всім безпеку і можливість виїхати з родинами за межі України-Руси. Але поляки відкинули ультиматум. А тим часом у місті скінчилася вода й боєприпаси. Вранці 21 червня до міста увірвалась група повстанців, а за ними через відчинену браму увійшли й основні сили коліїв. Почалася різанани, жертви якої значно перебільшені. За свідченням самого Залізняка, загиблих жидів і поляків в Умані було близько 2 тисяч. Історично відомо, що усіх загиблих укинули до криниці; причому звозили трупи з околиць, полів, ярів та інших місць. Відтак, згідно з дослідженями пізніших часів, було з'ясовано, що глибина криниці не перевищує 25 метрів; отже, найближча до істини кількість загиблих названа Залізняком – близько 2 тисяч, хоч і вона перебільшена.
    На другий день після взяття Умані за козацьким звичаєм відбулася в Умані Козацька Рада, на якій було проголошено відновлення Гетьманщини (22.06.1768) й обрано полковника Максима Залізняка гетьманом України-Руси. У звернені до українського народу було заявлено про ліквідацію панщини і шляхти, відновлення козацтва й козацького врядування. Гайдамаки почали порядкувати: вони вводили козацький устрій, формували й розсилали озброєні загони в різні напрямки – на Брацлавщину, Поділля, Полісся. За свідченням уманських мешканців Остапа Поламаного й Остапа Бочки в Уманському Коші Запорозької Січі гетьман Максим Залізняк мав канцелярію, яка порядкувала краєм. Це підтверджується універсалом Максима Залізняка отаманові Канівського куреня Іванові Чалому (06.07.1768) на право урядувати в селах і селищах та універсалом (13.07.1768) про призначення Федора Осадчого старшим у містечку Теплику і Теплицькому ключі.
    Ядро повстанської армії, близько двох тисяч вояків, розташувалося у таборі біля Умані. Там здійснювався військовий вишкіл, прищеплювалися принципи суворої військової дисципліни. Загони, якими командували Микита Чорний, Романченко, Ніс, Паралюш, наприкінці червня 1768 року здобули Гранів, Теплик, Дашів, Тульчин, Монастирськ, Гайсин, Копели, Божівку, Жидачин, Ладижин, Балту й очистили всю Уманщину від поляків та орендарів. Успішно діяв полковник Семен Неживий на Чигиринщині і Черкащині, де з’явилися конфедерати. У підпорядкуванні Неживого воювали сотники Іван Чорний (Черкаси), Василь Шелест (Жаботин), Василь Смілянський (Лебедин), Іван Таран (Вільшана), Шундра (Сміла), Станкевич (Корсунь), Шевченко (Богуслав).
    У середній частині Київщини порядкували гайдамацькі отамани: Василь Тесленко-Журба (Васильків), Груда (Фастів), Сова Плиханенко (Біла Церква), Павло Таран (Володарка), Микита Москаль (Бердичів).
    Північну частину Київщини очистив від поляків полковник Іван Бондаренко. Він здобув Брусилів, Андріївку, Бишів, Рожів, Макарів, Димер, Бородянку, Грузьке, Дідівщину й подався на київське Полісся.
    Минув місяць гайдамацького урядування і все йшло до того, що українські землі будуть швидко очищені від литовсько-польський загарбників та їхніх поплічників жидів, бо сили повстанців міцніли, а поляки жодного разу не спромоглися протистояти збройним загонам гайдамаків. Відтак, побачивши свою нездатність приборкати повстанців, Річ Посполита звернулася за допомогою до московського уряду. І саме звідти – з Москви – повстання одержало нищівний удар, чого не сподівалися ні повстанці, ні їхні керівники. Причому москалі не виступили відкрито проти повстанців, а вдалися до підступу і зради.
    Під кінець червня на Київщину увійшли великі частини московської армії генерала Кречетникова з Поділля, де перебувала московська допомога польському королю у війні проти конфедератів, а з Лівобережжя рушили війська генерала Румянцева і Воєйкова. Головний удар був спрямований проти центру повстання – Умані. За наказом генерала Кречетникова під Умань підійшли полки Кологривова і Гур’єва, а посланці Кречетникова заявили Залізняку і Гонті, що вони прихильно ставляться до повстанців і московська армія тільки переходить через Україну до Польщі. Кречетников особисто відвідав Уманську Січ, запропонував співпрацю у боротьбі проти поляків. На початку липня гайдамаків повідомили, що московське військо відходить у Польщу і на знак приязні запропонувало влаштувати бенкет. Гайдамаки повірили у щирість москалів і погодилися. Але під час бенкету 7 липня москалі підпоїли повстанців і за наказом Гур’єва схопили Залізняка й Гонту, а також інших українських старшин, що були на банкеті. Московські солдати тим часом оточили Уманську Січ, накинулись на сплячих повстанців. Бій тривав до обіду, і частина гайдамаків вирвалися з оточення. Але разом з Гонтою і Залізняком більшість старшин потрапили в полон, а з ними 780 повстанців і 65 запорожців.
    Отак Москва, застосовуючи притаманну загарбникам методику підступу і зради, завдала нищівного удару українським повстанцям. Залізняк і більшість козацької старшини були заслані московським урядом до Сибіру на каторжні роботи у Нерчинск; Гонта був відданий на розправу полякам і страчений. Та, незважаючи на це, до ліквідації Коліївщини було ще далеко. На місце загиблих і полонених прийшли нові керівники. Неживого заступив Майборода, а потім Станкович, Бондаренка замінив Савченко. Керівниками інших загонів стали Губа, Тимченко, Панченко, Шостак. У липні повстанські загони здобули Тетіїв і Ставище та околишні панські маєтки.
    Підступний маневр московських військ під Уманню виразно продемонстрував як насправді Московія ставиться до українського національно-визвольного руху. У маніфесті Катерини-II (09.07.1768) проголошувалося, що українські повстанці – це «розбійники й вори», і містився заклик негайно скласти зброю та добровільно повернутися в ярмо польських панів. Ця звістка остаточно розвіяла будь-які сподівання українського люду на звичайнісіньке співчуття православної Московії. Відтак, у зверненнях керівників Коліївщини до співвітчизників («Козака Івана», «Отамана Савченка» та інших) зазначалось, що москалі – такі ж вороги українського народу як і поляки.
    Починаючи з липня, боротьба повстанців скеровується водночас проти литовсько-польських і російських інтервентів. Запеклі бої тривали всю зиму (1768-1769), а у квітні Катерина-II надіслала генерал-губернатору «Малоросії» Румянцеву указ (04.04.1769), в якому вимагала розправитися з учасниками повстання на Правобережжі. Особливу жорстокість проявило польсько-шляхетське командування. Тільки в Кодні було страчено близько 3000 повстанців. Кожного десятого із залишених у живих «значкували», тобто відрубували ліву руку і праву ногу або навпаки. Про цю жахливу сторінку лиходійства польської шляхти треба сказати окремо.
    У лютому 1769 року в містечку Кодня на півдні Житомирщині розпочав свою чорну справу спеціально створений для розправ над полоненими гайдамаками трибунал. Судовище проходило без суду й слідства, власне як зазвичай і панувала шляхта на Україні-Русі. Каральні загони «розпорядника» масової різанини І. Стемпковського виловлювали по селах учасників повстання і запідозрених у симпатіях до них; полонених постачали також російські військові команди. Крім того, доставляли селян на екзекуцію жиди – управителі маєтків, посесори. Лишень одне необережне слово, почуте шляхтичем, або підслухане жидом-орендарем у корчмі, уже торувало шлях до катівні. Вряди-годи не треба було й слова, бо достатньо було жиду тицьнути пальцем на будь-якого селянина, щоби той миттю опинився у Кодні. Слідчі трибуналу працювали не покладаючи рук – по коліна у крові; після нещадних тортур повстанців четвертували, колесували, вішали. У Кодні гинули не лише безпосередньо причетні до гайдамацьких заворушень, а й родичі повстанців: рубали голову батьку за сина, брату за брата, дядькові за небожа. Карали на смерть навіть бандуристів, що співали про повстанців.
    Історія зберегла документальні підтвердження тих знущань над українським народом, які склали сумнозвісну «Коденську книгу». Але швидше то був реєстр страчених, бо в книзі за 1769 рік (коли страчувалось особливо багато людей) немає жодного протоколу допиту. Важко в ній знайти бодай один документ, що його можна було б назвати вироком, підготовленим на основі якогось законодавчого акта. Книгу складають переважно списки в'язнів з коротеньким викладом звинувачень, інколи й без них; і резолюція – як треба скарати…
    Перший документ «Коденської книги» датовано 24.02.1769, а останній – 28.09.1773. Загалом майже п'ять років тривала кривава розправа шляхти над українським людом, що насмілився «бунтувати». Подібні звірства в таких грандіозних масштабах відомі лише в часи інквізиції. В історичній джерелах згадуються три тисячі замордованих у Кодні селян, однак цю цифру треба вважати заниженою в кілька разів. І не тільки через підозри, що чимало кривавих сторінок «Коденської книги» втрачено або ж свідомо знищено. Бо окрім Кодні були й інші масові катівні – Вінниця, Могилів-Подільський, Житомир та інші. Полонених гайдамаків розвозили по містах і селах Волині, Галичини; для остраху іншим четвертували й розвішували частини тіл у людних місцях. Відтак, йдеться про масове винищення українського народу, бо як трактувати, приміром, каральний похід І. Стемпковського на Лисянку, де він без суду і слідства повісив кілька сотень селян?.. І подібні звірячі розправи шляхетних нелюдів були непоодинокі.
    Коліївщину – всенародне повстання за визволення України-Руси – можна поділити на три етапи. Перший тривав до 26 червня 1768 року, коли на визволеній території було встановлено козацький устрій і проголошено відновлення Гетьманщини. Другий починається підступним ударом московського війська на керівний центр повстанців під Уманню з арештом Залізняка і Гонти. Третій, заключний етап повстання, – продовження боротьби, але вже не тільки проти поляків, а й проти московських інтервентів. Особливо запекла боротьба тривала до весни 1769 року, після чого під ударами переважаючих польсько-московських військ повстання українського народу згасає. Проте народна пам'ять надовго зберегла згадку про Коліївщину, що підтверджують слова народної пісні, яку записав на Правобережжі М. Максимович:
    І говорить Максим-козак, сидячи в неволі:
    «Не матимуть вражі ляхи на Вкраїні долі.
    Течуть ріки з всього світу до Чорного моря,
    Минулася на Вкраїні жидівськая воля».

ВІРОСПОВІДАННЯ   ЗАПОРОЗЬКИХ   КОЗАКІВ
"Християнізація Руси. Християнство і Рідна Віра. Перша церква на козацький землях (1602). Наступ християнства (Сагайдачний, Хмельницький, Мазепа). Характерник – Іван Сірко. Докази нехристиянського віросповідання запорожців."

    Віросповідання запорозьких козаків неподільно пов'язане з віросповіданням українського народу. Християнська релігія входила в Запорозьку Січ у той же спосіб, що й на Україну-Русь – з тією ж метою та за допомогою тих же методів. Для з'ясування мети християнства скористаємося висновком українського письменника-етнографа Михайла Іванченка: "Сусіди Київської Русі, намагаючись накинути їй нову релігію, аж ніяк не піклувалися про поліпшення її життя й піднесення культури. Кінцевою метою в них було духовне поневолення і військове підкорення русичів. А звідси – данина, зиск, додаткова робоча сила та дармові вої" (МІ с.54).
    Сповідуючи рідну предківську релігію, українці-русичі увійшли у всесвітню історію як непереможні воїни. "Візантійський хроніст Прокопій Кесарійський (VІст.) описав щорічні зрушення східнослов'янських племен склавинів та антів на володіння Візантії. За його словами, в них тоді єдиним володарем був усесильний бог блискавки (Перун). З ним вони почувалися рішучими й відважними. Кінні ополчення слов'ян переправлялись через Дунай, спустошували Іллірику. Під час війни 550-551 років склавини та анти підступили до стін візантійської столиці – Царгорода. В кінці VІ століття вони ще кілька раз намагались оволодіти цим містом. Візантія часто підносила воєводам дорогоцінні миротворчі дарунки… Неспроможна протистояти русичам військовою силою, Візантія замислила умиротворити їх новою вірою" (МІ с.50-52).
    Сучасна історія датує запровадження християнства на Русі наприкінці Х століття. Показово, саме з цього часу починається відтік невдоволених русичів з центральної Руси на околиці, зокрема й у степи. "Процес відтоку народної сили в степ розпочався у Х ст. і особливо посилився у ХVІ ст." (УФ с.31). Кінцева дата пояснюється утисками католицької церкви, коли Річ Посполиту очолив фанатичний католик Сигізмунд-ІІІ (1587-1632), після чого православні українці-русичі відчули непомірний релігійний гніт, що набув жахливих наслідків з офіційним запровадженням Брестської унії 1596 року.
    Фактична християнізації Руси була запроваджена у 1037 році Ярославом-Георгієм «Немудрим» і мала фатальні наслідки: перша вікопомна поразка християнізованого війська українців-русичів сталася під час монголо-татарської навали Чингіз-хана 1223 року. Власне це був початок занепаду непереможного Царства Русь, що остаточно занепало під час Батиєвого нашестя 1238-1240 років. Показово, що "саме тоді давньослав'янські вірування спалахнули з новою силою. Адже коли горіли Києв, Чернігів та Володимир-Волинський, християнські священики проповідували "смирення й покірність перед волею божою". Після таких злочинних слів проповідники самі розбіглися хто куди. Наприклад: митрополит Русі Іосиф утік до рідної Візантії, а рязанський єпископ Кирило – в лісові пущі. Християнський бог не порятував русичів. Люд гинув навіть у церквах. Отоді в людських душах і прокинулась давня народна віра, яка вчила захищати рідну землю й боротися з будь-якими нападниками" (МІ с.158).
    На жаль, правителі тодішньої Русі були неспроможні усвідомити згубні наслідки насильницького запровадження християнства, бо тлінна дія цієї жидівської релігії проявляється не одразу, а лише через декілька поколінь. Під впливом нової релігії безстрашні воїни змінювали своє ставлення до власного життя. Якщо за Предківською Вірою вважалося почесним померти на ратнім полі (бо воїн отримував від рідного бога друге життя і ставав більш вправним у наступних битвах), то за християнською релігією, не маючи другого життя після загибелі, воїн страхався смерті, що виразно проявлялося в битві і впливало на її результат. Інакше кажучи, християнство підточило незламний дух непереможного руського воїнства, що й привело руську державу до повного краху. Адже люди, які піклуються тільки про себе, гублять не лише себе, але й свою державу.
    Найбільше зло християнства у тому, що воно упокорює свідомість людини, примушує терпіти безчестя, знущання, наругу, ганьбу, здирництво, грабіж, потурання людської гідності. Замість свідомої боротьби за свої права, християнська релігія примушує коритися знедоленню і мовчки миритися з кривдою, покладаючись на розраду від жидівського бога. Але жидівський бог піклується виключно про жидів, тож українцям-русичам і загалом усім слав'янам нема на що сподіватись взагалі.
    Немає іншого пояснення занепаду непереможної України-Руси, як внаслідок насильницького запровадження християнства «мечем і вогнем». Примусова християнізація широких верст населення Середньовічної Руси підточила моральний дух українців-русичів і усього непереможного руського воїнства. А усілякі балачки про якісь "духовні надбання", що буцімто принесло християнство, ні що інше як вигадки церковників. На це зауважували відомі політичні й громадські діячі, зокрема Михайло Драгоманов: "Найміцнішою з назад тягнувших ниток була "христова віра" й "святе письмо", шкодливу силу якого ми показали в "Громаді" (часописі). Найголовніше всього – це те, що "святе письмо" не підтримує думки, що щастя людське – перед ними, а не позаду, через те всякі слова про братство між людьми й проти насильників зводяться на те, щоб терпіти, поки сам бог жидівський не схоче визволити рабів" (МД с.32).
    Козаки, як військові люди, не переймались питанням християнської релігії. По великому рахунку, козаки ніколи не були християнами, а лише вважалися такими про людське око наприкінці свого історичного існування. Військова справа взагалі несумісна з християнською релігією, бо військові свідомо порушують біблійну заповідь "не убий". Козаки порушували цю "заповідь" настілки часто, що за християнськими канонами усі без винятку мались бути відлучені від Церкви І.Христа. Тож ні про яке християнське вірування козаків не може бути мови. Єдина релігія, яка відповідала козацькій діяльності і яка, власне, й зумовлювала захист Батьківщини шляхом збройної боротьби на ратнім полі, – це Віра Предків наших – дохристиянське Православ'я, яке сповідували українці-русичі задовго до вторгнення християнства на Україну-Русь.
    Не підлягає сумніву, що лише предківські святині українців-русичів здатні згуртувати українську націю та надихнути до національно-визвольної боротьби проти поневолення. Заповідь І.Христа "не убий" неспроможна закликати до боротьби. Відтак щось інше надихало українських козаків до звитяжних подвигів в ім'я Батьківщини. Це була Предківська Віра, що закликала боронити рідну землю не шкодуючи життя. Маємо докази духовного впливу предківської релігії на українців-русичів з "Велесової Книги", яка закликала боронитись від ворогів та триматися рідних звичаїв: "Старі часи – то наше благо. Доберемо від них твердості і кріпості, аби ворогам відповідати, як належить. Такими були наші отці, і нам не бути іншими. А греки-християни хотіли нас христити, щоб ми забули богів наших і так обернулися в їх віру і стали їм служити. І те бачимо, і руку тримаємо на вас, аби знали, що лютий день іде. І се маємо йти і дивитись у вічі смерті. А ті, хто не домислює до того, суть їхні майбутні раби і піддані. Рушайте, браття наші, племено за племеном, рід за родом і бийтеся за себе на землі нашій, яка належить нам і ніколи іншим" (ДБЛ с.5-9).
    Красномовним доказом нехристиянського світогляду запорозьких козаків є розповідь очевидця 1845 року: "Чимало всілякого доводилось бачити на місці колишньої Січі; так наштовхнулися ми на цілих 15 гробів, і ті гроби зовсім не схожі на наші (християнські), – вони були схожі на човни з урізаними носами" (ІЗК с.134). Додамо пояснення, що подібність гробів до човнів, власне до "дубів" (звідки й вислів "дати дуба"), походить з дохристиянських часів, бо маємо тодішні згадки про тесані гроби з суцільного дерева на зразок човнів. Принагідно згадати про розкопки козацьких курганів 1936р. поряд з відомою могилою козака Савура (Савур-Могилою): "Коли відкрили труну, побачили останки козака в червоних шароварах і синьому жупані, підперезаному зеленим поясом. Лежав лицем донизу, а за поясом мав горобчик горілки, запечатаний сургучем" (ІУЛ с.57).
    Вагомим, а головне більш офіційним доповненням до висновку про нехристиянське вірування запорозьких козаків можуть служити численні визначення дослідників українського козацтва, зокрема Д.Яворницького: "Вірність у дружбі вельми високо цінувалася на Запорожжі, де, за козацькими правилами, гріхом вважалося ошукати чорта, коли він потрапляв січовикам у товариші" (ІЗК с.90). Польсько-шляхетський історик Семеон Окольський у своїх мемуарах ХVІІст. писав: "Козаки не допускають до війська своїх священиків і тому недостатньо думають про бога" (ІЗК с.513). "Пантелеймон Куліш докоряв запорозьким козакам, що були вони байдужими у справах релігії. Деякі історики не помічали релігійності запорожців або вважали її нещирою" (УФ с.136). "Відомий києвський митрополит ХVІІст., Петро Могила, називав запорозьких козаків відступниками; православний пан Адам Кисіль (києвський воєвода) у тому ж столітті відгукувався про козаків, як про людей "ніякої віри – religionis nulius"; уніатський митрополит Рутський іменував їх (козаків) "людьми без релігії – sine religionis", а думні д'яки московські називали козаків – людьми, не мавшими страху божого. Деякі дослідники, як П.А.Куліш, наводять приклади ворожого ставлення козаків до православних церков та вищого духовенства, недовіри до монахів, висвітлюють побутуючі між козаків марновірство та забобонність щодо шкідливого впливу для військової справи присутність священика у війську" (ІЗК с.262). Як бачимо, сучасники козацької доби повністю заперечують християнське віросповідання козаків у ХІV-ХVІІ століттях. Однак більш пізні історичні виклади вже накидають українському козацтву християнське вірування, напевне під тиском пануючої ідеології та впливової політики сусідніх держав, а деякі історики з власного розсуду навіть намагалися проголосити українських козаків ревними поборниками християнства. Більш безглуздого висновку годі й сподіватись, хіба що сучасні новоспечена козацька старшина, далека від розуміння свого істинного призначення, здатна на подібне лукавство.
    Однак усім відомо, що козаки звалися «характерниками», тобто чаклунами, здатними до спілкування з вищою «потойбічною» силою. Мабуть не варто пояснювати, що характерництво не сумісне з християнством, мало того, воно засуджувалось Церквою І.Христа як «зносини з Дияволом». Але про це чомусь щоразу забувають нещирі прихильники козацтва, називаючи Запорозьку Січ «християнською республікою». Вперше Запорозьку Січ назвав «християнською республікою» К. Маркс, котрий, згідно своєї етнічної приналежності, сприяв популяризації жидівської релігії як нібито єдино правильної з усіх етнічних релігій людства. Слідом за ним цей вислів повторюють сучасні нерозважливі науковці навіть не замислюючись над тим, що християнство ніяким чином не узгоджується з козацтвом. До сьогодні знаходяться шарлатани, що переповідають брехню про християнське вірування запорожців, і знаходяться дурні, котрі в це вірять. Тож варто наголосити: Запорозька Січ була не християнською республікою – а козацькою республікою. Це треба твердо усвідомити сучасному українцю для вірного розуміння нашої істинної історії. Накинута козакам ідеологема християнства паплюжить історичну пам'ять про наших непереможних запорожців, зводячи нанівець правдиве відображення козацької доби. Адже не дарма мовиться в пісні про запорожців: «Славні хлопці-запорожці вік звікували, церкви не видали» (ІЗЗ с.109).
    Надумана «християнізація» запорожців зумовлена бажанням Церкви І.Христа прославитися чужими заслугами і звеличитися в ореолі козацької слави, як свого часу це намагалися зробити литовсько-польські ідеологи, накидаючи заслуги в утворенні Запорозької Січі представникам своїх націй (Лянцкоронському, Дашкевичу, Вишневецькому). Аналогічно їм сучасна Церква І.Христа своєю вигаданою «історичною» участю в козацькій добі намагається підвернути собі під спід усі здобутки запорожців, а головне – тримати під своїм ідеологічним контролем сучасне відродження українського козацтва, щоби, не дай-бо, не відродився істинний козацьких дух, котрий несумісний з рабською психологією християнина.
    Видатний дослідник українського козацтва Д.Яворницький зазначає спорудження першої церкви на козацьких землях лише у ХVІІ столітті: "У 1602р. щойно збудовану церкву перетворили на Самаро-Пустинний (Миколаївський) монастир" (ІЗК с.264). Щоби не склалося враження, буцім-то християнський монастир зводився на "пустинній" – неродючій землі, зауважимо, що Церква І.Христа завжди захоплювала найкращі землі. Тож Самаро-Пустинний монастир не був виключенням з цього правила: Самарські землі знаходились у найбезпечнішому місці (найвіддаленішому від татарських орд) і вважалися найкращими з усіх земель, що перебували під юрисдикцією Запорозької Січі. Згідно "Опису України" французького інженера Боплана, Самарські землі під час його перебування на Україні у 1631-1648 роках уявляли собою «земний рай». "Самара вирізнялась невичерпними запасами риби, меду, воску, дичини та добірного лісу, і за свої багатства прозвана козаками святою рікою; місцевість зокола Самари запорозькі козаки називали обітованою землею, раєм божим на землі" (ОУ с.15). До того ж, як зазначав Д.Яворницький, "Самарський монастир мав у своїй власності 18,648 тисяч десятин та 2,3 тисячі квадратних сажнів" (ІЗК с.307). Тож не дивно, що бажаючих потрапити в ту "божу обитель" було достатньо, зокрема серед "абшитованих" козаків, тобто відставних, що закінчили військову справу за віком і не надбали за свою службу ніякої маєтності. А відносно того, що за перебування у тій обителі треба було раз на день співати молитву жидівському богу, козаки не переймались, бо, певна річ, зі своїм уставом у чужий монастир не втрапиш.
    Про надзвичайно благодатну, невичерпно багату та неймовірно родючу Самарську землю свідчить той факт, що після знищення Запорозької Січі тут розпочинається справжня монастирська колонізація. Саме сюди хлинула церковна братія, ласа на дармову поживу. "В Самарській губернії у ХІХст. нараховується 18 (вісімнадцять!) монастирів" (ГП с.119). Причому кожен з них мав величезні земельні наділи, бо "першою господарською турботою монастиря було привласнення навколишньої землі", на якій працювали закріпачені селяни, бо "жодного прикладу особистої праці монахів немає" (ГП с.110).
    Як бачимо, Самаро-Пустинний монастир отримав назву не від "пустинної" місцевості; ця назва засвідчувала відсутність будь-яких християнських споруд на запорозьких землях. Тобто Самаро-Пустинний монастир був першим християнським форпостом, зведеним у ХVІІст. в найвіддаленішій від Запорозької Січі північній околиці козацької землі, а це у свою чергу засвідчує, що запорозькі козаки до ХVІІст. не були християнами. До того ж, відсутність бодай одної християнської церкви на запорозьких теренах служить переконливим доказом, що запорожці до ХVІІст. не тільки нехтували християнською релігією, але навіть не визнавали за потрібне вважатися християнами про людське око.
    Активний наступ християнської релігії на українське козацтво розпочався в часи гетьманства польського шляхтича П.Сагайдачного. Його стараннями було відроджена Київська митрополія і засновано у 1615 р. Богоявленське Братство (Братський монастир) у Києві, до якого у 1620 році вступив сам гетьман «з усім козацьким військом», як помпезно свідчить християнська церква. Пишномовність цього вислову ніяким чином не охоплює усе українське козацтво, хіба що незначну частину прихильників колишнього гетьмана з числа старшин. Лукава церковна офіціозність може ввести в оману лише неосвічену людину, адже історично засвідчено, що на час вступу Сагайдачного до Київського (Богоявленського) Братства у 1620 році, він вже не був гетьманом; замість нього у 1619 році козаки загальною радою обрали на гетьманство Якова Бородавку-Неродича.
    Запорожці продовжували триматися осторонь від Церкви І. Христа не лише при Сагайдачному, але й у більш пізні часи. Нехристиянське вірування запорожців засвідчене навіть у «Хроніці Польській» Мартина Бельського: описуючи бій козаків під Яссами 1577 р., він зазначав, що «серед запорожців був козак, котрий змовляв кулі й робив їх безпечними як для себе, так і для інших». Про схожий випадок писав також польський історик ХVІ ст. Бартош Папроцький, коли розповідав про похід польського війська на Молдавію у 1583 році. Вагомий доказ Народовір'я українського козацтва надає очевидець і безпосередній учасник подій – польський ксьондз Семеон Окольський, описуючи воєнні дії польського коронного війська проти Війська Запорозького під проводом отамана-гетьмана Якова Остряниці, який завдав поразки ляхам в битві під Голтвою 1638 року. "Голтву з двох сторін омиває Псла й Хорол.., і ця Псла оточує місто півколом, а в цьому півколі місто, обнесене міцним частоколом, і замок, таким же чином укріплений. Крім того козаки насипали вали… На валах розставили тисячі людей, передовий окоп упорядили артилерією; крім того на височинах розмістили чаклунів і чародіїв, щоби вони мали змогу провадили заклинання над порохом, гарматами, повітрям і вогнем" (ЩВ с.414). Ці свідчення Семеона Окольського, за виданням у Києві 1896 року окремою книгою «Мемуари, относящиеся к истории Южной Руси», переконливіші за будь-які вислови сучасних шарлатанів, що усіма правдами й неправдами намагаються накинути запорожця християнське вірування.
    До того ж зауважимо, що описані Окольським події часів гетьманства Остряниці, відбувались через кільканадцять років після Петра Сагайдачного, котрий намагався накинути козакам християнську релігію. При тому треба розуміти, що Сагайдачний ніскільки не клопотався про український народ, коли докладав зусиль до відродження Київської християнської митрополії. Така ревна турбота польського шляхтича про відновлення християнства на теренах України-Руси пояснюється острахом, щоби українці не повернулися до рідного дохристиянського Православ'я та не турнули Церкву І.Христа під три чорти. Бо за часів монголо-татарського ярма та не менш тяжкого литовсько-польського панування на Україні-Русі спалахували старослав’янські вірування. В народі означилась стійка тенденція до повернення етнічно-рідної релігії українців-русичів, що споконвік захищала їх від поневолення.
    Відтак, клопотання польської шляхти про відновлення християнства на Україні-Русі ніяким чином не може розглядатися як клопотання про український народ, а вступ гетьмана П.Сагайдачного до Братського монастиря з так званим «Військом Запорозьким» свідчить про усвідомлення загрози з боку козацького війська, не приборканого релігію І.Христа. Тож християнську релігію слід розглядати як найдієвий засіб поневолення українського народу та знищення його військової сили, яку гартувала Запорозька Січ.
    Деякі історики намагаються приписати П.Сагайдачному патріотичні мотиви національно-визвольної боротьби проти Унії, але правда в тому, що П.Сагайдачний, як освічена людина, прозорливо усвідомив неможливість насильницького католичення українського народу, де не тільки побутували дохристиянські вірування, але вже йшлося до відродження Віри Предків. Розваживши, що "з двох зол вибирають менше зло", П.Сагайдачний заповзявся відновлювати греко-католицьку релігію, адже вона теж християнська. Відтак, усі старання П.Сагайдачного по відновленню Київської митрополії слід розглядати не як турботу про потреби українського народу, а як турботу про потреби польської шляхти, яка без підтримки християнської релігії була приречена на повне знищення на теренах України-Руси.
    Нагадаємо, що християнство – загальновживаний засіб упокорення широких верст, у тому числі й козаків. Нагадаємо, що християнство – загальновживаний засіб упокорення широких верст, у тому числі й козаків. Маємо документальні свідчення про ставлення християнської церкви до самого факту поневолення і гноблення людей як цілком виправдані християнською мораллю. Прикладом може служити запис у щоденнику польського ксьондза, що перебував при війську в битві під Кумейками 1637 року: "Та більш за все треба сподіватися перемоги саме тому, що хлопи беззаконно виходили на битву проти своїх господ… Хотів би я знати, чому у війні, доконче справедливо розпочатій по волі короля і Речі Посполитої, Бог посилає такий несприятливий початок… Угодно було Богу показати, що селянські війни бувають настільки жорстокі, що можуть бути подавлені лише самим Богом" (ЩВ с.405,416). Тобто християнство, за релігійним переконанням цього християнського священика, не тільки не засуджувало фізичне гноблення польських «господ» та їхнє знущання над українцями, але й визнавало правомірним неминуче покарання пригноблених за спробу визволення з-під ярма і відновлення своєї людської гідності.
    Подібні свідчення сучасників козацької доби не можна підміняти висновками науковців більш пізніх часів, тим паче нинішніх, незважаючи на їх авторитетність в науковому в світі. Якщо нинішні історики намагатимуться викладати козацьку добу в контексті соціально-політичних і релігійних уподобань сучасності, маємо визнати такий виклад не лише недостовірним, але й таким, що зумисно спотворює істину.
    Стараннями прозорливих поневолювачів у ХVІІст. розпочався рішучий наступ Церкви І.Христа на українську козаччину. Освічена польська шляхта добре усвідомлювала, що християнська релігія приборкає нескорених дух Запорозької Січі набагато успішніше, ніж будь-які військові заходи. Тож у ХVІІст. християнство почало розростатися на ситних хлібах козацької вольності та підступно творити своє лиходійство. Ці факти засвідчує Д.Яворницький, кажучи, що «запорозькі козаки приховували від духовенства плани своїх походів» (ІЗК с.263), бо духовенство було викрите у скоєні доносів. Це підтверджує очевидець – польський ксьондз С.Окольський у своїх мемуарах, згадуючи слова православного священика перед битвою під Кумейками: "Цей священик показав, що напередодні бачив пушки в Мошнах; але чи є там Павлюк він не знає, бо козаки остерігаються священників" (ЩВ с.404). Варто додати, що невдовзі за наказом московського царя Петра-І, духовенство вже офіційно було зобов'язане доносити царю про усе антидержавне, почуте на сповіді, брутально порушуючи канонізовану таїну сповіді. «Малоросійський приказ (регулював відносини Московії з Гетьманщиною) збирав через дяків і піддячих відомості про політичну обстановку в Україні; здійснював безпосереднє керівництво воєводами в українських містах; контролював діяльність духовенства православної церкви в Україні» (МЛ с.168). Заглядаючи наперед, зауважимо, що у 1775 році українське козацтво припинило свої існування не без участі Церкви І.Христа. Таким чином, увесь період наявності християнської релігії в середовищі запорозьких козаків охоплює лише останнє століття наприкінці існування Запорозької Січі. Відтак, всілякі висновки сучасних науковців про християнське віросповідання запорозьких козаків, тим паче про так звану "набожність християнську", ні що інше як слухняне виконання владних настанов та відверте низькопоклонство перед тимчасово пануючою ідеології.
    Подібні християнські наговори спричинилися внаслідок того, що після знищення українського козацтва 1775 року, не було кому стояти на сторожі правди. До того ж, запорожці не вельми переймалися нотатками та хронологічними записами своєї життєдіяльності. Козаки були далекі від того, що зветься бюрократією. Та й хіба спаде на думку чесній людині, що в майбутньому хтось накине йому вигадані уподобання, зокрема й брехливі твердження щодо непритаманного віросповідання. Відсутність козацького літописання надало можливість христосівцям переказувати на свій лад історію козацької доби. Щоправда серед неозорого моря християнізованої брехні трапляються поодинокі правдиві свідчення, як наприклад зауваження П.Куліша, котрий «відкидає всяку участь козаків у релігійних справах, а як коли й була вона, то пояснює її чужим впливом.., тим більше що гетьман Сагайдачний просто завів їх на ту дорогу» (ЩВ с.262). До того ж, перша церква в Запорозькій Січі була збудована шляхтичем Богданом Хмельницьким для упокорення вільнодумства і незалежності козацького братства, як свого часу був заснований Братський монастир у Києві шляхтичем Петром Сагайдачним, куди він хотів залучити все Військо Запорозьке.
    Церковно-творча діяльність Хмельницького, як засіб приборкання українського народу, достатньо відома у вітчизняній історії. «Б.Хмельницький видавав також грамоти церковним установам, підтверджуючи їхні власницькі права. В одній з них – універсалі 23 лютого 1649 р. – гетьман зазначав, що бере під свій «захист» православну церкву в зв'язку з тією важливою роллю, яка належала їй у… полонізації українського народу. Універсал зобов'язував селян не тільки відбувати всі повинності на користь духовенства, а й не чинити найменшої «зневаги» під страхом «карання на горло»… З кінця 1649 р. Україна була знову охоплена селянськими заворушеннями, викликаними діями світських і духовних землевласників та гетьманських урядовців. Окремі групи незадоволених – селян, міщан, козаків – почали згуртовуватись навколо радикально настроєних старшин – Д. Нечай, Кривоноса-сина і М. Гладкого. Про Д. Нечая говорили в Україні, що це ватажок селян, які не бажають повертатися «в колишнє рабство» (МЛ с.59).
    Політику приборкання українського козацтва шляхом християнізація широко застосовував наступник Хмельницького – гетьман Виговський. Цей потомний польський шляхтич, за визначенням науковців, вирізнявся невситимою жадобою до наживи і за роки свого дворічного гетьманства (1657-1659) став найбагатшою людиною в Гетьманщині. "Найбільшим землевласником в Україні був сам гетьман І. Виговський. До його володінь входила не тільки велика кількість сіл, але й міста Остер, Козелець і Ромни та містечка Трипілля і Стайки. За царськими жалуваннями була щедро обдарована вся сім'я Виговських: батько, брати, а також шурин-шляхтич… У своїй внутрішній політиці І. Виговський провадив лінію на економічне й політичне зміцнення козацької старшини і православної церкви. За короткий час свого гетьманування він устиг роздати велику кількість земель православним монастирям" (ІУЛ с.117).
    Характерне, що затяті гнобителя українського народу й українського козацтва прославились як ревні поборники християнства. Зокрема, таким був і Мазепа. За свідченням дослідників козаччини: «Жоден інший український гетьман не збудував і не обдарував стільки церков, як Іван Мазепа». Проте будівництво церков та обдаровування церковників земельними наділами не свідчить про наявність духовних якостей, скоріше навпаки – засвідчує лицемірство грошовитого мецената. Той, хто живе узгоджено з загальнолюдськими нормами моралі, не потребує демонстрації своїх чеснот, в той час як безсовісна людина при першій ліпшій нагоді поривається демонструвати свою фальшиву духовність помпезно й показово. Будівництво церков та їх утримання якраз і є такими показовими заходами, до яких вдаються злостиві гнобителі народу.
    На численних прикладах згубного впливу християнської релігії на українське козацтво можемо зробити висновок, що українське козацтво припинило своє існування завдяки старанням християнської релігії. Та й сама Запорозька Січ згинула «завдячуючи» християнській релігії: "Архімандрит Володимир Сокальський в самий рішучий момент історичного існування запорозьких козаків, під час штурму Січі російськими військами (під орудою генерала П.Текелі) в 1775 році, своїм впливом примусив козаків не підіймати зброю проти москаля: «Він хоча й недруг, та все ж православної віри». Знав, пан-отче, що сказати!.." (ІЗК с.259). Як бачимо, християнська релігія доклала зусиль до знищення українського козацтва, бо після 1775 року Запорозької Січі не стало Україні-Русі. Тож не треба зважати на лукавство сучасних церковників та їхніх лицемірних поплічників, що запопадливо снують свої тенета у відродженому козацтві Незалежної України, – їх попередники виразно засвідчили призначення Церкви І.Христа та її згубний вплив на українських козаків.
    Тримаючись істини маємо зауважити, що знищення Запорозької Січі сталося з вини Петра Калнишевського – останнього запорозького гетьмана-христосівця, котрий був найбагатший та найбільш ненажерливий з усіх запорозьких гетьманів, які тримались за січову булаву обома руками, користуючись будь-якими засобами, як то інтригами, підкупом, погрозами та споюванням козацькою сіроми. Ніхто інший, як Калнишевський остаточно сплюндрував Запорозьку Січ, занехаяв козацькі звичаї, спаплюжив запорозькі традиції і привів до скону Запорозьке Військо. Та й про які козацькі традиції могла йти мова, якщо Петро Калнишевський був ярим церковником – митрополитом київським. Тож не дивно, що на його гетьманстві козацьке братство почало наслідувати лукаву ідеологію жидів – творців християнства, перетворюючись з безстрашних борців за волю й незалежність Батьківщини на покірних рабів жидівського бога, що дбають виключно про власний добробут.
    З якого боку не дивись, виходить на те, що прихід християнства на Запорозьку Січ спричинив занепад козацтва, а невдовзі й остаточне зникнення Козацької Республіки з геополітичної карти Європи. Можливо знайдуться розумники, які запевнятимуть, буцімто знищення Запорозької Січі сталося несподівано. Але це не так. Московські війська не могли заскочити запорожців зненацька. По всій Україні, тим паче в Козацьких Вольностях було достатньо козаків та щирих прихильників запорожців, котрі безумовно попередили отамана-гетьмана про посування ворожих полків до Січі. Тож бо тодішній отаман-гетьман Калнишевський мав достатньо часу, щоби скликати козаків з паланок та з усієї Гетьманщини до захисту козацької столиці чи перенесенню її в інше місце, як це робилося віками. Відтак, питання не в тім – чому Калнишевський не дав належну відсіч ворогу; питання в тім – чому християнська церква утвердила своє панування в Запоріжжі?..
    "Як би там не було, а християнство не принесло слов'янам нічого кращого від народовір'я для осмислення й звеличення людської духовної діяльності. Воно створило єдиного, завжди караючого бога, ввело поняття пекла, закликало повсякчас пам'ятати про страшний суд та кінець світу. Окрім чужої культури, воно принесло на Русь ще й так зване "візантійське право", за яким узаконювалося покарання смертю та тілопошкодженням. Подібні заходи були перш за все спрямовані на противників християнства" (МІ с.150).
    Безпідставне твердження сучасних керманичів відродженого козацтва про християнське вірування запорожців зумовлене християнською ідеологією, що насаджується на Україні-Русі усіма можливим засобами. Проте будь-які твердження про прихильність запорозьких козаків до християнства не витримують критики. Історична згадка про Хортичів острів (ЛР с.575), як найперше місце розташування табору українського козацтва, має древній релігійний зміст. Хорт – це давньоукраїнська назва вовка, – поняття пов’язане з войовничістю; під цією назвою на сьогодні відоме давньоукраїнське плем’я «Вовків» (інша назва «воїни-пси») з Наддніпрянщини, які були засновниками Рима, як засвідчено у гербі цього міста. Варто нагадати, що давньоукраїнські "південні племена вшановували Хорса так само, як поляни Дажбога... Дослідники «Слова о полку Ігореві» вказують, що Хорс означав не Сонце, а Місяць" (ГЛ с.13). Загальновідомий вираз «місяць – це козацьке сонце» виразно доповнює наведені визначення.
    Знаменно, що в українській міфології непересічні воїни були здатні перевертатися саме на вовка, як наприклад славнозвісний отаман-гетьман Іван Сірко. "Кошовий Сірко був превеликий характерник! (мав духовний зв'язок з вищою силою, що було характерною ознакою предківської релігії). Було, хто не задумав воювати з ним – він уже знає. Недаром його турки прозвали шайтаном" (ІС с.125). "Необхідно навести "Заповіт кошового гетьмана Сірка" – головного героя картини І.Репіна "Запорожці". За козацькими легендами, цей заповіт був складений вже перед третьою, остаточною смертю Івана Сірка – "Вовка-перевертня", як ми вже знаємо" (НЦ с.293). Старосвітські перекази, дають цікаве свідчення за І.Сірка: "Кошовий Іван Сірко – кувирдь! та й зробився хортом.., а тоді знов – кувирдь! і знову зробився чоловіком... Насправді він був Сірентій Праворучник... і заповідав побратимам: "Коли вмру, то одніміть у мене праву руку і возіть її з собою сім год. Ця рука буде вами керувати і допомагати. А як сім год пройде, то ви одкопайте мене та приложіть мою руку мені в мою труну" (з книги "Таємниці віків").
    Досліджуючи прізвища за "Реєстром Війська Запорізького 1649р.", С.Наливайко зазначає: "Серед українського козацтва побутували імена та прізвища похідні від "Чорний" та "Білий" (Черня, Черняк, Черненко, Білан, Білаш). Поза сумнівом, таке явище викликане поклонінням предків запорозьких козаків Чорнобогові й Білобогові, добре відомих українцям" (СН с.49). Щодо Білобога й Чорнобога, це відповідно верховні божества касти жерців-волхвів і воїнів-царів, а давній розподіл діянь людських на "праве і криве" (звульгаризоване російське "праве і ліве"), це відповідно божественне – святе і земне – мирське. "Криве, як і ліве, характеризує саме земні явища на противагу небесним – правим: "правда на небі, кривда за землі" (СН с.147). "Цікаве й те, що в Індії (яка не зазнала нашестя християнської релігії) ще й сьогодні у Пенджабі є свої "запорожці", яких налічується до 20 тисяч і які провадять такий самий триб життя, що й наші славні козаки: живуть спартанським життям, не одружуються, знають лише воїнську справу й носять жовто-блакитне вбрання" (СН с.54). Наголосимо: жовто-блакитне – це не блакитно-жовте, як зумисне спотворене на Державному прапорі України, де кольори мають бути розміщені навпаки.
    Не зайве нагадати, що давня назва Пенджабу – Аратта, як засвідчують історики Англії, котра володіла Індією як колонією вподовж багатьох століть. До того ж це засвідчено у «Махабгараті», де зокрема згадано, що до складу Аратти входили сінди й сувіри, а ці племена згадані античними авторами на теренах Давньої України. Відтак цілком правомірно пов'язувати назви Аратти з Україною.
    Сучасні дослідники українського козацтва, не знаючи істинну сутність християнської релігії, нерозважливо перекручують історичні факти та намагаються накинути запорожцям християнське віросповідання, думаючи, що роблять послугу українську козацтву. За їхнім оманним уявленням, прилучення запорожців до християнства нібито додає козакам якісь додаткові чесноти та духовні якості, котрих, на жаль, в християнській релігії взагалі немає. Тож варто нагадати, що християнська релігія була створена іудеями (себто етнічними жидами) і у вигляді Троянського Коня «подарована» римлянам, котрі придушили іудейську визвольну війну 73 р. н.д., зруйнували дощенту Єрусалим і розпорошили жидівське плем'я по діаспорам в Середземномор'ї. Історично засвідчено, що тлінна дія християнства невдовзі зруйнувала Римську імперію і понесла свою руйнівну силу в слав'янські народи.
    Дослідники козацтва, вишукуючи хоч якісь докази християнського віросповідання запорожців і не знаходячи їх, вдаються до підтасовок фактів, підміняючи загальновідомі поняття, такі як «отча віра» та «предківська віра», в поняття суто християнські. Однак подібні фальсифікації одразу впадають в око, бо Отча-Предківська Віра українського народу ніколи не була християнською, адже християнство було занесене на Україну-Русь лише в ХІ столітті. Зрозуміло, що до ХІ століття український народ сповідував не християнство, а свою Рідну етнічну Віру, яка і є Вірою наших Предків.
    За відсутністю історичних свідчень причетності запорожців до християнства в часи утворення і героїчного існування Запорозької Січі, лукаві історики, надибавши поодинокі приклади християнського віросповідання окремих запорожців в останні роки існування Січі, узагальнюють їх і переповідають як «притаманні» споконвік усьому Війську Запорозькому. Однак сам факт проникнення християнства в козацьке середовище наприкінці історичного існування українського козацтва свідчить про те, що прихід християнства на Запорозьку Січ спричинив її занепад.
    Нагадаємо, що Предківська Віра українців-русичів до приходу християнства на Україну-Русь називалась Православ'я. Внаслідок лукавства Церкви І.Христа споконвічна назва етнічної української релігії була накинута жидівському християнську, щоби укорінити її в свідомості українського народу. Але наголосимо ще раз: християнська релігія ніколи не була нашою Предківською Вірою, бо в християнській релігії верховний бог – етнічний жид Ягве (він же Ієгова чи Єгова), а в українській – етнічно слав'янський бог Род (він же Вишень, Всевишній, Небесний Сварог). Відтак, Предківська Віра, що побутувала в Запорозькій Січі і загалом в Україні-Русі була суто національна, українська, що зараз зветься Народовір'ям. Лукаві вислови про те, що християнство повелося на Русі з «давніх часів» не витримує критики. Про які «давні часи» може йти мова, якщо християнство прийшло до нас з Візантії лише у 988 році, як запевняють самі церковники.
    В пишномовних тирадах неосвічених прихильників християнства проглядає відверте лукавство, як наприклад: "Нам здається, що унія, відриваючи віруючих від прабатьківського православ'я, для більшості народу все ж не руйнувала інші національні ознаки: мову, культуру, звичаї та й навряд чи суттєво змінила менталітет народу… Єдність волелюбних і національно-релігійних ідеалів властива і запорозько-козацькому періоду. Віра надавала запорожцю заповітні основи життя, що й перетворювало степового бурлаку в народного лицаря, озброєного оборонця України" (УФ с132-136). Зауважимо, що «прабатьківське православ'я» – це аж ніяк не християнство, – це дохристиянське Православ'я, тобто наша Предківська Віра, яка дійсно «надавала запорожцям основи життя». Доречно буде сказано, що Предківська Віра українців-русичів своїми витоками сягає VІІ тисячоліття до н.д., що підтверджене археологічними дослідженнями стародавніх святилищ на теренах України-Руси (зокрема «Кам'яна Могила»). Тож без перебільшення можна сказати, що український народ є носієм найстародавнішої релігії у світі. Ця давність релігійної традиції зберігалась в українському суспільстві, зокрема і в Запорозькій Січі. До того ж, перш ніж накидати запорожцям християнське віросповідання, варто знати, що християнська релігія до сьогодні має лише одне суто християнське свято – Паску (на честь звільнення жидів з єгипетського рабства), всі інші світа запозичені з дохристиянського Православ'я і перебрехані на жидівський лад.
    Причина, яка спонукала запорожців цуратися християнства, полягає в тому, що запорожці знали в ті часи дещо таке, що зараз нам не відоме і приховане під покровом віків. Не підлягає сумніву, що сучасне християнство стало більш завуальоване, більш пригладжене, більш пристосоване й узгоджене з сьогоденням, завдяки чому вдало замасковане його істинне призначення – знищення національної свідомості усіх народів і запровадження жидівської ідеології, котра проголошує жидів «вибраним народом», що уподобав собі жидівський бог серед усіх народів світу. Щоправда було б дуже дивно, якби жидівський бог вибрав не своє етнічне плем'я, а якийсь інший нежидівський народ.
    Щоб з'ясувати, що зараз замовчується в християнській релігії, але було достеменно відомо запорожцям, треба доступитися до свідчень очевидців і сучасників козацької доби. Одним з таких джерел є «Опис Польського королівства» – книга французького мандрівника Блез де Віженера, видана у Парижі в 1573 році, де автор каже: "Хто хоч раз побував на Україні, не може розлучитися з нею, бо вона притягає кожного, мов магніт. Всюди ростуть фруктові дерева й виноград. У старих дубах і буках рої бджіл. Звірів у лісах і на полях так багато, що зубрів, диких коней і оленів убивають лише задля шкіри. Диких кіз стріляють тисячами. На ріках повно бобрових гнізд. Птаства стільки, що навесні хлопці наповнюють човни яйцями диких качок, гусей, журавлів і лебедів. Собак годують м’ясом і рибою. На Поділлі вистачить один раз виорати й засіяти зерном, двічі родить земля. В одному році можна збирати два врожаї… Україна – обіцяна земля, що її Бог обіцяв жидівському народові" (СВ с.53-54). Це побіжне зауваження, сказане у 1573 році освіченою людиною, викриває тодішні погляди європейців на Україну як «землю, обіцяну жидам». Безперечно ці погляди поширювались жидівським християнством, бо звідки ж було ще почерпнути отаку «мудрість». Тож не дивно, що запорожці як виразники етнічної спадщини українського народу, аж ніяк не могли пристати на цю «просвітницьку думку» жидівського християнства. То чи варто нам погоджуватись на таке?..
    Насамкінець зведемо підсумок доказів нехристиянського віросповідання українських козаків, а саме: 1) Назва "козаки" походить від слова "косачки" – народна назва дівочого воїнства Амазонок, що ташувались понад Меотидою (Азовським морем), тобто у безпосередньому сусідстві з Кімерійцями, праотцями Антів, від яких українці успадкували рідну Предківську релігію. 2) Згадка про першу Запорозьку Січ на острові Хортиця вочевидь не має нічого спільного з християнством, натомість етимологія слова "Хортиця" вказує на давньоукраїнську назву вовків – "хорти". Про ототожнення запорожців з вовками свідчить їх визнання своїх лідерів як вовків-перевертнів, зокрема кошовий гетьман Іван Сірко офіційно вважався вовком-перевертнем. 3) Запорожці в усіх зафіксованих переказах звуться характерниками, тобто представниками дохристиянської релігії, здатними до волхвування; це засвідчує прояв їх безпосереднього зв'язку з вищими (потойбічними) силами, що засуджувалось християнством як зв'язок з "нечистою силою". 4) Триб козацького життя аж ніяк не відповідає канонам християнської релігії. Власне до козацтва прилучались лише ті, хто жадали ВОЛІ – тобто вивільнення від накинутого християнством усвідомлення покори і рабського життя. 5) Сучасні представники козацтва в нехристиянізованій Індії живуть за козацькими звичаями і НЕ сповідують християнство. 6) Поява першої християнської церкви у найвіддаленішій околиці козацької землі у ХVІІ столітті засвідчує, що до ХVІІст. козаки не тільки відкрито нехтували християнською релігією, але й не визнавали за потрібне вважатися християнами про людське око. 7) Всі пересуди про те, що козаки буцімто сповідували християнство базуються на свідченнях християн, які, зрозуміло, й приписали козакам своє релігійне уподобання. Не виключно, що наприкінці існування Запорозької Січі серед козаків траплялись так звані напівхристияни, тобто хрищені про людське око, але й вони тримались традиційного Народовір'я беззаперечно.


П І С Л Я М О В А
"Сучасна лже-демократія. Чужинська мораль. Завдання оновленого козацтва."

    Трагічна історія України-Руси спонукає замислитись над не менш трагічним сьогоденням нашої багатостраждальної Батьківщини. Численні спроби ворогів роздерти нашу землю на шматки продовжуються досі. Тож маємо дати однозначну відповідь – чому можливе таке взагалі?..
    Історія свідчить, що єдиним захисником національних інтересів українців була Запорозька Січ. Ані ліві, ані праві наказні гетьмани України-Руси (роздертої навпіл по Дніпру) не спромоглися об'єднати український народ і подвигнути до розбудови незалежної держави. Лише Запорозька Січ єднала українську націю в незламному прагненні свободи і вподовж багатьох століть визнавалась у всьому світі як Незалежна Козацька Республіка.
    Причини недостатнього висвітлення провідної ролі Запорозької Січі в збережені державності України-Руси мають своє логічне пояснення. Як за часів зверхності Речі Посполитої, так і московського царату та спадкоємної російсько-імперської доби, замовчувалось правдиве відображення героїчного самоутвердження Запорозької Січі через те, що запорожці не визнавали ні литовсько-польської, ні московської зверхності. Натомість сучасні науковці Незалежної України також не поспішають відновити історичне значення Запорозької Січі, тому що козацька демократія запорожців не узгоджується з нинішньою лже-демократією, яку насаджує на Україні чинна влада, проводячи політику незаконно-збагачених олігархічних кланів. Нинішнім можновладцям більш до вподоби громадсько-соціальний устрій Гетьманщини, що захищав інтереси багатіїв і провадив тотальне гноблення українського народу, ігноруючи традиційні принципи народовладдя, що панували на Запоріжжі.
    Не треба мати великого розуму, щоб зрозуміти, що жодна злочинно збагачена особа не буде визнана злочинцем по закону, складеному багатіями. Тому сучасна українська влада не схильна до широкого розголосу законів запорізького судочинства, бо вони викриватимуть усіх безчесно збагачених можновладців, що нині перебувають при владі. Через це й замовчується козацька демократія Запорозької Січі, а заодно і увесь її історичний шлях та неоціненне значення в українській історії. Лише де-не-де в сучасних кон'юнктурних викладах нашої історії проглядають правдиві згадки про Запорозьку Січ як незалежну, істинно демократичну Козацьку Республіку. "Не можна не побачити, що запорожці розділяли суспільні та моральні цінності, які й через віки не втратили своєї актуальності. Вражає, як у всі часи розумні, вільні люди мислять однаково" (УФ с.43).
    Певна річ, можемо заплющити очі і прославляти видатних гетьманів України, при тому ще й бити себе в груди, запевняючи у щирості свого патріотизму. Але це ми й робили досі. Вже час осягнути «здобутки» на шляху свого удаваного патріотизму, що призвело до повального вимирання українського народу і тотального знищення національної свідомості українців. Тож, певно, годі дурити себе сподіваннями, буцімто хтось подбає про нас і поверне наше життя на краще. Лише знання своє трагічної минувшини допоможе нам утвердити наше світле майбутнє.
    Прославляння гнобителів українського народу має фатальні наслідки: прославляючи гнобителів, ми утверджуємо право гноблення, яке, рано чи пізно, для всіх обертається ярмом. Нове покоління, що зросло за роки 18-річної Незалежності України-Руси, має вивчати не лукаві перекази чужинських істориків, не розлогі теревені недоброзичливих ідеологів, не кон'юнктурні видання сучасних науковців-запроданців, – а достовірну історію своєї країни. Наша молодь повинна знати гірку правду про жахливі часи поневолення українського народу, катованого поляками, жидами і москалями вподовж багатьох століть. Лише знання своєї достеменної минувшини убезпечить український народ від повторення колишніх помилок і не допустить колишньої сваволі іноплемінних меншин на теренах України-Руси, що наживались на знедоленні українців. З огляду на це, ні за яких обставин не слід звеличувати ворогів українського народу. Якщо, з лукавої вдачі нинішньої олігархічної влади, сучасні політикани й урядовці не убачають в нашій вікодавні історії гідних ушанування історичних осіб, це не означає, що треба звеличувати негідних та прикрашати їхнє марнославне життя вигаданими чеснотами.
    Маємо визнати і закарбувати у пам'яті прийдешніх поколінь, що серед шляхтичів не було жодного щирого українця, як і зараз немає жодного щирого українця серед новітніх олігархів-україножерів. Адже етнічний українець за своїми успадкованими від праотців нормами моралі не буде наживати статки за рахунок обкрадання й знедолення співвітчизників. До цього схильні представники нацменшин, які усвідомлюють тимчасовість свого перебування на Україні, що й підбурює їх до грабунку українського народу.
    Нема і не має бути прощення науковцям, урядовцям, громадським діячам, котрі звеличують лже-патріотів, що кривдили український народ. Не дотримання цієї умови свідчитиме про наявність в українському суспільстві антипатріотичних тенденцій, що призведуть до відродження кривди й знедолення українського народу. Кожен, хто причетний до цих антиморальний перетворень в українську суспільстві, несе відповідальність перед прийдешніми поколіннями як цинічний кат народної демократії, як зрадник національний інтересів України, як лукавий посібник гнобителів українського народу.
    Відроджене українське козацтво має відновити запорозькі чесноти і продовжити святу справу Запорозької Січі, яка боронила український народ від знедолення. Сучасне козацтво ні за яких обставин не повинно покладатися на милість жидівського бога, який за український народ й на подзвін не дбає. Треба розуміти – кого і навіщо звеличує християнська церква, і який нарід має з цього довготривалу користь. Присутність церковників в сучасному козацтві свідчить про лицемірство козацької старшини та заплановану зраду національних інтересів українського народу, що має бути засуджено козацькою громадою якнайшвидше. Треба вчитися на помилках попередніх поколінь і не наслідувати приклади зрадницької політики колишніх гетьманів-маріонеток, для яких керівна посада була засобом для особистого збагачення.
    Сучасне українське козацтво, очолене пристосованцями, наступатиме на старі граблі, умисно підкладеними метикуватими ідеологами. Козацька громада має визначитись: або козацтво виконує своє патріотичне призначення – захист Батьківщини від зовнішніх і внутрішніх ворогів (у тому числі й казнокрадів), або козацтво стає лицемірним придатком жидівсько-християнської ідеології, яка змушує український народ терпіти знущання олігархічної влади, спрямоване на збагачення нацменшин, що насаджують по Україні злигодні й страждання, беззаконня й безчинства при повній бездіяльності громадськості.
    Не забуваймо, що зверхність колишніх панів, злочинно збагачених за часів бездіяльності гетьманів-запроданців козацької доби, навдивовижу однозвучно перегукуються з сучасністю: "Почесті у нас здобуваються не наукою, не заслугами, а грошима. Хто заплатить чи пригостить, той правий у суді, той отримує старшинство й посаду, той усюди користується повагою; якщо він пихатий, то має право зневажати кожного, хоча й розумнішого, бідняка. Інші лише те й роблять, що п’ють, б’ються та шукають кому б продати свій голос на сеймі (Верховній Раді) чи в суді. Аморальність розтлила все шляхетське суспільство – сім’ю й державу; красномовність підміняється нудною риторикою, чесність – шахрайством, правосуддя – сутяжництвом. Казну грабують збирачі податків. Рівність шляхетська – лише фраза, що прикриває олігархічні прагнення багатих панів" (МС с.322). Ці слова видатного українського історика, професора Київського університету, Володимира Антоновича, сказані два століття тому стосовно шляхетської аморальності в часи панування Речі Посполитої, актуальні й нині, бо досконало відображають сучасну ідеологію олігархічної влади. Тож маємо потурбуватися про збереження прав і свобод етнічних українців на Україні, якщо не бажаємо бути поневоленими національними меншинами, що узурпували владу і розподіляють поміж себе національні багатства українського народу.
    Багатовікове поневолення українського народу має одну характерну рису – повторення одних і тих же помилок. Уберегтися від цього можна лише одним шляхом: українці повинні знати свою достеменну історію, не спотворену ура-патріотизмом, на кшталт звеличення Мазепи чи Хмельницького до рівня національних героїв. Подібні фальсифікації призведуть до відродження колишніх аморальних ідеалів та антинаціональних тенденцій, що матимуть однозначні наслідки: нове покоління, зрощене на брехні, припускатиметься тих же помилок, що й попередні покоління; внаслідок чого Україна знову втратить Незалежність.
    Можливо саме цього й домагаються лукаві політикани та функціонери з вищого ешелону влади, що дбають лише про власне збагачення. Сучасні можновладці заради сьогоденної вигоди та особистого зиску ладні продати Україну і український народ в імперську кабалу чужоземного поневолення, як це робили гетьмани-запроданці козацької доби. З прикрістю мусимо констатувати, що на сьогодні (на сімнадцятому році Незалежності України) немає жодної політичної сили, яка захищає етнічні інтереси українського народу. Такою політичною силою має постати козацька громада, як традиційна опора українського суспільства.
    Пам'ятаймо, що виникнення українського козацтва, а точніше його виокремлення в окрему верству української спільноти, було зумовлене змінами соціально-політичного устрою України-Руси і характеризується як процес самовизволення українського народу з-під ярма чужинського поневолення. В цьому й полягає покликання сучасного козацтва, яке має історично-зумовлене патріотичне призначення, – захист національних інтересів етнічних українців.
    Відтак, нове покоління відродженого козацтва, як оновлена патріотична верства етнічного українського суспільства, зрощена на засадах істинної демократії, не заангажована жидівською ідеологією та політичною демагогією, має подбати за Україну-Русь і передати її прийдешнім поколінням як найцінніший скарб, омріяний тисячами знедолених поколінь.

©   Дан Берест, 2007р.Д О Д А Т О К

Острів Хортиця (найперша Січ) > збільшити Дніпровські пороги> збільшити Розташування кожної Січі> збільшити Вольності Запорозькі> збільшити Чортомлицька Січ> збільшити

      ДНІПРОВСЬКІ   ПОРОГИ
1. Кодацький (нижче суч. Дніпр-овська)
2. Сурський
3. Лоханський
4. Дзвонецький
5. Ненаситець (поріг «Дід»)
6. Вовнизький (поріг «Онук»)
7. Будиловський (Будило)
8. Лишній
9. Вільний

      ЗАПОРОЗЬКІ   СІЧІ
  1. ХІV – ХVІ століття – Хортицька Січ (о. Хортиця; суч. Запоріжжя).
  2. 1557–1593 роки – Томаківська Січ (о.Томаківка в старому Річищі, 60 км нижче Хортиці).
  3. 1593–1638 роки – Базавлуцька Січ (о.Базавлук в Старому Дніприщі – Великій Плавні Правобережжя, в 22 км від Дніпра та в 4 км від устя р.Базавлук).
  4. 1639–1654 роки – Микитинська Січ (Микитин Ріг при козацькому перевозі; суч. Нікополь).
  5. 1652–1709 роки – Чортомлицька Січ (правобережжя р.Чортомлик, при її впадінні в Старе – Чортомлицьке Дніприще).
  6. 1710–1728 роки – Олешківська Січ (лівобережні плавні; поблизу суч. м. Цюрупинськ).
  7. 1728–1730 роки – Стара Чортомлицька Січ (устя р. Чортомлик).
  8. 1730–1734 роки – Кам’янська Січ (лівобережжя річки Кам'янки, при її впадінні в козацьке Річище; суч. с. Республіканець).
  9. 1734–1775 роки – Нова (Підпільна) Січ (правобережжя р.Підпільної, проти витоку р.Скарбної; у непрохідній Великій Плавні Правобережжя Дніпра).
10. 1775–1828 роки – Дунайська Січ (навпроти суч. м. Вилково, Одеської обл.).
11. 1787 – ХХ століття – Кубанська Січ (суч. Краснодарський край).УМОВНІ   СКОРОЧЕННЯ
(авторські пояснення у витягах подані прописом)
(повернення до тексту: Alt/Ü)

БР – Б. Рыбаков "Очерки истории – ІІІ-ІХ вв.", Москва, 1958.
БРА – Б. Рыбаков "Анты и Киевская Русь" // Вестник древней истории - №1, 1939.
БРД – Б. Рыбаков "Древная Русь", М., 1963.
ВК – "Велесова Книга" (Скрижалі буття українського народу), Київ, 1994.
ВВ – В. Винниченко "Заповіт борцям за визволення", (збірка 1949р.), К., 1991.
ВС – С. Величко "Летопись", Киев, 1848.
ГГ – Г. Грабянка "Летопись презельной брани", К., 1854.
ГД – Геродот "История в девяти книгах", Л.,1972; ("Історія в дев’яти книгах", К.,1995).
ГЛ – Г. Лозко "Українське язичництво", К., 1994.
ГП – Г. Прошин "Чорное воинство" (2-е издание), М., 1988.
ДБ – Д. Берест "Заповіт мовчання", К., 2000.
ДБЛ – Д. Берест "Літописні непорозуміння", К., 2006.
ЗК – В. Голобуцкий "Запорожское козачество", К., 1957.
ЗС – В. Голобуцький "Запорожська Січ в останні часи свого існування 1735-1775", К., 1961.
ІЗЗ – Д. Яворницький "Запорожжя" (за виданням: "Запорожье...", С-П, 1888), К., 1995.
ІЗС – Д. Яворницький "Із української старовини", К., 2001.
ІЗК – Д. Яворницький "Історія запорозький козаків", К., 1990, т.1 (за виданням 1900).
ІЗС – Д. Яворницький "Із української старовини", К., 2001.
ІКЗ – «Історія українського козацтва» т.1, (ред. акад. В. Смолій), К., 2006.
ІМР – Д. Бантыш-Каменский "История Малой России", К., 1993 (по изданию 1903).
ІР – "Історія Русів" (Архип Худорба), К., 1991 (за виданням 1846).
ІС – Д. Яворницький "Іван Сірко", К., 1992 (перевидання 1891).
ІСК – "Історія світової культури" (Л. Шевчук та інші), К., 1997.
ІУ – "Історія України" (В. Баран та інші), 2-видання, Львів,1998.
ІУГ – М. Грушевський "Історії України-Руси", т.І Львів 1899 – т.VІІ Київ 1909.
ІУГИ – М. Грушевський "Иллюстрированная история Украины", С-Питер., 1896.
ІУГК – М. Грушевський "Історія української козаччини", ж-л Вітчизна, 1989-1991.
ІУГМ – М. Грушевський "Про старі часи на Україні", К., 1991.
ІУГГ – М. Грушевський "Матеріали до історії Коліївщини", НТШ, т.47, 1907.
ІУІ – І. Оніщенко "Історія України", К., 1999.
ІУК – В. Король "Історія України", К., 2005.
ІУЛ – П. Лаврів "Історія південно-східної України", К., 1996.
ІУН – Д. Дорошенко "Нарис історії України", К., 1992 (за виданням 1932).
ІУП – Н. Полонська-Василенко "Історія України" (Munchen, 1972), К., 1995.
ІУС – О. Субтельний "Україна – історія" (Ukraine: A Histori), К., 1992.
ІУТ – І. Тиктор "Велика Історія України", Львів, 1935, т.1 (перевидання 1993).
ІУФ – В. Крушинський, Ю. Левенець "Історія України (події, факти, дати)", видання-2, К., 1993.
ІУХ – "Історія України – хронологія подій", К., 1995.
КА – В. Антонович "Изследованіе о козачестве по актам з 1500 по 1646 год", К., 1863.
КАГ – В. Антонович "Акти о гайдамаках (1700-1768)", ч.3, К., 1876.
КМ – М. Киценко "Хортиця в героїці і легендах" (за виданням 1972), Дніпр-к, 1991.
КН – Н. Костомаров "Русская история в жизнеописаниях", т.2, К., 1880.
КР – Д. Наливайко "Козацька християнська республіка", К., 1992.
ЛР – "Літопис руський" за Іпатським списком, (перевидання), К., 1989.
ЛС – "Літопис Самовидця", К., 1971.
ЛЩ – Е. Лясота "Щоденник" (ж-л Жовтень, 1984, №10).
МА – А. Маркевич "История Малороссии", т.І-V, М., 1843.
МБ – М. Брайчевский "Утверждение Христианства на Руси", К., 1989.
МГ – Г. Міллер "Исторические сочинения о Малороссии и малороссиянах", М., 1847.
МД – М. Драгоманов "Літературно-публіцистичні публікації", т.2, К., 1874.
МДВ – М. Драгоманов "Вибране", К., 1991.
МІ – М. Іванченко "Дивосвіт прадавніх слов'ян", К., 1991.
МЛ – Л. Мельник "Боротьба за українську державність", К., 1995.
ММ – М. Максимович "Собрание сочинений", т.1, К., 1876.
МС – В. Антонович "Моя сповідь", К., 1995.
НК – Н. Карамзин "История государства российского" (т.8), С-П., 1892.
НЦ – "Начала цивилизации" (В. Даниленко "Космогония первобытного общества", Ю. Шилов "Праистория Руси"), М., 1999.
ОУ – Г. Левассер де Боплан "Описание Украйны" (пер. фр. изд. 1660г.), С-П., 1832.
ПВ – П. Вакулюк "Історія українців", К., 2001.
ПС – П. Скальковський "Історія Новой Січи или послідняго Коша запорожскаго", Одесса, ч.1 - 1885, ч.2 - 1886.
ОУ – Г. Левассер де Боплан "Описание Украйны", С-П., 1832.
СВ – В.Січинський "Чужинці про Україну", Львів, 1938.
СГ – В.Смолій, О.Гуржій "Як і коли почала формуватися українська нація", К., 1991.
СД – В. Дашков "Сборник антропологических и этнографических статей о России", М., 1868.
СН – С. Наливайко "Таємниці розкриває санскрит", К., 2000.
СП – С. Плачинда "Словник давньоукраїнської міфології", К., 1993.
ТК – "Твори П. Куліша", Львів, 1910.
УГР – "Гайдамацький рух на Україні в ХVІІІ ст. н.д.". Збірник документів. К., 1970.
УІЖ – "Український історичний журнал", Київ.
УФ – В. Андрущенко, В.Федосов "Запорозька Січ як український феномен", К., 1995.
ЩВ – "Коли земля стогнала" (упорядник В. Щербак), К., 1995.
ЩФ – Ф. Щербина "Кубанское казачье войско", Воронеж, 1888.

*               *               *

Книга  відвідувачів >Ваш відгук за статтю:  

Hosted by uCoz